Център за междуетнически диалог и толерантност "амалипе", велико търново
ИмеЦентър за междуетнически диалог и толерантност "амалипе", велико търново
Дата на преобразуване10.02.2013
Размер47.24 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://amalipe.com/files/file/news/amalipe_predlojenia.doc
ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ ДИАЛОГ И ТОЛЕРАНТНОСТ “АМАЛИПЕ”, ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Велико Търново 5000, п.к. 113; 0888/681-134;

e-mail: deyan_kolev@yahoo.com, amalipe@mail.bg

http://amalipe.com


Предложения на ЦМЕДТ “Амалипе” към Проекта на Закон за училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка


Предложение: Да бъде създаден нов член 11 (следващ настоящия член 10 и предхождащ настоящия член 11) със следното съдържание:

“Чл. 11 (1) Държавата полага особена грижа за образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства като създава условия за равен достъп до качествено образование, за пълноценното им включване в образователно-възпитателния процес и за формиране у всички ученици на ценностите на толерантност и познание на дрругия

(2) Обучението на децата и учениците от етническите малцинства се осъществява в училищата от системата на училищното образование, като не се допуска тяхното изкуствено отделяне в етнически обособени класове или паралелки

(3) Държавата подпомага въвеждането на принципите на интеркултурното образование, на запазването на културната и етническата идентичност на всички деца и на превръщането на културното многообразие в източник на взаимно опознаване и търпимост

(4) За подпомагане на процеса на образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства МОН приема специална стратегия и осъществява национална програма.”

Аргументация: Член 10 определя основните принципи на процеса на интеграция на децата и учениците със СОП. Другата важна целева група, която трябва да бъде обект на интеграционна политика са децата и учениците от етническите малцинства (в частност – от ромското малцинство). Това е ангагжимент, поет от България в международни документи и споразумения (например, Съвместния меморандум за социално включване, Оперативна програма “Развитие на ччовешките ресурси” и др.), а също така в национални документи (напр. Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства). В настоящия вариант на Закона за училищното образование липсва член, определящ основните принципи на процеса на интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, аналогичен на чл. 10, поради което го предлагаме.


Предложение: Да се създаде нова точка 11 към алинея (1) на чл. 229 със следното съдържание:

“Чл. 229 (1) Средствата за подпомагане на равния достъп и за насърчаване на участието в системата включват субсидии от държавния бюджет за:

...

11. Дейности за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”

Аргументация: Образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства е важна част от усилията за подпомагане на равния достъп – това е залегнало в Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка, в Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” и т.н. Настоящият чл. 229 описва изчерпателно дейностите за насърчаване на равния достъп, но в него са пропуснати дейностите за интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Този пропуск следва да бъде поправен.


Предложение: Да бъде създаден нов член 82 (следващ настоящия член 81 и предхождащ настоящия член 82) със следното съдържание:

“Чл. 82 (1) Постъпването на деца и ученици от етническите малцинства става като се избягва изкуственото им отделяне в етнически обособени училища и паралелки и се следва принципа съотношението на учениците от различните етноси постъпили в дадено училище да съответства на съотношението различните етноси в даденото населено място”

Аргументация: Член 81 определя основните принципи при постъпването в училище на деца със СОП. Необходимо е аналогичен член да има и относно постъпването в училище на деца от етническите малцинства. Един от основните проблеми пред образователната интеграция – съществуването на етнически обособени училища в етнически смесени населени места – започва още от постъпването на децата в училище и от там трябва да започне неговото разрешаване


Предложение: Да се създаде нова алинея (8) на чл. 109 със следното съдържание:

“(8) Не се допуска паралелки да бъдат създавани на етнически принцип”

Аргументация: Обособяването на паралелки с ученици от един етнос в етнически смесени училища е порочна практика, която влиза в остро противоречие с европейските принципи за интегриращо образование, а също така и с основни положения от Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на МОН


Предложение: Настоящият текст на т. 3 от ал. (5) на чл. 88 “3. изучаване на майчин език и религия” да бъде допълнен и променен на:

“3. изучаване на майчин език, религия и фолклор и култура на етносите”

Аргументация: Необходимо е интеркултурното образование да бъде въведено не само чрез включване на интеркултурни елементи в предметите от задължителната подготовка, но и чрез предоставяне на възможност за изучаване на СИП и ЗИП в областта на интеркултурното образование. На този етап като изключително успешна се доказа няколкогодишната практиката от въвеждането на СИП “Фолклор на етносите – ромски фолклор”, която се изучава в стотици училища от хиляди ученици. Необходимо е да се предостави възможност подобни часове да се изучават и като ЗИП.


Предложение: Настоящата т.1 от ал. (1) на чл. 183 да бъде допълнена и променена на:

“1. свободно да определя методите и средствата за провеждане на образователно-възпитателния процес, като активно изплозва интерактивни методи на преподаване, средствата на информационните и комуникационни технологии и принципите на интеркултурното образование”

Аргументация: въвеждането на принципите на интеркултурното образование е от същата важност за образователната реформа като въвеждането на интерактивни методи и широкото използване на информационни и комуникационни технологии”


Предложение: Настоящата алинея (7) на чл. 116 “(7) Държавата създава условия за разширяване на възможностите за целодневна организация на учебния процес” да бъде променена на:

“(7) Държавата създава условия за целодневна организация на учебния процес във всички основни училища”

Аргументация: Целодневната организация на учебния процес в основните училища подпомага усилията за задържане на децата в училище и спиране на отпадането, както и за по-пълно постигане на поставените образователни цели. На този етап държавата гарантира целодневното обучение единствено в средищните училища. Необходимо е това да се случи и в останалите основни училища.


Предложение: Член 152 да бъде допълнен с нова алинея 5 със следния текст:

“(5) Държавата насърчава развитието на извънкласни и извънучилищни дейности чрез национална програма и допълнение към единните разходни стандарти”

Аргументация: Необходимо е развитието на извъкласните и извънучилищните дейности да бъде финансово обезпечено не само чрез Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” (мярка 4.2), но и чрез други начини, като посочените в предложението, които ще предоставят възможност за включване на всички училища

Свързани:

Център за междуетнически диалог и толерантност \"амалипе\", велико търново iconЦентър за междуетнически диалог и толерантност "амалипе", велико търново
Наименование и кратко описание на програмата, с която ще участвате (програмата не трябва да надхвърля 10 мин.)
Център за междуетнически диалог и толерантност \"амалипе\", велико търново iconЦентър за междуетнически диалог и толерантност "амалипе", велико търново
Запазването и обновяването на ромската култура е неотменима и съществена част от процеса на интегриране на ромите в българското общество....
Център за междуетнически диалог и толерантност \"амалипе\", велико търново iconМаргарита Маркова: Училището не само обучава, а и възпитава децата в значими човешки добродетели
Се организира от центъра за междуетнически диалог и толерантност Амалипе и преминава под мотото „Светът е за всички”. Проявата беше...
Център за междуетнически диалог и толерантност \"амалипе\", велико търново iconBg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки
Национална агенция за приходите / тд на нап велико Търново, гр. Велико Търново, пл. "Център" №2, ет. 1, стая 106, За: Ваня Парчева;...
Център за междуетнически диалог и толерантност \"амалипе\", велико търново iconОткъс от: Добрева Е. Толерантност, нетолерантност и нулева толерантност в съвременния български печат (Критически лингвосемиотичен анализ). Велико Търново: Фабер, 2009
Добрева Е. Толерантност, нетолерантност и нулева толерантност в съвременния български печат (Критически лингвосемиотичен анализ)....
Център за междуетнически диалог и толерантност \"амалипе\", велико търново iconBg-велико Търново: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство
Териториално поделение на Национален осигурителен институт/ Районно управление "Социално осигуряване" гр. Велико Търново, пл. "Център"...
Център за междуетнически диалог и толерантност \"амалипе\", велико търново iconНова година 2013
Хотел „Търново” е разположен в деловият център на гр. Велико Търново, до парк „Марно поле”, в непосредствена близост до всички административни...
Център за междуетнически диалог и толерантност \"амалипе\", велико търново iconBg-велико Търново: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Териториално поделение на Национален осигурителен институт гр. Велико Търново, пл. "Център" №2, За: Ивелина Радоева, Република България...
Център за междуетнически диалог и толерантност \"амалипе\", велико търново iconЗаявка за участие
Училищно настоятелство при цдг „Здравец Велико Търново и пам студио Велико Търново пик център София
Център за междуетнически диалог и толерантност \"амалипе\", велико търново iconBg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки
Комплексен онкологичен център -в. Търново" еоод, ул. "Бузлуджа" №1, За: Светла Джурджина и Йоана Данчева, рбългария 5000, Велико...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом