Икономика и управление на предприятието
ИмеИкономика и управление на предприятието
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер27.36 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.inf46.free.bg/Konspekt IUP 2011_24474.doc

Въпросник по дисциплината

ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

(за студентите от специалност Информатика)

 1. Същност и особености на предприятието. Видове предприятия

 2. Правна форма на предприятието


 3. Териториална локализация на предприятието

 4. Характеристика на външната среда на предприятието – косвени фактори

 5. Характеристика на външната среда на предприятието – преки фактори. Модел на Портър за петте конкурентни сили

 6. Вътрешна среда на предприятието. Верига на стойността

 7. Същност и съдържание на управлението на предприятието

 8. Цели на предприятието

 9. Същност и принципи на планирането на стопанската дейност на предприятието. Процесът на планиране и контрол предприятието

 10. Стратегическо планиране. Стратегически алтернативи

 11. Тактическо и оперативно планиране в предприятието

 12. Система от планове на предприятието

 13. Организиране и организационно-управленска структура на предприятието

 14. Управленската функция ръководене. Мотивация. Лидерство

 15. Управленската функция контролиране
 16. Обща характеристика на организацията на предприятието

 17. Производствени звена и производствена структура на предприятието


 18. Обща характеристика и класификация на персонала в предприятието

 19. Планиране на потребностите от персонал

 20. Формиране на персонала на предприятието

 21. Заплащане на персонала

 22. Оценка и стимулиране на персонала

 23. Технически прогрес, технологии и технологично развитие на предприятието

 24. Иновации в предприятието

 25. Интелектуална собственост на предприятието

 26. Качество на продукцията на предприятието

 27. Екологизация на производството

 28. Обща характеристика на производствено-стопанския процес в предприятието

 29. Обща характеристика на снабдяването на предприятието

 30. Финансиране на предприятието. Капиталова структура. Източници на финансиране

 31. Планиране на снабдяването на предприятието

 32. Организиране на снабдяването на предприятието

 33. Производствен процес и производствен цикъл. Типове производство

 34. Планиране на производството. Производствена мощност

 35. Обща характеристика на пласмента и продажбите

 36. Проучване на пазара и избор на целеви пазар

 37. Планиране и прогнозиране на продажбите. Управление на продажбите

 38. Разходи на предприятието – същност, класификация, ефективност на разходите

 39. Себестойност на продукцията на предприятието – същност и видове себестойност. Калкулиране на себестойността

 40. Ценообразуване в предприятието. Същност, структура и съотношения на цените. Ценообразуващи фактори. Методи на ценообразуване

 41. Приходи и финансов резултат на предприятието. Теории за печалбата. Печалба и данъчно облагане на предприятието

 42. Теория на ефективността. Показатели и фактори на икономическата ефективност

 43. Същност и характеристики на конкурентоспособността на предприятието. Фактори за повишаване на конкурентоспособността

 44. Устойчиво развитие. Корпоративна социална отговорностЛитература:

 1. Благоев Б. и колектив, Икономика на предприятието, ИУ Варна, 2010 г.

 2. Благоев, Б. и И. Иванов, Икономика на предприятието, ИУ Варна, 2001 г.

 3. Дончев, Д., М. Велев, Й. Димитров, Бизнес икономика, София, 2003 г.

 4. Денева, А., Икономически основи на предприятието, Велико Търново, 2006 г.

 5. Серафимова, Д., Основи на управлението. Варна, Стено, 2007 г.

 6. Станчева, А., Основи на управлението (учебно помагало). Варна, Стено, 2006 г.2011 г. гл. ас. д-р П. Данкова

Свързани:

Икономика и управление на предприятието iconЗакони. Предприятието
Дефиниране на икономика на предприятието. Работно определение на предприятие. Подходи за изследване на предприятието
Икономика и управление на предприятието iconИкономика на предприятието. Капитал на предприятието. Дълготрайни материални активи на предприятието. Икономическа оценка и ефективност на тяхното използване
Ктиката това понятие се определя, като паричен израз на стойността на вложените в предприятието активи. Следователно капиталът е...
Икономика и управление на предприятието iconУчебна програма за задължителна професионална подготовка по икономика на предприятието професионално направление
Стопанско управление и администрация, за специалностите Икономика и мениджмънт и Предприемачество и мениджмънт. В тази програма са...
Икономика и управление на предприятието iconМинно-геоложки университет "Св. Иван рилски", София миннотехнологичен факултет Катедра „икономика и управление"
Научна специалност «Икономика и управление по отрасли» (Икономика и управление на минно-обогатителните предприятия)
Икономика и управление на предприятието iconПравилник за устройството и дейността на предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда
Чл. С правилника се определят организацията, редът на дейност, функциите и числеността на персонала на Предприятието за управление...
Икономика и управление на предприятието iconЛекция 1 Икономика на предприятието научна и учебна
От гледна точка на равнището на управление на икономическите явления и процеси и обхвата на обекта различаваме 3 вида икономически...
Икономика и управление на предприятието iconКатедра "Икономика на недвижимата собственост"
Икономика и управление" тематично направление (Усъвършенстване на кооперативния мениджмънт); 05. 02. 18 "Икономика и управление"...
Икономика и управление на предприятието iconРецензия
Управление на културата – икономика и управление на на книготърговията, фирмено управление, обявен от Специализираното висше училище...
Икономика и управление на предприятието iconРецензи я
Икономика и управление на отраслите” / балнео, спа и уелнес туризъм/, обявен от Стопански факултет на Софийски университет” Св. Климент...
Икономика и управление на предприятието iconПрограм а
Икономика и управление” – тематично направление (Усъвършенстване на кооперативния мениджмънт); 05. 02. 18 “Икономика и управление”...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом