Краткотрайни активи на предприятието и ускоряване на тяхната обръщаемост. Производствени запаси и възможности за тяхното оптимизиране. Персонал в предприятието и ефективност на неговото използване
ИмеКраткотрайни активи на предприятието и ускоряване на тяхната обръщаемост. Производствени запаси и възможности за тяхното оптимизиране. Персонал в предприятието и ефективност на неговото използване
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер55.98 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://ploski-bg.com/91/files/ikonomika/marketing/46.doc
КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО И УСКОРЯВАНЕ НА ТЯХНАТА ОБРЪЩАЕМОСТ. ПРОИЗВОДСТВЕНИ ЗАПАСИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ТЯХНОТО ОПТИМИЗИРАНЕ. ПЕРСОНАЛ В ПРЕДПРИЯТИЕТО И ЕФЕКТИВНОСТ НА НЕГОВОТО ИЗПОЛЗВАНЕ.

 1. Състав и структура на краткотрайни активи.

Важно значение за оптимизиране общата структура на активите на предприятието има усъвършенстването на състава и на структурата на краткотрайните активи, които от своя страна включват:

Краткотрайни материални активи включват:

 • материали суровини и основни материали, полуфабрикати, спомагателни материали, горива и други.

 • Продукция и стоки готова продукция в складовете, но още не изплатена, пакетиращи материали

 • Биологични актове

 • Незавършено производство

Краткосрочни вземания са парични средства на предприятието в други фирми от продадени стоки или извършени услуги със срок на получаване до една година. Тук се включват дължими суми на предприятието в резултат на дяловото му участие в други предприятия. Вземания от продажби. Вземания по представени краткосрочни търговски заеми за възстановяване и други.

Краткосрочни инвестиции включват в себе си преди всичко акции, облигации, съкровищни бонове, които фирмата е придобила в свързани предприятия, средства вложени в благородни метали или скъпоценни камъни. Основната цел при краткосрочните инвестиции е подобряване финансовото състояние на фирмата.

Паричните средства са онези парични средства в левове и валута, с които фирмата разполага в брой- в банкови сметки, в блокирани парични средства.

Разходи за бъдещи периоди включват средства, вложени през отчетния период- за нови производства, техника и технология, проучвателни работи и предварителен маркетинг, но резултатите от тях се очакват в бъдеще.

Структурата на краткотрайните активи е различна за различните предприятия, в различните отрасли и подотрасли. Те определят предмета на дейност , етапите на стартиране и развитие, вида и предназначението на произвежданата продукция, техническото, технологичното организационно равнище на производство и други. Изграждане на оптимално съотношение между материалните запаси, незавършеното производство, готовата продукция и паричните средства е важен фактор за ускоряване на обращаемостта на краткотрайните активи, подобряване на финансовото състояние и ефективността от цялостната дейност на фирмата.


 1. Материални запаси

2.1. Същност и причини за образуване на запасите

Годни за употреба продукти, за които не е настъпил момента на потребление. Всички суровини и материали преди да бъдат вложени в производството. Има различни видове запаси такива които са постъпили на входа на производството; във входа се образуват полуфабрикати и това са производствени запаси; когато е произведен крайният продукт се образуват стокови запаси. Те могат да се поддържат при производителя, при дистрибуционни центрове (търговия на едро и дребно). Когато суровините и материалите се намират в транспортни средства, пътуват от едно място към друго са запаси на път или транспортни запаси.

 • текущи запаси

 • гаранционни запаси

Текущ е запаса, който осигурява производствения процес между две доставки. Ако доставките са през 5 дни текущия запас осигурява следващия 5 дневен период.

Гаранционния запас има за задача да покрие нуждите на прозводството при закъснение на следващата доставка или при непланирано нарастване на потребностите на суровини и материали.

Причини за образуване две концепции:

 • запасите се образуват в резултат на обективни фактори

 • запасите се образуват в резултат на субективни фактори


Обективни фактори при тази група образуването на запас се приема като обективно, необходимо подсигуряване. Мястото и времето на производството не съвпадат с мястото и времето на потреблението. Закономелности:

 • суровините, материалите, продуктите се потребяват през определен период от време в по-малки количества от колкото се произвеждат

 • сезонен характер на производството на някои суровини и материали

 • сезонен характер на потреблението производството през определен период на време налага поддържане на запаси, които да посрещнат потреблението. Зимата повече горива в сравнение с лятото

 • транспорт предпочита се да се возят по-големи количества, поради което тези количества стоят като запас, защото се потребяват по-дълго

Редица процеси в икономиката имат случаен характер. Фактори, свързани с този характер:

 • вероятностният характер на транспортирането никога не може да се предвиди възникване на причина за закъснение на транспортното средство и затова се налага поддържане на запаси

 • вероятностният характер на търсенето този, който търгува никога не може да предвиди търсенето, което го кара да поддържа запаси

 • характер на производството може да не се произвеждат достатъчни количества и затова дистрибуторите поддържат запаси

По големите запаси създават по-надеждно разпределение. Противоречие при формиране и поддържане на запасите:

 • запасите представляват инвестиран капитал, който на практика е замразен и не носи доход

Търси се оптимизация на запасите

 • значителни разходи за създаване на складове за съхранение, за операции в складовете

 • да оптимизираме значи да повишим надеждността на системата и да намалим разходите


Субективни фактори водят до несъгласуване на производството и потреблението. Решението на този проблем концепция за минимизиране на запасите.

В практиката се приемат начините на материалите, суровините, продуктите как се придвижват до местата на потребление. 2 начина на придвижване:

- метод на тласкане или бутане - push

- метод на теглене или дърпане pull

Push при него между производителя и търговеца се сключва договор. Производителя произвежда количество равно на вместимостта на транспортното средство и се доставя до дистрибутора.

Pull при него между производителя и дистрибутора съществува договор, но няма клауза която да задължава дистрибутора кога да изкупува, т.е не се знае точно в кой момент ще бъде закупена продукцията. Тук се формират запаси.

 1. Персонал.

Същност - персонала на една фирма са всички физ лица които с/у заплащане предоставят своите физически и умстве ни способности, отношенията м/у пер сонал и работодател са на база трудов договор в който са посочени специфич ните условия на работа- време,място, основни дейности,права и задължения

~състав - състои се от следните категории:

- работници - всички които с своя труд привеждат в действие машини съоръже ния и др, изпълняват технологични операции, обслужват произв процеси, заетите с ремонтни работи, с производ ството и осигуряване на инструменти, електро и топлинна енергия и др извър шващи предимно физически труд, в завис от ролята която изпълняват в произв процес работниците се делят на основни /заети с осн призводство/ и спомагателни /изпълняващи спомаг функции в произв процес/

- специалисти - хората които се занимават с техническо, икономическо, юриди ческо, организационно и др. осигуряване на производствените процеси и дейността на фирмата.

- ръководни кадри - включват се хората които осъществяват ръководните функции по управление на дейността на фирмата - ръководители на ф-та, на нейните поделения и отдели

- помощен персонал - зает с изпълняване на функции, които не обслужват пряко производствената дейност.

~структура: определя се в зависимост от относителния дял на отделните категории към общия брой на хората работещи във фирмата, от съотношението на хората работещи в основните и другите дайности, от степента на образование, възрастови групи и др, структурата зависи от вида и сложността на производствените процеси, техническото ниво на производство, равнището на организация на производството, специализацията на труда и др. фактори, поради това структурата на персонала е специфична за всяка фирма.

Свързани:

Краткотрайни активи на предприятието и ускоряване на тяхната обръщаемост. Производствени запаси и възможности за тяхното оптимизиране. Персонал в предприятието и ефективност на неговото използване iconИкономика на предприятието. Капитал на предприятието. Дълготрайни материални активи на предприятието. Икономическа оценка и ефективност на тяхното използване
Ктиката това понятие се определя, като паричен израз на стойността на вложените в предприятието активи. Следователно капиталът е...
Краткотрайни активи на предприятието и ускоряване на тяхната обръщаемост. Производствени запаси и възможности за тяхното оптимизиране. Персонал в предприятието и ефективност на неговото използване iconКраткотрайни активи на предприятието
Краткотрайните активи са тази част от активите на предприятието, която участва еднократно и изцяло в производствения процес и пренася...
Краткотрайни активи на предприятието и ускоряване на тяхната обръщаемост. Производствени запаси и възможности за тяхното оптимизиране. Персонал в предприятието и ефективност на неговото използване icon06. 12. 2007г. Краткотрайни активи на предприятието л краткотрайните активи се представят от различни елементи и се възприемат като натурално- веществена форма
Краткотрайните активи се представят от различни елементи и се възприемат като натурално- веществена форма. Съобразно Закона за счетоводството...
Краткотрайни активи на предприятието и ускоряване на тяхната обръщаемост. Производствени запаси и възможности за тяхното оптимизиране. Персонал в предприятието и ефективност на неговото използване iconБизнес среда на предприятието
Съчетаване на външните възможности и заплахи със силните и слаби страни на предприятието
Краткотрайни активи на предприятието и ускоряване на тяхната обръщаемост. Производствени запаси и възможности за тяхното оптимизиране. Персонал в предприятието и ефективност на неговото използване iconОрганизация на предприятието
Следованелно каквито и да са входящите ресурси, активното протичане на производствени процедури изисква те да взаимодействат помежду...
Краткотрайни активи на предприятието и ускоряване на тяхната обръщаемост. Производствени запаси и възможности за тяхното оптимизиране. Персонал в предприятието и ефективност на неговото използване iconЗакони. Предприятието
Дефиниране на икономика на предприятието. Работно определение на предприятие. Подходи за изследване на предприятието
Краткотрайни активи на предприятието и ускоряване на тяхната обръщаемост. Производствени запаси и възможности за тяхното оптимизиране. Персонал в предприятието и ефективност на неговото използване iconСа всичко, което предприятието притежава. "Придобит в резултат на минали събития и контролиран от предприятието ресурс, от който се очаква икономическа изгода"
Пасивите са задълженията на предприятието. Те ще доведат до изтичане на икономическа изгода. Капиталът (в България, наричан собствен...
Краткотрайни активи на предприятието и ускоряване на тяхната обръщаемост. Производствени запаси и възможности за тяхното оптимизиране. Персонал в предприятието и ефективност на неговото използване iconКраткосрочни активи на предприятието
Оценка на краткотрайните активи – оценяват се по същият ред по който се оценяват дълготрайните активи. В момента на получаване те...
Краткотрайни активи на предприятието и ускоряване на тяхната обръщаемост. Производствени запаси и възможности за тяхното оптимизиране. Персонал в предприятието и ефективност на неговото използване icon№ Логистични процеси в предприятието Тема Логистични процеси в предприятието
Логистиката е една от основните дейности, които се осъществяват в индустриалните предприятия. С нея се свързва движението на материалните...
Краткотрайни активи на предприятието и ускоряване на тяхната обръщаемост. Производствени запаси и възможности за тяхното оптимизиране. Персонал в предприятието и ефективност на неговото използване iconПримерен план за управление на разтворители обща информация за предприятието
Основен производител в страната на бои, смоли и лакове. В предприятието работят 320 души персонал. Обща площ 153 000 m2, застроена...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом