Конкурс за заемане на академичната длъжност„доцент" по научната специалност 05. 02. 24 „Организация и управление извън сферата на материалното производство"




ИмеКонкурс за заемане на академичната длъжност„доцент" по научната специалност 05. 02. 24 „Организация и управление извън сферата на материалното производство"
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер44.93 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://www.naval-acad.bg/Bg/konkursi-proceduri/Kamelia/Narleva stanov-Koev.doc




СТАНОВИЩЕ

от

проф. д.ик.н. Йордан Петров Коев

член на научното жури за конкурс

за

заемане на академичната длъжност„доцент”

по

научната специалност 05.02.24 „Организация и управление извън сферата на материалното производство”

обявен от Висше Веоенноморско Училище „Н. Й. Вапцаров” Варна

в ДВ, бр. 74/21.09.2011.

с единствен участник гл. ас. д-р Камелия Вили Вунова-Нарлева


Настоящото СТАНОВИЩЕ е изготвено въз основа на Заповед на Началника на Висше Веоенноморско Училище „Н. Й. Вапцаров” Варна и в съответствие със Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за неговото приложение (ППЗРАСРБ) и Критерии и показатели за оценяване на кандидати за заемане на академичната длъжност „доцент” на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

 1. Съответствие с нормите на Чл. 24(1) от ЗРАСРБ и Чл. 53(1) от ППЗРАСРБ

1. Кандидатката за заемане на академичната длъжност „доцент” гл. ас. д-р Камелия Вили Вунова-Нарлева постъпва във Висше Веоенноморско Училище „Н. Й. Вапцаров” Варна през 2011 и е на основен трудов договор като редовен преподавател (главен асистент). Преди това е заемала длъжността като гост-преподавател, както и длъжността главен асистент в Висше Училище Международен колеж –Албена от 2005 година.

2. Гл. ас. д-р Камелия Вили Вунова-Нарлева е била редовен докторант в катедрата по „Стопанско управление” при ИУ Варна и придобива научна и образователна степен „доктор” на 12.12. 2005 г., в СНС по социално управление към ВАК;

3. За участие в конкурса гл. ас. д-р Камелия Вили Вунова-Нарлева е представила самостоятелен монографичен труд на тема: „Социалното предприемачество”, 221 стандартни ръкописни страници, с двама официални рецензенти. В представеното монографично изследване е направен опит за обобщаване и извеждане на проблема за ролята и мястото на социалното предприемачество. Тук искам да подчертая, че това е първия в страната научен опит за концептуализиране и публично представяне на проблема за социалното предприемачество

Съдържащите се в монографичното изследване научни и научно-приложни приноси, а именно:

 • Извеждане на подходи и дефиниране на модели за изследване на социалното предприемачество;

 • Създаване и обяснение на работещ модел на социално предприемачество в структурите на гражданското общество в Р. България.

са значими за науката и практиката на социалното управление у нас.

4. Освен монографичен труд, който има качествата на хабилитационен по своя характер, кандидатката за заемане на академичната длъжност „доцент” гл. ас. д-р Камелия Вили Вунова-Нарлева е представила още 30 труда, групирани в три основни направления: научни, научно приложни и методически.


 1. Съответствие към изискванията на Чл. 27(4) т. 1 от ЗРАСРБ и Чл. 57а (2) т.1 от ППЗРАСРБ към учебната работа

Кандидатката за заемане на академичната длъжност „доцент” гл. ас. д-р Камелия Вили Вунова-Нарлева води лекции и упражнения по следните дисциплини:

  • Основи на стопанското управление

  • Мениджмънт на човешките ресурси

  • Предприемачество

  • Икономика на персонала

  • Корпоративна култура

  • Корпоративна социална отговорност

  • Методи и механизми за управление

  • Икономика на труда

Общото между тях, което показва специалната подготовка и професионални знания на кандидатката, е че те са без изключение в научното направление „Управлението и администрация”.


 1. Съответствие към изискванията на Чл. 27(4) т. 2 от ЗРАСРБ и Чл. 57а (2) т. 2 от ППЗРАСРБ към научната работа

Кандидатката за заемане на академичната длъжност „доцент” гл. ас. д-р Камелия Вили Вунова-Нарлева е представила за участие в конкурса 31 публикации, с общ обем от 802 стр., които от гледна точка на авторство, могат да бъдат групирани както следва:

   1. монографии – 1 бр. самостоятелна и 3 бр. в съавторство

   2. учебни пособия – 2 бр. самостоятелни и 1 бр. в съавторство

   3. статии, периодични издания и научни сборници – 4 бр. самостоятелни и 3 бр. в съавторство

   4. доклади в научни конференции – 10 бр.самостоятелни и 4 бр. в съавторство

   5. приложни разработки – 3 бр.

   6. От гледна точка на основния език на списване те се групират, както следва:

 1. публикации на български език – 29 бр.

 2. публикации на чужд (английски) език -1 бр.

В съдържателно отношение приложените от кандидатката за заемане на академичната длъжност „доцент” гл. ас. д-р Камелия Вили Вунова-Нарлева и публикувани материали (монографии, студии, статии, доклади и учебни пособия) подкрепят в достатъчна степен принадлежността им към научната специалност 05.02.24 „Организация и управление извън сферата на материалното производство”



 1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Направения прочит, анализ и оценка на представените материали по конкурса за „доцент” на кандидатката за заемане на академичната длъжност гл. ас. д-р Камелия Вили Вунова-Нарлева показват в достатъчна степен, че са изпълнени всички изисквания на Чл. 24 и 27 от ЗРАСРБ и Чл. 53 и 57 от ППЗРАСРБ, както и критериите и показателите за оценяване на кандидати за заемане на академичната длъжност „доцент” на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, а именно:


   1. Кандидатката за заемане на академичната длъжност гл. ас. д-р Камелия Вили Вунова-Нарлева притежава научно-образователната степен „доктор” от 2005 г., присъдена от СНС по социално управление към ВАК;

   2. Представен е монографичен труд, който има съществени научни и научно приложни приноси,

   3. Представени са голям брой (30 бр.) публикации извън монографичния труд, което е свидетелство за подготовка й за конкурса и научните й интереси;

   4. Притежава достатъчно научно-педагогически стаж на академична длъжност асистент и главен асистент;

   5. Има убедителна пуликационна дейност за осигуряване на учебния процес с основни и спомагателни материали;


Изложеното по-горе ми дава достатъчно основания за положително мнение и категоричната ми подкрепа за избирането на гл. ас. д-р Камелия Вили Вунова-Нарлева на академичната длъжност „доцент” в научното направление 05.02.24 „Организация и управление извън сферата на материалното производство”


02.02.2012

Варна подпис: ..............................

(проф. д.ик.н. Йордан Коев)

Свързани:

Конкурс за заемане на академичната длъжност„доцент\" по научната специалност 05. 02. 24 „Организация и управление извън сферата на материалното производство\" iconОт професор д с. н. Цветан Първанов Давидков член на научно жури в конкурс, обявен от ввму "Н. Вапцаров", за заемане на академичната длъжност "доцент" по
Доцент” по научната специалност 05. 02. 24 „Организация и управление извънсферата на материалното производство” за катедра „Социални,...
Конкурс за заемане на академичната длъжност„доцент\" по научната специалност 05. 02. 24 „Организация и управление извън сферата на материалното производство\" iconКонкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по научната специалност "Теоретична химия" (01. 05. 01)
Йордан Андреев Ценов Институт по органична химия с цф бан, относно конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по научната...
Конкурс за заемане на академичната длъжност„доцент\" по научната специалност 05. 02. 24 „Организация и управление извън сферата на материалното производство\" iconСписъ к
Организация и управление извън сферата на материалното производство (Национална сигурност. Оперативно-тактическа подготовка), доктор...
Конкурс за заемане на академичната длъжност„доцент\" по научната специалност 05. 02. 24 „Организация и управление извън сферата на материалното производство\" iconОт капитан I ранг, проф., д в. н. Боян Кирилов Медникаров, началник на ввму „Н. Й. Вапцаров" Варна, Относно: Конкурс за академична длъжност „Доцент", по
Администрация и управление”, научна специалност 05. 02. 24. „Организация и управление извън сферата на материалното производство“,...
Конкурс за заемане на академичната длъжност„доцент\" по научната специалност 05. 02. 24 „Организация и управление извън сферата на материалното производство\" iconКонспект за докторантски конкурсен изпит в
Професионално направление: „Обществени комуникации и информационни науки“ по научната специалност „Организация и управление извън...
Конкурс за заемане на академичната длъжност„доцент\" по научната специалност 05. 02. 24 „Организация и управление извън сферата на материалното производство\" iconСтановищ е
Администрация и управление”,научна специалност 05. 02. 24” Организация и управление извън сферата на материалното производство”
Конкурс за заемане на академичната длъжност„доцент\" по научната специалност 05. 02. 24 „Организация и управление извън сферата на материалното производство\" iconРезюмет а
Сухопътни войски” при факултет “Командно-щабен” на ва “Г. С. Раковски” за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност “Доцент”...
Конкурс за заемане на академичната длъжност„доцент\" по научната специалност 05. 02. 24 „Организация и управление извън сферата на материалното производство\" iconКонкурс за получаване на научното звание "старши научен сътрудник II ст."
ДВ. бр. 32 / 27. 04. 2010 г по научната специалност “Биоорганична химия, химия на природните и биологичноактивни вещества – 01. 05....
Конкурс за заемане на академичната длъжност„доцент\" по научната специалност 05. 02. 24 „Организация и управление извън сферата на материалното производство\" iconДо снс по отраслова и фирмена икономика при вак рецензия
Доктор” по научна специалност 05. 02. 24 – “Организация и управление извън сферата на материалното производство”
Конкурс за заемане на академичната длъжност„доцент\" по научната специалност 05. 02. 24 „Организация и управление извън сферата на материалното производство\" iconЧлен на Научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент по Епидемиология (03. 01. 29) (Заповед №2563 / 26. 09. 2011г на Ректора на му плевен)
Научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент” по Епидемиология (03. 01. 29)
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом