Министерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването годишен доклад
ИмеМинистерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването годишен доклад
страница1/5
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер380.7 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.bsbd.org/mmadm/DB/uploads/godishen doklad 2005.doc
  1   2   3   4   5


МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПИТЕЙНО – БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ В ОБХВАТА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН

2005 г.


съгласно


чл. 16 ал. 2 от Наредба № 12 от 18. 06. 2002 г. за качествените изисквания към повърхностните води, предназначени за питейно – битово водоснабдяване


Директор на РИОКОЗ Варна:

Д-р Емил Ангелов


Директор на РИОКОЗ Бургас:

Д-р Светла Станчева


Директор на РИОКОЗ Шумен:

Д-р Живко Железов


Директор на БДЧР Варна:

инж. Венцислав Николов


СЪДЪРЖАНИЕ

1. ВЪВЕДЕНИЕ 3

2. КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ В РАЙОНА ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ 4

2.1. Реки и язовири – гъстота на речната мрежа, речен отток и колебания, зависимост от валежи и сезони 4

2.2. Използвани повърхностни обекти за питейно-битово водоснабдяване 5

Около горецитираните язовири за питейно-битово водоснабдяване не са учредени санитарно-охранителни зони, съгласно Наредба № 3 от 16. 10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно – битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, освен на яз. Цонево. Последната е учредена със Заповед № 66/15. 07.2002 г. на директора на РИОСВ Варна. 5

3. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РАЙОНА НА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ 6

3.1. “Водоснабдяване и канализация “ ЕАД, гр. Бургас 6

3.1.1. Общи сведения 6

3.1.2. Повърхностни води, използвани за питейно-битово водоснабдяване в района. 6

3.2. “Водоснабдяване и канализация “ ООД, гр. Шумен 6

3.2.1. Общи сведения 6

3.2.2. Повърхностни води, използвани за питейно-битово водоснабдяване в района. 7

3.3. “Водоснабдяване и канализация “ ООД – гр. Варна 7

3.3.1. Общи сведения 7

3.3.2. Повърхностни води, използвани за питейно-битово водоснабдяване в района. 7

4. ДАННИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ 8

4.1. Данни за физични и химични показатели съгласно чл.11, ал.1 от Наредба 12 8

4.2. Микробиологични показатели съгласно чл. 11, ал.2 от Наредба 12 8

4.3. Собствен мониторинг на водоснабдителните дружества съгласно Наредба № 5 от 2000 г. 8

5. АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ С ЦЕЛ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КАТЕГОРИЯТА НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ 9

6. СПИСЪК НА ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ, ЧИИТО КАЧЕСТВА ПО ФИЗИЧНИ, ХИМИЧНИ И МИКРОБИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ СА ПО-НЕБЛАГОПРИЯТНИ ОТ КАТЕГОРИЯ А3 И НЕ МОГАТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ 17

ПРИЛОЖЕНИЯ:

  1. Карта на Басейнова дирекция за Черноморски район.

  2. Анализ на данни и определяне на категорията на повърхностните води за питейно – битово водоснабдяване от яз. Камчия;

  3. Анализ на данни и определяне на категорията на повърхностните води за питейно – битово водоснабдяване от яз. Ясна поляна;

  4. Анализ на данни и определяне на категорията на повърхностните води за питейно – битово водоснабдяване от яз. Тича;

  5. Анализ на данни и определяне на категорията на повърхностните води за питейно – битово водоснабдяване от яз. Цонево.

  6. Списък с определени категориите на повърхностните води за питейно-битово водоснабдяване на територията на Басейнова дирекция за Черноморски район.

  7. Програма за мониторинг на повърхностните води в яз. Камчия и яз. Ясна поляна;

  8. Програма за мониторинг на повърхностните води в яз. Тича;

  9. Програма за мониторинг на повърхностните води в яз. Цонево;
  1   2   3   4   5

Свързани:

Министерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването годишен доклад iconМинистерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването годишен доклад
Настоящият Годишен доклад е изготвен в съответствие с изискванията на Раздел ІV, чл. 16, ал.(2), на Наредба №12/18. 06. 2002г. –...
Министерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването годишен доклад iconМинистерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването годишен доклад
За качеството на повърхностните води, предназначени за питейно–битово водоснабдяване в обхвата на басейнова дирекция за черноморски...
Министерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването годишен доклад iconМинистерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването годишен доклад
За качеството на повърхностните води, предназначени за питейно – битово водоснабдяване в обхвата на басейнова дирекция за черноморски...
Министерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването годишен доклад iconМинистерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите враца
Наредбата за ео/ /ДВ, бр. 57/2004г./, представената писмена документация и информация от възложителя по чл. 8 от Наредбата за ео...
Министерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването годишен доклад iconМинистерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването
Чл. С наредбата се определят условията и реда за класификация на отпадъците по видове и свойства
Министерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването годишен доклад iconМинистерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
Осигуряване на единна непрекъсната комуникационна свързаност чрез виртуална частна мрежа (ip vpn) за обекти от системата на Министерство...
Министерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването годишен доклад iconСтойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на
Издадена от министерство на здравеопазването и министерство на околната среда и водите
Министерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването годишен доклад iconМинистерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването
Чл. С тази наредба се уреждат редът и начинът за установяване, ограничаване и предотвратяване на замърсяването на водите с нитрати...
Министерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването годишен доклад iconИздадена от министерство на здравеопазването и министерство на околната среда и водите
Наредба №5 от 19 юли 2004 Г. За изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складовете за билки
Министерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването годишен доклад iconРепублика българия министерство на околната среда и водите
Министерство на околната среда и водите на България със съдействието на Федерална агенция по околна среда, Австрия
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом