Закон за данък върху добавената стойност
ИмеЗакон за данък върху добавената стойност
Дата на преобразуване10.02.2013
Размер123.5 Kb.
ТипЗакон
източникhttp://balans.bg/web/files/files/987/942/Процедура за Възстановяване на ДДС на Ч.Л., Установени


редакция от 31.12.2010

Процедура за Възстановяване на ДДС на Ч.Л., Установени и Регистрирани в ЕС
Възстановяване на Платен Данък върху Добавената Стойност на Чуждестранни Лица, Установени и Регистрирани за Целите на Данък Върху Добавената Стойност на Територията на Общността


Статус на процедурата: актуална


Нормативна уредба

Осма Директива 79/1072/ЕИО от 6 декември 1979 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите-членки относно данъците върху търговския оборот - режим на обратно изплащане на данък добавена стойност на данъчно задължени лица, които не са установени на територията на страната на сделката (Осма Директива 79/1072/ЕИО)

Административнопроцесуален кодекс (АПК)

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК)

Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Наредба № Н-11 от 24 август 2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, установени и регистрирани за целите на данък върху добавената стойност на територията на Общността (Наредба № Н-11 от 24 август 2006 г.)


Юридическа характеристика

Цел на настоящата процедура е да представи възстановяването на платен данък върху добавената стойност (ДДС) на чуждестранни лица, установени и регистрирани за целите му на територията на Общността. Тя намира приложение, когато тези лица са закупили стоки, получили услуги и осъществили внос на територията на страната и съответно са платили ДДС.

Настоящата процедура указва реда и документите, които трябва да се подадат, за възстановяване на правомерно начисленото ДДС за тези лица. Наредба № Н-11 от 24 август 2006 г. урежда възстановяването на платен ДДС на чуждестранни лица, установени и регистрирани за целите на данък върху добавената стойност на територията на Общността. Тя имплементира в българското законодателство разпоредбите на Осма Директива 79/1072/EИО.

С правната регулация на този институт законодателят цели да се даде възможност на лицата да искат възстановяване на платен от тях ДДС за стоки и услуги, които те ще използват за извършване на облагаеми доставки и съответно за получените доставки имат право на приспадане на данък върху добавената стойност, но това право те не могат да упражнят в страната, в която са установени.


Осъществяване на процедурата


І. Компетентен орган

Компетентен орган по приходите е териториалният директор на Териториална дирекция по приходите - София, или упълномощен от него орган по приходите (§ 1, т. 1 ДР от Наредба № Н-11 от 24 август 2006 г.) Само пред Териториална дирекция София се подава искането за възстановяване на данък върху добавената стойност от чуждестранно лице.


ІІ. Данъчно задължени лица

Данъчно задължени лица за целите на настоящата процедура са чуждестранни лица, които имат право да искат възстановяване на платен ДДС по реда на Наредба № Н-11 от 24 август 2006 г.


ІІІ. Нормативно установени изисквания

Чуждестранните лица следва да отговарят на няколко условия, за да могат да искат възстановяване на платено ДДС по реда на Наредба № Н-11 от 24 август 2006 г. Те трябва да са изпълнени едновременно, за периода, за който се иска възстановяване, и са:

а) чуждестранното лице следва да е данъчно задължено лице по смисъла на чл. 3 ЗДДС. Най-общо това е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Това обаче означава, че по реда на Наредба № Н-11 от 24 август 2006 г. не могат да искат възстановяване лица, които са данъчно незадължени лица по смисъла на чл. 4 ЗДДС;

б) лицето, което иска възстановяване, да няма седалище и адрес на управление, постоянен обект, постоянен адрес или обичайно пребиваване на територията на страната;

в) лицето не е извършило доставки на стоки и/или услуги с място на изпълнение на територията на страната съгласно ЗДДС. От това правило са допустими две изключения – допустимо е лицето да е извършвало доставки на:

- транспортни услуги и услуги, свързани с международен транспорт по смисъла на чл. 30 и 31 ЗДДС;

- стоки и услуги, за които данъкът е изискуем от получателя по доставката съгласно чл. 82, ал. 2 ЗДДС. Това са няколко хипотези, при които се прилага обратно начисляване и съответно доставчикът не е регистрирано по ЗДДС лице и не е установен на територията на страната, но за него няма да възникне задължение за начисляване, доколкото данъкът е изискуем от получателя по доставката;

г) лицето да е регистрирано за целите на ДДС в държавата членка, където е установено (арг. чл. 2, ал. 1 от Наредба № Н-11 от 24 август 2006 г.).

Що се отнася до нерегистрираните лица, то те нямат право да искат възстановяване по реда на Наредба № Н-11 от 24 август 2006 г., доколкото за тях се прилагат общите правила на закона. Данъкът се начислява при доставката и не подлежи на възстановяване.


ІV. Необходими документи

1. Искане за възстановяване на ДДС от чуждестранно лице

Процедурата започва с подаване на ИСКАНЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДДС ОТ ЧУЖДЕСТРАННО ЛИЦЕ по образец съгласно Приложение № 1 към чл. 4 от Наредба № Н-11 от 24 август 2006 г. То се попълва от лицето задължително на български език, като информацията за наименованието и адреса на лицето се попълва освен на български език и на официалния език на държавата членка, в която лицето е установено (чл. 4 от Наредба № Н-11 от 24 август 2006 г.).

2. Приложения към искането за възстановяване на ДДС от чуждестранно лице

Към искането за възстановяване на ДДС от чуждестранно лице съгласно чл. 3 от Наредба № Н-11 от 24 август 2006 г. се прилагат и следните документи:

- декларация, че данъчно задълженото лице няма седалище и адрес на управление, постоянен обект, постоянен адрес или обичайно пребиваване на територията на страната;

- оригинално удостоверение по образец, издадено от компетентния данъчен орган на държавата членка, където лицето е установено, и легализиран превод на това удостоверение на български език, доказващо, че лицето извършва икономическа дейност през календарната година, за която е възникнало правото на възстановяване. Образецът на удостоверението ще е установен в законодателството на съответната страна членка на Общността. За Република България компетентният орган по приходите е териториалният директор на Териториална дирекция по приходите - София, или упълномощен от него орган по приходите (§ 1, т. 1 ДР от Наредба № Н-11 от 24 август 2006 г.). Той издава УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СТАТУТ НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ на регистрирани по ЗДДС лица по образец посочен в Приложение № 2 към § 2 ДР от Наредба № Н-11 от 24 август 2006 г., във връзка с упражняване на правото на възстановяване на платен ДДС в държави членки на Общността, където лицата не са установени. Удостоверението дава информация освен такава, че лицето е данъчно задължено, така и за естеството на икономическата му дейност, също и за съотношението между доставки с право на приспадане на данъчен кредит и доставки без право на приспадане на данъчен кредит, доколкото по този начин ще се определи и размера на данъка, подлежащ на възстановяване. Също така трябва да се има предвид, че когато компетентният орган по приходите разполага с удостоверение за статута на лицето, издадено и представено във връзка с подадено вече искане за възстановяване на ДДС преди не повече от дванадесет месеца преди датата на последващо искане, то чуждестранното лице не е длъжно да представя отново такова удостоверение. Съответно липсата му не може да се разглежда като основание за отказ за възстановяване на ДДС;

- оригинали на данъчните документи за получените доставки или документи за осъществен внос, за които се иска възстановяване на данък върху добавената стойност;

- писмено пълномощно в случаите, когато лицето упражнява правото си на възстановяване чрез агент (чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-11 от 24 август 2006 г.).


V. Вътрешен ход на процедурата

1. Адресат

ИСКАНЕТО ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДДС се подава от чуждестранното лице пред териториалният директор на Териториална дирекция по приходите - София, или упълномощен от него орган. Той може да го подаде самостоятелно или посредством агент, който действа от името и за сметка на лицето (чл. 3, ал. 1, изр. първо от Наредба № Н-11 от 24 август 2006 г.).

Забележка: Фигурата на агент за представителство на чуждестранно лице е въведена за удобство на данъчното задължено лице, доколкото то не винаги ще има възможност самостоятелно да подаде искане за възстановяване на ДДС (за повече информация виж процедурата Регистрация на агент на чуждестранни лица, установени и регистрирани за целите на данък върху добавената стойност на територията на Общността).

2. Срок за подаване на искане за възстановяване на ДДС от чуждестранно лице

Данъчно задълженото лице може да упражни правото по Наредба № Н-11 от 24 август 2006 г. като подаде искането за възстановяване на ДДС най-късно до 30 юни на годината, следваща календарната година, през която е възникнало правото на възстановяване на данъка (чл. 3, ал. 2 от Наредба № Н-11 от 24 август 2006 г.). Ако не е подадено в този срок правото на възстановяване на ДДС се погасява (чл. 3, ал. 3 от Наредба № Н-11 от 24 август 2006 г.).

Искането за възстановяване на ДДС от чуждестранно лице може да се отнася за период, по-малък от една календарна година, но не по-малък от три месеца. В случай, че се подава искане за период по-малък от година, възстановяване на ДДС на лицето се допуска при условие, че размерът му е равен или надвишава 400 лв. (чл. 3, ал. 4 от Наредба № Н-11 от 24 август 2006 г.).

Независимо от горното правило искането за възстановяване на ДДС от чуждестранно лице може да се отнася и за период, по-малък от три месеца, когато този период е остатък от календарната година, т.е. лицето вече е искало възстановяване за по-голяма част от годината и е останал период, в които е налице невъзстановен данък за период по-малък от три месеца. В този случаи не се прилага и правилото за допустимост на възстановяването, при условие, че размерът на данъка е равен или надвишава 400 лв. (арг. чл. 3, ал. 5 от Наредба № Н-11 от 24 август 2006 г.).

В горния случай, когато е подадено искане за възстановяване на ДДС от чуждестранно лице, което се отнася за период от една календарна година или за остатъка от същата, възстановяване на данък на лицето се допуска при условие, че стойностния праг на размерът на данъка е равен или надвишава 50 лв. По аргумент на противното възстановяване не е допустимо, когато сумите са по-малки от 50 лв. (арг. чл. 3, ал. 6 от Наредба № Н-11 от 24 август 2006 г.).

3. Възстановяване на начисления данък върху добавената стойност

Чуждестранното лице има право да му бъде възстановен начисления от доставчик, регистрирано по ЗДДС лице, ДДС за получени от него стоки и услуги по облагаема доставка и осъществен от него внос в периода, за който се отнася искането за възстановяване на ДДС, когато:

- стоките и услугите се използват за целите на извършваните от лицето облагаеми доставки в държавата членка, където лицето е установено, които биха били с право на данъчен кредит, ако се извършват на територията на страната. Практически обаче това не винаги може да се установи, доколкото лицето представя само оригинално удостоверение по образец, издадено от компетентния данъчен орган на държавата членка, където лицето е установено, и легализиран превод на това удостоверение на български език, което доказва, че лицето извършва икономическа дейност през календарната година, за която е възникнало правото на възстановяване съгласно чл. 3, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от 24 август 2006 г. В удостоверението, издавано от Национална агенция за приходите се съдържа и информация за съотношението между доставки с право на приспадане на данъчен кредит и доставки без право на приспадане на данъчен кредит. В удостоверението по чл. 3, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 от 24 август 2006 г. обаче такава информация не е необходимо да се съдържа и много от страните членки не дават такава информация в издаваните от тях удостоверения;

- стоките и услугите се използват за извършване на доставки по чл. 30 и 31 ЗДДС – това са доставки, представляващи международен транспорт на стоки, както и доставки, свързани с международен транспорт (чл. 2, ал. 2 от Наредба № 11 от 24 август 2006 г.).

Респективно право на възстановяване няма да е налице, когато начисленият от доставчик - регистрирано по ЗДДС лице, данък върху добавената стойност е без право на данъчен кредит съгласно ЗДДС (чл. 2, ал. 3 от Наредба № 11 от 24 август 2006 г.).

В случай обаче, че чуждестранното лице в държавата членка, където е установено, извършва както доставки с право на приспадане на данъчен кредит, така и доставки, за които не е налице такова, то ще има на частично възстановяване на данък върху добавената стойност. Размерът на частично възстановения данък се определя въз основа на информацията от удостоверението, издадено от държавата членка, където лицето е установено (чл. 2, ал. 4 от Наредба № 11 от 24 август 2006 г.).

4. Постановяване на отказ от възстановяване на данък добавена стойност на чуждестранни лица

Отказ за възстановяване на ДДС може да се постанови от компетентния орган по приходите, ако данъчно задълженото лице не е изпълнило посочените в Наредба № 11 от 24 август 2006 г. изисквания.

5. Обжалване на отказа за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица

Отказът за възстановяване (изцяло или частично) се обжалва по реда на дял трети ДОПК. Налице ще е правен интерес от обжалване, когато компетентният орган по приходите неправилно е определил подлежащият на възстановяване данък, когато лицето е извършвал както доставки с право на приспадане на данъчен кредит, така и доставки, за които не е налице такова.

Отказът се обжалва пред директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - София, чрез териториалния директор на Териториална дирекция по приходите – София в 14-дневен срок от връчването на отказа на лицето (чл. 144, ал. 1 във вр. с чл. 152, ал. 1 ДОПК). Директорът на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - София се произнася по жалбата в 45-дневен срок, като непроизнасянето в този срок се смята за потвърждение изцяло на отказа в частта му, която е обжалвана. Срокът за произнасяне по жалбата може да бъде продължен по взаимно писмено съгласие между жалбоподателя и директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" – София за срок до 3 месеца, в което се посочва срокът на продължаването (чл. 155, ал. 1 и чл. 156, ал. 4 и 7, изр. първо ДОПК). Решаващият орган може да потвърди, измени или отмени изцяло или частично отказът на териториалния директор на Териториална дирекция по приходите - София (чл. 155, ал. 2 ДОПК).

Решението на директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - София подлежи на обжалване пред Административен съд – град София в 14-дневен срок от получаването на решението. В 30-дневен от изтичането на срока за произнасяне на директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" – София (арг. чл. 156, ал. 1 и 5 ДОПК). За да е налице процесуална възможност да се обжалва акта по съдебен ред следва да е изчерпано административното обжалване. Това значи, че отказът не може да се обжалва по съдебен ред в частта, в която не е обжалван по административен ред. Съответно отказът не може да се обжалва по съдебен ред в частта, в която жалбата е изцяло уважена с решението от директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" – София (арг. чл. 156, ал. 1-3 ДОПК).

Съдът решава делото по същество, като може да отмени изцяло или частично отказът и потвърди правото на възстановяване на чуждестранното лице, изменя в обжалваната част или отхвърля жалбата (чл. 160, ал. 1 ДОПК).

Съгласно чл. 160, ал. 6 ДОПК решението на административния съд подлежи на касационно обжалване по реда на Глава дванадесета АПК. Жалбата се подава до Върховния административен съд чрез Административен съд - град София, който е постановил решението, в 14-дневен срок от деня на съобщението, че решението е изготвено (чл. 211, ал. 1 АПК).


Резултат от процедурата

С осъществяването на процедурата се дава възможност на чуждестранни лица да възстановяват платения от тях данък върху добавената стойност за стоки и услуги, които те ще използват за извършване на облагаеми доставки и съответно за получените доставки имат право на приспадане на ДДС.

Примерни образци, документи и формуляри

Искане за възстановяване на ДДС от чуждестранно лице

Удостоверение за статут на данъчно задължено лице

стр. от
Свързани:

Закон за данък върху добавената стойност iconЗакон за данък върху добавената стойност
Възстановяване на Платен Данък върху Добавената Стойност на Чуждестранни Лица, Неустановени на Територията на Общността
Закон за данък върху добавената стойност iconНаредба № н-11 от 24 август 2006 Г. За възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, установени и регистрирани за целите на данък върху добавената стойност на територията на общността
Те за възстановяване на правомерно начисления данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, установени и регистрирани за...
Закон за данък върху добавената стойност iconМотив и към проекта на Закон за данък върху добавената стойност
Проектът на Закон за данък върху добавената стойност е изготвен във връзка с предстоящото присъединяване на Република България към...
Закон за данък върху добавената стойност iconЗакон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, приет от ХLI...
Закон за данък върху добавената стойност iconЗаконодателна рамка на дарителството в България
Нормативната уредба: Закон за задълженията и договорите (ззд); Закон за корпоративно подоходно облагане (зкпо); Закон за данък върху...
Закон за данък върху добавената стойност iconПрекратяване на Регистрация по Закона за Данък върху Добавената Стойност по Инициатива на Орган по Приходите
Чл. 106, 110, 111, 134, 153 и 176 от Закона за данък върху добавената стойност (зддс)
Закон за данък върху добавената стойност iconПрекратяване на Регистрация по Закона за Данък Върху Добавената Стойност по Инициатива на Лицето
Чл. 77, 93 и 95 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ппзддс)
Закон за данък върху добавената стойност iconПромени в програмните продукти от серията ажур
Промени в програмните продукти от серията ажур относно закон за данък върху добавената стойност и правилник за прилагане на закона...
Закон за данък върху добавената стойност iconЗа възстановяване на платен данък върху добавената стойност на данъчно незадължени физически лица, които не са установени на територията на общността
Чл. С тази наредба се определят редът и документите за възстановяване на начисления и платен данък върху добавената стойност на чуждестранни...
Закон за данък върху добавената стойност iconРепубликабългари я народно събрание
Чл. (1) Този закон урежда данъчното облагане с данък върху добавената стойност
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом