Република българия областeн управител на област велико търново информация относно дейността на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Велико Търново за 2010 година
ИмеРепублика българия областeн управител на област велико търново информация относно дейността на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Велико Търново за 2010 година
Дата на преобразуване09.02.2013
Размер113.59 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://vt.government.bg/documents/InformatsiaZaDeynosttaOOSPPK-2010.doc


Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО


И Н Ф О Р М А Ц И Я


относно дейността на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Велико Търново за 2010 година.


Областният Обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията е учреден през месец октомври 2004 година. Съветът се председателства от Областен управител на област с административен център Велико Търново. Негови членове са представители на държавната и местна администрация, неправителствените и браншови организации, средствата за масова информация и други.

През 2010г. са проведени две заседания на Областния обществен съвет за противодействие на корупцията в област Велико Търново:

1. Приет е План за действие за прозрачно управление, превенция и противодействие на корупцията на територията на област Велико Търново за 2010 година, който е оповестен на интернет страницата на Областен управител.

2. Приета е информация за дейността на Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията - Велико Търново през 2009 г..

3. Приет е график за провеждане на изнесени приемни по общини на Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията - Велико Търново.

В изпълнение на точка 7, заложена в План за действие за прозрачно управление, превенция и противодействие на корупцията на територията на област Велико Търново за 2010г., бяха организирани изнесени приемни в общините: Елена, Златарица, Лясковец, Сухиндол, Павликени, Стражица, Горна Оряховица, Свищов, Полски Тръмбеш и Велико Търново. Резултатите от изнесените приемни са следните:

В общините Сухиндол, Горна Оряховица и Полски Тръмбеш, приемни не са се провели, тъй като не са се явили лица пред членовете на комисията.


Приемна гр. Елена – 25.02.2010 година


1. Гражданинът Рашо Йоакимов Рашев и дъщеря му Красимира Рашева изказват твърдение, че наследствен негов имот, земеделска земя от 400 кв. м., в махала Долни Геновци, община Елена е ограден от друг собственик, на съседен имот. След проведени дебати, на място е поканен г-н Николай Минчев – Председател на Общинска служба „Земеделие” град Елена, който внася разяснение по въпроса. Направен е и оглед на място, от който се установява, че границата на наследствения имот, за който лицата Рашо и Красимира Рашеви оспорват, не е материализирана на терен, а съгласно представената скица от Поземлена комисия град Елена, имотът остава на 180 м. от показаното на място от г-н Рашев.


2. Николина Алекасиева Генова излага пред членовете на Областния Обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията битов проблем, в резултат на който има заведено дело срещу нея с влязло в сила решение на Окръжен съд Велико Търново. Посъветвана е да подготви копие на решението, както и други документи по делото и да ги изпрати на Областен управител. До момента същите на са постъпили в администрацията.


Приемна гр. Златарица – 11.03.2010 година


1. Христо Неделчев Есиров собственик на поземлен имот № 564, попадащ в УПИ X, кв. 38 по плана на гр. Златарица, възразява срещу започнатото строителство на склад за строителни материали в съседен имот, затварящо достъпа до неговия имот.

Гражданинът Есиров е изпратил жалби до кмета на община Златарица и до РДНСК – Велико Търново. Извършени са проверки по случая от Община Златарици от РДНДСК-Велико Търново, като след тяхната намеса е премахната поставената временна ограда между ПИ № 564, попадащ в УПИ Х-складова база на „Енергоснабдяване”, кв.38 и ПИ № 565, попадащ в УПИ Х-складова база на „Енергоснабдяване”, кв. 38 по плана на гр. Златарица.

На г-н Есиров и собствениците на съседния имот, е препоръчано, ако имат нови инвестиционни намерения да направят съответните постъпки в община Златарица. Тъй като и давата съседни имота са с неуредени регулационни отношения, гражданите са запознати с правата им по ЗУТ относно прилагане на влезлите в сила неприложени дворищнорегулационни планове, изменение на същите и поставянето на вътрешните регулационни линии на техните имоти в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти.


2. Пламен Александров Папазов подава сигнал пред членовете на Областния Обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията за конфликт на интереси. Сигналът съдържа данни, че в Общинска администрация – Златарица работят лица, намиращи се в роднински връзки с кмета на общината, поради което по отношение на тях е налице несъвместимост по смисъла на Закона на държавния служител. В тази връзка в Областна администрация е образувана административна преписка. Изискано е становище от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Велико Търново. Предвид действалата към момента на извършване на проверката разпоредба на чл. 399 от КТ, Дирекция ”ИТ” - Велико Търново не е заела становище относно спазване на нормите, произтичащи от Закона за държавния служител, т.к. към този момент същата е била компетентна по отношение спазване нормите на трудовото законодателство и не е притежавала контролни функции по отношение спазване разпоредбите на Закона за държавния служител. Паралелно с това, е извършена и проверка от Окръжна прокуратура-Велико Търново, като с Постановление от 01.12.2010г. е отказано образуване на досъдебно произвоство и преписката е прекратена.

Въпреки че към момента на извършване на проверката по сигнала Дирекция „ИТ” – Велико Търново не е била компетентен орган да контролира служебните правоотношения, възникнали на основание ЗДСл., то с оглед настъпилите промени в законодателството / чл. 399, ал. 2 от КТ и чл. 127, ал. 2 от ЗДСл./, сигналът за конфликт на интереси отново е изпратен на Дирекция „Инспекция по труда” за проверка и предприемане на необхдимите действия. До настоящия момент липсва становище на контролния орган.

3. Николай Енкин и Дилян Сливнелиев излагат идеите си за износ на орехи, ядки и билки в арабските държави. Искат съдействие и помощ от държавата. Посъветвани са писмено да входират своите предложения, но такива не са постъпили в Областна администрация.


4. Илия Иванов Крачунов излага проблеми със стопанска постройка и дворно място от 1 дка и земеделска земя – нива, като твърди че е собственик на същите, но няма документи за собственост. Гражданинът е посъветван да се снабди с нотариални актове по обстоятелствена проверка и на 30.07.2010. същият е подал заявление до областен управител относно издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка. Установено, че имотите не са актувани като общинска или държавна собственост. Няма постъпили нови искания.


Приемна гр. Лясковец – 11.03.2010 година

1. Бонка Колева Христова изказва твърдение за нередности при провеждане

на търг за продажба на терен – будка за вестници в град Лясковец. След направено проучване от Областен управител до община Лясковец се установява следното:

Не се касае за продажба на терен – вестникарска будка, а за провеждане на конкурс за учредяване право на строеж върху имот – общинска собственост. Със Заповед № 1548/ 02.11.2009 г. на кмета на община Лясковец е стартирана процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване на възмездно право на строеж върху имот – частна общинска собственост. Поради неуспешно проведен конкурс, със Заповед на Кмета на община Лясковец, процедурата по провеждане на конкурса е прекратена, като за това са уведомени участниците в конкурса, в това число и синът на г-жа Христова. Друг от участниците в конкурса, недоволен от заповедта за прекратяване на процедурата, обжалва същата пред Административен съд-Велико Търново, за което е образувано администрантивно дело № 293/2010г. Административен съд отменя заповедта на Кмета на община Лясковец и връща преписката на общината за продължаване на процедурата съобразно мотивите на съдебното решение. Недоволен от съдебния акт, Кметът на община Лясковец обжалва същия пред Върховен административен съд, като с Решение от 27.06.2011г., ВАС е отменил решението на Административен съд-Велико Търново и е оставил в сила Заповедта за прекратяване на процедурата по провеждане на публично оповестен конкурс.

2. Стефан Райнов съобщава пред членовете на изнесената приемна за незаконна сеч в района между с. Арбанаси и гр. Лясковец. На 23.03.2010 г. Областен управител в свое писмо изисква проверка и писмено становище за установените нарушения от РДГ В. Търново. Констатирани са нарушения и са съставени констативни протоколи за реализиране на административно- наказателна отговорност. Г-н Стефан Райнов е уведомен за предприетите действия и крайният резултат от извършената проверка.


3. Кирил Арабов сигнализира относно вандалски прояви и употреба на алкохол и наркотични вещества от малолетни и непълнолетни лица в района на ресторант „Наслада”. Извършена е проверка от ОД на МВР и РУ на МВР Г. Оряховица и е установено, че ресторант „Наслада” не функционира от м. ноември 2008г. и в района му няма регистрирани нарушения на обществения ред или извършване на престъпления. Подалият сигнал Кирил Арабов е уведомен за резултатите от проверката. Няма постъпили нови възражения.


Приемна Павликени – 25.03.2010г.

1. Стефана Ангелова Александрова от с. Горна Липница внася твърдение за проблеми с Районен съд Павликени, относно заведено дело за имот от 1300 кв. м. След преглед на документите на г-жа Александрова, на същата е отправено предложение да се обърне за съдействие към техническата служба в гр. Павликени и при неудовлетвореност да заведе граждански иск. Няма образувана преписка в ОА.


2. Маргарита Иванова Цингова от гр. Павликени възразява срещу начина на назначаване на длъжността Директор на детски градини в селата Бутово и Долна Липница. В Областна администрация – В. Търново е образувана административна преписка. Разпоредено е на Регионален инспекторат по образованието – В. Търново и Община Павликени да извършат проверка по случая. При извършване на проверките не са установени нарушения на разпоредбите на Закона за народната просвета и Правлиника за неговото прилагане относно назначаването на длъжността „директор” на детска градина, както и не са констатирани нарушения на Инструкция № 2 за изискванията за заемане на длъжността „учител” или „възпитател” съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност. За резултатите от извършената проверка г-жа Цингова е уведомена писмено. Няма нови възражения по случая.


3. Колю Иванов Колев – Подадени сигнали относно четири броя унищожени черници в общинско място и съдебен спор за дворно място от 560 кв. м. След запознаване с документацията, предоставена от г-н Колев, членовете на комисията установяват, че делото е в ход и никакви действия не могат да се предприемат по казуса, докато тече съдебно производство.


4. Генчо Александров Балев излага два въпроса пред членовете на Областният Обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията. Първият за земеделска кооперация в с. Вишовград и нейното разпродаване. Вторият – порочна практика на бившия директор на Техникум по механизация на селското стопанство – гр. Павликени относно възлагане на допълнителна работа на учители без трудов/граждански договор и незаплащането на положения труд и/или извършената работа. И по двата сигнала г-н Балев е завел дела и очаква решение на съда.


5. Радка Сталева, учител в ПГ „ Цанко Церковски” гр. Павликени внася искане към членовете на Областният Обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията за проверка на организацията и условията на работа, психоклимата и стила на управление на г-жа Зорка Петкова – директор на СОУ „ Бачо Киро” гр. Павликени. Областен управител е изискал информация от: кмета на община Павликени; зам. кмета по хуманитарните въпроси на Община Павликени; началник отдел „Образование” и Главен счетоводител на общината. Извършени са проверки, в хода на които са установени нарушения, като трудовите правоотношения с г-жа Петкова са прекратени.


Приемна Стражица – 15.04.2011г.


1.Иванка Йорданова Иванова се оплаква от неправомерните действия на Общинска администрация – Стражица, с които незаконосъобразно е намалена площта на парцел XIV – 556, кв. 45 по плана на гр. Стражица. Иванова изразява претенции и относно законосъобразността на процедурата по изменение на дворищна регулация в кв. 45, при която парцел VIII – за озеленяване е предаден към други парцели. Предявени са претенции и относно собствеността върху парцел XIV – 556, кв. 45. Административна преписка по проблемите на г-жа Иванова е образувана. Изискана е информация от Кмета на община Стражица. Видно от писмо № ДК-05/СТ-7-00-206/15.04.2005г. РДНСК – Велико Търново е извършила проверки, като не е установила законови нарушения.

Гжа Иванова е подавала жалби многократно до Областен управител, като на всички й е отговаряно. С писмо с изх. № 94ИИ-15/03.09.2010г. Областен управител дава отговор на всеки един от поставените въпроси.


Приемна Свищов – 22.04.2010г.


1. Бонка Петкова внася твърдение относно неизплатени възнаграждения на съкратени работници на фирма „Свилоза – Сервиз” ЕООД град Свищов. Г-жа Петкова е посъветвана да защити правата си по съдебен ред, като предяви граждански иск за неизплатените си възнаграждения. Едновременно с това, г-жа Петкова предоставя и жалба от бивши служители и работници на „Свилоза – Сервиз” ЕООД град Свищов до Районна прокуратура гр. Свищов. Жалбата е препратена от Областен управител Велико Търново по компетентност до Дирекция „Инспекция по труда”-Велико Търново за извършване на проверка. При проверката са установени допуснати нарушения на трудовото законодателство от работодателя /„Свилоза – Сервиз” ЕООД град Свищов/ и са наложени принудителни административни мерки относно изплащане на дължимите заплати и внасяне към ТД на НАП на дължимите осигуровки. Съставени са актове за извършените административни нарушения на основание чл. 415 ал. 1 от Кодекса на труда.


2. Калин Костов е против избора на лицата: Пенко Димитров, Пламен Пътев и г-н Беляков в борда на директорите на В и К Свищов т.к не спазват изискването, членовете на Съвета на директорите да не участват в търговски дружества. Г-н Костов твърди и за незаконосъобразност на решение, с което Общински съвет Свищов освобождава г-н Пътов от съвета, освобождава го от отговорност и избира нов член. Отговорено му е, че срокът за произнасяне на Областен управител относно законосъобразността на решението на Общински съвет-Свищов е преклузивен и същият е изтекл преди внасянето на сигнала от г-н Костов.


Приемна Велико Търново – 20.05. 2010г.


1. Славка Иванова Павлова поставя въпрос за размера на персоналната си пенсия и непризнат трудов стаж. Същата твърди, че има фалшифициране на подписи и документи. Областен управител е изискал проверка и становище от Районно управление „Социално осигуряване” гр. Велико Търново. Констатирано е, че няма законно основание за прекатегоризиране на трудовия стаж, както и няма законова възможност размерът на пенсията на г-жа павлова да бъде изменен съгласно изложените от нея мотиви. Преписката е изпращана и до Апелативна прокуратура гр. Велико Търново, където също не са констатирани нарушения.


2. Христо Василев Христов от гр. Елена внася сигнал пред членовете на Областния Обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията относно извършени мащабни изкопни и други строителни дейности в имота му, както и в имотите на други граждани, находящи се в местността „ Велчевото” в землището на град Елена. Изкопните работи са осъществени във връзка с възстановителните работи по съществуващата в миналото по тези терени мотописта. Изискана е информация по случая от кмета на община Елена. С писмо с изх. № рд 02.15-182/21.06.2010г. кмета на общината е изложил становище по заявените оплаквания от страна на г-н Христов. Сигналът е изпратен и до Районна прокуратура гр. Елена, която отказва да образува досъдебно производство, т.к. за да се реализира наказателна отговорност следва да бъдат установени отношения на работодател-работник между лицето, което ръководи строежа и лицето, което изпълнява строителството, а в конктретния случай е установено, че изкопните работи са извършени доброволно и по самоинициатива на Инициативен комитет от гр. Елена, без да е имало възлагане от други лица.

Към настоящия момент, след проведен разговор с Кмета на община Елена е установено, че мотопистата в гр. Елена ще бъде затворена.


3. Красимир и Илиян Стоилови – с.Емен, община Велико Търново

Господин Илиян Стоилов внася искане за отпускане на финансови средства, които да му позволят да завърши средното си образование. Същият е сирак, живее при брат си и е болен от епилепсия с 52% трайно намалена работоспособност. Искането е препратено по компетентност до Председателя на „ Комисия по образование и наука” към Общински съвет – Велико Търново и до Председателя на Общински съвет - Велико Търново. Получени са становища, видно от които на лицето Стоилов му е отпусната еднократна финансова помощ в размер на 500 лв.


4. Йорданка Коева Пушкарова от гр. Дебелец иска допълнителна информация за получаване на обезщетение на репресираното лице Георги Тотев Пушкаров от комунистическия режим. На г-жа Пушкарова е предоставен образец на Заявление както и информация за необходимите документи относно получаване на обезщетение по реда на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репредирани лица. След комплектоване на искането, същото е входирано в Областна администрация, разгледано е от назначената от Областен управител комисия. Издадена е заповед по реда на чл. 5, ал. 2 от ЗПГРРЛ, с която й е отказано изплащане на обезщетение, т.к. същата не попада в категорията лица, които имат право да подават искане и получават еднократни обезщетения, т.к. такива се изплащат на деца, съпруг или родители на репресираните лица или на техни братя и сестри, ако няма наследници от първите категории, а г-жа Пушкарова е племенница на лицето Георги Тотев. Освен това се претендира репресия през 1924г., а законът определя период 1944 – 1989г. Заповедта не е обжалвана и е влязла в сила.

5000 Велико Търново, пл. “Център” № 2, п.к. 443, тел. и факс 062/600 464, 839, http://www.vt. government.bg


Свързани:

Република българия областeн управител на област велико търново информация относно дейността на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Велико Търново за 2010 година iconПравила за организацията на дейността и задачите на Областния обществен съвет за противодействие на корупцията в област с административен център град Велико Търново
Чл Тези Правила уреждат реда, организацията на дейността и задачите на Областния обществен съвет за противодействие на корупцията...
Република българия областeн управител на област велико търново информация относно дейността на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Велико Търново за 2010 година iconРепублика българия областeн управител на област велико търново
За изпълнение на дейности и задачи, свързани с правомощията на областен управител на област велико търново по закона за защита при...
Република българия областeн управител на област велико търново информация относно дейността на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Велико Търново за 2010 година iconОбластен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията велико търново

Република българия областeн управител на област велико търново информация относно дейността на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Велико Търново за 2010 година iconОбласт велико търново решения
На основание Правилника за организацията и дейността на областните съвети за развитие актуализира състава на Областния съвет за развитие...
Република българия областeн управител на област велико търново информация относно дейността на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Велико Търново за 2010 година iconОбластен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията област ввелико търново

Република българия областeн управител на област велико търново информация относно дейността на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Велико Търново за 2010 година iconПостоянна комисия по заетост област велико търново правилни к
Постоянната комисия по заетост е регионален обществен орган по заетостта, който се създава с решение на Областния съвет за регионално...
Република българия областeн управител на област велико търново информация относно дейността на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Велико Търново за 2010 година iconЗаседание от 12 февруари 2009 г. Решение №6
Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията област ввелико търново
Република българия областeн управител на област велико търново информация относно дейността на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Велико Търново за 2010 година iconПротоко л №1 / 25. 01. 2010 г
Областен съвет за развитие на област Велико Търново. Присъстваха 20 от общо 29 членове на комисията. /Приложение 1 – Списък на присъстващите...
Република българия областeн управител на област велико търново информация относно дейността на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Велико Търново за 2010 година iconОбластен съвет за развитие на област велико търново
На основание Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Областният съвет за развитие актуализира състава на Областния...
Република българия областeн управител на област велико търново информация относно дейността на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Велико Търново за 2010 година iconКомисия по чл. 7А от упоа област велико търново
Кк-15/06. 07. 2011 г относно премахване на незаконен строеж на територията на община Велико Търново, да се изиска преписката от Регионална...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом