Вътрешни правила за организация на работна заплата
ИмеВътрешни правила за организация на работна заплата
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер119.37 Kb.
ТипКодекс
източникhttp://www.podkrepa-obrazovanie.com/Document/VatreshniPravilaZaplata.doc
Утвърждавам:

Директор

/ ……………/


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНА ЗАПЛАТА

В .............................


I – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл.1 Вътрешните правила за работната заплата са разработени на основание:


 1. Наредбата за структуриране и организация на работната заплата приетa с ПМС № 4/17.01.2007г..

 2. Постановление 175/24.07.2007г. за заплатите в бюджетните организации и дейности. Изменение и допълнение с Постановление № 7/23.01.2008г.

 3. Наредба № 2/18.02.2008г. на Министерството на образованието и науката за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета.

 4. Кодекс на труда

 5. Нормативни актове уреждащи въпроси свързани с работната заплата

  1. Закон за държавния бюджет 2008г.

  2. Закон за бюджета на ДОО за 2008г.

  3. ПМС за изпълнение на държавния бюджет

 6. Колективен трудов договорЧл.2 Предмет на уреждане на вътрешните правила на Р.З. са


1. Общите положения за организацията на работната заплата;

2. Условията, реда и начините за формиране на средствата за работна заплата;

3. Условията и реда за определяне и изменение на основните месечни заплати;

4. Видовете и размерите на допълнителните възнаграждения и условията за тяхното получаване;

5. Възнаграждения за платен годишен отпуск и обезщетения

6. Целеви награди и други плащания с еднократен характер .

7. Реда и начините за изчисляване на брутната месечна заплата.

8. Редът и начинът за изплащане на работните заплати .


Чл.3 Основна цел на прилагането на вътрешните правила на Р.З. са: 1. Спазване на законите и нормативните уредби в страната при формиране на индивидуалната Р.З. на педагогическия и обслужващ персонал.

 2. Мотивиране на педагогическия и обслужващ персонал за ефективно и качествено изпълнение на служебните задължения и постигането на целите в развитието на образованието.

 3. Спазване на принципите на договаряне: Работодател – изпълнител.II - ОПРЕДЕЛЯНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА


Чл.4 Средствата за Работната заплата се определят общо и се разпределят по видове персонал: 1. Основен педагогически персонал.

  1. Директор, помощник директор по учебната дейност, ръководител на компютърен кабинет, учител, възпитател, логопед, психолог, педагогически съветник, корепетитор, хореограф, рехабилитатор на слуха и говора, ресурсен учител.

 2. Допълнителен персонал:

  1. Счетоводител, касиер, домакин и др.

  2. Персонал зает с поддръжката, почистването и обслужването на учебното заведение.


Чл.5. Директорите на училища, детски градини и обслужващи звена в системата на народната просвета, прилагащи системата на делегираните бюджети, самостоятелно определят числеността на персонала и средната месечна брутна заплата на персонала съобразно утвърдените им разходи.


Чл.6 /1/ Средствата за работни заплати се формират от :

- Целева субсидия от Общината в размер на ------лв.

- Изискванията за работните заплати по категории персонал

- Финансовите резултати при условията на стопанска дейност

/2/ Средствата за работна заплата за съответен период се използват за изплащане на:

1. Основни месечни заплати по трудов договор;

2. Допълнителни и други трудови възнаграждения по Кодекса на труда и другите нормативни актове;

3. Други допълнителни възнаграждения, уговорени в колективен трудов договор и/ или индивидуален , както и в тези Правила.

4. Възнаграждение за платен годишен отпуск или друг платен отпуск , заплащан от средствата за РЗ

5. Обезщетения по КТ и предвидени в КТД

6. Парични награди за педагогически и непедагогически персонал, включително и тези по отменената Наредба 3 на МОН.

/3/ Годишният размер на средствата за РЗ служи за база при определяне на вноските за бюджета на задължителното социално и здравно осигуряване, за фонд ПКБ за сметка на работодателеля и пенсионните учителски фондове за родените преди и след 1960г.


Чл.7 Минималната работна заплата е равна на МРЗ за страната и се гарантира при добросъвестно изпълнение на задълженията .Тя не зависи от постигнатите резултати и платежоспособността на Работодателя .


Чл.8 Основната работна заплата е възнаграждение за изпълнението на определени трудови задачи , задължения и отговорности , определени в длъжностната характеристика на всеки


Чл.9 Измененията на основните месечни заплати на работниците и служителите се извършват при:

1. промяна с нормативен акт;

2. преназначаване на друга длъжност; .

3. случаите , предвидени в чл. 118, ал. 3 и чл. 119 от Кодекса на труда.

4.. в други случаи, предвидени в нормативен акт.

Чл.10 (1) Среднодневният размер на основната заплата се изчислява като индивидуалната основна месечна заплата на лицето се раздели на броя на работните дни през съответния месец.

(2) Часовият размер на основната заплата се изчислява като среднодневната основна заплата за съответния месец се раздели на законоустановената продължителност на дневното работно време в часове.


III - ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ


Чл.11 (1) При определяне на основните работни заплати на директорите на звената от системата на народната просвета задължително се отчитат броя на децата и учениците в детската градина, училище или обслужващо звено и видът на училището или обслужващото звено.

(2) Механизмите за определяне на основните работни заплати на директорите на държавните детски градини, на държавните и общински училища и обслужващи звена се определят ежегодно със заповед на министъра на образованието и науката след съгласуване с представителните организации на работодателите в системата на народната просвета, с финансиращия орган на държавните детски градини и училища и с Националното сдружение на общините в Република България.

(3) Механизмите за определяне на основните работни заплати на директорите на общинските детски градини се определят ежегодно със заповед на кмета на общината след съгласуване с представителните организации на работодателите или с директорите на детските градини на територията на общината.

(4) Механизмите за определяне на реда на ал.2 и 3, са задължителни при договаряне на конкретните размери на индивидуалните основни работни заплати на директорите.


Чл.12 (1) Индивидуалните основни месечни работни заплати на педагогическия персонал при нормална продължителност на работното време се договарят в размери не по – ниски от определените в приложение № 1 по длъжностни нива.

(2) Изключения от минималните размери на основните месечни работни заплати на педагогическия персонал се допускат, когато:

1. Лицето притежава висше образование с придобита образователно-квалификационна степен “бакалавър” по чл.42, ал.1, т.1 буква “а” ( професионален бакалавър по … ) от Закона за висшето образование ( ЗВО ) или не отговаря на изискванията за заемане на длъжността;

2. Индивидуалната норма преподавателска работа на лицето е под установената минимална норма задължителна преподавателска работа.

(3) При определяне на по – висока норма преподавателската работа на педагогическия персонал се определя по – висока индивидуална основна месечна работна заплата при условия и по ред, определение в колективен трудов договор и/или във вътрешните правила за работна заплата.

(4) Когато в началото на учебната година се определи по – ниска индивидуална норма преподавателска работа от досегашната или по време на учебните занятия определената индивидуална норма се намали, основната работна заплата се намалява пропорционално на намалението на нормата.

Чл.13 (1) Механизмите за определяне на основните заплати на педагогическия и непедагогическия персонал се договарят в колективен трудов договор и/или се включват във вътрешните правила за работната заплата на детската градина, училището или обслужващото звено.

(2) Колективен трудов договор по ал.1 се сключва при условията и по реда на Кодекса на труда между представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, а в детските градини, училища или обслужващи звена – между директора и синдикалната организация.

(3) Органите на синдикалните организации в детската градина, училището или обслужващото звено имат право да участват в подготовката на проекта на вътрешните правила за работната заплата по ал.1, за което директорът задължително ги поканва.

(4) Конкретните размери на индивидуалните основни работни заплати за звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети, се договарят от директора в рамките на утвърдения бюджет на детската градина, училището или обслужващото звено и се определят в индивидуални трудов договор


IV – ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ


Чл.14 Педагогическият и допълнително обслужващ персонал работещи по трудово правоотношения получават допълнителни възнаграждения, както следва:


1. За придобит трудов стаж и професионален опит в размер на 1% от индивидуалната основна месечна заплата за всяка година прослужено време

2. Гарантира се запазването на размерите на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит на досегашните работни заплати на персонала , работещ в същото учебно заведение.

3. Новоназначените служители и учители имат право да получават % за придобит стаж и професионален опит само, ако са изпълнявали същата, сходна или със същия характер работа , длъжност или професия . . .

4. За всеки отработен нощен час или част от него между 22.00 ч. и 6.00 ч. на служителите се заплаща допълнително трудово възнаграждение в размер на 0,30лева

5. За образователна и научна степен „доктор” и научна степен „доктор на науките”, свързана с изпълняваната работа на служителя, се изплаща допълнително месечно възнаграждение в размер на 22,40 лв. за „доктор” и 65 лв. за „доктор на науките”;

6. За работа през :

6.1. Дните на официални празници – не по-малко от 100% от часовата работна заплата , определена по трудов договор

6.2. За дните на седмична почивка , които не са в графика на работното време – не по –малко от 75% от часовата РЗ , определена по трудов договор .

7. На служители , които ползуват в работата си поне половината от работното си време чужд език , без тези които го преподават -21лв

8. За носителите на ПКС:

8.1. За І ПКС- 61лв

8.2. За ІІ ПКС45лв

8.3. За ІІІ ПКС-16,50лв

8.4. За ІV ПКС- 10,60лв

8.5. За V ПКС- 7,00лв

9. На класните ръководители за годишното учебно време -18лв

10. За часовете над задължителната преподавателска норма :

10.1. За учител с висше образование /магистър или бакалавар по чл.42 ал.1 т.1б,в от ЗВО / -4,72лв

10.2. За учител с висше образование „професионален бакалавър по ----/ -3,89лв

10.3. За учител със средно образование -3,11лв.

/същите се индексират с процента на индексация на работната заплата /

11. Безплатната храна се полага за персонала в кухните в ЦДГ ,у-щата и столовете, на домакините и пом-възпитателите в ЦДГ и ОЗЗ, СДГ – по 1,5лв/ден

12. За педагогическите специалисти ,извършващи допълнителна работа извън преките задължения се заплаща допълнително като лекторски часове, определени в приложение № 2.

12.1. За проверка на една писмена работа, конкурсен изпит, олимпиада и др.подобни – 0,5 лекторски час

12.2. Изпитване на един ученик във формите на задочно, кореспондентско, индивидуално и самостоятелно обучение:

-председател на комисия – 0,3 часа

-член на комисия – 0,2 часа

12.3. Провеждане на консултации със задочници , с не –помалко от десет ученика – 1 час

12.4. Провеждане на държавен изпит по практика за придобиване на степен на професионална квалификация по специалност:

-председател на комисия – 8 часа

-член на комисия – 5 часа

12.5. Проверка на една писмена работа на ученик, от държавен изпит по теория за придобиване на степен на професионална квалификация по специалност/професия – за всеки преподавател –0,5 часа

/ Посочените стойности за допълнителни плащания са минимални и може да се договарят с училищните КТД по- благоприятни такива./


V - ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА


Чл.15. Работната заплата се изплаща еднократно до 5 . число на месеца, следващ месеца, за който се начислява работната заплата, през който е положен трудът.

15.1. При липса на средства гарантирано се изплаща МРЗ и се договаря разсрочено плащане 5.При изчисляване на възнаграждението или обезщетението за платен отпуск да се спазват разпоредбите на чл.17 и чл.18 от НСОРЗ. .

15.2. Изплащането на платените годишни отпуски може да става при желание и авансово при подадена от лицето заявка един месец по –рано

15.3. При увеличаване размера на работната заплата със същия % се увеличавава размера за платения отпуск /чл.21 от НСОРЗ/

15.4. Изплащането на допълнителните възнаграждения с променлив характер /лекторски , нощни , извънареден труд / се изплащан в месеца , за който са положени ./чл.270 от КТ/

15.5 За изпълнение на граждански , обществени и други задължения -според договореностите в КТД и КТчл.157,ал.1,2,3.

15.6. Средствата за имуществена отговорност се уреждат въз основа на записите от глава Х на КТ.

15.7. Изплащането на обезщетения при напускане и при пенсиониране се изплащат с получаването на последното трудово възнаграждение

15.8. Изплащането на командировачните според Наредбата за командировките в страната / чл.32т.1,2,3 а и б

Чл. 16. За изчисляване на полагащите се брутни заплати на служителите за съответния месец отговарят съответните отдели или служители с функции по изпълнение на организацията на работната заплата.


VІ - ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 1. Настоящите Вътрешни правила са разработени на основание чл.37от КТ , чл. 22 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета с ПМС № 4 / 17.01.2007 г. Наредба №2 от 18.02.2008г. За работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета.

§ 2. За допуснати нарушения на определените изисквания в настоящите Правила, виновните длъжностни лица носят дисциплинарна отговорност, ако не подлежат на по-тежко наказание.


§ 3. Настоящите правила се договарят от Работодателя и СО и се утвърждават от работодателя. Той ги довеждат до знанието на всички служители. При липса на синдикална организация настоящите правила се приемат на общо събрание и се утвърждават от ръководителя.

§ 4.Правилата влизат в сила от датата на подписването им


§5.Настъпилите изменения през текущата година в нормативните документи се отразяват своевременно в настоящите Правила .


Работодател :: Председател на СО:

/-------------------/ /--------------------/


Приложение № 1 към чл.12, ал.1

Група Длъжности Минимална

основна

работна

заплата от

1.01.2008 г.

1 2 3

I. Педагоги- директор на училище, 431 лв.

чески специа- детска градина и

листи с ръко- обслужващо звено

водни функции помощник-директор 399 лв.

II. Педагоги- учител с висше обра- - 353 лв.,

чески специа- зование с придобита считано от

листи образователно-квали- 1.01.2008 г.

фикационна степен

“магистър” или “бака- - 450 лв.

лавър” по чл. 42, ал. 1, считано от

т. 1, буква “б” ЗВО 1.07.2008г.


Приложение № 2 към чл. 14, т.12

№ Вид на извършваната работа

 1. 2

Проверка на една писмена работа на ученик от конкурсен

изпит , олимпиада и други подобни – за всеки проверител.

2. Изпитване на един ученик във формите на задочно, кореспондентско, индивидуално и самостоятелно

обучени:

  1. председател на комисията

  2. член на комисията

3. Провеждане на консултации със задочници – за два часа с

не по – малко от 10 ученици

4. Провеждане на държавен изпит по практика за

придобиване на професионална квалификация по

специалност:

  1. председател на комисия

  2. члена на комисия

5. Проверка на една писмена работа на ученик от държавен

изпит по теория за придобиване на степен на професионална

квалификация по специалност/професия – за всеки

проверител

Свързани:

Вътрешни правила за организация на работна заплата iconВътрешни правила за работна заплата 2009
Чл. С тези правила (впрз) се установяват условията, редът и начинът на определяне и разпределяне на средствата за работна заплата...
Вътрешни правила за организация на работна заплата iconВътрешни правила за работна заплата в
Кодекса на труда, Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета с пмс 4 / 17. 01. 2007 г, както и всички...
Вътрешни правила за организация на работна заплата iconОбщина девня
Чл. (1) Тези вътрешни правила за организация на работната заплата уреждат реда и условията за формиране и разпределение на средствата...
Вътрешни правила за организация на работна заплата iconКодекса на труда
Чл / Настоящите Вътрешни правила за работна заплата уреждат организацията на работната заплата на работещите по трудово правоотношение...
Вътрешни правила за организация на работна заплата iconКодекса на труда
Чл. 1 /1/. Настоящите Вътрешни правила за работна заплата уреждат организацията на работната заплата на работещите по трудово правоотношение...
Вътрешни правила за организация на работна заплата iconВътрешни правила за организация на работната заплата
Постигането на целите по предходната алинея се осъществява чрез прилаганите системи на работната заплата, функциите и работни места,...
Вътрешни правила за организация на работна заплата iconРепублика българия
Чл (1) Настоящите Вътрешни правила за работната заплата, изписвани по-нататък за краткост “правила”, уреждат организацията на работната...
Вътрешни правила за организация на работна заплата iconПримерен образец
Чл. 1 /1/Настоящите Вътрешни правила за работната заплата уреждат организацията на работната заплата на работещите по трудово правоотношение...
Вътрешни правила за организация на работна заплата iconПримерен образец
Чл. (1) Настоящите Вътрешни правила за работната заплата уреждат организацията на работната заплата на работещите по трудово правоотношение...
Вътрешни правила за организация на работна заплата iconВътрешни правила за определяне на работната заплата в пгсаг
Чл. 1 (1) Настоящите вътрешни правила уреждат формирането, реда и начина за определяне на месечните работни заплати на педагогическия...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом