Основни елементи на Общата организация на пазара в сектора
ИмеОсновни елементи на Общата организация на пазара в сектора
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер51.62 Kb.
ТипРегламент
източникhttp://odzg_pleven.my.contact.bg/doc/aktualno/tiutiun.doc
Основни елементи на Общата организация на пазара на суров тютюн


Основни елементи на Общата организация на пазара в сектора: система на определяне на производствени квоти, система на премиране, групи производители, договори за отглеждане на тютюн, одобряване на преработватели, които могат да сключват договори.

Цел на режима: Общата организация на пазара в сектор “Суров тютюн” цели да осигури определено ниво на доходите на тютюнопроизводителите, които обикновено са разположени в икономически най-бедните и изостанали райони на ЕС.

Основни регламенти: Регламент на Съвета 2075/92 за общата организация на пазара в сектор “суров тютюн”; регламент на Комисията 2848/98, уреждащ подробни правила за прилагане на Регламент на Съвета 2075/92 по отношение на схемата на премиране, производствените квоти и специфичната помощ предоставяна на групите производители в сектор “суров тютюн”; регламент 1782/2003 установяващ общи правила за схеми за директна подкрепа в рамките на ОСП и за определени схеми за подпомагане на фермерите и регламент 864/2004 за изменение на регламенти 1782/2003 и 2075/92

Обхват на режима: ООП покрива всички сортове тютюн, отглеждани в Европейския съюз, разделени в 8 групи:

 • I Обработени с топъл въздух в пещ;

 • II Обработени под навес без ферментация;

 • III Обработени с естествена ферментация;

 • IV Обработени с огън;

 • V Обработени на слънце;

 • VI Басма;

 • VII Катерини;

 • VIII Каба Кулак.

В хода на преговорите българските сортове тютюн бяха разпределени в сортови групи:

 • I   Flue cured – Виржиния;

 • II  Light air cured – Бърлей;

 • VІ Басми - Джебел, Неврокоп, Дупница, Мелник, Устина, Харманли, Източен Балкан, Крумовград, Тополовград, Свиленград, Средногорска яка;

 • VІІІ  Каба Кулак – Северна България и Текне.

Система на определяне на производствените квоти: От 1992 г. Съветът на министрите определя максимален гарантиран праг на производство на суров тютюн в ЕС, в рамките на който се определят индивидуални гарантирани максимални прагове за всяка група тютюн за три последователни реколти. На база на праговете Съветът разпределя чрез производствени квоти количеството за всяка група тютюн, което се предоставя за производство на всяка страна производителка на тютюн. Страната-членка на база на определеното й количество определя и предоставя индивидуални квоти за производство на съответните национални производители или организации на производители.

В хода на преговорите България получи гарантиран праг за производство на суров тютюн в размер на 47 137 тона, разпределен по следните сортови групи:

 • Виржиния: 9 023 т; Бърлей: 3 208 т; Басми: 31 106 т и Каба Кулак: 3 800 т.

Система на премиране: До 2006 г. размерът на премията се определя за всяка реколта от Съвета и е различен за различните сортови групи суров тютюн, но е еднакъв за сортове в дадена група. Премира се само тютюн, произведен в рамките на съответната квота. Отпускането на премия става при условие, че:

 • тютюна идва от производствен регион, специфичен за съответния сорт тютюн (за всяка група сортове тютюн се определя район на производство);

 • изпълнени са изисквания за качество - има определени минимални качествени изисквания в приложението на регламент 2848/98;

 • сключен е договор за култивиране и продукцията е доставена на първичния преработвател.

Премията се разделя на три части:

 • фиксирана - изплаща се на производителите или на техните организации.

 • варираща- представлява от 30% до 45% от общия размер на цялата премия се изплаща на организациите на производителите, а те я разпределят между членовете си съобразно качеството на тяхната индивидуална продукция и цената, платена от първичния преработвател.

 • специфична- в размер на 2% и се предоставя на организациите за конкретни цели като подобряване на управлението и организацията, мероприятия, свързани с опазване на околната среда и др.

Групи производители -Критерии за признаване са:


 • членовете им да са само производители на суров тютюн;

 • групата да не осъществява първична преработка на суров тютюн;

 • всеки производител да членува само в една група тютюнопроизводители;

 • имат вътрешен правилник за дейността на групата, който включва общи правила за производство, търговия, опазване на околната среда;

 • разполагат с информация за произвежданата и реализирана продукция, информация относно площи, сортов състав, количества, класове на качество и продажби;

 • изплащат на членовете си цената на продадената продукция;

 • водят отделно счетоводство на дейностите, за които искат признаване;

 • имат обща квота за суров тютюн, която членовете на организацията произвеждат, не по-малко от 2% от общото годишно количество за страната

В хода на преговорите България получи разрешение за признаване на групите тютюнопроизводители за цялата страна при производство в размер на 1% от националния гарантиран праг за страната и 0,3% от националния гарантиран праг за признаване на групи производители за:

 • 4 общини от Джебелска тютюнева област (Баните, Златоград, Мадан и Доспат);

 • 12 общини от Севернобългарска тютюнева област (Велики Преслав, Върбица, Шумен, Смядово, Варна, Дългопол, Генерал Тошево, Добрич, Каварна, Крушари, Шабла и Антоново).Договори за отглеждане на тютюн - Елементите на договора са:


 • Страни по договора;

 • Да е посочен номера на удостоверението за квота;

 • Групата сортове, за които се сключва договора;

 • Максималното количество, което трябва да бъде доставено;

 • Точното разположение на парцела, където се отглежда тютюна;

 • Изкупната цена според качеството за различните класи;

 • Минималните качествени изисквания за всяка класа, при минимум 3 класи и задължение от страна на производителя да доставят тютюн, който отговаря поне на тези минимални изисквания;

 • Задължение от страна на първичните преработватели да заплатят изкупната цена според качеството;

 • Срока за който ще бъде заплатен, изкупения тютюн, като той не може да надхвърля 30 дена от датата на доставката.


Одобряване на преработвателите, които могат да сключат договори за отглеждане на тютюн: Страните-членки, на чиято територия са разположени първичните преработватели са задължени да одобрят преработвателите, които могат да сключват договори за отглеждане на тютюн, като при нарушение на някои от изискванията може да се отнеме разрешението на преработвателя от съответната страна-членка.


Ново законодателство на ЕС:

С реформата на Общата селскостопанска политика се въвежда единно плащане на стопанство или хектар, при което се отделят директните плащания от производството. По отношение на тютюна реформата ще влезе в сила от реколта 2006 г., като за периода 2006-2009 г. включително се предвижда задължително отделяне на директните плащания от производството от 40 до 60% (по избор на страната членка). От 2010 г. няма да има обвързване на директните плащания с размера на тютюнопроизводството и ще се прилага единно плащане на хектар или стопанство. България ще прилага схемата за единно плащане на хектар за периода 2007-2009 г. (с възможност за продължаване два пъти по една година), при която тютюнопроизводителите ще получават една и съща сума на хектар обработваема земя, както и останалите земеделски производители.

Очаква се приемането на допълнително ново законодателство в сектора за прилагане на реформата.


Българско законодателство:


 1. ЗАКОН за тютюна и тютюневите изделия- брой 101 от 30.11.1993, последно изменение бр.70 от 10.08.2004;

 2. Правилник за прилагане на ЗТТИ- ПМС №3 от 21.02.1994, последно изменение ДВ бр.71 от 13.08.2004;

 3. Наредба №23 за условията и реда за признаване на организации на тютюнопроизводители- ДВ №69 от 7.08.2001, последно изменение ДВ бр.110 от 22.11.2002г.

Свързани:

Основни елементи на Общата организация на пазара в сектора iconОсновни елементи на Общата организация на пазара в сектора: интервенция
Общата организация на пазара, което включва намаление на интервенционната цена, производителите се компенсират с увеличение на директните...
Основни елементи на Общата организация на пазара в сектора iconРегламент (ЕO) №1854/2006 на комисията
Регламент (ЕO) №1784/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г относно общата организация на пазара на зърнени култури1 и останалите...
Основни елементи на Общата организация на пазара в сектора iconРегламент (ЕО) №509/2002 на комисията
Регламент (ЕО) №1255/1999 на Съвета относно общата организация на пазара на мляко и млечни продукти
Основни елементи на Общата организация на пазара в сектора iconРегламент (EO) №1787/2003 на съвета
Регламент (eиo) №1255/1999 относно общата организация на пазара на мляко и млечни продукти
Основни елементи на Общата организация на пазара в сектора iconТ. 25 Управление на общата организация на пазара на вино /Реламент 1493/1999
Планирани мерки за прилагането на правилата за регулиране на лозарския производствен потенциал, заложени в Регламент 1493/99
Основни елементи на Общата организация на пазара в сектора iconКомисия на европейските общности
Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета относно общата организация на пазарите в сектора на захарта и Регламент (ЕО) № 320/2006 на Съвета...
Основни елементи на Общата организация на пазара в сектора iconЕвропейски парламент 2009 2014
Специален доклад № 7/2012 г. (процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2011...
Основни елементи на Общата организация на пазара в сектора iconРегламент (ЕО) № 2221/2004 на комисията
Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета от 17 май 1999 г относно общата организация на пазара на мляко и млечни продукти1, и по специално...
Основни елементи на Общата организация на пазара в сектора iconКонспект по Организация на компютри
Въведение в компютрите и изчисленията. Структура на компютърното изчисление, абстрактен модел, ефективност. Организация на компютрите,...
Основни елементи на Общата организация на пазара в сектора iconРегламент 765/2008/ео за акредитация и надзор на пазара и Решение 768/2008/ео относно общата рамка за пускането на стоки на пазара
Нова законова рамка за предлагане на продукти на пазара: предложение за синхронизиране на хармонизираните директиви за 10 групи продукти...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом