Програма за изпит по психология и логика за промяна на оценката върху материала за 9 клас
ИмеПрограма за изпит по психология и логика за промяна на оценката върху материала за 9 клас
Дата на преобразуване10.02.2013
Размер32.51 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://eg.lovechnet.com/psych.doc
Програма за изпит по психология и логика за промяна на оценката върху материала за 9 клас


1. Вид на изпита: Изпитът е писмен.

2. Времетраене : 3 астрономически часа

3. Формат на изпита:

Изпитът се състои от два компонента.

Компонент А: Тест със структуриран и свободен тип отговори.Тестът се състои от 20 въпроса и има за цел да провери дали ученикът е запознат с основните термини и понятия в психологията и логиката, информиран ли е за най-значимите авторитети и теории в двете предметни области.

Всеки въпрос от първия вид съдържа 4 отговора, от които само един е верен. Въпросите от втория вид имат също по един верен отговор.

Компонентът формира 50% от окончателната оценка.

Компонент В: Писмен отговор на поставен въпрос от учебното съдържание по психология и

логическа задача. В писменото изложение по въпроса ученикът трябва да покаже разбиране

същността на основни твърдения и теории, и умение да ги използва за обяснение на факти от

всекидневието; за логическите закони, съответно, да ги прилага за решаване на логически задачи.

4. Учебник:

Психология и логика за 9 клас, автори Галя Герчева-Нестрова, Мартин Джуров и Райна Димитрова, издателство Педагог 6, София 2001 г.

5. Теми и въпроси:

І. Психология

1. Възникване на науката психология, съвременни психологически школи, приложение на

психологията.

2. Психоаналитичната теория за личността.

3. Етапи в развитието на личността според теорията на Ериксон.

4. Аз-образ и самооценка.

5. Сексуалността на човека.

6. Социалните групи, групови норми и процеси. Конформизъм и подчинение.

7. Влияние на семейната среда върху личността на детето. Стилове на възпитание и тяхното

въздействие.

8. Общуването между хората. Интеракция и комуникация. Качества на личността, необходими за

доброто общуване.

9. Конфликти в междуличностното общуване. Стратегии за решаването на конфликти.

10.Зависимости, същност, видове. Психо-физиологична основа на създаването на зависимости.

11. Наркотични зависимости. Алкохолна зависимост. Зависимости от хазарт, секти, хранителни

зависимости.

12.Познавателни процеси: възприятие, представа, памет, мислене.

13. Мотиви и бариери пред ученето и запомнянето. Изследване на интелигентността.

II. Логика

1. Рационалност и мислене. Мислене и език. Науката логика.

2. Понятие. Отношение между понятията. Обем и съдържание. Дефиниране на понятия. Деление на понятията.

3. Съждение. Просто съждение. Логически квадрат.

4. Сложно съждение. Таблица за истинността на сложните съждения.

5. Умозаключение. Видове умозаключения.

6. Логически закони.

7. Индукция.

8. Дедукция.

9. Аналогия.

10. Стратегии за аргументиране.

11. Изслушване на чужди аргументи. Убедителност и толерантност в спора.

6. Критерии за оценка:

Тест: Въпросите със структуриран отговор получават по 1 точка, със свободен – по 3 точки. Общ максимален резултат - 40 точки.


Брой точки

Оценка

От 20 до 24

Среден 3

От 25 до 29

Добър 4

От 30 до 34

Мн.добър 5

От 35 до 40

Отличен 6


Отговор на въпрос: Ученикът трябва да покаже знания по поставения проблем, да използва правилно психологическата терминология, да анализира представените ситуации като използва знание за психологически принципи и теории, да прави обосновани изводи. При решаването на логическата задача да използва знанията си за логическите форми и закони и да достигне до верен резултат.

Отличен 6 - при напълно спазен формат.

Мн.добър 5 - при допуснати несъществени фактологични грешки, тривиални изводи, незначителни грешки в представянето понятията и теориите.

Добър 4 - при допуснати по-съществени фактологични грешки, неразбиране на важни научни твърдения и аргументите за тях, сгрешени имена на авторитети.

Среден 3 - Ученикът допуска груби грешки, непознаване на основни психологически теории и школи и на логическите закони, неумение да анализира факти, да прави самостоятелни изводи.

Слаб 2 - Ученикът показва пълно незнание и липса на всякакви интелектуални умения по предмета.

Окончателната оценка е средно аритметична от оценките на двата компонента и се закръгля до цяло число.
Свързани:

Програма за изпит по психология и логика за промяна на оценката върху материала за 9 клас iconПрограма по български език и литература за изпит за промяна на годишна оценка върху материала за 9 клас
Конспекти за промяна на оценката и явяване на изпит в условията на матура за випуск 2008
Програма за изпит по психология и логика за промяна на оценката върху материала за 9 клас iconПрограма за изпит по етика и философия на правото за промяна на оценката върху материала за 10 клас
Компонент А: Тест със структуриран и свободен тип отговори. Тестът е от 20 въпроса и има за цел да провери дали ученикът е запознат...
Програма за изпит по психология и логика за промяна на оценката върху материала за 9 клас iconПрограма по химия и опазване на околната среда за изпит за промяна на годишна оценка върху материала за
Програма по химия и опазване на околната среда за изпит за промяна на годишна оценка върху материала за 10 – ти клас
Програма за изпит по психология и логика за промяна на оценката върху материала за 9 клас iconПрограма по математика за изпит за промяна на годишна оценка върху материала за 9 клас
Квадратно уравнение – формули за решаване; разлагане на квадратния тричлен на множители; формули на Виет – приложения
Програма за изпит по психология и логика за промяна на оценката върху материала за 9 клас iconПрограма по български език и литература за изпит за промяна на годишна оценка върху материала за 9 клас
Формат на изпита: Тест във формат “ държавни зрелостни изпити “ и аргументативна задача / интерпретативно съчинение или есе
Програма за изпит по психология и логика за промяна на оценката върху материала за 9 клас iconКонспект за изпит по Психология и Логика
Основни психологически концепции: Бихевиоризъм, Психоанализа, Хуманистична психология
Програма за изпит по психология и логика за промяна на оценката върху материала за 9 клас iconИнституционалното право на ес
Методи на оценяване: Контролът при усвояването на материала и крайната оценка се формират въз основа на оценката на курсовия проект,...
Програма за изпит по психология и логика за промяна на оценката върху материала за 9 клас iconПрограма за бакалавърски курс
Курсът завършва с тест и/ или устен изпит. По желание на студентите вече 2 години те могат да се явяват на тест, и ако са доволни...
Програма за изпит по психология и логика за промяна на оценката върху материала за 9 клас iconИзпити за промяна на оценката наредба №3 от 15. 04. 2003 Г. За системата за оценяване
ДВ, бр. 65 от 2005 г изпити за промяна на годишна оценка само за VIII клас и за класовете от гимназиалния етап
Програма за изпит по психология и логика за промяна на оценката върху материала за 9 клас iconГеография и икономика Изпит за промяна на оценката
Целта на изпита е да провери и оцени степента на географските знания и умения на учени ците в съответствие с Държавните образователни...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом