Министерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването годишен доклад
ИмеМинистерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването годишен доклад
страница1/8
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер415.62 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.bsbd.org/UserFiles/File/God._ dokl._ ijzovirir_ 2010.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8


МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


ГОДИШЕН ДОКЛАД


ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПИТЕЙНО–БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ В ОБХВАТА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН

2010 г.

съгласно

чл. 16 ал. 2 от Наредба № 12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностните води, предназначени за питейно–битово водоснабдяване


Директор на РЗИ- Бургас:


Д-р Георги Паздеров


Директор на РЗИ- Шумен:


Д-р Димитър Костов


Директор на БДУВЧР - Варна:


инж. Венцислав Николов


СЪДЪРЖАНИЕ

1.ВЪВЕДЕНИЕ 4

2.КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ В РАЙОНА ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ 4

2.1. Реки и язовири – гъстота на речната мрежа, речен отток и колебания, зависимост от валежи и сезони 4

2.2. Използвани повърхностни обекти за питейно-битово водоснабдяване 6

3.ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РАЙОНА НА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ 7

3.1. “Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас 7

3.1.1. Общи сведения 7

3.1.2. Повърхностни води, използвани за питейно-битово водоснабдяване в района 8

3.2. “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Шумен 8

3.2.1. Общи сведения 8

3.2.2. Повърхностни води, използвани за питейно-битово водоснабдяване в района 9

3.3. “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Варна 9

3.3.1. Общи сведения 9

3.3.2. Повърхностни води, използвани за питейно-битово водоснабдяване в района 9

4.ДАННИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ 9

4.1. Данни за физични и химични показатели съгласно чл. 11, ал. 1 от Наредба 12 9

4.2. Микробиологични показатели съгласно чл. 11, ал. 2 от Наредба №12/2002 г. 10

4.3. Собствен мониторинг на водоснабдителните дружества съгласно Наредба 5/23.04.2007 г. 10

5.АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ С ЦЕЛ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КАТЕГОРИЯТА НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ 11

ЯЗОВИР КАМЧИЯ 11

ЯЗОВИР ЯСНА ПОЛЯНА 16

ЯЗОВИР ТИЧА 20

6.СПИСЪК НА ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ, ЧИИТО КАЧЕСТВА ПО ФИЗИЧНИ, ХИМИЧНИ И МИКРОБИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ СА ПО-НЕБЛАГОПРИЯТНИ ОТ КАТЕГОРИЯ А3 И НЕ МОГАТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ 22

7.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА МЕРКИ, МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ И/ИЛИ ОПАЗВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ 23


ПРИЛОЖЕНИЯ:


 1. Карта на БДЧР с местоположението на язовирите за ПБВ.

 2. Анализ на данни и определяне на категорията на повърхностните води за питейно-битово водоснабдяване от яз. Камчия;

 3. Анализ на данни и определяне на категорията на повърхностните води за питейно-битово водоснабдяване от яз. Ясна поляна;

 4. Анализ на данни и определяне на категорията на повърхностните води за питейно-битово водоснабдяване от яз. Тича;

 5. Списък с определени категории на повърхностните води за ПБВ в БДЧР.

 6. Програма за мониторинг в зоната за защита на повърхностни води за питейно-битово водоснабдяване.

 7. Група показатели за контрол, съгласно приложение 5 към Наредба 12/18.06.2002 г. 1. ВЪВЕДЕНИЕ


Годишният доклад за качеството на повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване в обхвата на Басейнова дирекция за Черноморски район, е изготвен на основание чл. 16, ал. 2 от Наредба №12/18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване по данни за 2010 г.


Целите, които се поставят с настоящата разработка са:

 1. Определяне на качеството на водите в повърхностните водоизточници, които чрез прилагане на подходяща обработка се използват или са перспективни за получаване на вода за питейно-битово водоснабдяване.

 2. Определяне на категорията на водите, съгласно които се прилагат съответните стандартни методи за обработка.


В изпълнение на целите и задълженията на Басейнова дирекция, регламентирани с Наредба №12/2002 г. през 2010 г. бяха извършени следните дейности:

 1. БДЧР съвместно с РИОКОЗ - Бургас и Шумен на база на резултатите от “Годишния доклад за качеството на повърхностните води за питейно-битово водоснабдяване за периода 2009 г. разработи програма за мониторинг за 2010 г., която е част от общата програма за мониторинг на повърхностни води утвърдена от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-867/29.11.2007 г. отменена с Заповед № РД-715/02.08. 2010 г.

 2. БДЧР организира съвместните пробонабирания с РИОКОЗ и по желание с Водоснабдителните дружества;

 3. За изпълнение на програмата, анализирането на физичните и химичните показатели се извърши от Регионални лаборатории към ИАОС в Бургас и Шумен.

 4. РИОКОЗ в гр. Бургас и гр. Шумен извършиха изследването на микробиологичните показатели.

 5. За добра информираност за качеството на водите в язовирите за питейно-битово водоснабдяване, между РИОКОЗ, БДЧР и някои от “В и К” дружествата (“В и К” ЕАД, гр. Бургас) се извърши обмен на данни.


Съдържанието на настоящия доклад е съгласно разпоредбите на Заповед №724/22.07.2004 г. на МОСВ, № 09-517/ 28.07.2004 г. на МЗ и е в съответствие с ПУРБ на БДЧР ( публикуван на страницата на БДЧР- www.bsbd.org ).
  1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

Министерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването годишен доклад iconМинистерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването годишен доклад
Настоящият Годишен доклад е изготвен в съответствие с изискванията на Раздел ІV, чл. 16, ал.(2), на Наредба №12/18. 06. 2002г. –...
Министерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването годишен доклад iconМинистерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването годишен доклад
За качеството на повърхностните води, предназначени за питейно – битово водоснабдяване в обхвата на басейнова дирекция за черноморски...
Министерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването годишен доклад iconМинистерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването годишен доклад
За качеството на повърхностните води, предназначени за питейно – битово водоснабдяване в обхвата на басейнова дирекция за черноморски...
Министерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването годишен доклад iconМинистерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите враца
Наредбата за ео/ /ДВ, бр. 57/2004г./, представената писмена документация и информация от възложителя по чл. 8 от Наредбата за ео...
Министерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването годишен доклад iconМинистерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването
Чл. С наредбата се определят условията и реда за класификация на отпадъците по видове и свойства
Министерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването годишен доклад iconМинистерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
Осигуряване на единна непрекъсната комуникационна свързаност чрез виртуална частна мрежа (ip vpn) за обекти от системата на Министерство...
Министерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването годишен доклад iconСтойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на
Издадена от министерство на здравеопазването и министерство на околната среда и водите
Министерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването годишен доклад iconМинистерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването
Чл. С тази наредба се уреждат редът и начинът за установяване, ограничаване и предотвратяване на замърсяването на водите с нитрати...
Министерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването годишен доклад iconИздадена от министерство на здравеопазването и министерство на околната среда и водите
Наредба №5 от 19 юли 2004 Г. За изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складовете за билки
Министерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването годишен доклад iconРепублика българия министерство на околната среда и водите
Министерство на околната среда и водите на България със съдействието на Федерална агенция по околна среда, Австрия
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом