Протоко л
ИмеПротоко л
Дата на преобразуване09.02.2013
Размер132.9 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.blgmun.com/files/Stroitelstvo/Protokoli_OS_UT/Protokoli_2012/Protokol_11_2012.doc

ПРОТОКОЛ №11 от 20.03.2012г.

П Р О Т О К О Л

№ 11Днес, 20.03.2012г., в изпълнение на Заповед № 1348/15.11.2011г. на Кмета на Oбщина Благоевград, Заповед №1478/28.12.2011г. на Кмета на Община Благоевград и Заповед №252/15.03.2012г. на Кмета на Община Благоевград се проведе заседание на Общинския експертен съвет по устройство на територията при Община Благоевград в състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ: арх. Вaсилка Стойчева – Главен архитект на Община Благоевград и

ЧЛЕНОВЕ:

1.арх. Виолета Спасова – Началник-отдел "Архитектура и проектиране" при Община Благоевград

2.инж. Стилияна Ерделска – Началник-отдел “Архитектурно-строителен контрол” при Община Благоевград

3.инж. Радой Хаджиев – Началник-отдел "Кадастър, регулация и земеразделяне" при Община Благоевград

4.Ирен Владикова – Старши специалист "Организация ползването на общинската собственост" при Община Благоевград

5.инж. Атанас Атанасов – Началник група "Държавен противопожарен контрол, планиране и превантивна дейност" при Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" – Благоевград

6.арх. Васил Тинчев – Представител на Съюза на архитектите в България – Благоевград

7.арх. Николай Манолов – Представител на Камарата на архитектите в България – Благоевград

8.арх. Веселина Филипова – Представител на Регионална здравна инспекция – Благоевград

9.инж. Пламен Бегъмов – Представител на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Регионална колегия– Благоевград


1.обект: Заявление с вх.№ 0108 – А – 45/14.03.2012г. от Йорданка Валентинова Стойчева за одобряване на инвестиционен проект за преустройство на таван в ателие "Б" в сграда с идентификатор 04279.613.139.1 по кадастралната карта на Благоевград, УПИ XIII в кв.52 по плана на ЦГЧ, град Благоевград.

Докладва: Петър Калпачки


Р Е Ш Е Н И Е № 1

На основание чл.142, ал.6, т.1 от ЗУТ Общински експертен съвет по устройство на територията приема да се одобри инвестиционен проект за преустройство на таван в ателие "Б" в сграда с идентификатор 04279.613.139.1 по кадастралната карта на Благоевград, УПИ XIII в кв.52 по плана на ЦГЧ, град Благоевград.


2.обект: Заявление с вх.№ 0108 – А – 46/15.03.2012г. от Маргарита Братоева Братоева, Симеон Асенов Стамболийски и Димитрина Димитрова Стаматова одобряване на инвестиционен проект за разделяне на самостоятелен обект (магазин) с идентификатор 04279.613.361.1.15 в сграда с идентификатор 04279.613.361.1, находяща се в имот с идентификатор 04279.613.361, УПИ V, кв.2 по плана на ЦГЧ, Благоевград на два самостоятелни обекти - магазини за промишлени стоки.

Докладва: Петър Калпачки


Р Е Ш Е Н И Е № 2

На основание чл.142, ал.6, т.1 от ЗУТ Общински експертен съвет по устройство на територията ще се произнесе по инвестиционен проект за разделяне на самостоятелен обект (магазин) с идентификатор 04279.613.361.1.15 в сграда с идентификатор 04279.613.361.1, находяща се в имот с идентификатор 04279.613.361, УПИ V, кв.2 по плана на ЦГЧ, Благоевград на два самостоятелни обекти - магазини за промишлени стоки, след представяне на разрешение за ползване и съгласие от съсобствениците на самостоятелния обект и от всички собственици на сградата.


3.обект: Заявление с вх.№ 0108 - А – 42/13.03.2012г. от Благой Ангелов Грозданов за одобряване на инвестиционен проект за строеж: “жилищна сграда и гараж”, находящ се с в УПИ XXVIII-20, кв.2 по плана на с.Бело поле, общ. Благоевград.


Докладва: Асен Кайнакчиев


Р Е Ш Е Н И Е № 3

На основание чл.142, ал.6, т.1 от ЗУТ Общински експертен съвет по устройство на територията приема да се одобри инвестиционен проект за строеж: “жилищна сграда и гараж”, находящ се с в УПИ XXVIII-20, кв.2 по плана на с.Бело поле, общ. Благоевград, след отстраняване на следните забележки:

  1. Да се представи виза за проектиране на допълващото застрояване (лятна кухня).

  2. В част "ВиК" да се посочи или предвиди външно водоснабдяване за пожарогасене.4.обект: Заявление с вх.№ 0108 – А – 47/16.03.2012 г. от Иван Георгиев Медникаров за одобряване на инвестиционен проект за строеж: “селскостопанска постройка до 35 кв.м.”, находящ се с в имот с идентификатор 04279.156.43 в местността “Средния път – Ш.09” по кадастралната карта на Благоевград.


Докладва: Асен Кайнакчиев


Р Е Ш Е Н И Е № 4

На основание чл.142, ал.6, т.1 от ЗУТ Общински експертен съвет по устройство на територията приема да се одобри инвестиционен проект за строеж: “селскостопанска постройка до 35 кв.м.”, находящ се с в имот с идентификатор 04279.156.43 в местността “Средния път – Ш.09” по кадастралната карта на Благоевград.


5.обект: Заявление с вх.№ 0108 - А – 43/13.03.2012г. от Георги Тодоров Козладеров и Дочка Иванова Козладерова за одобряване на инвестиционен проект за строеж: “преустройство и промяна предназначението на магазин в студио за красота”, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 04279.627.80.1.16 в кв.57 по плана на ж.к. “Еленово-2”, Благоевград.


Докладва: Ирена Малчева


Р Е Ш Е Н И Е № 5

На основание чл.142, ал.6, т.1 от ЗУТ Общински експертен съвет по устройство на територията приема да се одобри инвестиционен проект за строеж: “преустройство и промяна предназначението на магазин в студио за красота”, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 04279.627.80.1.16 в кв.57 по плана на ж.к. “Еленово-2”, Благоевград, след съгласуване на инвестиционния проект с РЗИ - Благоевград.


6.обект: Заявление с вх.№ 0108 - А – 44/13.03.2012г. от Юлия Смиленова Стойчева за одобряване на инвестиционен проект за строеж: “втора жилищна сграда”, находящ се в УПИ IV, имот с идентификатор 04279.628.84, кв.5 по плана на кв. “Струмско”, Благоевград.

Докладва: Илияна Гишова


Р Е Ш Е Н И Е № 6

На основание чл.142, ал.6, т.1 от ЗУТ Общински експертен съвет по устройство на територията приема да се одобри инвестиционен проект за строеж: “втора жилищна сграда”, находящ се в УПИ IV, имот с идентификатор 04279.628.84, кв.5 по плана на кв. “Струмско”, Благоевград.

В част "ВиК" да се посочи или предвиди външно водоснабдяване за пожарогасене.


7.обект: Заявление с вх.№ 0107 – 30 / 13.03.2012 г. от Христо Велинов Балев, Спас Димитров Благоев, Венцислав Димитров Благоев, Георги Спасов Караджов, Асен Спасов Караджов, Трайчо Спасов Трунгов, Людмила Колева Андреева, Огнян Крумов Манов и Евдокия Колева Найденова за одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за промяна предназначението на част от имот с №001021 в местността “Кури дере”, землището на с.Изгрев, общ. Благоевград от “нива” за “жилищно строителство”, с утвърдена площадка за проектиране с Решение №АР-49-02, т.13 от 29.02.2012г. на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ при Областна дирекция “Земеделие” - Благоевград.


Докладва: Мартин Лалев


Р Е Ш Е Н И Е № 7

Общински експертен съвет по устройство на територията приема да се задвижат процедурите по одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за промяна предназначението на част от имот с №001021 в местността “Кури дере”, землището на с.Изгрев, общ. Благоевград от “нива” за “жилищно строителство”, с утвърдена площадка за проектиране с Решение №АР-49-02, т.13 от 29.02.2012г. на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ при Областна дирекция “Земеделие” - Благоевград.


8.обект: Заявление с вх.№ 0107 – 31 / 13.03.2012 г. от Владимир Крумов Ангелов, Борислав Крумов Ангелов и Любен Владов Петров за одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.36.29 в местността “Река Бистрица-Ш.107” по кадастралната карта на Благоевград от “нива” за “автосервиз, офиси, магазин ии автомивка”, с утвърдена площадка за проектиране с Решение №АР-49-02, т.12 от 29.02.2012г. на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ при Областна дирекция “Земеделие” - Благоевград.


Докладва: Мартин Лалев


Р Е Ш Е Н И Е № 8

Общински експертен съвет по устройство на територията ще се произнесе по Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.36.29 в местността “Река Бистрица-Ш.107” по кадастралната карта на Благоевград от “нива” за “автосервиз, офиси, магазин ии автомивка”, с утвърдена площадка за проектиране с Решение №АР-49-02, т.12 от 29.02.2012г. на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ при Областна дирекция “Земеделие” - Благоевград, след съгласуване с "ВиК" ЕООД и ОПУ - Благоевград.


9.обект: Заявление с вх.№ 0107 – 160 / 27.12.2011 г. от Маргарита Владимирова Топалова, Владимир Петров Младенов, Валентин Спасов Демиревски, Даниела Спасова Точева за одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на плана за регулация и застрояване /ПРЗ/ на УПИ I, имот с идентификатор 04279.601.144 и УПИ II, имот с идентификатор 04279.601.143 в кв. 46 по плана на IV-ти микрорайон, кв. “Освобождение”, Благоевград.


Докладва: Мартин Лалев


Р Е Ш Е Н И Е № 9

Общински експертен съвет по устройство на територията ще се произнесе по Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на плана за регулация и застрояване /ПРЗ/ на УПИ I, имот с идентификатор 04279.601.144 и УПИ II, имот с идентификатор 04279.601.143 в кв. 46 по плана на IV-ти микрорайон, кв. “Освобождение”, Благоевград, след посочване на места за паркиране в границите на урегулираните поземлени имоти.


10.обект:Заявление с вх.№0107-141/03.11.2011г. от Албена Свободкова Богданова за одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение плана за застрояване /одобрен със Заповед №312/08.03.2010г./ за имот с №80.173 по плана на новообразуваните имоти на местността "Сметището", землището на с.Зелен дол, общ.Благоевград - за ниско жилищно застрояване в имот с №80.186, свързано със застрояването в имот с №80.185, образувани от имот с №80.173.


Докладва: Мартин Лалев


Р Е Ш Е Н И Е № 10

На основание чл.128, ал.7 от ЗУТ, Общински експертен съвет по устройство на територията приема да се одобри Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение плана за застрояване /одобрен със Заповед №312/08.03.2010г./ за имот с №80.173 по плана на новообразуваните имоти на местността "Сметището", землището на с.Зелен дол, общ.Благоевград - за ниско жилищно застрояване в имот с №80.186, свързано със застрояването в имот с №80.185, образувани от имот с №80.173.


11.обект: Заявление с вх.№ 0120–А–16/28.02.2012г. от Малин Атанасов Гаджелов и Анка Кирилова Гаджелова за даване съгласие за допускане изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план /ПП/ за водопровод и канализация до имот с идентификатор 04279.2.41, местност “Баларбаши - 15-1” по кадастралната карта на гр. Благоевград, минаващи през имоти с идентификатори 04279.2.62 – ведомствен път /общинска собственост/, 04279.2.60 – ведомствен път /общинска собственост/, 04279.95.32 – местен път /общинска собственост/, 04279.95.33 – местен път /общинска собственост/ и 04279.603.118 – за второстепенна улица /общинска собственост/.


Докладва: Мартин Лалев


Р Е Ш Е Н И Е № 11

Общински експертен съвет по устройство на територията ще се произнесе по допускане изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план /ПП/ за водопровод и канализация до имот с идентификатор 04279.2.41, местност “Баларбаши - 15-1” по кадастралната карта на гр. Благоевград, минаващи през имоти с идентификатори 04279.2.62 – ведомствен път /общинска собственост/, 04279.2.60 – ведомствен път /общинска собственост/, 04279.95.32 – местен път /общинска собственост/, 04279.95.33 – местен път /общинска собственост/ и 04279.603.118 – за второстепенна улица /общинска собственост/ при едновременно присъствие на представители на "ЧЕЗ Разпределение България" АД и на "ВиК" ЕООД.


12.обект: Заявление с вх.№ 0120–А–14/15.02.2012г. от Малин Атанасов Гаджелов и Анка Кирилова Гаджелова за даване съгласие за допускане изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за кабел 20 kV - външно електрозахранване за БКТП20/0.4 kV - 800 kVА до имот с идентификатор 04279.2.41 в местността "Баларбаши-15-1" по кадастралната карта на гр. Благоевград, минаващ през имоти с идентификатори 04279.2.62 - ведомствен път /общинска собственост/, 04279.304.3 - местен път /общинска собственост/, 04279.304.2984 - ведомствен път /общинска собственост/ и 04279.304.2 /държавна собственост/.


Докладва: Мартин Лалев


Р Е Ш Е Н И Е № 12

Общински експертен съвет по устройство на територията ще се произнесе по допускане изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за кабел 20 kV - външно електрозахранване за БКТП20/0.4 kV - 800 kVА до имот с идентификатор 04279.2.41 в местността "Баларбаши-15-1" по кадастралната карта на гр. Благоевград, минаващ през имоти с идентификатори 04279.2.62 - ведомствен път /общинска собственост/, 04279.304.3 - местен път /общинска собственост/, 04279.304.2984 - ведомствен път /общинска собственост/ и 04279.304.2 /държавна собственост/ при едновременно присъствие на представители на "ЧЕЗ Разпределение България" АД и на "ВиК" ЕООД.


13.обект: Заявление с вх.№ 0120–А–19/01.03.2012г. от Йордан Динков Спасов за даване съгласие за допускане изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за външно електрозахранване до имот с №002010 в местността "Кури Дере" в землището на с. Изгрев, общ. Благоевград.


Докладва: Мартин Лалев


Р Е Ш Е Н И Е № 13

Общински експертен съвет по устройство на територията ще се произнесе по допускане изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за външно електрозахранване до имот с №002010 в местността "Кури Дере" в землището на с. Изгрев, общ. Благоевград при едновременно присъствие на представители на "ЧЕЗ Разпределение България" АД и на "ВиК" ЕООД.


14.обект: Заявление с вх.№ 0120–А–17/28.02.2012г. от Йордан Динков Спасов за даване съгласие за допускане изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план /ПП/ за водопровод до имот с №002010 в местността "Кури Дере" в землището на с. Изгрев, общ. Благоевград.

Докладва: Мартин Лалев


Р Е Ш Е Н И Е № 14

Общински експертен съвет по устройство на територията ще се произнесе по допускане изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за външно електрозахранване до имот с №002010 в местността "Кури Дере" в землището на с. Изгрев, общ. Благоевград, след решение от Общински съвет – Благоевград при едновременно присъствие на представители на "ЧЕЗ Разпределение България" АД и на "ВиК" ЕООД.


15.обект: Заявление с вх.№0104-62/27.02.2012г. от Пламен Илиев Илиев за издаване на виза за проектиране на реконструкция, надстройка и пристройка към вилна сграда с идентификатор 04217.920.1.3, находяща се в имот с идентификатор 04217.920.1, УПИ III в кв.2 по плана на вилна зона в местността “Септемврийче”, землището на с.Бистрица, общ. Благоевград.


Докладва: Магдалена Петкова


Р Е Ш Е Н И Е № 15

Общински експертен съвет по устройство на територията ще се произнесе по искане за издаване на виза за проектиране на реконструкция, надстройка и пристройка към вилна сграда с идентификатор 04217.920.1.3, находяща се в имот с идентификатор 04217.920.1, УПИ III в кв.2 по плана на вилна зона в местността “Септемврийче”, землището на с.Бистрица, общ. Благоевград, след предварително проучване за спазване плътността на застрояване по одобрения ПУП - ПРЗ с Решение №206 от Протокол №10/29.07.2010г. на Общински съвет - Благоевград.


16.обект: Заявление с вх.№ 0120–Б–24/17.02.2012г. от Камелия Петрова Димитрова за даване съгласие за допускане изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ -изменение плана за регулация /ПР/ - изменение на регулационните линии на УПИ XIX в кв. 1 по плана на вилна зона в местността “Бодрост”, землището на с.Бистрица, общ. Благоевград по имотна граница на имот с идентификатор 04217.927.4 (общински).

Докладва: Магдалена Петкова


Р Е Ш Е Н И Е № 16

Общински експертен съвет по устройство на територията дава съгласие да се допусне изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение плана за регулация /ПР/ - изменение на регулационните линии на УПИ XIX в кв. 1 по плана на вилна зона в местността “Бодрост”, землището на с.Бистрица, общ. Благоевград по имотна граница на имот с идентификатор 04217.927.4 (общински), след решение на Общински съвет - Благоевград, след представяне на предложение за изменение на плана за регулация в обхват УПИ XIX и УПИ XXVI, като условие за внасяне на предложение за решение до Общински съвет - Благоевград.


17.обект: Заявление с вх.№0120–Б–35/16.03.2012г. от “ВИМ-Х” ООД, упълномощен с пълномощно с рег. №6715 от 09.12.2009г., заверено от нотариус с рег. №499 на НК и с район на действие – РС Благоевград за даване съгласие за допускане изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на плана за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ III, имот с идентификатор 04279.621.80 в кв.1 по плана на IX и X микрорайон, гр. Благоевград и изменение плана на уличната регулация /ПУР/.

Докладва: Магдалена Петкова


Р Е Ш Е Н И Е № 17

Общински експертен съвет по устройство на територията приема да допусне изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на плана за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ III, имот с идентификатор 04279.621.80 в кв.1 по плана на IX и X микрорайон, гр. Благоевград (одобрен със Заповед № 5156/02.12.1975г.), след съгласие на Общински съвет – Благоевград за допускане изменение на улична регулация от клон на кръгово кръстовище при ЗМК, одобрено с Решение №200 от Протокол №7 от 07.08.2009г. на Общински съвет – Благоевград за нова улична комуникация, преминаваща през имот 04279.621.79 (общински) като продължение в западна посока за осигуряване достъп до УПИ III на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ.


18.обект: Заявление с вх.№ 0120–А–20/05.03.2012г. от Милко Филипов Янчев за даване съгласие за допускане изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план /ПП/ за външно електрозахранване (електропровод 20 kV) на фотоволтаична електрическа централа в имот с идентификатор 04279.78.121 в местността "Герена" по кадастралната карта на Благоевград.


Докладва: Магдалена Петкова


Р Е Ш Е Н И Е № 18

Общински експертен съвет по устройство на територията дава съгласие да се допусне изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план /ПП/ за външно електрозахранване (електропровод 20 kV) на фотоволтаична електрическа централа в имот с идентификатор 04279.78.121 в местността "Герена" по кадастралната карта на Благоевград, след представяне на съгласие от собствениците на имот с идентификатор 04279.78.110 за преминаване, като условие за внасяне на предложение за решение до Общински съвет - Благоевград.


В обсъждането и вземането на решения от комисията не участват проектанти - членове на ОЕС по УТ, чийто проекти се разглеждат.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………/арх.Василка Стойчева/

ЧЛЕНОВЕ:

1………………/арх. Виолета Спасова/


2…………………/ инж. Стилияна Ерделска/


3………………/ инж. Радой Хаджиев/


4………………/Ирен Владикова/


5………………/ инж. Атанас Атанасов/


6………………/арх. Васил Тинчев/


7…………….. /арх. Николай Манолов/, без т.7 и т.8


8………………/арх. Веселина Филипова/

9………………/инж. Пламен Бегъмов/


Изготвил:

Магдалена Петкова,

Младши експерт "Юрист" при отдел “АП”
Свързани:

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л за резултатите от областния кръг на

Протоко л iconПротоко л
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от змсма, чл. 30, ал. 1 и чл. 42, ал. 4 от зоб, чл. 25 и чл. 26
Протоко л iconПротоко л за резултатите от олимпиадата по български език и литература

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом