Вътрешни правила за работна заплата в
ИмеВътрешни правила за работна заплата в
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер40.38 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://trz.dir.bg/_files/2507065.doc
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА В .............................  1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) Настоящите Вътрешни правила за работната заплата уреждат организацията на работната заплата на работещите по трудово правоотношение в ……………………………………… и са изготвени в съответствие с Кодекса на труда, Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета с ПМС 4 / 17.01.2007 г, както и всички нормативни актове, уреждащи въпроси, свързани с работната заплата и нейната организация.

(2) Правилата се допълват, изменят и утвърждават от управителя и представителите на работниците и служителите в съответствие с приетата нормативна уредба.


Чл. 2. С настоящите правила се определят:

1. общите положения за организацията на работната заплата;

2. условията, реда и начините за формиране на средствата за работна заплата;

3. условията и реда за определяне и изменение на основните месечни заплати;

4. видовете и размерите на допълнителните възнаграждения и условията за тяхното получаване;

5. реда и начините за изчисляване на брутната месечна заплата.


Чл. 3. Системата за заплащане на труда е ......................................................


Чл. 4. Работната заплата се изплаща не по-късно от .................. число на месеца, следващ месеца, за който се начислява работната заплата / през който е положен трудът.


  1. ФОРМИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА


Чл. 5. Средствата за работна заплата за съответен период, се използват за определяне и изплащане на:

1. основни месечни заплати по трудов договор;

2. допълнителни и други трудови възнаграждения по Кодекса на труда и другите нормативни актове;

3. други допълнителни възнаграждения, уговорени в трудов договор или в тези Правила.


  1. ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ МЕСЕЧНИ ЗАПЛАТИ


Чл. 6. (1) Индивидуалният размер на основната месечна заплата на работещите по трудово правоотношение при пълно работно време не може да бъде по-нисък от нормативно определения размер на осигурителния праг за всяка отделна длъжност.

(2) Конкретните размери на индивидуалните основни месечни заплати на работниците и служителите, се определят по реда и условията, определени в Кодекса на труда и настоящите Правила.

(3) Индивидуалните основни месечни заплати на работещите по трудово правоотношение се договарят между тях и работодателя или упълномощено от него длъжностно лице.


Чл. 7. Измененията на основните месечни заплати на работниците и служителите се извършват при:

1. промяна с нормативен акт;

2. преназначаване на друга длъжност;

3. в други случаи, предвидени в нормативен акт.

4. в други случаи, при спазване разпоредбите на чл. 118, ал. 3 и чл. 119 от Кодекса на труда.


  1. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ


Чл. 8. Работниците и служителите, работещи по трудово правоотношение, могат да получават допълнителни възнаграждения, както следва:

1. за придобит трудов стаж и професионален опит в размер на ............. % (мин. 0.6%) от индивидуалната основна месечна заплата за всяка година трудов стаж при настоящия работодател / на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия;

2. за всеки отработен нощен час или част от него между 22.00 ч. и 6.00 ч. на служителите се заплаща допълнително трудово възнаграждение в размер на ................. лева. (мин. 0,25);

3. за образователна и научна степен „доктор” и научна степен „доктор на науките”, свързана с изпълняваната работа на служителя, се изплаща допълнително месечно възнаграждение в размер на 15 лв. за „доктор” и 50 лв. за „доктор на науките”;

4. други допълнителни възнаграждения, регламентирани в нормативни актове – размерите (минимални или фиксирани) и условията за получаването им са тези, определени в съответния нормативен акт или в Кодекса на труда.


  1. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА БРУТНИТЕ МЕСЕЧНИ ЗАПЛАТИ


Чл. 9. Брутните месечни заплати на работниците и служителите работещи по трудово правоотношение включват:

1. основното възнаграждение за действително отработено време през съответния месец;

2. възнаграждение за ползван платен отпуск, ако има такъв;

3. полагащи се допълнителни възнаграждения, съгласно Кодекса на труда и/или регламентирани в нормативни актове, и/или в тези Правила.


Чл. 10. (1) Среднодневният размер на основната заплата се изчислява като индивидуалната основна месечна заплата на лицето се раздели на броя на работните дни през съответния месец.

(2) Часовият размер на основната заплата се изчислява като среднодневната основна заплата за съответния месец се раздели на законоустановената продължителност на дневното работно време в часове.


Чл. 11. За изчисляване на полагащите се брутни заплати на служителите за съответния месец отговарят съответните отдели или служители с функции по изпълнение на организацията на работната заплата.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 1. Настоящите Вътрешни правила са разработени на основание чл. 22 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета с ПМС № 4 / 17.01.2007 г.


§ 2. За допуснати нарушения на определените изисквания в настоящите Правила, виновните длъжностни лица носят дисциплинарна отговорност, ако не подлежат на по-тежко наказание.


§ 3. Настоящите правила се довеждат до знанието на всички служители като се .............................................................................................................................


§ 4. Настоящите правила са утвърдени от управителя и представителите на работниците и служителите и влизат в сила от 01.07.2007 година.


ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА УПРАВИТЕЛ:

РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ:

Свързани:

Вътрешни правила за работна заплата в iconВътрешни правила за работна заплата 2009
Чл. С тези правила (впрз) се установяват условията, редът и начинът на определяне и разпределяне на средствата за работна заплата...
Вътрешни правила за работна заплата в iconВътрешни правила за организация на работна заплата
Наредбата за структуриране и организация на работната заплата приетa с пмс №4/17. 01. 2007г
Вътрешни правила за работна заплата в iconКодекса на труда
Чл / Настоящите Вътрешни правила за работна заплата уреждат организацията на работната заплата на работещите по трудово правоотношение...
Вътрешни правила за работна заплата в iconОбщина девня
Чл. (1) Тези вътрешни правила за организация на работната заплата уреждат реда и условията за формиране и разпределение на средствата...
Вътрешни правила за работна заплата в iconКодекса на труда
Чл. 1 /1/. Настоящите Вътрешни правила за работна заплата уреждат организацията на работната заплата на работещите по трудово правоотношение...
Вътрешни правила за работна заплата в iconРепублика българия
Чл (1) Настоящите Вътрешни правила за работната заплата, изписвани по-нататък за краткост “правила”, уреждат организацията на работната...
Вътрешни правила за работна заплата в iconПримерен образец
Чл. 1 /1/Настоящите Вътрешни правила за работната заплата уреждат организацията на работната заплата на работещите по трудово правоотношение...
Вътрешни правила за работна заплата в iconПримерен образец
Чл. (1) Настоящите Вътрешни правила за работната заплата уреждат организацията на работната заплата на работещите по трудово правоотношение...
Вътрешни правила за работна заплата в iconВътрешни правила за определяне на работната заплата в пгсаг
Чл. 1 (1) Настоящите вътрешни правила уреждат формирането, реда и начина за определяне на месечните работни заплати на педагогическия...
Вътрешни правила за работна заплата в iconБрутната работна заплата се състои от
Основна работна заплата, определена съгласно действащата нормативна уредба и прилаганата система на заплащане на труда
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом