Bg-софия: Изпълнение обявление за поръчка строителство
ИмеBg-софия: Изпълнение обявление за поръчка строителство
Дата на преобразуване09.02.2013
Размер102.97 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/006471233.docx
00647-2012-0033

BG-София: Изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Министерство на културата, бул. "Ал. Стамболийски" № 17, За: Татяна Цветанова, Република България 1040, София, Тел.: 02 9400928, E-mail: t.tsvetanova@mc.governmant.bg, Факс: 02 9806970

Място/места за контакт: Министерство на културата

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mc.government.bg.

Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Отдих, култура и религия

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание

II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Възстановяване и опазване на църквата „Св.Георги”, с.Арбанаси – строително-монтажни и консервационно-реставрационни работи на църковната сграда и депото за стенописи”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите

Строителство
Изпълнение
Основно място на изпълнение: с. Арбанаси
Код NUTS: BG321

ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките

Възстановяване и опазване на църквата „Св.Георги”, с.Арбанаси – строително-монтажни и консервационно-реставрационни работи на църковната сграда и депото за стенописи

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

45262700

Описание:

Стрителни и монтажни работи по реставрация на сгради

ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем

В обема на поръчката се включват строително-монтажни и консервационно-реставрационни работи на църковната сграда и депото за стенописи на църквата „Св.Георги”, с.Арбанаси. Максимална стойност за извършване на СМР и КРР - 689331 лева.

Прогнозна стойност без ДДС

689331 BGN

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението

Продължителност в дни

210


РАЗДЕЛ ІII ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие( парична или банкова) в размер на 6000( шест хиляди) лева. Гаранцията за изпълнение на договора e в размер на 3% (три на сто) от стойността на договора без ДДС. Условията за възстановяване на гаранцията са посочени в проекта на договор. Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 6 000 /шест хиляди/ лева. Тя може да бъде представена под формата на банкова гаранция или неолихвяем паричен депозит. Когато гаранцията е под формата на неолихвяем паричен депозит, последният трябва да се преведе по сметка IBAN BG 06 BNBG 96613000175501, BIC BNBGBGSD, обслужваща банка: БНБ – Централно управление. При банкова гаранция, същата трябва да бъде издадена от банка, кореспондираща с банката на Възложителя, като срокът й на валидност не може да бъде по–кратък от срока на валидност на офертата. Ако банковата гаранция е на език, различен от българския, тя се представя в превод на български език. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие в процедурата при условията на чл. 61 от ЗОП. Гаранциите за участие на класираните и отстранените участници се освобождават по реда на чл.62 от ЗОП. Гаранция за изпълнение на договора - в размер на 3% (три на сто) от стойността на договора без ДДС, която трябва да обхваща целия срок на договора, удължен с 30 календарни дни. Тя може да бъде представена под формата на банкова гаранция или неолихвяем паричен депозит. Когато гаранцията е под формата на неолихвяем паричен депозит, последният трябва да се преведе по сметка IBAN BG 06 BNBG 96613000175501, BIC BNBGBGSD, обслужваща банка: БНБ – Централно управление. При банкова гаранция, същата трябва да бъде издадена от банка, кореспондираща с банката на Възложителя. Ако банковата гаранция е на език, различен от българския, тя се представя в превод на български език. Условията за възстановяване и редукция на гаранцията за изпълнение са посочени в проекта на договор.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

При започване на изпълнението Възложителят превежда 35 % (тридесет и пет процента) аванс на изпълнителя, съгласно приложената ценова оферта, която е неразделна част от договора, след представяне на оригинална фактура . Изпълнителя ще обезпечи с банкова гаранция в размер на 100 % от искания аванс. Авансът се изплаща в 60-дневен срок след подписване на договора след представяне на оригинална фактура и банкова гаранция, покриваща пълния размер на аванса, предварително одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Сумата на аванса ще се приспадне от окончателното разплащане. Възложителят ще заплаща стойността на извършената работа в срока, предложен от участника, считано от датата на издаване на фактура. Възложителят ще заплаща стойността по банков път по сметката, посочена от участника в офертата му. Поетапно (междинно) плащане ще се извършва въз основа на Количествено-стойностна сметка за действително изпълнени СМР, съставена от Изпълнителя и подписана от представител на Възложителя, строителен и авторски надзор. За окончателно предаване на обекта на Възложителя се счита съставянето на констативен протокол съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, подписан от възложителя, строителя, лицето, упражняващо строителен надзор, и от технически правоспособните физически лица към него.

ІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката

1. Участникът в процедурата следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, б. „м” от ЗУТ. За обединения изискването важи за поне един от участниците в тях. За участник - чуждестранно лице, се предстая съответен еквивалентен документ, издаден от компетентния орган на държавата, в която е установен, съобразно националното му законодателство. Вписването в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издадено 2.Предметът на дейност на участника да включва извършване на консервационна и реставрационна дейност на движими и недвижими паметници на културата. За обединения изискването важи за поне един от участниците в тях.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Лично състояние към икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1.Копие от единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец или копие от удостоверение за актуално състояние. Удостоверение за актуално състояние, което трябва да бъде издадено не по-късно от 2 /два/ месеца, считано от датата на отваряне на офертите; 2.Копие от удостоверение за регистрация по ДДС, ако участникът е регистриран; 3. Документ за внесена по сметка на Възложителя или оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция за участие в размер на 6 000 /шест хиляди/ лева; 4. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП; 5. Декларация за наличие или липса на подизпълнители; 6. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител /ако участникът ще ползва подизпълнител/; 7.Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда; 8.Декларация за извършен оглед на обекта, удостоверяваща, че участникът е запознат с техническото задание; 9. Проект на договор; 10. Попълнен образец на оферта в отделен запечатан пликс №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”; 11. Ценова оферта в отделен запечатан непрозрачен плик №3 с обозначение “Предлагана цена”; 12. Кратка анотация за дейността на участника; 13. Копие от документа за закупена документация за участие;14. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.15.Декларация по чл.51, ал. 1, т. 2, 9 и 10 от ЗОП;16.Декларация по чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1. Копие от Годишен финансов отчет за 2009, 2010 и 2011 г.; 2. Декларация, съдържаща информация за оборота от строителството за последните три години; 3. Копие от валидна застрахователна полица за задължително застраховане в строителството
Изисквано/и минимално/и ниво/а: 1. Участникът следва да има изпълнен минимален обем строително-монтажни и консервационно-реставрационни работи в размер на 1 950 000 (един милион деветстотин и петдесет хиляди) лева без ДДС общо за предходните три години /2009, 2010 и 2011 г./ За обединения изискването важи за поне един от участниците в тях.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1. Декларация по образец от документацията на Възложителя, съдържаща: •списък на основните договори за строителство, изпълнени през последните пет години, включително стойностите, датите и мястото на строителството, придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти • описание на техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на поръчката; • списък на собствени или наети технически лица /квалифициран персонал/, които участникът ще използва при извършване на строителството; 2. Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001-2008 или еквивалент / копие/; 3. Сертификат ISO 14001 или еквивалент за внедрена система за управление на околната среда /копие/; 4. Сертификат OHSAS 18001 или еквивалент за внедрена система за управление на здравословни и безопасни условия на труд /копие/;
Изисквано/и минимално/и ниво/а: 1. Участникът трябва да разполага с налична техника (собствена или наета) за извършване на строителството; 2. Участникът трябва да разполага с небходимия квалифициран персонал, включващ следните отговорни служители: - технически ръководител на обекта, който да отговаря минимум на условия по чл. 163а от ЗУТ; - архитект, притежаващ удостоверение за успешно завършен курс по опазване на паметниците на културата, издаден от НИНКН; ВиК инженер; археолог; реставратор – ръководител на консервационно-реставрационните работи на обекта, който да има минимум пет години стаж в областта и специализация в областта на стенописи, вписан в ПР по чл.165 от ЗКН.; 3. Участникът в процедурата следва да има внедрени следните системи за качество: ISO 9001-2008 или еквивалент за внедрена система за управление на качеството с обхват строителство, реконструкции, ремонтни работи; - ISO 14001 или еквивалент за внедрена система за управление на околната среда с обхват строителство, реконструкции, ремонтни работи; - OHSAS 18001 или еквивалент за внедрена система за управление на здравословни и безопасни условия на труд с обхват строителство, реконструкции, ремонтни работи. 3. Участникът следва да е изпълнил минимум 2 договора за последните пет години, сходни с предмета на настоящата поръчка- СМР и/или КРР на обект паметник на културата . За обединения изискването важи за поне един от участниците в тях.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за възлагане

ІV.2.1) Критерии за възлагане

Икономически най-изгодна оферта с оглед на:

Посочените по-долу критерии:
Показател: цена; тежест: 40
Показател: срок на изпълнение ; тежест: 30
Показател: срок на плащане ; тежест: 20
Показател: размер на неустойката при забавено изпълнение ; тежест: 10

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в ОВ 2012/S 3 - 004578 от 06.01.2012 г.

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи (с изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи

20.04.2012 г. Час: 17:00

Платими документи

ДА

Цена: 40 BGN

Условия и начин на плащане

Заплащане на касата в сградата на Министерство на културата - ет.2, стая 221 от 14.00 до 16.00 ч. или по банков път.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие

02.05.2012 г. Час: 13:00

IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите

Дата: 03.05.2012 г. Час: 10:30

Място

Министерство на културата, бул. "А.Стамболийски" № 17

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова е периодично повтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013"

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 120 и следващите от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Министерство на културата, бул. "Ал. Стамболийски" № 17, Република България 1040, София, Тел.: 02 9400928, E-mail: t.tsvetanova@mc.government.bg, Факс: 02 9806970

URL: www.mc.government.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

06.04.2012 г.

Свързани:

Bg-софия: Изпълнение обявление за поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Топлофикация София” еад, ул."Ястребец" №23Б, За: Маргарита Дончевска, Република България 1680, София, Тел.: 02 9033068, Факс: 02...
Bg-софия: Изпълнение обявление за поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за поръчка строителство
Министерство на вътрешните работи, ул. "6-ти септември" №29, За: Адриана Митева, р българия 1000, София, Тел.: 02 9823099, Факс:...
Bg-софия: Изпълнение обявление за поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за поръчка строителство
Столична община, ул. "Московска" №33, За: Диана Иванова, България 1000, София, Тел.: 02 9377311, e-mail:, Факс: 02 9377467
Bg-софия: Изпълнение обявление за поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия, бул. "Христо Смирненски" №1, За: инж. Божидар Милушев, Р. България 1046, София,...
Bg-софия: Изпълнение обявление за поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Столична община, ул."Московска"№33, За: Илияна Станева, Р. България 1000, София, Тел.: 02 9377548, e-mail:, Факс: 02 9809866
Bg-софия: Изпълнение обявление за поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за поръчка строителство
Министерство на културата, бул. "А. Стамболийски" №17, За: Татяна Цветанова, Република България 1040, София, Тел.: 02 9400928, e-mail:,...
Bg-софия: Изпълнение обявление за поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
...
Bg-софия: Изпълнение обявление за поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
...
Bg-софия: Изпълнение обявление за поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за поръчка строителство
Министерство на културата, бул. "Александър Стамболийски" №17, За: Татяна Цветанова, Република България 1040, София, Тел.: 02 9400928,...
Bg-софия: Изпълнение обявление за поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Умбал "Света Анна" София ад, ж к. Младост 1, ул. "Димитър Моллов" №1, За: Росица Алексиева/Жени Човалинова, Република България 1750,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом