Наредба № от за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета
ИмеНаредба № от за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер189.16 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.podkrepa-obrazovanie.com/Document/NAREDBA_2_ot_18022008_g__var (4) DEC 2009.rtf
НАРЕДБА № …… от …..2009 за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета


Раздел I


Общи положения

Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат редът и начинът за определяне на размерите на индивидуалните основните месечни работни заплати на педагогическия и непедагогическия персонал в звената от системата на народната просвета.


(2) Педагогическият персонал включва длъжностите: директор, помощник-директори по учебната дейност, по учебно-производствената дейност и по спортна подготовка, ръководител на компютърен кабинет, ръководител на филиал в междуучилищен център за трудовополитехническо обучение (МУЦТПО), учителски и възпитателски длъжности по чл. 124 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета (ДВ, бр. ), логопед, психолог, педагогически съветник, корепетитор, хореограф, педагог, ресурсен учител.


(3) Наредбата се прилага за определяне на размерите на индивидуалните основни месечни работни заплати за длъжностите по ал. 2. в държавните и общинските детски градини, училища и обслужващи звена от системата на народната просвета с изключение на обслужващите звена по чл. 33а, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 6 от Закона за народната просвета.

Чл. 2. Брутната работна заплата се състои от:


1. основна месечна работна заплата;


2. допълнителни трудови възнаграждения;


3. други трудови възнаграждения.


Раздел II


Основна месечна работна заплата

Чл. 3. Основната месечна работна заплата за педагогическия персонал е възнаграждение за изпълнението на нормата преподавателска работа и другите трудови задължения, присъщи за длъжността в съответствие с уговорената в индивидуалния трудов договор продължителност на работното време.

Чл. 4. (1) Индивидуалните основни месечни работни заплати на педагогическия персонал при нормална продължителност на работното време се договарят в размери не по-ниски от определените в приложение № 1 по длъжностни нива.


(2) Изключения от минималните размери на основните месечни работни заплати на педагогическия персонал се допускат, когато:


1. лицето притежава висше образование с придобита образователно-квалификационна степен "бакалавър" по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "а" (професионален бакалавър по ...) от Закона за висшето образование (ЗВО) или не отговаря на изискванията за заемане на длъжността;


2. индивидуалната норма преподавателска работа на лицето е под установената минимална норма задължителна преподавателска работа в Наредба № 3 от 2008 г.


(3) При определяне на по-висока норма преподавателска работа на педагогическия персонал се определя по-висока индивидуална основна месечна работна заплата при условия и по ред, определени в колективен трудов договор и/или във вътрешните правила за работната заплата.


(4) Когато в началото на учебната година се определи по-ниска индивидуална норма преподавателска работа от досегашната или по време на учебните занятия определената индивидуална норма се намали, основната работна заплата се намалява пропорционално на намалението на нормата.

Чл. 5. Индивидуалните основни месечни работни заплати на непедагогическия персонал при нормална продължителност на работното време се договарят в размери не по-ниски от минималната работна заплата за страната.

Чл. 6. (1) Механизмите за определяне на основните работни заплати на педагогическия и непедагогическия персонал с изключение на директорите на детските градини, училищата или обслужващите звена се договарят в колективен трудов договор и/или се включват във вътрешните правила за работната заплата на детската градина, училището или обслужващото звено.


(2) Колективен трудов договор по ал. 1 се сключва при условията и по реда на Кодекса на труда между представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, а в детските градини, училищата или обслужващите звена - между директора и синдикална организация.


(3) Органите на синдикалните организации в детската градина, училището или обслужващото звено имат право да участват в подготовката на проекта на вътрешните правила за работната заплата по ал. 1, за което директорът задължително ги поканва.


(4) Конкретните размери на индивидуалните основни работни заплати в звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети, се договарят от директора въз основа на определените годишни средства за заплати съобразно вътрешните правила за работната заплата в рамките на утвърдения бюджет на детската градина, училището или обслужващото звено и се определят в индивидуалния трудов договор.


(5) Конкретните размери на индивидуалните основни работни заплати на персонала в звената от системата на народната просвета, които не прилагат системата на делегираните бюджети, се договарят от директора съобразно вътрешните правила за работната заплата в рамките на утвърдените от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити средства за работна заплата и се определят в индивидуалния трудов договор.

Чл. 7. (1) При определяне на основните месечни работни заплати на директорите на звената от системата на народната просвета задължително се отчитат броят на децата и учениците в детската градина, училището или обслужващото звено и видът на училището или обслужващото звено.


(2) Правилата за определяне на основните месечни работни заплати на директорите на държавните детски градини, на държавните и общинските училища и обслужващи звена се определят ежегодно със заповед на министъра на образованието, младежта и науката след съгласуване с представителните организации на работодателите в системата на народната просвета, с финансиращия орган на държавните детски градини и училища и с Националното сдружение на общините в Република България.


(3) Правилата за определяне на основните работни заплати на директорите на общинските детски градини се определят ежегодно със заповед на кмета на общината след съгласуване с представителните организации на работодателите или с директорите на детските градини на територията на общината.


(4) Правилата, определени съответно по реда на ал. 2 и 3, са задължителни при договаряне на конкретните размери на индивидуалните основни работни заплати на директорите.

Раздел III


Допълнителни и други трудови възнаграждения

Чл. 8. (1) В брутната работна заплата на персонала в системата на народната просвета освен допълнителните трудови възнаграждения, определени в Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове се включват и следните допълнителни трудови възнаграждения:


1. за изпълнение на учебни часове над минималната норма задължителна преподавателска работа, ако те не са отчетени при определянето на основната работна заплата;


2. за професионално-квалификационна степен, ако не е включена като елемент на основната работна заплата;


3. за преподаване на учебни предмети на чужд език с изключение на учебния предмет "чужд език";


4. на класен ръководител - за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на съответната паралелка;


5. за безплатна храна - на непедагогическия персонал в детските градини и персонала в столовете и кухните на училищата;


6. за постигнати резултати от труда през учебната година, съгласно механизъм, определен в приложение № 2.


7. за проверка на изпитни материали от външно оценяване и олимпиади;


8. за изпитване на един ученик във формите на задочно, кореспондентско, индивидуално и самостоятелно обучение;


9. за провеждане на държавен изпит по практика за придобиване степен на професионална квалификация по професията /специалността;


10. за проверка на една писмена работа на ученик от държавен изпит по теория за придобиване степен на професионална квалификация по професията/специалността.


(2) Във вътрешните правила за работната заплата може да бъдат определени и следните допълнителни трудови възнаграждения:


1. за работа при специфични условия на труд на персонала в специалните детски градини и училища;


2. за придобита квалификация по дефектология за работа в специалните училища и специалните детски градини;


3. за официални празници или за началото на учебната година - до три пъти годишно;


(3) Допълнителните трудови възнаграждения за придобит трудов стаж и професионален опит, за образователна и/или научна степен „доктор” и „доктор на науките” и за придобита професионално-квалификационна степен са с постоянен характер.


(4) С национални програми или в колективен трудов договор с вътрешните правила за работната заплата и/или с индивидуалния трудов договор може да бъдат определяни и други видове допълнителни трудови възнаграждения.


(5) Когато е налице основание за изплащане на допълнително трудово възнаграждение за образователна и научна степен "доктор" или научна степен "доктор на науките", свързана с изпълняваната работа, и на допълнително трудово възнаграждение по ал. 1, т. 2, лицето получава най-благоприятното допълнително трудово възнаграждение.


(6) Допълнителното възнаграждение по ал. 2, т. 1 се изплаща само за действително отработеното време, през което лицето е работило при специфични условия на труд.


(7) Допълнителното възнаграждение по ал. 1, т. 4 се изплаща на класните ръководители за съответните дейности, които се извършват 45 минути извън седмичното разписание на учебните занятия по график, утвърден от директора. Възнаграждението се изплаща само през времето на учебните занятия.

Чл. 9. (1) Видовете допълнителни възнаграждения на педагогическия и непедагогическия персонал с изключение на директорите на детските градини, училищата или обслужващите звена, както и механизмите за определяне на техния размер се договарят в колективен трудов договор и/или се включват във вътрешните правила за работната заплата на детската градина, училището или обслужващото звено при условията и по реда на чл. 6, ал. 2 и 3 .


(2) Конкретните размери на допълнителните възнаграждения в звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети, се договарят от директора съобразно вътрешните правила за работната заплата в рамките на утвърдения бюджет на детската градина, училището или обслужващото звено и се определят в индивидуалния трудов договор.


(3) Конкретните размери на допълнителните възнаграждения на персонала в звената от системата на народната просвета, които не прилагат системата на делегираните бюджети, се договарят от директора съобразно вътрешните правила за работната заплата в рамките на утвърдените от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити средства за работна заплата и се определят в индивидуалния трудов договор.


Чл. 10. (1) Видовете допълнителни възнаграждения на директорите на държавните детски градини, на държавните и общинските училища и обслужващи звена, както и правилата за определяне на техния размер се утвърждават ежегодно със заповед на министъра на образованието, младежта и науката след съгласуване с представителните организации на работодателите в системата на народната просвета, с финансиращия орган на държавните детски градини и училища и с Националното сдружение на общините в Република България.


(2) Видовете допълнителни възнаграждения на директорите на общинските детски градини се определят ежегодно със заповед на кмета на общината след съгласуване с представителните организации на работодателите или с директорите на детските градини на територията на общината.


(3) Видовете допълнителни възнаграждения и правилата, определени по реда на ал. 1 и 2, са задължителни при договаряне на конкретните работни заплати на директорите.


ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. Професионално-квалификационна степен се удостоверява със свидетелство, издадено от специализираните институти за повишаване квалификацията на учителите съгласно чл. 15, ал. 1 от Наредба № 5 от 1996 г. за условията за повишаване квалификацията на педагогическите кадри в системата на народната просвета и реда за придобиване на професионално-квалификационни степени (обн., ДВ, бр. 6 от 1997 г.; попр., бр. 8 от 1997 г.; доп., бр. 73 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 101 от 1999 г.) или със свидетелство по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища, приета с ПМС № 215 от 2004 г. (ДВ, бр. 75 от 2004 г.).


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. (1) Индивидуалните основни месечни работни заплати на персонала в системата на народната просвета, договорени до влизане в сила на тази наредба, не се намаляват.

(2) Индивидуалните основни месечни работни заплати на лицата, заели длъжностите „старши учител” и „главен учител” се увеличават от 01.01.2010 г., както следва:

1. за „старши учител” – с не по-малко от 33 лв. над получаваната индивидуална основна месечна работна заплата за длъжността „учител”;

2. за „главен учител” – с не по-малко от 66 лв. над получаваната индивидуална основна месечна работна заплата за длъжността „учител”.

(3) Средствата за увеличението на работните заплати за длъжностите по ал. 2 са включени в единните разходни стандарти за едно дете/ученик и се планират като елемент на средствата за работна заплата в рамките на бюджетите на училищата, детските градини и обслужващите звена.

(4) Средствата за допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда през учебната година на педагогическите специалисти и помощник-директорите са включени в единните разходни стандарти за едно дете/ученик и се планират в рамките на бюджетите на училищата, детските градини и обслужващите звена в размер между 3% и 4% от годишния размер на средствата за работни заплати.

(5) Средствата за изплащане на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на училищата, детските градини и обслужващите звена се осигуряват по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити чрез бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката и се изплащат в зависимост от полученият брой точки при оценяването.

§3. Наредбата се издава на основание чл. 5, ал. 1, т. 2 от ПМС № 46 от 2009 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и отменя Наредба № 2 от 2008 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета.


Приложение № 1

към чл. 4, ал. 1Група


Длъжности


Минимална основна работна заплата от 1.01.2010 г.


I. Педагогически специалисти с ръководни функции


директор на училище, детска градина и обслужващо звено


- 590 лв.


помощник-директор


- 540 лв.


II.Педагогически специалистимладши учител, младши възпитател


учител, ръководител на компютърен кабинет, ръководител на филиал в междуучилищен център за трудовополитехническо обучение (МУЦТПО), логопед, психолог, педагогически съветник, корепетитор, хореограф, педагог, ресурсен учител, възпитател.


старши учител, старши възпитател

главен учител, главен възпитател

- 450 лв.


- 450 лв.


- 483 лв.


- 516 лв.Приложение № 2

към чл. 8, ал. 1, т. 6


Ред и начин за определяне на допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическия персонал


 1. Допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда през учебната година се изплаща на педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена въз основа на полученият брой точки по зададени на национално ниво показатели и приети с решение на педагогическия съвет критерии към тях.

 2. Резултатите от труда в детски градини, училища и обслужващи звена с до 10 човека педагогически персонал се определят от директора.

 3. При брой на педагогическият персонал над 10 души, резултатите от труда се определят от комисия, председател на която е директора. Броят и членовете на комисията се избират на заседание на педагогическият съвет.

 4. Резултатите от труда на помощник-директорите и на членовете на комисията се определят от директора.

 5. Резултатите от труда на директорите се определят от комисия в състав:

  • експерти от РИО и от общинската администрация, назначени от началника на РИО за общински училища и обслужващи звена;

  • експерти от РИО и от финансиращия орган, назначени от началника на РИО за държавни училища и обслужващи звена;

  • експерти от Министерство на културата, назначени от министъра на културата за училищата по изкуствата, финансирани от Министерство на културата;

  • експерти от общинската администрация и от РИО, назначени от кмета на общината за директори на общински детски градини.

 6. Резултатите от труда на педагогическия персонал се определят след приключване на учебната година, не по-късно от 15 октомври на текущата календарна година, чрез попълване на карта, съдържаща показателите за оценка и критериите към тях.

 7. Картата за оценка на резултатите от труда се подписва от членовете на комисията/директора и от оценяваното лице и се съхранява в личното му досие.

 8. Размерът на допълнителното възнаграждение на всяко лице от педагогическия персонал и помощник директорите се определя в рамките на средствата по ал. 4 на § 2 от ПЗР пропорционално на полученият от него общ брой точки в картата за оценка, спрямо общия брой точки на педагогическия персонал в училището.

 9. Изплащането на възнагражденията се извършва до 1 месец след приключване на процедурата.

 10. Право на допълнително възнаграждение имат лицата от педагогическия персонал, които са в трудови правоотношения с детската градина, училището или обслужващото звено към датата на определяне на резултатите от труда и имат действително отработени (без различните видове отпуск) най-малко 7 месеца при същия работодател.

 11. Лица, които отговарят на горните условия, трудовите правоотношения на които са прекратени към датата на изплащане на възнаграждението, получават допълнително възнаграждение като дължима сума за изминал период от време.

 12. Лицата, изпълняващи норма задължителна преподавателска работа в повече от една детска градина, училище или обслужващо звено, получават допълнително възнаграждение там, където е разкрито работното място.Показатели за определяне на резултатите от труда на педагогическите специалисти, с изключение на директорите

№ по

ред

П О К А З А Т Е Л И


Точки

1.

Планиране, организация и провеждане на образователно-възпитателния процес.


14

2.

Използване на интерактивни методи, иновации и ИКТ в образователно-възпитателния процес.


8

3.

Работа в екип за създаване на подходяща образователно-възпитателна среда (комуникация с педагогическия съветник, психолога, участие в комисии и др.).


8

4.

Работа с деца и ученици:

- застрашени от отпадане;

- в риск;

- в мултикултурна среда;

- със специални образователни потребности и/или хронични заболявания.


8

5.

Работа с деца и ученици за участие и заемане на призови места в общински, областни, регионални, национални и международни състезания, конкурси и олимпиади.


7

6.

Работа с родителите.

6

7.

Работа с деца и ученици в извънкласна и извънучилищна дейност.

7

8.

Работа в методически обединения и подпомагане на новопостъпили учители.


7

9.

Разработване и реализиране на проекти.

5

10.

Получени професионални отличия и награди през оценявания период и избрани от детската градина, училището, обслужващото звено показатели.


30

Максимален брой точки: 100


Показатели за определяне на резултатите от труда на директор№ по ред

П О К А З А Т Е Л И

Точки

1.

Планиране, организация и контрол на образователно-възпитателния процес.


20

2.

Реализиране на план-приема и пълняемост на паралелките.

8

3.

Управление на човешките ресурси и реализиране на квалификационната дейност.


10

4.

Привличане на алтернативни източници на финансиране и обогатяване на техническите и на дидактическите средства, материалната база, сградния фонд и дворното пространство.


10

5.

Въвеждане на иновационни практики и работа по проекти.

8

6.

Ритуализация на училищния живот, създаване на условия за целодневна организация и за извънкласна работа.


8

7.

Координация, комуникация и сътрудничество с училищното настоятелство, социалните партньори, неправителствени организации.


8

8.

Участие в дейности по развитие на образователната система на общинско, регионално и/или национално ниво.


8

9.

Получени професионални отличия и награди през оценявания период и избрани от работодателя показатели.


10

10

Осигурено заместване за часовете на отсъстващите учители над 70% за учебната година


10Максимален брой точки: 100


Свързани:

Наредба № от за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета iconНаредба №1 от 4 януари 2010 Г. За работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета
Чл. (1) С наредбата се уреждат редът и начинът за определяне на месечните работни заплати на педагогическия и непедагогическия персонал...
Наредба № от за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета iconНаредба №1 от 4 януари 2010 Г. За работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета

Наредба № от за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета iconКодекса на труда
Наредба №1 от 04. 01. 2010 г за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета
Наредба № от за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета iconЗапове д
Наредба №1 от 04. 01. 2010 г за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета(изм обн. Дв, бр. 14 от...
Наредба № от за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета iconОбщина бургас
На основание чл. 7, ал. 3 и чл. 11, ал. 2 от Наредба №1 от 04. 01. 2010 г за работните заплати на персонала в звената от системата...
Наредба № от за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета iconСтолична община
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 7, ал. 3...
Наредба № от за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета iconСтолична община
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 7, ал. 3...
Наредба № от за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета iconПмг „христо смирненски
На основание чл. 147 ал. 1, т. 1от ппзнп и чл. 6 ал. 2 т. 4 от Наредба 1от 04. 01. 2010г за работните заплати на персонала в звената...
Наредба № от за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета iconОбщина летница област ловеч запове д
На основание чл. 44, ал. 2 от змсма, чл. 7, ал. 3 и чл. 11, ал. 2 от Наредба №1 от 04. 01. 2010 г за работните заплати на персонала...
Наредба № от за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета iconОбщина силистра
Момн за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета, във връзка с т. 28 от Приложение към Заповед...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом