Правителството прие националния план за действие по заетостта през 2005 Г
ИмеПравителството прие националния план за действие по заетостта през 2005 Г
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер104.5 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.eurofound.europa.eu/eiro/2005/05/feature/bg0505202fbg.doc
Gender mainstream  Double Feature  Languages 

Sector 1:  Sector 2: 

Тази информация е публикувана на своя оригинален език. Тя се предоставя от Европейската обсерватория за индустриални отношения (EIRO) като услуга за потребителите на EIRO-онлайн база данни. EIRO е проект на “Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд”. Фондацията нито e редактирала, нито е подобрявала по някакъв начин тази информация, така че не носи отговорност за нейното съдържание или точност. Отговорността за това е на съответния Национален център на EIRO, който е подготвил/изпратил съответната информация. За подробности вижте “Относно този запис” - информацията в EIRO – онлайн записа, към който сътоветният материал има връзка.

Bozhidar Arsov

ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРИЕ НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЗАЕТОСТТА ПРЕЗ 2005 Г.

The government adopted the national action plan for employment 2005

На 14.02.2005 г. Министерският съвет на Република България прие Националния план за действие по заетостта през 2005 г. Той е петият по ред Национален план за действие по заетостта разработен в България.

Планът бе изготвен от работна група с широко представителство от експерти на Правителството, работодателите и синдикатите, която взе предвид националните закони и насоките на Европейския съвет и Европейската комисия.

С Националния план за действие по заетостта-2005 се продължава реализацията на приетата през 2003 г. “Стратегия за заетост на Република България” и изпълнението на препоръките на “Съвместния доклад за приоритетите в политиката на заетостта на Република България “ на Правителството и Европейската комисия.

On 14.02.2005 the Council of Ministers of Republic of Bulgaria approved the National Action Plan for Employment 2005. It is the fifth National Action Plan for Employment.

The plan was drafted by a task force with broad representation of experts from the Government and representative employers and trade union organisations. The group took into account the national legislation and the guidelines of the European Council and the European Commission.

National Action Plan for Employment -2005 continues the implementation of the Employment Strategy of Bulgaria adopted in 2003 and of the recommendations of the Joint Assessment of the Employment Priorities in Bulgaria of the Government and the European Commission.

Същност и съдържание на Националния план за действие по заетостта-2005


Националният план за действие по заетостта - 2005 е основен инструмент на политиката по заетостта. С него се определят целите, приоритетите и действията на тази политика. Планът включва проектите, програмите и мерките, които ще бъдат осъществени за постигането на поставените цели. Тези проекти, програми и мерки се изпълняват изцяло от държавните институции или съвместно със социалните партньори, международни или не правителствени организации.

Планът за 2005 г. има ключово значение, тъй като резултатите от изпълнение му ще определят до голяма степен параметрите на пазара на труда непосредствено преди приемането на България в Европейския съюз / ЕС /.Чрез него Правителството предприема незабавни действия за изпълнението на насоките на Европейския съвет за 2005 г., които се основават на доклада на работната група на Win Cook.

Националният план за действие по заетостта -2005 е разработен в две части , като структурата му е аналогична на плановете за заетост на страните членки на ЕС.

Първата част представя анализ на макроикономическото развитие, състоянието на пазара на труда и изпълнението на активната политика през 2004 г. Въз основа на този анализ е определена политиката по заетостта за 2005 г.

Втората част се състои от десет направления отговарящи на десетте основни насоки за действие на Европейската стратегия за заетост . В тези направления са представени конкретните проекти, програми и мерки с техните цели, основни дейности, целеви групи, финансови ресурси и субсидии за работодателите, както и очакваните резултати от тяхната реализация.

Състояние на пазара на труда


Състоянието на пазара на труда в края на 2004 г. се определя в голяма степен от положителното икономическо развитие на България.

Продължава периода на стабилен икономически растеж. Брутния вътрешен продукт се увеличи с 5.7 % пункта през първите девет месеца на 2004 г. Подобри се кредитният рейтинг на страната. Увеличиха се чуждестранните инвестиции.

Като цяло развитието на икономиката създава благоприятни условия за повишаване на заетостта и намаляване на безработицата. През първите девет месеца на 2004 г. броят на заявените работни места нарастна с 16.4 %.Увеличи се броят на заетите. Коефициентът на заетост достигна 54.3 % пункта за населението на възраст от 15 до 64 г. Повече от половината от заетите са със средно образование, една четвърт с висше и едва една пета с основно и по-ниско образование.

Целта на Националния план за действие по заетостта -2004 да се намали равнището на безработица до 13 % беше постигната. Средногодишното равнище на безработицата през 2004 г. беше 12.67 %. Ръста на реалната работна заплата обаче изостана от икономическия растеж.

Демографската ситуация продължава да се влошава. България се намира на предпоследно място в класацията на европейските страни по естествен прираст на населението с минус 5.7 промила. Населението застарява и намалява. Намали се и броят на населението на възраст от 15 до 64 г., основния човешки ресурс за пазара на труда. Освен това твърде ниска е неговата икономическа активност. Тя изостава с 7.4 % пункта от икономическата активността на същата група от населението в ЕС.

Обезпокоителна е структурата на безработните, в която продължават да доминират лица с основно и по-ниско образование и без квалификация. Те са почти две трети от безработните.

Продължително безработните с престой на пазара на труда над 1 г., са устойчиво над половината / 52.6 % / от всички безработни, като над две трети от тях са с основно и по-ниско образование и без квалификация.

Твърде голям е броят на безработните младежи до 29 години. Те са една четвърт от всички безработни, като почти половината от тях са продължително безработни, без квалификация и с ниско образование.

Почти равен по брой на безработните младежи е рисковият контингент на безработните над 50 години.

През 2004 г. се увеличи броят на безработните с увреждания и те са станали четирима от сто безработни.

Особено безпокойство предизвиква контингента на така наречените обезкуражени нерегистрирани, но реално безработни лица. Те не търсят активно работа защото смятат, че няма да намерят. Този контингент има устойчив брой, почти равен на броя на регистрираните безработни. В края на 2004 г. обезкуражените са 374,500.

Предизвикателствата пред Националния план за действие по заетостта


Анализа на пазара на труда определя трудни предизвикателства пред Националният план за действие по заетостта през 2005 г.

Ниска е икономическата активност на населението. Твърде голям е броят на обезкуражените лица, за които трябва да се създадат условия за включване в пазара на труда.

Ниско е равнището и качеството на съществуващата заетост. Заетостта се увеличава с по- нисък темп в сравнение с темпа на намалени е на безработицата. Голяма част от заетите попадат в група на така наречената работещите бедни поради ниските си работни заплати. Условията на труд не отговарят нито на българските, нито на европейските стандарти. Работодателите предлагат на много малка част от наемните работници възможност за квалификация и професионално израстване. Малко са високо технологичните работни места.

Качеството на работната сила изостава от изискванията на икономиката на знанието и глобализационите процеси. Увеличава се несъответствието между професионалното образование и потребностите на производството.

Структурата на безработните се влоши. Голям е броят на продължително безработните.Безработицата придоби застоен, продължителен характер. Средният престой на безработните се увеличи над 15 месеца.Това все повече затруднява включването им отново на пазара на труда. Голям е броят на онези безработни, които са притежатели на няколко негативни рискови характеристики, които като комплекс силно затрудняват интегрирането им в пазара на труда. Сред тях са по голямата част от безработните младежи.

Съществуват огромни регионални различия между местните пазари на труда.

Недобре изследвана е нелегитимната заетост, чиито дял е значителен.

В ембрионална фаза са формите на гъвкавата заетост.

Цели и политика на Националния план за действие по заетостта


Националната политика на пазара на труда през 2005 г., продължава да бъде насочена към намаляване на безработицата и повишаване на заетостта. Основен приоритет за нея остават групите на безработните в неравностойно положение на пазара на труда - дълготрайно безработните, младежите без квалификация и с ниско образование, хората с увреждания, възрастните безработни над 50 г.

Увеличават се ресурсите и организационните усилия за интегрирането на тези неравностойни групи безработни на пазара на труда. Предвижда се това да стане чрез повишаване пригодността им за заетост и подобряване на услугите за включването отново на пазара на труда.

Наред с тези действия националната политика си поставя за цел през 2005 г. да постигне заетост от по-високо качество, която да притежава по-голяма устойчивост и по-добре заплатени работни места в реалния сектор на икономиката. Също да подобри качеството на работната сила.

Националният план за действие по заетостта -2005 г. си поставя конкретно за цел да намали равнището на безработица на 11. %; да намали продължително безработните с 15 % , а на безработните младежи с 20 %; да осигури заетост на 109,700 и квалификация на 56,200 лица; да повиши мобилността и пригодността за заетост на човешките ресурси; да подобри качеството на заетост на жените и насърчи икономическата им активност; да насърчава развитието на малките и средни предприятия; да стимулира вътрешното фирмено обучение и инвестициите в човешки капитал; да активизира ролята на социалните партньори.

Основни направления, програми, проекти и мерки


Националният план за действие по заетостта -2005 ще реализира своите цели, чрез 85 проекта, програми и мерки . Те са подредени в 10 направления, които следват насоките на Европейската стратегия по заетостта.

В направление активни и превантивни мерки за безработните и икономически неактивните лица са включени 19 проекта, програми и мерки, чрез които се стимулират работодателите да разкриват работни места за наемане на продължително безработни и младежи; да разкриват работни места за стажуване и да осигурят обучени на работния персонал. Насърчава се териториалната мобилност на работната сила, чрез възстановяване на транспортните разходи.

В резултат от действията в това направление се предвижда заетост и обучение на най-малко на 30 % от безработните младежи и на 25 % от продължително безработните.

15 проекта, програми и мерки са в направление разкриване на работни места и предприемачество. Чрез тях се насърчава развитието на малки и средни предприятия и предприемачеството. Конкретна мярка осигурява достъп до Гаранционен фонд за микрокредитиране. Предоставя се възможност за обучение и консултиране на предприемачите.

С 10 проекта, програми и мерки в направление насърчаване на адаптивността и мобилността на пазара на труда на Националния план за действие по заетостта -2005 се цели повишаване на приспособимостта и мобилността на работната сила. Усъвършенствани преференции и стимули действат за повишаване на квалификацията на работната сила, за гъвкавост и сигурност на заетостта, за подобряване на безопасните и здравословни условия на труд.

Особено значение в Националния план за действие по заетостта е дадено на направлението за развитието на човешкия капитал и ученето през целия живот. 21 проекта, програми и мерки в тази насока създават условия за достъп на всички до формите за учене през целия живот. Предвижда се изграждането на система за професионално ориентиране и обучение на възрастни.

Приоритет на плана е включването в пазара на труда на икономически неактивното население и насърчаване на заетостта на възрастните. Предвидено е изследване на обезкуражените да търсят работа. В четири проекта, програми и мерки се предвидени действия за насърчаване разкриването на работни места за възрастни и тяхното обучение.

Националният план за действие по заетостта предвижда в четири свои проекта действия за насърчаване участието на жените на пазара на труда. В тях специално място е отделено на съвместяването на работата и семейния живот, с което плана се стреми да изпълни насоката на Европейската стратегия по заетостта за равенство между половете.

В 12 проекта, програми и мерки се предприемат действия за интеграция и борба с дискриминацията на хора в неравностойно положение на пазара на труда. Това са продължително безработните, хората с увреждания, самотните родители, отпадналите от образователната система младежи и сираци, възрастните безработни и жени от малцинствени групи.

Повишаването на атрактивността, доходността на работата е решаващ фактор за насърчаване на трудовата активност на незаетите. Основен елемент на политиката на Националния план за действие по заетостта е намаляването на работещите бедни. Провеждането на тази политика изисква съгласуваност между институциите на пазара на труда и реформите в данъчната и осигурителната системи. За постигане на тази съгласуваност Националният план за действие по заетостта предвижда проекта Проследяване, оценка и разработване на политика по въпросите на бедността.

Действия за намаляване на регионалните различия в заетостта Националния план за действие по заетостта осъществява чрез три регионални програми и инвестиции от Социално инвестиционен фонд създаден със средства от Световната банка(СБ) Ползват се 37 бизнес центрове на проекта Jobs подпомагащи създаването на микро и малки предприятия. Бе разработена карта на бедността. Специална програма за бедните общини предвижда данъчни облекчения за фирмите създаващи заетост в тях. Използват се средства от пред присъединителните фондове на ЕС.

Националният план за действие по заетостта използва активно контролната функция на Главна инспекция по труда за ограничаване на недекларираната заетост.

Социалния диалог и партньорство за Националният план за действие по заетостта


Националният план за действие по заетостта - 2005, както и Стратегията по заетост BG0311203F преди това, бяха разработени с непосредственото и активно участие на социалните партньори- синдикати и работодатели. В работната група за разработване на плана, с консенсус бяха приети важни техни предложения.

Необходимо е да се отбележи нарастващата роля на социалния диалог за разработването и прилагането на политиката по заетостта.

Този диалог протича в двустранните и тристранни органи за социално сътрудничество, от които Националният съвет за тристранно сътрудничество BG0307204F и Националният съвет за насърчаване на заетостта имат най-голямо значение за формирането и провеждането на политиката по заетостта. През 2004 г.бе създаден Националният съвет за равнопоставеност на жените и мъжете, активизира се и дейността на Национален консултативен съвет към Министерството на труда и социалната политика(МТСП).

На регионално равнище социалните партньори участват в комисии по заетостта и в съвети за сътрудничество към бюрата по труда, с което оказват въздействие върху формирането на регионалната политика за заетост.

Коментар


Националният план за действие по заетостта Националният план за действие по заетостта -2005 е положителна стъпка в развитието на политиката на заетостта и бе подкрепен от социалните партньори. В него обаче има някои пропуски и недостатъци. Въпреки настояването на синдикатите и по-конкретно на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), в плана не бяха разработени и включени самостоятелни национални програми за големи и проблемни контингенти от населението и работната сила. От такива самостоятелни програми се нуждаят неграмотните и практически неграмотни лица наброяващи над 500,000; обезкуражените и възпрепятствани да си намерят работа безработни, на които броят е почти равен на регистрираните безработни; безработните в неравностойно положение подложени на повече от един риск на пазара на труда; застрашените от безработица; нелегитимно заетите извън България.

Все още Националният план за действие по заетостта е лишен от система за определяне и прогнозиране на потребностите от работна сила.

Равнището на заплащане на труда е ниско, не включва разходите за наемане на жилище и ограничава силно териториалната мобилност на работната сила. Предвидените субсидии за транспортни разходи в плана са недостатъчни.

В Националният план за действие по заетостта все още не е определен ясно приносът на останалите държавни институции. Основната тежест в него поема МТСП.

Божидар Арсов

Свързани:

Правителството прие националния план за действие по заетостта през 2005 Г iconДогово р
Договор във връзка с изпълнението на Проект „реализация іі”, включен в Националния план за действие по заетостта през 2012 г., като...
Правителството прие националния план за действие по заетостта през 2005 Г iconДогово р
Договор във връзка с изпълнението на Проект „реализация іі”, включен в Националния план за действие по заетостта през 2012 г., като...
Правителството прие националния план за действие по заетостта през 2005 Г iconГодишнапрограм а за участие на република българия в процеса на вземане на решения на европейския съюз
През 2013 г в областта на заетостта реализирането на целите и поетите ангажименти на страната по отношение на стратегия „Европа 2020”...
Правителството прие националния план за действие по заетостта през 2005 Г iconНационален план за действие "храни и хранене" 2005 2010
Експерти, участващи и допринесли за разработването на Националния план за действие “Храни и хранене”
Правителството прие националния план за действие по заетостта през 2005 Г iconМониторингов доклад за 2009 г
На националния план за действие по инициативата „десетилетие на ромското включване 2005 – 2015 г.”
Правителството прие националния план за действие по заетостта през 2005 Г iconСъобщение за печата
В процеса на подготовката на приноса си към пролетното заседание на Европейския съвет на 1—2 март Съветът проведе и ориентационен...
Правителството прие националния план за действие по заетостта през 2005 Г iconОтчет от Джевдет Чакъров Министър на околната среда и водите за изпълнение на План за действие за 2005 г към "Национална стратегия по околна среда и план за действие 2000-2006 г."
План за действие за 2005 г към “Национална стратегия по околна среда и план за действие 2000-2006 г.”
Правителството прие националния план за действие по заетостта през 2005 Г iconНационален план за действие по заетостта през 2008 г
Основни предизвикателства пред политиката и процес на изпълнение на целите от Лисабон
Правителството прие националния план за действие по заетостта през 2005 Г iconПлан за действие за изпълнение на националната стратегия
Европейския съюз в областта на борбата с наркотиците. Той е разработен в съответствие с действащия План за действие на Европейската...
Правителството прие националния план за действие по заетостта през 2005 Г iconДоклад за оценка на приоритетите в политиката по заетостта на България
Заетост и социални въпроси”, и правителството на Република България извършват преглед на политиката по заетостта. Целта на прегледа...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом