Община бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л
ИмеОбщина бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л
Дата на преобразуване10.02.2013
Размер232.94 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.burgas.bg/uploads/0afa2b19c9060c116e6e1b97ca2b43b6.doc

Комисия по чл.56 от ЗУТ Протокол 15/22.05.2012 г.

Стр.


ОБЩИНА БУРГАС

Комисия по чл.6, ал.1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас


П Р О Т О К О Л

15


Днес 22.05.2012год. от 9,30 часа в изпълнение на изискванията на чл.6, ал.3 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас, приета с решение по т.12, протокол №43/14.12.2010 г. на Общински съвет –Бургас, се проведе заседание на определената със заповед № 2736/16.11.2011 год. на Кмета на Община Бургас Комисия, на което присъстваха:

Председател : Красимир Стойчев – зам.-кмет “Бюджет, финанси, икономика и СД”

Членове : 1. Божидар Кънчев-Секретар на Община Бургас

2.Веселин Василев – Директор дирекция „УКОРС“


и общински съветници, определени с решение по т.4 от протокол №2/11.11.2011 г. на Общински съвет Бургас, както следва:

3. Георги Вдовичин-общински съветник

4. Панайот Жечков – общински съветник

5. Димчо Грудев – общински съветник

На заседанието присъстваха г-н Георги Георгиев-представител на сдружение с нестопанска цел, в обществена полза, „Българска Асоциация на Ресторантьорите“ с право на съвещателен глас, и директорите на ТД „Приморие“, ТД „Зора“, ТД „Освобождение“, ТД „Изгрев“.

От членовете на комисията на заседанието не присъстваха: арх. Веселина Илиева-гл. архитект на Община Бургас, Костадин Марков-Зам.-кмет „Устройство на територията и строителството“, Красимира Маркович-общински съветник, Жечо Станков-общински съветник и Вълчо Чолаков-общински съветник

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на заявления постъпили в ТД ”Приморие” за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти по смисъла чл.56 от ЗУТ в ЦГЧ – гр.Бургас, кв. Крайморие;

2. Разглеждане на заявления, постъпили в ТД ”Зора” за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти по смисъла чл.56 от ЗУТ в ж.к. „Лазур“, ж.к. ”Бр. Миладинови”, Приморски парк.

3. Разглеждане на заявления постъпили в ТД ”Освобождение” за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти по смисъла чл.56 от ЗУТ в ж.к. ”Славейков”;

4. Разглеждане на заявления постъпили в ТД ”Изгрев” за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти по смисъла чл.56 от ЗУТ;

4.1. Отваряне, разглеждане и класиране на инвестиционни предложения за инвестиции в лева, за благоустройствени мероприятия на Община Бургас за позиция № 4 от одобрената от гл.архитект схема за 2012 г. за разполагане на сезонни преместваеми обекти в ТД „Изгрев“;


По т.1 от дневния ред

След разглеждане на заявленията постъпили в ТД ”Приморие” за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти по смисъла чл.56 от ЗУТ в ЦГЧ – гр.Бургас, кв. Крайморие, Комисията


РЕШИ:

Дава становище по 12 входирани заявления, съгласно разпоредбите на НПОТДОДЕГОТОБ, както следва:Заявл.№

дата/№ по схема

Лице извършващо дейността-заявител

Търговски обект

Дейност

Адрес на обекта /Позиция № по схема

Срок на издаване

Становище на комисията

1

70-00-1457/

15.05.2012г.

„Фасоксо“ ООД

Маси 12 бр.

57.60 кв.м.

Кафе-бар „Барбоса“

ул.“Сердика“ №2Б


23.05.2012г.

22.10.2012г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

2

70-00-1558/

17.05.2012г.

ЕТ „Тиес-Свилен

Георгиев“

Маси-4бр.

16 кв.м.

Кафене „Кабано“

ул. „Ал. Стамболийски“ № 48

23.05.2012г.

22.09.2012г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

3

70-00-1559/

17.05.2012г.

„Приятели“ ЕООД

Маси-3бр.

14.40 кв.м.

Кафене „Приятели“

ул. „Св. П.Евтимий“ №21

01.06.2012г.

31.08.2012г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

4

70-00-1542/

17.05.2012г.

„Юторест“ ООД

Маси-8бр.

35.20 кв.м.

Класически ресторант „Ретуш“


Пл.„Баба Ганка“ №4

24.05.2012г.

23.10.2012г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

5

70-00-1583/

18.05.2012г.

„Мил трейд -50“ ЕООД

Маси-6бр.

28.80 кв.м.

Кафе-сладкарница „Какао“

кв.Крайморие

ул. „Хр. Арнаудов“ -центъра

01.06.2012г.

31.10.2012г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

6

70-00-1588/

18.05.2012г.

„Респект 2009“ ЕООД

Маси- 6бр. 28.80 кв.м.

Бистро „Алегро“


ул.“Васил Априлов“ №14

01.06.2012г.

31.10.2012г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

7

70-00-1545/

19.05.2012г.

„До Ре Ми“ ЕООД

Маси -12бр.

39.60 кв.м.

Бистро „Златна рибка“


ул.“Цар Симеон І“ №3

01.06.2012г.

31.08.2012г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

8

70-00-1523/

16.05.2012г.

ЕТ „Хермес-Владислав Марков“

Стойка-

2кв.м.

Продажба на очила

Пред Дом на Лукойл

позиция № 3.3 (от сезонна схема за 2012г.)

26.05.2012г.

25.08.2012г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

9

94-00-6627/

21.05.2012г.

Йорданка Николова Арабаджиева

Стойка-

1 кв.м.

Продажба на ръчно плетиво

Пл.“Тройка“-северозападно от Апелативен съд

позиция №5.1

(от сезонна схема за 2012г.)

04.06.2012г.

03.10.2012г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

10

70-00-1448/

15.05.2012г.

ЕТ „Хиго-Гюлсен Мехмедова“

Павилион

15 кв.м.

Продажба на цветя

бул. “Демокра-ция“-Базар „ІІІ-та поликлиника“

позиция № 5

01.07.2012г.

30.06.2015г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

11

70-00-1446/

15.05.2012г.

„Деметра“ ООД

Детски атракцион

батут-замък-

55 кв.м.

3бр.акумулатор коли-

9 кв.м.


Обща площ 64 кв.м.


Детски атракции

Кв. Крайморие

ул.“Хр.Арнау-дов“-източно от спортната площадка

позиция № 18

(от сезонна схема за 2012г.)

01.07.2012г.

31.08.2012г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

12

94-00-6687/

21.05.2012г.

Самуил Красимиров Игнатов

Сергия-

6 кв.м.

Продажба на плажни стоки

Кв. Крайморие ул.“Хр.Арнау-дов“-пред спортна площадка

позиция № 14

(от сезонна схема за 2012г.)

01.06.2012г.

31.08.2012г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.


Забележка: Поради явна техническа грешка от протокол №12/21.04.2012г. по т.1 ред №14 за поставяне на павилион за продажба на кафе и закуски в частен имот на адрес кв. Крайморие ул. „Хр. Арнаудов“ №17, съгласно заявление № 94-00-2011/10.04.2012г., същия да се счита като поставен със срок от 01.05.2012г. до 31.12.2014г.


По т. 2 от дневния ред

След разглеждане на заявленията, постъпили в ТД ”Зора” за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти по смисъла чл.56 от ЗУТ в ж.к. „Лазур“, ж.к. ”Бр. Миладинови”, Приморски парк, Комисията


РЕШИ:

Дава становище по 15 входирани заявления, съгласно разпоредбите на НПОТДОДЕГОТОБ, както следва:Заявл.№

дата/№ по схема

Лице извършващо дейността-заявител

Търговски

обект

Дейност

Адрес на обекта /Позиция № по схема

Срок на издаване

Становище на комисията

1

70-00-1616/

19.05.2012г.

ЕТ „Октавиа Голд-Васил Покраев“

Навес с 4бр.маси –

24 кв.м

Кафене „Перла“

ул. „Перущица“ №56

частен имот

01.06.2012г.

31.05.2015г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

2

70-00-1580/

18.05.2012г.

„Гато“ ООД

Маси-11 бр-48.40 кв.м

Бирария „Водопада“

ул. „Места“ №130

частен имот

01.06.2012г.

31.10.2012г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

3

70-00-1394/

14.05.2012г.

“Tайм код“ ООД


Навес –

93 кв.м

Павилион

Приморски парк

15.05.2012г.

14.09.2012г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

4

70-00-1590/

18.05.2012г.

„Дим Груп“ ЕООД

Маси-12 бр-43.20 кв.м

Павилион „Гъбката“

Приморски парк


01.06.2012г.

30.11.2012г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

5

70-00-1635/

21.05.2012г.

„Ултими“ ЕООД

Павилион -12 кв.м и маси 6 бр-26.40 кв.м.-


Обща площ

38.40 кв.м

Продажба на кафе и закуски


Приморски парк-„Лунапарк-приказките“

позиция №10 годишната схема

частен имот/договор за наем

24.05.2012г.

10.08.2021г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

6

70-00-1703/

21.05.2012г.

ЕТ „Парадокс-Красимир Тюлиев“

Павилион-

6 кв. м

Продажба на сладолед

Приморски парк-

позиция №1.8

01.06.2012г.

30.09.2012г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

7

70-00-1715/

21.05.2012г.

„Баркод Бургас“ ООД

Павилион -25 кв. м.

ЗОХ

Плаж Север –концесия-заведение

„Баркод“

позиция №7

24.05.2012г.

05.07.2016г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

8

70-00-1712/

21.05.2012г.

„Самба Маре“ ЕООД

Павилион-35 кв.м

ЗОХ

Плаж Север –концесия-бирария „Севастопол“

позиция №5

24.05.2012г.

05.07.2016г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

9

70-00-1710/

21.05.2012г.

„Самба Маре“ ЕООД

Павилион-35 кв.м

ЗОХ

Плаж Север –концесия-заведение „Бургазъ“

позиция №9

24.05.2012г.

05.07.2016г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

10

70-00-1709/

21.05.2012г.

„Самба Маре“ ЕООД

Павилион-50 кв.м

ЗОХ

Плаж Север –концесия-бирария „Самба“

позиция №8

24.05.2012г.

05.07.2016г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

11

70-00-1708/

21.05.2012г.

„Самба Маре“ ЕООД

Павилион-50 кв.м

ЗОХ

Плаж Север –концесия-бирария „Морски звуци“

позиция №12

24.05.2012г.

05.07.2016г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

12

70-00-1720/

22.05.2012г.

„Силвия -93“ ЕООД

Павилион -35 кв.м

ЗОХ

Плаж Север –концесия-бистро „Морски Бриз“

позиция №16

24.05.2012г.

05.07.2016г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

13

70-00-1614/

19.05.2012г.

ЕТ „ДИД-Дачев-52“

Маси -4бр.

19 кв.м.

Кафене „Валентино“

ул.“Кавала“ №4

01.06.2012г.

31.10.2012г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

14

70-00-1534/

17.05.2012г.

ЕТ „Фарес-Бою Христов“

Маси-8бр-35 кв.м.

Кафене „Дива“

ж.к. „Бр. Миладинови“ бл. 117

01.06.2012г.

30.09.2012г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

15

70-00-1306/1/

22.05.2012г.

„Еброс“ ЕООД

Маси-5бр.

22кв.м.

Пред павилион „Капана“

Приморски парк

01.06.2012г.

30.09.2012г.

Комисията приема представената нова схема за разполагане на 5 бр. маси, вместо разрешените т.2 ред 4 от пр.14/15.05.2012г. 2 бр. В тази връзка комисията дава положително становище за издаване на разрешение за поставяне на 5бр. маси със заета площ 22кв.м. за определения срок.По т. 3 от дневния ред

След разглеждане на заявленията постъпили в ТД ”Освобождение” за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти по смисъла чл.56 от ЗУТ в ж.к. „Славейков”, Комисията


РЕШИ:

Дава становище по 6 входирани заявления/искане, съгласно разпоредбите на НПОТДОДЕГОТОБ, както следва:Заявл.№

дата/№ по схема

Лице извършващо дейността-заявител

Търговски обект

Дейност

Адрес на обекта /Позиция № по схема

Срок на издаване

Становище на комисията

1

70-00-453/

04.04.2012г.

„Аргонавт

БГ“ ООД


Навес с 8бр.маси 50кв.м.

-----------

Маси-18 бр.

86.40 кв.м.

Бирария „Романс“

ж.к.“Славейков“ в парк „Славейков“

частен имот

01.05.2012г.

30.04.2015г.


---------------

01.05.2012г.

30.09.2012г.


Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

2

26-00-329/

16.05.2012г.

„Елемар“ ЕООД


Маси–12бр.

56.15 кв.м.


Кафене

“Мистерия“

ж.к.„Славейков“-

СЗ „Младост“


01.06.2012г.

30.09.2012г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

3

70-00-1423/

14.05.2012г.


ЕТ „Маркови -59-Станка Маркова“

Маси –2бр. 4 кв.м.

Витрина-1 кв.м.

Пред павилион за продажба на кафе и закуски

бул.„Янко Комитов“-до полигона


01.06.2012г.

30.09.2012г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за поставяне на 2бр. маси със заета площ 4кв.м. за определения срок. За поставяне на витрина с площ 1кв.м. комисията дава отрицателно становище. За заявеният обект няма одобрена схема от гл. архитект на Община Бургас

4

70-00-511/

10.04.2012г.

„Норт стар“ ЕООД


Маси –4 бр.

17.60 кв.м.

Механа

„Балканска среща“

ж.к.“Славейков“ бл.72

01.06.2012г.

31.10.2012г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

5

70-00-50/

20.02.2012г.

ЕТ „Арменухи

Кръстева“


Павилион-9кв.м.

Продажба на кафе и закуски

ж.к.“Славейков“ кв.49 парцел2

частен имот

01.02.2012г.

31.01.2015г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

6

70-00-111

28.03.2012

ЕТ „Арменухи Кръстева“

Маси-4бр. 17.60кв.м.

Пред павилион

ж.к.“Славейков“ кв.49 парцел2

частен имот

01.04.2012г.

31.12.2012г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.


По т. 4 от дневния ред

След разглеждане на заявленията постъпили в ТД ”Изгрев” за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти по смисъла чл.56 от, Комисията


РЕШИ:

Дава становище по 5 входирани заявления, съгласно разпоредбите на НПОТДОДЕГОТОБ, както следва:Заявл.№/ дата

Лице извършващо дейността-заявител

Търговски

обект

Дейност

Адрес на обекта/

Позиция № по схема

Срок на издаване

Становище на комисията

1

26-00-240/

17.04.2012г.

„АДИК“

ЕООД

Маси-14бр.

67,20 кв.м.Бирария „Кедъра“

кв. Сарафово

ул.“Ангел Димитров“№16

01.06.2012г.

30.09.2012г.Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

2

70-00-1531/

17.05.2012г.

ЕТ“Хаджи Коста-Марийка Василева“

Маси- 5бр.

33 кв.м.


Кафене

“Криста“

ж.к.“Изгрев“

бл.53- партер


01.06.2012г.

30.09.2012г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

3

26-00-326/

16.05.2012г.

„Самба Маре“ ЕООД

Маси-4бр.

13,20кв.м.

Фризер-

1 кв.м.

Обща площ

14.20кв.м.

Продажба на кафе, закуски и сладолед

Парк „Езеро“

позиция.№1

(сезонна схема за 2012г.-част І)

01.06.2012г

15.09.2012г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

4

70-00-348/

04.04.2012г.

ЕТ “МКК – Милка Костадинова“

Каравана

15 кв.м.

Маси-4 бр.

17,60 кв.м.


Продажба на храни и

напитки

Кв. Сарафово

Ул.“Ангел Димитров“№97

Частен имот

15.05.2012г.

14.05.2012г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

5

26-00-319/

10.05.2012г.

„Ориент 2007“ЕООД

Атракционен обект

560 кв.м.

Цирк

Парк „Езеро“-имот на ОП „Спортни имоти“-до конна база

05.06.2012г.

17.06.2012г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.


По т.4.1 от дневния ред

Председателя на комисията уведоми, че в изпълнение на чл.7 от НПОТДОДЕГОТОБ на заявителите е предоставен срок да представят инвестиционни предложения, за което същите са уведомени писмено по надлежния ред, а решението с определения срок е публикувано в интернет страницата на Община Бургас, в раздел „Съобщения“.

В изпълнение на изискванията на чл.7 ал.6 от Наредбата, Председателя на Комисията, отвори и обяви гласно постъпилите 2 /два/ броя запечатани пликове с ненарушена цялост, с направените инвестиционни предложения за позиция № 4 от одобрената от гл.архитект схема за 2012 г. за разполагане на сезонни преместваеми обекти в ТД „Изгрев“, както следва:

- Плик вх.№ 70-00-1129/04.05.2012г. от „Жизел 85“ ЕООД с управител Йонка Иванова Кърчева с предложение за позиция 4 - 500 /петстотин/ лева. Предложението е направено в срок и съдържа номера на позицията, размера на инвестицията и подпис на заявителя. Размерът на предложената инвестиция е по-висок от размера на една месечна такса.

Предвид горното и на основание чл.7 ал.3, Комисията по чл.56 приема предложението и допуска „Жизел 85“ ЕООД до класация.

- Плик вх.№ 70-00-1422/14.05.2012г. от „Патрикс“ ЕООД с управител Женя Христова Костова с предложение за позиция 4 - 805 /осемстотин и пет / лева. Предложението е направено в срок и съдържа номера на позицията, размера на инвестицията и подпис на заявителя. Размерът на предложената инвестиция е по-висок от размера на една месечна такса.

Предвид горното и на основание чл.7 ал.3, Комисията по чл.56 приема предложението и допуска „Патрикс“ ЕООД до класация.

След като разгледа направените от фирмите предложения за инвестиции в лева, за благоустройствени мероприятия на Община Бургас за позиция № 4 от одобрената от гл.архитект схема за 2012 г. за разполагане на сезонни преместваеми обекти в ТД „Изгрев“, Комисията класира кандидатите както следва:

  1. „Патрикс“ ЕООД с инвестиция в размер на 805 /осемстотин и пет/ лева;

  2. „Жизел 85“ ЕООД с инвестиция в размер на 500 /петстотин / лева.

В резултат на извършеното класиране, Комисията


РЕШИ:

Дава положително становище за издаване на разрешение за поставяне на временен преместваем обект-детски атракцион с площ 40кв.м. за разполагане на батут, с адрес гр. Бургас Парк „Изгрев“- Позиция № 4 от одобрената схема, на „Патрикс“ ЕООД за срок от 15.05.2012г. до 14.09.2012г.


По всички точки от настоящия дневен ред на заседанието Комисията гласува единодушно.


Заседанието приключи в 10.20 часа.

Свързани:

Община бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л iconОбщина бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л
Комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското...
Община бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л iconОбщина бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л
Комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското...
Община бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л iconОбщина бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л
Комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското...
Община бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л iconОбщина бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л
Комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското...
Община бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л iconОбщина бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л
Комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското...
Община бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л iconОбщина бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л
Комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското...
Община бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л iconОбщина бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л
Комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското...
Община бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л iconОбщина бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л
Комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското...
Община бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л iconОбщина бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л
Комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското...
Община бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л iconОбщина бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л
Комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом