В законоустановения срок не са депозирани възражения от взискателя „Ф. А. Е., Г. и от длъжника Х. А. Т
ИмеВ законоустановения срок не са депозирани възражения от взискателя „Ф. А. Е., Г. и от длъжника Х. А. Т
Дата на преобразуване09.02.2013
Размер34.51 Kb.
ТипЗакон
източникhttp://kardjali.judiciary-bg.org/courts/dc/kardjali/webbcap.nsf/58acb6f05bccbed4c225766c002452d5
И за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.437, ал.2 от ГПК.

Съдът е сезиран с жалба от П. В. П. от Г., трето лице по смисъла на закона, по изп.дело 758/2009г. по описа на ЧСИ Росен Сираков, против неправилни действия на частния съдебен изпълнител по същото изпълнително дело. Моли съда да отмени като незаконосъобразно действие на ЧСИ с рег.№ 912 Росен Сираков по изп.дело №758/2009г., представляващо запор върху МПС с ДК№ К 8597 АР, за което твърди, че бил негова собственост и в негово владение към момента на налагане на запора. Моли също да бъде задължен ЧСИ Росен Сираков да вдигне служебно наложения запор върху посочения по-горе автомобил.

В законоустановения срок не са депозирани възражения от взискателя „Ф. А.” Е., Г. и от длъжника Х. А. Т..

Частният съдебен изпълнител Росен Сираков е представил писмени обяснения съгласно разпоредбата на чл.433, ал.3, предл. последно от ГПК, в които сочи, че вещта, посочена в жалбата е била собственост на длъжника при налагането на запора.

В съдебно заседание жалбодателят не се явява, не се представлява.

Редовно призован, взискателят не изпраща представител. Не сочи доказателства и не взема становище по жалбата.

Длъжникът Х. А. Т. не се явява и не се представлява. Не сочи доказателства и не взема становище по жалбата.

Окръжният съд, след като обсъди представените по делото доказателствата, по повод и във връзка с подадената жалба, констатира:

Жалбата е неоснователна, поради което следва да се остави без уважение.

Съображенията на съда за това са следните:

Изпълнително дело № 758/2009г. по описа на ЧСИ с № 812 Росен Сираков е образувано на 18.08.2009г. срещу Х. А. Т. по молба на Е.Г.М., пълномощник на Г.Х.М. – управител на „Ф. А.” Е..

От данните по делото се установява, че на 18.08.2009г. съдебният изпълнител е направил запитване в КАТ- ПП, Г. какви ППС притежава длъжника по делото Х. А. Т.. На 25.08.2009г. съдебният изпълнител е получил писмо рег.№ 4277/21.08.2009г. от ОД на МВР-Кърджали, сектор „Пътна полиция”, с което се прилага справка за регистрираните на името на длъжника МПС. Видно от същата, Х. А. Т. е собственик на МПС, рег.№ К 85 97 АР, модел БМВ 525 ТДС, с посочени номера на рама и двигател. На същата дата съдебният изпълнител е наложил запор върху процесното МПС, като е уведомил за това началника на сектор ПП-Кат при ОДП-Кърджали, както и длъжника по делото.

Останалите документи по изпълнителното дело като неотносими към спора съдът намира, че не следва да обсъжда.

С Определение №698/13.10.2009г. съдът е указал на жалбодателя, че не сочи доказателства в подкрепа на твърденията си, че към момента на налагане на запора е бил собственик и е владял процесния автомобил.

В изпълнение на указанията, жалбодателят представя с допълнителна молба договор за покупко-продажба на МПС от 18.08.2009г., видно от който на същата дата Х. А. Т. и М.Б.Т., и двамата от Г. са продали на П. В. П. от с.гр. собствения си лек автомобил, марка БМВ, модел 535 ТДС, рег.№ К 8597 АР за сумата от 1 000лв. Договорът е с нотариална заверка на подписите.

При тези данни, съдът намира, че жалбата на П. В. П. против обжалваното действие на ЧСИ Росен Сираков по изп.дело № 758/2009г. следва да се остави без уважение.

За да стигне до този извод, съдът съобрази, че процесната движима вещ - лек автомобил, марка БМВ, модел 535 ТДС, рег.№ К 8597 АР, действително е била собственост на жалбодателя към момента на налагане на запора върху нея, и това е така, тъй като за прехвърлянето на собствеността й е достатъчно сделката да бъде изповядана пред нотариус /регистрацията на новия собственик в КАТ е само последващо действие по административната процедура относно регистрацията на новия собственик/. Въпреки дадените на жалбодателя от съда изрични указания обаче, същият не е представени доказателства в подкрепа на твърденията си, че вещта се е намирала в негово владение към момента на обжалваното действие.

И тъй като третото лице по изпълнителното производство може да обжалва действията на съдебния изпълнител само когато изпълнението е насочено върху вещи, които в деня на запора се намират във владение на това лице, и след като по делото не се доказа процесният лек автомобил да е бил във владение на жабодателя към момента на налагане на атакувания запор, то жалбата на П. В. П. следва се остави без уважение.


Водим от горното, и на основание ч л.437, ал.4 от ГПК, съдът


Р Е Ш И :


ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата подадена от П. В. П. от Г., трето лице по смисъла на закона, по изп.дело 758/2009г. по описа на ЧСИ Росен Сираков, против неправилни действия на частния съдебен изпълнител по същото изпълнително дело, изразяващи се в налагане на запор върху лек автомобил, марка БМВ, модел 535 ТДС, рег.№ К 8597 АР, като неоснователна и недоказана.


Решението е окончателно.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:1.


2

Свързани:

В законоустановения срок не са депозирани възражения от взискателя „Ф. А. Е., Г. и от длъжника Х. А. Т iconЗа участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка
Вас процедура и изискванията на зоп и ппзоп. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения. Запознати сме...
В законоустановения срок не са депозирани възражения от взискателя „Ф. А. Е., Г. и от длъжника Х. А. Т iconРешението може да бъде обжалвано по реда на Административно процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд -стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му
Възложителят е уведомил за намерението си общ. Гълъбово, кметството на с. Обручище и засегнатото население. Не са депозирани мотивирани...
В законоустановения срок не са депозирани възражения от взискателя „Ф. А. Е., Г. и от длъжника Х. А. Т iconЗаконоустановения срок
Злод е лишен от право на ловуване за срок от три години. Твърди се, че неправилно районния съд е приел, че при издаване на нп са...
В законоустановения срок не са депозирани възражения от взискателя „Ф. А. Е., Г. и от длъжника Х. А. Т iconВнимание ! Предвиждат се строежи на зелените площи! Скъпи съкварталци
В срок до 15 май гражданите могат да депозират своите възражения в деловодството на Общината на район Младост. На 29 май ще се проведе...
В законоустановения срок не са депозирани възражения от взискателя „Ф. А. Е., Г. и от длъжника Х. А. Т iconРепублика българия
Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица
В законоустановения срок не са депозирани възражения от взискателя „Ф. А. Е., Г. и от длъжника Х. А. Т iconСписък на общинските съветници подали в законоустановения срок декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от зпрки

В законоустановения срок не са депозирани възражения от взискателя „Ф. А. Е., Г. и от длъжника Х. А. Т iconСписък на кмета на общината и кметовете на кметства подали в законоустановения срок декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от зпрки

В законоустановения срок не са депозирани възражения от взискателя „Ф. А. Е., Г. и от длъжника Х. А. Т iconОбезпечително производство
Обезпечаването е едностранно властническо правомощие, изразяващо се в забрана за извършване на разпоредителни действия с притежаваното...
В законоустановения срок не са депозирани възражения от взискателя „Ф. А. Е., Г. и от длъжника Х. А. Т iconМинистерство на околната среда и водите басейнова дирекция за черноморски район с център варна
Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица
В законоустановения срок не са депозирани възражения от взискателя „Ф. А. Е., Г. и от длъжника Х. А. Т iconВ законоустановения 7-дневен срок, считано от съобщението, не са отстранени
ОС/2008г за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие, издадено от Директора на риосв б
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом