Администрация на сигурността и отбраната
ИмеАдминистрация на сигурността и отбраната
страница33/36
г
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер5.62 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://eprints.nbu.bg/261/1/U4ebnik_ASO.doc
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36

Инструкции


Инструкция № 9 от 29 юни 2001г. за изготвяне на регистър на вакантните длъжности в Министерството на отбраната, в Българската армия и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на отбраната – обн.ДВ.бр.71/2001г.

Инструкция № 10 от 29 юни 2001г. за реда за изготвяне на длъжностни характеристики за длъжностите, заемани от кадрови военнослужещи – обн.ДВ.бр.71/2001г. с посл. изм. и доп.

Инструкция № 11 от 29 юни 2001г. за кадровата работа в Министерството на отбраната – обн.ДВ.бр.71/2001г. с посл. изм. и доп.


Международни актове


Договор за обикновенните въоръжени сили в Европа/ДОВСЕ/ - обн.ДВ.бр.28/1994г.

Споразумение за създаване на оперативна група за военноморско сътрудничество в Черно море – ратифицирано със закон - обн.ДВ.бр.79/2001г.

Конвенция №108 на Съвета на Европа от 1981г. за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни - обн.ДВ.бр.56/2002г.

Северноатлантически договор – ратифициран със закон, приет от 39-то Народно събрание на 18.03.2004г. – обн.ДВ.бр.22/2004г., в сила от 29.03.2004г.

Закон за ратифициране на споразумението между страните по Северноатлантическия договор относно статута на техните въоръжени сили и на протокола за статута на международните военни щабове, създадени в съответствие със Северноатлантическия договор – обн.ДВ.бр.65/2004г.

Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и Съюзното командване по операциите относно осигуряването на поддръжка от страната домакин за провеждане на учението по Партньорство за мир “Коректив партнер 2004” – обн.ДВ.бр.79/2004г.

Закон за ратифициране на споразумението между страните по Северноатлантическия договор относно сигурността на информацията – обн.ДВ.бр.82/2004г.

Закон за ратифициране на споразумението на НАТО за взаимно опазване секретността на изобретенията, свързани с отбраната, за които са подадени заявки за патенти, и на споразумението на НАТО относно предаване на техническа информация за целите на отбраната – обн.ДВ.бр.83/2004г.

Закон за ратифициране на споразумението относно статута на Организацията на Северноатлантическия договор, националните представители и международните служители – обн.ДВ.бр.83/2004г.

Закон за ратифициране на споразумението относно статута на мисиите и представителите на трети държави към Организацията на Северноатлантическия договор – обн.ДВ.бр.89/2004г.

Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и Върховното главно командване на обединените въоръжени сили на НАТО в Европа и щаба на върховния главнокомандващ на НАТО по трансформацията относно осигуряването на поддръжка от с... – обн.ДВ.бр.104/2004г.

Споразумение за поддръжка на учение между Министерството на отбраната на Република България и командващия Сухопътните войски на САЩ в Европа и Седма армия относно учението “IMMEDIATE RESPONSE 2005” на територията на Република България – обн.ДВ.бр.48/2005г.


Други актове


Класификация на специалностите на научните работници в Република България – обн.ДВ.бр.34/1990г.

Решение № 4 от 30.03.1993г. на Конституционния съд на Република България – обн.ДВ.бр.30/1993г.

Решение № 5 на Конституционния съд на Република България – обн.ДВ.бр.31/1993г.

Военна доктрина на Република България - Обн.ДВ.бр.34/1999г. с посл. изм. и доп.

Решение № 6 на Конституционния съд на Република България – обн.ДВ.бр.36/1993г.

Концепция за националната сигурност на Република България – обн.ДВ.бр.46/1998г.

Заповед |№ 282/27.11.2000г. на началника на Генераблния щаб на Българската армия за обявяване и въвеждане за ръководство и изпълнение на Концепция за изграждане, използване и развитие на силите за специални операции

Методика на планирането, отчитането и анализирането на подготовката на командиритие, щабовете и войските от Българската армия – приета от Съвета на начаник-щабовете при начаника на Генералния щаб на Българската армия с протокол № К I-0156 от 6 октомври 1999г.

Доктрина за подготовка на войските и силите – приета от Съвета на началник-щабовете при начаника на Генералния щаб на Българската армия на 01.11.2000г.

Заповед № 282/27.11.2000г. на началника на Генераблния щаб на Българската армия за обявяване и въвеждане за ръководство и изпълнение на Концепция за изграждане, използване и развитие на силите за специални операции

Заповед № 296/06.12.2000г. на началника на Генераблния щаб на Българската армия за обявяване и въвеждане за ръководство и изпълнение на Доктрина за операции, различни от война

Заповед № 320/29.12.2000г. на началника на Генералния щаб на Българската армия за обяване и въвеждане за ръководство и изпълнение в Българската армия на Концепция за разузнаването в Българската армия

Заповед № 31/13.02.2001г. на началника на Генералния щаб на Българската армия за обяване и въвеждане за ръководство и изпълнение в Българската армия на Доктрина за логистиката на българската армия

Заповед № 67/27.03.2001г. на началника на Генералния щаб на Българската армия за обяване и въвеждане за ръководство и изпълнение в Българската армия на

Концепция за изграждане, развитие и използване на командването на материално-техническото осигуряване

Заповед № 291/28.11.2002г. на началника на Генераблния щаб на Българската армия за обявяване на Доктрина на Сухопътните войски

Заповед № 270/15.11.2002г. на началника на Генераблния щаб на Българската армия за обявяване на Доктрина на Военновъздушните сили

Заповед № 35/24.03.2002г. на началника на Генералния щаб на Българската армия за обявяване на Доктрина на Военноморските сили на Република България

Заповед № П-5/21.12.2004г. на министъра на отбраната за въвеждане за изпълнение на Стратегия за отбранителна аквизиция

Заповед № Р-34/23.01.2004г. на министъра на отбраната за сформиране на Съвет по отбранителна аквизиция

Заповед № П-2/07.10.2004г. на министъра на отбраната за обявяване на Правилник за управление на жизнения цикъл на отбранителните продукти в Министерството на отбраната и Българската армия

Заповед № П-4/02.12.2004г. на министъра на отбраната за обявяване на Правилник за научноизледователската и развойна дейност в Министерството на отбраната и Българската армия

Заповед № П-4/18.02.2005г. на министъра на отбраната за обявяване на Правилник за изпитване на отбранителните продукти

Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления – обн.ДВ.бр.64/2002г.

Единен класификатор на длъжностите в администрацията – обн.ДВ.бр.18/2004г. с посл.изм.и доп.


АДМИНИСТРАЦИЯ

НА СИГУРНОСТТА И ОТБРАНАТА


Първо издание


Рецензенти Проф. д-р Тилчо Иванов

Проф. д-р н. Димитър Йончев

Проф. д-р н. Цветан Семерджиев


Редактор

Коректор

Формат 60х84/16


1 Вж. Каталог на Нов български университет “98-99”, С., 1998г., с.290-293

2 Бел. авт. - в Закона за защита на класифицираната информация – обн. ДВ.бр.45/2002г. – допълнителни разпоредби – параграф 1 е регламентирано, че служби за сигурност са: Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана при президента; Служба “Военна информация” и Служба “Сигурност – Военна полиция и Военно контраразунване” на МНО; Националната служба “Сигурност”, Дирекция “Защита на средствата за връзка”, Дирекция “Оперативно издирване” и Дирекция “Оперативно-техническа информация” на МВР, като се прави разграничение от службите за обществен ред – Националната служба “Полиция” и Националната служба “Пожарна безопасност и защита на населението” на МВР. Последните не са предмет на изучаване от учебната дисциплина “Администрация на сигурността и отбраната”. Организацията и функционирането на службите за обществен ред са предмет на изучаване от учебните дисциплини “Полицейска администрация” и “Административноправна дейност на службите за пожарна и аварийна безопасност”.

3 Вж. Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България – обн.ДВ.бр.112/1995г. с посл. изм. и доп. – чл.3, ал.3; чл.7, ал.2 и чл.73


4 Цит. Къндева, Ем. Публична администрация. С., 2003г., с. 33


5 В съответствие с приетата от XXXVIII-то Народно събрание Концепция за националната сигурност на Република България – обн.ДВ.бр.46/1998г. “национална сигурност” има, когато са защитени основните права и свободи на българските граждани, държавните граници, териториалната цялост и независимостта на страната, когато не съществува опасност от въоръжено нападение, насилствена промяна на конституционния ред, политически диктат или икономическа принуда за държавата и е гарантирано демократичното функциониране на държавните и гражданските институции, в резултат на което обществото и нацията запазват и увеличават своето благосъстояние и се развиват. Концепцията представлява официално приети политически виждания за защита на българските граждани, общество и държава от външни и вътрешни заплахи от всякакво естество, при отчитане на наличните ресурси и съобразяване с нивото на гаранциите, които дават световната, евроатлантическата и европейската система за сигурност и стабилно развитие.

6 Вж. Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България – обн.ДВ.бр.112/1995г. – с посл. изм. и доп. – чл.3, ал.1

7 Цит. Палюшев, Б. Световното равновесие и теорията на познанието, С., 1993г., с.29

8 Вж. Попов, Ив. Социология, сигурност, информация, С., 2003г., с.197-201

9 Вж. Постановление № 125 от 24 юни 2002г. на Министерския съвет на Република България за утвърждаване на Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления – обн.ДВ.бр.64/2002г. – шифър 9.

10 Вж. Йончев, Д. Теория на скритото присъствие, С., 2002г., с.20

11 Вж. Янков, Н., Иванов Д., Ценова Р., Дончева Хр., Благоева-Танева Б., Йотов Й., Политология, С., 1997г., с.4

12 Вж. Тончев, Л. История на социалното управление като наука. С., 1987г., с.13; Савов, В. Основи на управлението. С., 1996г., с.13; Ангелов, А. Основи на мениджмънта. С.,1998г., с.18; Илиев, Ил. Управление на полицейските и специалните служби. В., 2000г., с.21 и др.

13 Вж. Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България – обн.ДВ.бр.112/1995г. – с посл. изм. и доп. – чл.10 и Закон за Министерството на вътрешните работи – обн.ДВ.бр.17/2006г. – Част трета. Държавна служба в МВР

14 Вж. Конституция на Българското княжество - приета на 16.04.1879г. – чл.65 - отменена; Конституция на Република България – обн.ДВ.бр.56/1991г. с посл. изм. и доп. – чл.62, ал.2, чл.68, ал.1, чл.95, ал.2 и чл.116

15 Вж. Решение № 5 на Конституционния съд на Република България – обн.ДВ.бр.31/1993г. и Решение № 6 на Конституционния съд на Република България – обн.ДВ.бр.36/1993г.

16 Вж. Костов Е., Тестове и лекции по Административно право на Република България, В., 1993г., с.103; Димитров Д., Административно право. Обща част., С., 1994г., с.61; Балабанова Хр., Държавните служители в законодателството на Република България, С., 1994г., с.10; Дерменджиев Ив., Костов Д., Хрусанов Д., Административно право на Република България. Обща част., С., 1996г., с.116; Лазаров К., Административно право, С.,2001г., с.66; Къндева Ем., Публична администрация, С., 2003г., с.119; Къндева Ем., Йорданов Б., Правен режим на държавната служба, С., 2002г., с. 14-20; Костов Д., Държавна служба, С., 2002г., с. 30; Арабаджийски, Н. Основи на публичната администрация. Обща част. С., 2005г., с. 46

17 Вж. Учебник по военна администрация. Висша военна академия “Г.С.Раковски”, С., 1954г., с.87

18 Приета на 16 април 1879г. – отменена – чл.65

19 Обн.ДВ.бр.284/1947г. – отменена – чл.91

20 Известия бр.13/1958г. – отменен – чл.1

21 Обн.ДВ.бр.39/1971г. – отменена – чл.62

22 Обн.ДВ.бр.56/1991г. с посл. изм. и доп. – чл.59, ал.2

23 Вж. Закон за замяна на воинските задължения с алтернативна служба – обн.ДВ.бр.131/1998г. с посл. изм. и доп.

24 Обн.ДВ.бр.122/1997г. - отменен

25 Вж. Арабаджийски, Н. Полицейска администрация. Организация на полицейската служба в МВР. Албатрос, С., 2001г., с.20-24

26 Вж. Балабанова, Хр. Администрация на изпълнителната власт в Република България. С., 2000г., с. 9

27 Вж. Български тълковен речник. С., 1994г., с. 19


28 Вж. Български тълковен речник. С., 1994г., с.881

29 Вж. Христов, П. Краят на концепциите за национална сигурност. Сп. “Военен журнал” № 1/1997г., с.60

30 Вж. Слатински, Н. Измерения на сигурността. С., 2000г., с.11-21.

31 Вж. Стефанов, Г. Външна политика. Дипломация. С., 1994г., с.36

32 Вж. Стефанов, Г. Теория на международната сигурност. С., 2005г., с.45

33 Вж. Стоев, Ст. Геополитически и геостратегически проблеми и тенденции и национална сигурност. С., 2005г., с.41

34 Вж. Тотомиров, Цв. Българската армия в условията на преход. С., 1997г., с.88

35 Вж. Слатински, Н. Измерения на сигурността. С., 2000г., с.36

36 Вж. Учебник по военна администрация. Висша военна академия “Г.С.Раковски”. С., 1954г., с.1

37 Вж.Къндева Ем. Публична администрация, С., 2003г., с.22-24

38 Вж. Калигоров, Х. Иванов, Д. Усъвършенстване на управлението на промишлени системи. С., 1977г., с.90

39 Вж. Димитров, М. Организационни усъвършенствания в управляващата система. С., 1983г., с.7-17; Димитров, Д., Дунева, Ст. Организационни методи м управлението. С., 1982г., с.9-16 и др.

40 Вж. Петров, С. За субстрактния подход. С., 1980г., с.9-24

41 Вж. Афанасиев, В. Човекът в управлението на обществото. С., 1978г., с.112; Тончев, Л. Организация и организаторско изкуство. С., 1980г., с.11-13 и др.

42 Цит. - Павлов, П., С. Михалева. Основи на публичната администрация. ВСУ, В., 2000г., с. 49


43 Вж. Закон за консултативен съвет за национална сигурност – обн.ДВ.бр.13/1994г.

44 Обн.ДВ.бр.34/1999г. с посл. изм. и доп.

45 Бел.авт. - със Заповед № 282/27.11.2000г. на началника на Генераблния щаб на Българската армия е обявена и въведена за ръководство и изпълненине Концепция за идграждане, използване и развитие на силите за специални операции. Те са организационно-щатни военни формирования, въоръжени, екипирани и осигурени със специални средства, техника и апаратура, способни да действат в широк спектър от условия и ситуации. Мисията на Силите за специални операции е да участватват в: директни акции/действия/; операции за търсене и спасяване; специално разузнаване; психологически операции; съдействие в борбата срещу разпространяване на оръжия за масово поразяване, незаконен трафик на оръжие и международен тероризъм; гражданско-военни операции; поддръжка на информационни операции и в хуманитарни операции. Организационно тези сили са в състава на Сухопътните войски/Полевата армия/ и са непосредствено подчинени на началника на Главния щаб на Командващия Сухопътните войски.

Със Заповед № 296/06.12.2000г. на началника на Генераблния щаб на Българската армия е обявена и въведена за ръководство и изпълненине Доктрина за операции различни от война. Тя е предназначена да доразвие и допълни положенията залегнали във Военната стратегия и Доктрината за съвместните операции, като осигурява основните схващания и принципи, от които следва да се ръководят видовете въоръжени сили, командирите и началниците на всички нива при подготовката и провеждането на операции, различни от война – операции при кризи от невоенен характер/на територията на страната – по защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи и срещу разпространението на оръжия и терористични действия; операции при международни хуманитарни кризи/; операции по поддържане на мира и операции при осигуряване на въздушния и морския суверенитет на страната.

46 Бел.авт. - със Заповед № 291/28.11.2002г. на началника на Генераблния щаб на Българската армия е обявена Доктрина на Сухопътните войски. В нея са заложени новите организационна и функционална структури на Сухопътните войски.

Организационната им структура е:

- за мирно времеГлавен щаб на сухопътните войски; Командване на Оперативните сили; две командвания /Командване “Изток” и Командване “Запад”/; Командване на силите за Специални операции и Комплект на Главния щаб на Сухопътните войски;

- за военно време – съставът на Сухопътните войски нараства в съответствие с разработените планове до щатовете за военно време според заповяданите в схемите срокове.

Функционалната им структура е:

- активни/оперативни/ сили – включват Сили за развръщане и Основни сили за отбрана;

- резервни сили – включват Сили за нарастване, Сили за териториална отбрана и Учебни бази.

47 Бел.авт. - със Заповед № 270/15.11.2002г. на началника на Генераблния щаб на Българската армия е обявена Доктрина на Военновъздушните сили. В нея са заложени техните нови организационна и функционална структури.

Организационната им структура е:

- за мирно времеГлавен щаб на ВВС; командване “Противовъздушна отбрана”/кПВО/ и командване на “Тактическата авиация”/КТА/ със свои комплекти;

- за военно време – ВВС развръщат подразделения за бойно осигуряване и логистична поддръжка и приемат в състава си Гражданското ръководство за въздушно движение и летищни центрове.

Функционалната им структура е:

- активни/оперативни/ сили – включват Сили за развръщане/част от тях са Силите за незабавно реагиране/ и Основни сили за отбрана;

- резервни сили – включват Сили за нарастване и Резерв/постоянен и мобилизационен/ на ВВС.

48 Бел.авт. - със Заповед № 35/24.02.2003г. на началника на Генераблния щаб на Българската армия е обявена Доктрина на Военноморските сили. В нея са заложени техните нови организационна и функционална структури.

1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36

Свързани:

Администрация на сигурността и отбраната iconЗа конкурсен изпит тест по „основни понятия в сигурността и отбраната
Публични комуникации в сигурността и отбраната”, „логистика на сигурността и отбраната”

Администрация на сигурността и отбраната iconПрограм а
За конкурсни изпити с офицерите, кандидати за студенти по магистърските специалности “национална сигурност и отбрана”, “мениджмънт...

Администрация на сигурността и отбраната iconПрограм а
За конкурсни изпити с офицерите, кандидати за студенти по магистърските специалности “национална сигурност и отбрана”, “мениджмънт...

Администрация на сигурността и отбраната iconПрограм а
За конкурсните изпити с офицерите от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската...

Администрация на сигурността и отбраната iconЗаповед на министъра на отбраната на рерпублика българия
Стратегия за изследвания и технологии в сигурността и отбраната, на основание получени писма предложения от съответните структури...

Администрация на сигурността и отбраната iconПрограма по конкурс за редовна докторантура по научна специалност 05. 02. 18 „икономика и управление /икономика на отбраната и сигурността/ за учебната 2010/2011 Г
Икономика и управление /икономика на отбраната и сигурността/” за учебната 2010/2011 Г

Администрация на сигурността и отбраната iconПрограма за конкурс за редовна докторантура по специалност „икономика и управление /икономика на отбраната и сигурността/ за учебната 2011/2012 Г
Икономика и управление /икономика на отбраната и сигурността/” за учебната 2011/2012 Г

Администрация на сигурността и отбраната iconЗакон за изменение и допълнение на Закона за промишления дизайн
Промишлен дизайн на продукт, свързан с отбраната и сигурността на страната, се регистрира след писмено съгласуване с Министерството...

Администрация на сигурността и отбраната iconРепублика българия
Министерския съвет по предложение на министъра на отбраната, съответно министъра на вътрешните работи или ръководителя на ведомството....

Администрация на сигурността и отбраната iconКратко описание на проекта
Цинсо са Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Министерство на извънредните ситуации, Главна дирекция „Национална...

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом