1. Обща информация за Възложителя и инвестиционното предложение 7
Име1. Обща информация за Възложителя и инвестиционното предложение 7
страница23/43
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер4.86 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://sofia.bg/pressecentre/images/Atom-OBOC-fin_15.07.2009.doc
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   43

5.7. Фактор “Отпадъци”


Към настоящия момент цялото количество отработено ядрено гориво от изследователския реактор ИРТ–2000 е извозено в Русия. Радиоактивни отпадъци на площадката на ИРТ няма, а малките количества, които се получават от дейностите по поддръжката му се предават на ДП РАО.

5.7.1. Радиоактивни отпадъци (РАО) – видове, обща характеристика


Радиоактивен отпадък” (РАО) е радиоактивно вещество в газообразна, течна или твърда форма, чието по-нататъшно използване не се предвижда от лицензианта или титуляра на разрешение и което се контролира от агенцията (Агенция за Ядрено Регулиране) като радиоактивен отпадък, чиито срок за безопасна експлоатация е изтекъл съгласно производствената документация. Тези материали са обект на контрол, проверки и регулиране от регулиращия орган на ядрената енергия в страната (АЯР), съгласно действащата законова и нормативна база на Р. България.

Българското законодателство дефинира нормативните изисквания по всички аспекти на дейностите свързани с радиоактивните отпадъци, които са използвани като основните критерии за анализа и оценките в доклада. В съответствие с единната Конвенция за безопасност при управление на ОГ и РАО “радиоактивен отпадък” означава радиоактивен материал в газообразна, течна или твърда форма, чието по-нататъшно използване не се предвижда от договарящата се страна или от физическо и юридическо лице, чието решение се приема от договарящата се страна, и който се контролира от регулиращия орган като радиоактивен отпадък, съгласно утвърдената законова и нормативна база на договарящата се Страна.

В ядрените реактори се генерират няколко стотици изкуствени радионуклида. Много от тях са с кратък период на полуразпад и се разпадат напълно или до много ниски специфични активности преди да попаднат в отпадъците. Общият брой на радионуклидите, които обикновено може да бъдат открити в отпадъците от ядрените енергетични реактори в потенциално значими концентрации са около 100.

В България няма решение за място и съоръжение за погребване, но предвид световната практика още в началния етап на управление на радиоактивните отпадъци от реконструирания ИРТ са предвидени съответните мерки за определяне на специфичните активности на критичните радионуклиди в отпадъците, съответно в опаковките с радиоактивните отпадъци и за тяхното безопасно съхранение.

По отношение на радиоактивните отпадъци са въведени критерии относно активността им, определяща категориите им, които е необходимо да се имат предвид при оценката на съответствията и отклоненията от нормативите.

Българското законодателство регламентира категориите радиоактивни отпадъци в наредба за безопасност при управление на радиоактивните отпадъци (приета с ПМС № 198 от 3.08.2004 г., обн., ДВ, бр. 72 от 17.08.2004 г.)


Класификация на радиоактивните отпадъци

Към твърдите РАО спадат детайли от оборудването, радиоактивно замърсени инструменти, прибори, специално работно облекло, лични предпазни средства и др. Събирането и контрола на твърдите РАО се извършва в съответствие с изискванията на националната нормативна база. Периодично събраните твърди РАО се извозват за съхранение в ДП РАО.

Газообразни и аерозолни продукти във въздуха от надводното пространство на реактора възникват вследствие на активацията. Част от помещенията и реакторните съоръжения са включени към т. нар. спецвентилация (виж т. 6.1.1 и т. 6.1.1), където въздухът се очиства през специални филтри, които се подменят периодично. След подмяна филтърът се третира като твърд РАО.

Въведена е следната категоризация на твърдите РАО:

Категория 1 – преходни РАО, които могат да бъдат освободени от контрол след подходящо обработване и/или временно съхранение за период от време не по-голям от 5 години, при което тяхната специфична активност намалява под нивата за освобождаване от контрол;

Категория 2 – ниско- и средноактивни отпадъци, съдържащи радионуклиди в концентрации, при които не се изискват специални мерки за отвеждане на топлоотделянето при съхранение и погребване; радиоактивните отпадъци от тази категория се категоризират допълнително на:

Категория 2а – кратко живеещи ниско- и средноактивни отпадъци, съдържащи главно кратко живеещи радионуклиди (с период на полуразпадане, по-кратък или равен на периода на полуразпадане на Cs-137), и дългоживеещи алфа-активни радионуклиди със специфична активност, по-малка или равна на 4.106 Bq/кg за отделна опаковка и по-малка или равна на 4.105 Bq/кg в целия обем на РАО;

Категория 2б – дълго живеещи ниско- и средноактивни отпадъци, съдържащи дълго живеещи алфа-активни радионуклиди (с период на полуразпадане, по-дълъг от периода на полуразпадане на Cs-137) със специфична активност, надвишаваща границите за категория 2а;

Категория 3 – високоактивни отпадъци, в които концентрацията на радионуклиди е такава, че топлоотделянето трябва да бъде взето предвид при съхранение и погребване.


Течни радиактивни отпадъци

Течните РАО се категоризират в съответствие с горната категоризация в зависимост от характеристиките на твърдите РАО, които се очаква да бъдат получени след тяхното кондициониране. В случаите, в които не е налична технология за кондициониране на течните или газообразните РАО, категоризацията се извършва, като се вземат предвид най-добрите съвременни технологии за кондициониране.

Течни РАО възникват вследствие цялостната дейност от експлоатацията на реактора, от научно изследователската дейност и от производството на изотопи. Те се събират чрез специална канализация и се отвеждат в резервоари за съхранение (отстойници – виж по-горе т.2.3.4.2). В тях течните РАО престояват по-продължително време, което дава възможност да се намали тяхната активност. Течните радиоактивни отпадъци, според специфичната си активност са три категории – нискоактивни; средноактивни и високоактивни.

5.7.1.1. Управление на радиоактивните отпадъци, генерирани при изпълнение на реконструкцията на реактора (видове твърди и течни РАО, транспортиране и съхранение)


Основните цели на управлението на РАО са намаляване на количествата на образуваните РАО, привеждането им във форма подходяща за по-нататъшно дълговременно съхранение и погребване, минимизиране на крайния обем РАО за погребване в национално хранилище.

По-съществени количества РАО ще се получат при демонтажните работи и по-късно в процеса на извеждане от експлоатация. В следващите таблици 5.7-1 и 5.7-2 са приведени очакваните количества РАО от реконструкцията.


Таблица 5.7-1

Очаквани количества твърди РАО при изпълнение на демонтажните работи и реконструкцията на реактораВид материал

Местополо-жение

Маса,
kg


Специфична активност*, Bq/kg

Категория,

съгласно

Наредба **

1.

Алуминий и алуминиеви сплави

басейн на реактора

1300

1Е+8

ІІ-а

2.

Стомана марка Ст 1Х18Н9Т и Al сплав АВ

басейн на реактора

170

1Е+8

ІІ-а

3.

Стомана марка СТ 3 от басейна на реактора

басейн на реактора

290

1.24Е+07

ІІ-а

4.

Парафин с плътност 1,0 g/cm33

басейн на реактора

300

1.24Е+07

ІІ-а

5.

Борен карбид с плътност 1,5 g/cm3

басейн на реактора

60

1.24Е+07

ІІ-а

6.

Олово (оловна плоча)

басейн на реактора

200

3.11Е+04

ІІ-а

7.

Aлуминиева обвивка на оловната плоча

басейн на реактора

11

1.17Е+08

ІІ-а

8.

Графитни касети от отражателя на АЗ, Графит марка Б

басейн на реактора

70

1.31Е+08

ІІ-а

9.

Алуминиева обвивка на графитните касети

басейн на реактора

7

4.66Е+08

ІІ-а

10.

Графит

Топлинна колона

5120

50Е+3

ІІ-а

11.

Стомана марка Ст 3

Топлинна колона

5040

1.24Е+7

ІІ-а

12.

Бетон + арматура от биологичната защита с плътност 2,3 t/m3

Топлинна колона

31000

2.29Е+8

ІІ-а

13.

Алуминий, алуминиеви сплави и стомана

Помещение № 103 на І ЦК

5800

пов.замърсени

І

Забележки:

*/ За РАО е определена β и γ активността в Bq/kg и Bq/cm2, защото не се очаква РАО да съдържат дългоживеещи α-активни радионуклиди със специфична активност над 4.10 6 Bq/kg, съгласно Протокол от измерването но обща алфа активност на водни проби от ИРТ-2000.

**/ Наредба за безопасност при управление на РАО, ДВ, бр. 72/17.08.04 г


Таблица 5.7- 2

Очаквани количества течни РАО при реконструкцията на реактора
(течни РАО – І категория съгласно Наредба за безопасност при управление на РАО, ДВ, бр. 72/17.08.04 г.)Наименование

Материал

Обем,

m3

Специфична

активност, Bq/l

1.

Топлоносител от басейна на реактора при демонтажа

Воден разтвор

60

32

2.

Дестилат от шахто-хранилището при демонтажа

Воден разтвор

10

180

3.

Разтвори от дезактивации (киселинни и основни)

Воден разтвор

6

2500

4.

Йонообменна смола

Йонообменна смола

0,32

150


Специфичното при управлението на получаваните при реконструкцията РАО, е монтирането на временни съоръжения за дезактивация и раздробяване на едрогабаритни предмети, при които ще се получат относително големи количества радиоактивни и при това химически замърсени води.

Едни от най-важните индикатори на ООН за екологосъобразно развитие в сферата на ядрената енергетика са намаляването и третирането на генерираните радиоактивни отпадъци. Критерий за успешност е условието, генерирането на радиоактивни отпадъци да се поддържа на минимално ниво и да се гарантира безопасното им транспортиране, съхранение и погребване.

В международната практика е прието, че е целесъобразно базата за безопасно управление на радиоактивни отпадъци да се дефинира, като създаване на поредица бариери между радионуклидите в отпадъците и околната среда така, че да се гарантира минимално ниво на облъчване на персонала и населението. Единна схема за управление на радиоактивни отпадъци съгласно МААЕ е показана на фигурата 5.7-1.
Фигура 5.7-1

Схема за управление на радиоактивни отпадъци съгласно МААЕ


Управлението на отпадъците се осъществява с цел да се предотврати, намали или ограничи вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда и се осигурява чрез педотвратяване или намаляване образуването на отпадъци и на степента на тяхната опасност посредством:

 • Разработване и прилагане на технологии, осигуряващи рационално използване на природните ресурси;

 • Техническо разработване и пускането на пазара на продукти, които са проектирани така, че тяхното производство, употреба и обезвреждане да нямат или да имат възможно най-малък дял за увеличаване на количествата или опасността на отпадъците и рисковете от замърсяване с тях;

 • Разработване на подходящи техники за окончателно обезвреждане на опасните вещества, съдържащи се в отпадъците, предназначени за оползотворяване, рециклиране или преработване;

 • Оползотворяване на отпадъците чрез рециклиране, повторна употреба или регенериране или чрез друг процес на извличане на вторични суровини или на използване на отпадъците като източник на енергия;

 • Безопасно съхраняване на отпадъците, непригодни за оползотворяване на настоящия етап на развитие.

Управлението на радиоактивните отпадъци включва всички дейности, които са свързани с тяхното обработване, превозване, кондициониране и съхранение. Тук се включват и всички дейности свързани с тяхното минимизиране до възможния разумен минимум. Управлението на РАО трябва да бъде безопасно. Постигане и поддържане на високо ниво на безопасност на управлението се базира на основните принципи на МААЕ (виж по-горе т. 4):

 • Защита на човешкото здраве;

 • Опазване на околната среда;

 • Защита на националните граници;

 • Защита на бъдещите поколения;

 • Необременяване (ограничаване на товара) на бъдещите поколения;

 • Поддържане на ефективна национална нормативна база;

 • Контрол върху генерирането на радиоактивните отпадъци;

 • Взаимовръзка между генерирането и управлението на РАО;

 • Безопасност на съоръженията за управление на РАО.


Генериране, преработване и съхраняване на твърди и течни РАО

Практиката на ИЯИЯЕ, натрупана при експлоатацията на ИРТ-2000 включва дейности, взаимнообвързани с принципната схема на фигура 5.7-2:

 • Организиране на разделно събиране на ниско-активни твърди РАО и осигуряване на съдове за събирането им;

 • Осигуряване на свободни обеми в Хранилището за реакторно оборудване с цел събиране и временно съхраняване на твърди РАО, получени в резултат на демонтаж на активирано реакторно оборудване;

 • Дезактивация на замърсено реакторно оборудване;

 • Събиране и временно съхранение на течни РАО в резервоари;

 • Изготвяне на процедури за дезактивация и методики за измерване и категоризиране на получените РАО;

 • Планиране, организация и провеждане на мероприятия по транспортиране и предаване на твърдите и течни РАО от площадката.

При управлението на радиоактивни отпадъци, получени при реконструкцията на ИРТ-2000 ще се цели те да бъдат приведени в такова състояние, което да не доведе до появата на радиационни последствия за персонала, населението и околната среда сега и в бъдеще. Наред с това се цели намаляване на количествата и видовете РАО, подлежащи на преработка, контрол, съхраняване и складиране, както и увеличаване на възможностите за по-нататъшно използване на съоръжения и материали, чрез очистване и освобождаване на РАО от контрол от страна на регулиращият орган.

При реконструкцията на ИРТ се предвижда предаване на РАО на ДП „РАО” и програмата за управление на РАО, както и нейните изменения, които се съгласуват с предприятието. В проекта са изложени виждания за третиране на отпадъците, планове за разположение на хранилища. Определени са количествени параметри и основни характеристики на твърди и течни отпадъци.
Фигура 5.7- 2

Етапи при управление на РАО от реконструкцията на ИРТ

5.7.1.2. Управление на радиоактивните отпадъци, генерирани при експлоатация на реактора (видове, в т.ч. отработено ядрено гориво – транспортиране и съхранение )


В зависимост от особеностите на прилаганите методи за управление на отпадъците лицензиантите и титулярите на разрешения по Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ) могат да въведат допълнителни категории.

Категоризациите заедно с обосновка за тяхното прилагане са част от програмите за управление на РАО, в които описват и обосновават предприетите и планираните дейности по управление на всички генерирани РАО до тяхното погребване или освобождаване от регулиращ контрол. Програмата за управление на РАО се актуализира най-малко веднъж на 3 години и съдържа като минимум:

 • Политика и цели на управление на РАО;

 • Налични и прогнозни източници, потоци, количества и характеристики на РАО;

 • Избран вариант за управление на всеки поток РАО, включително и за дейности по обработване, съхранение и погребване или освобождаване от регулиращ контрол;

 • Обосновка на избрания вариант, включително описание на разгледаните алтернативи, критериите за избор на вариант, направените основни предположения и наличието на възможности за погребване на отпадъците;

 • Демонстрация на съответствие с националната стратегия за управление на РАО и с основните изисквания към управлението на РАО, произтичащи от ЗБИЯЕ и наредбите по неговото прилагане);

 • Основните рискове и неопределности при разработване на програмата и оценка на тяхното влияние върху нейното изпълнение;

 • Описание на използвания подход за осигуряване на безопасността при управление на РАО;

 • Описание на организационните мерки, осигуряващи изпълнение на програмата;

 • Необходими за изпълнение на програмата финансови ресурси и източници на финансиране.

Определянето на характеристиките, съхранението и транспортирането на отпадъците и материалите може да се извършва между и в основните етапи на управление на радиоактивни отпадъци. Приложимостта на тези етапи в ИРТ силно зависи от типа и количествата на радиоактивни отпадъци.

Където е възможно, отпадъците се обработват предварително, за да се подготвят за следващата степен на преработка. Изборът на процес за преработка зависи от различни параметри. Пресоването с ниско усилие е най-евтиния и лесен за експлоатация процес за намаляване на обема на радиоактивни отпадъци.

Основната характеристика на отработеното ядрено гориво е съдържанието на специален ядрен материал в него. Неговата концентрация определя характеристиките на съоръжението за съхраняване, които трябва да гарантират недопускането на верижна ядрена реакция както при нормална експлоатация така и при проектни и надпроектни аварии.

Генериране, преработване и съхраняване на твърди и течни РАО

При нормална експлоатация на ядрените реактори се получават основно ниско- и средноактивни твърди радиоактивни отпадъци. Високоактивните РАО, генерирани главно при ремонтите са в малко количество –представени са и решенията как ще се постигнат такива малки количества.

Събирането и сортирането на твърди радиоактивни отпадъци от І и ІІ категория се извършва при отчитане на нивото на тяхната активност и начина за тяхната преработка при използване на системата за радиационен технологичен контрол по местата на тяхното генериране. Към твърдите РАО спадат детайли от оборудването, радиоактивно замърсени инструменти, прибори, специално работно облекло, лични предпазни средства, твърди РАО, възникнали при преработката на газообразни и течни РАО и др. Най-общо това ще бъдат РАО от 2-ра категория, видът и средно-годишните количества на които са посочени в следващата таблица 5.7-3.

Основен принцип при събирането на твърдите отпадъци в зоната със строг режим е тяхното разделяне като нерадиоактивни (чисти) и като радиоактивни. За целта в зоната със строг режим се организират постоянни пунктове за разделно събиране на отпадъци. В пунктовете за сортиране на отпадъци твърдите радиоактивни отпадъци в зависимост от тяхната активност се третират различно.

Таблица 5.7-3

Очаквани количества твърди РАО, получавани при експлоатация
на ИРТ-София
Наименование

Материал

Обща маса, kg

Специфична активност Bq/kg

1

Филтри на вентилационната система

Тъкан

До 70

До 6,4.107

2

Тръби за общообменната вент. система

Стомана

До 100

До 1,3.104

3

Части от т-ди и др. подменяеми детайли

Стомана

До 200

До 4.105

4

Инструменти за специфични дейности

Стомана

До 20

До 1.105

5

Защитно работно облекло (др. тъкани)

Тъкан

До 50

До 1.105


Твърди РАО ще се събират само в сградата на реактора, като групите, чиято дейност води до получаване на РАО ги предават на дозиметрист от сектор “Радиационна безопасност”, който отговаря за тяхното събиране. Те се събират в двойни полиетиленови торби с различно оцветяване и се поставят в специални метални кофи за РАО. Временно се съхраняват на специални места в РХЛ – I клас с обозначен знак за радиационна опасност. Транспортирането за дълговременно съхраняване/погребване става след разрешение на регулиращият орган АЯР по утвърдена програма. За правилната организация по третирането на твърдите РАО е необходимо да бъдат спазвани конкретни стандарти и норми. За всяко едно работно място, както и за всяка система са изработени детайлни процедури и инструкции за експлоатация. Твърдите РАО ще са събират в полиетиленови торби, поставени на определени места и със съответната маркировка. След запълване торбите се извозват до ДП „РАО“ за съхраняване. Извозването ще става с помощта на предназначени за целта транспортни средства и контейнери.

При генерирането на твърдите РАО трябва да се води пълна отчетност в съответствие с нормативните изискваният и разработените в ИРТ за целта вътрешни правила. Системата за управление на твърдите РАО трябва да осигури събиране, сортиране, опаковане и транспортиране на всички количества твърди РАО, които се генерират при работа на ИРТ.

При дейностите по управлението на РАО ще се използва следното оборудване:

 • Мостов кран;

 • Контейнери и транспортно средство за твърди РАО;

 • Режещи машини и др.

Окончателната подготовка за погребване ще става в ДП „РАО”.

Основните течни РАО, които ще се генерират в ИРТ са води от I-ви охлаждащ контур, от протечки при спиране и пускане на реактора, водите от специалните перални и санитарните пропуски. Тези отпадъчниводи се съхранява в резервоарите от системата за съхранение на течни РАО (виж по-горе т. 2.3.4.2).

Параметрите на течните радиоактивни отпадъци, дадени в проекта показват, че обема на нискоактивните и средноактивните течни радиоактивни отпадъци са с нормални стойности. Генерираните в процеса на нормална експлоатация течни РАО се очаква да бъдат сравнително малки количества като обем. Замърсените води също ще се събират чрез спецканализацията и ще престояват определено време в предназначени за целта съдове. След това ще се изпомпват в специална автоцистерна и се извозват в в специализираните поделения на ДП РАО.

5.7.2. Други промишлени отпадъци


При сегашната ситуация на спрян след 1998 г. реактор ИРТ-2000 на площадката на ЯНЕУБ на БАН се генерират преди всичко битови отпадъци, които се извозват на градското сметище от градските фирми по чистота.

За отпадащите количества вторични суровини ИЯИЯЕ при БАН има сключен договор за покупко-продажба с ЕТ „ИЗГРЕВ-ДИАНА-ПЛАМЕН ДИМИТРОВ” (виж Текстови приложения № 2). Фирмата е със съдебна регистрация по Търговския закон, данъчна регистрация по ЗДДС, пълен лиценз за обработка, съхранение, пренос и третиране на отпадъци. Количеството на предадените и заплащани вторични суровини се удостоверява с официален документ – кантарна (експедиционна) бележка или протокол. Досега са предадени общо около 600 kg отпадъци от хартиени отпадъци (код 19 12 01), железен скрап (код 19 12 02), пластмаси и каучук (код 19 12 04) и стъкло (код 19 12 05).

Съгласно Договор на ИЯИЯЕ при БАН със специализирана фирма („БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ” АД – виж Текстови приложения 2 ) се събират и предават за по-нататъшно третиране генерираните опасни отпадъци от дейността на Института. В договор има клаузи, които задължават страните да бъдат коректни партньори и да изпълняват разпоредбите на действуващите актове за управление на отпадъците, в т.ч. и Наредбата за пускане на пазара на луминисцентни и други лампи, съдържащи живак (обн. ДВ бр.101 от 2000 г.). За момента се събират и предават следните видове отпадъци, в т.ч. и опасни отпадъци:

 • Код 16 05 07* и код 16 05 08* – Отпадъчни неорганични химически вещества и препарати с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества (досега предадени на ”БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ” АД с приемо-предавателен протокол от 10.10.2007 г. общо 53 kg);

 • Код 16 06 01* – оловни акумулаторни батерии;

 • Код 16 06 04 – алкални батерии;

 • Код 16 06 05 – други батерии.

5.7.2.1. Отпадъци, които се очаква да бъдат генерирани при строителство на обекта – видове, количества и начин на третиране


При строителство на обекта ще се извършва само пристройка към основната сграда на реактора, която се налага от изисквания за новото оборудване и неговата експлоатация.

По време на строителството ще се генерират строителни отпадъци – бетон, тухли, керемиди и строителни материали на гипсова основа (с кодове 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03). Предвидено е събирането им на определени места на обекта в контейнер, с оглед извозване и депониране на определени от Общината места. Известна част от тези отпадъци ще се използва при някои от строителните дейности на обекта (вертикална планировка, настилки, запълване на нарушени терени и др.). Очакваното количество генерирани строителни отпадъци по време е около 20 m3 за целия строителен период.

5.7.2.2. Отпадъци, генерирани след реализация на ИП – производствени неопасни и опасни отпадъци


По отношение на производствените неопасни отпадъци и опасните отпадъци, след реализация на инвестиционното предложение не се очаква генериране на други видове, освен вече описаните по-горе в т. 5.7.3.

Към генерираните отпадъци след реализация на ИП се причисляват излезли от употреба осветителни тела (луминисцентни лампи – код 20 01 21*), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (код 20 01 35*),) оловни акумулаторни батерии (код 16 06 01*) алкални и други батерии (код 16 06 04 и код 6 06 05), както и очакваните да отпадат при дейностите по реконструкция и обновяване на инсталациите опаковки, в т. ч. опаковки от пластмаса (код 15 01 02), метални опаковки (код 15 01 04) и опаковки съдържащи опасни вещества, (код 15 01 11 *) в т. ч. и опаковки от бои и лакове.

5.7.3. Битови отпадъци


По време на строителството, поради малкия обем строителни работи и не големия брой допълнителни външни работници, не се очаква нарастване на обема твърди битови отпадъци (ТБО – код 20 03 01), в сравнение със сегашната ситуация на неработещ реактор на площадката на ЯНЕУБ на БАН. Очакваните количества генерирани от работниците при строителство и монтаж на оборудването на обекта са около 5 m3 за целия строителен период.

По време на експлоатация на новия изследователски реактор ИРТ-200 ще се генерират смесени битови отпадъци (код 20 03 01) от обслужващия персонал. Те ще се събират в контейнери или стандартни кофи, ще се поръсват с хлорна вар за обеззаразяване и ще се извозват на депо за ТБО, съгласно сего прилаганата схема от градските фирми за сметосъбиране. Очакваните количества са около 10 m3 годишно.

5.7.4. Прогноза на въздействието на отпадъците върху околната среда след реализация на Инвестиционното предложение


Предполагаемото въздействието на отпадъците върху околната среда след реализация на Инвестиционното предложение, засяга главно радиоактивните отпадъци и е оценено подробно по-нататък в т. 6.3.

1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   43

Свързани:

1. Обща информация за Възложителя и инвестиционното предложение 7 iconИнформация за преценяване на необходимостта от овос и ос І. Информация за контакт с възложителя
...

1. Обща информация за Възложителя и инвестиционното предложение 7 iconИнформация за преценяване на необходимостта от овос
Инвестиционното предложение за Път іі-44 „Севлиево-Габрово” (обход на с. Поповци) от км 23+900 до км 26+295. 27 предвижда западен...

1. Обща информация за Възложителя и инвестиционното предложение 7 iconОтносно инвестиционното предложение на фирма „Дарматекс" еоод за изграждането на „сгради за сезонно ползване" в местностите „Светерица" Бостантарла" и
Относно инвестиционното предложение на фирма „Дарматекс” еоод за изграждането на „сгради за сезонно ползване” в местностите „Светерица”...

1. Обща информация за Възложителя и инвестиционното предложение 7 iconПублична покана І деловодна информация Партида на възложителя
Коментар на възложителя: Съгласен съм с общите условия на аоп за ползване на услугата електронен подател

1. Обща информация за Възложителя и инвестиционното предложение 7 iconУтвърдил: румен овчаров министър на икономиката и енергетиката
В нея Вие предоставяте на читателя „снимка” на съдържанието на документа. Конкретно е обобщение на ключовата информация и де-факто...

1. Обща информация за Възложителя и инвестиционното предложение 7 iconДоклад оценка за степента на въздействие
Описание на елементите на инвестиционното предложение, които самостоятелно или в комбинация

1. Обща информация за Възложителя и инвестиционното предложение 7 iconТайлан д обща информация
Обща информация: Кралство Тайланд е Конституционна монархия. Разположено е в Юго – източна Азия, между Индия и Китай, на запад граничи...

1. Обща информация за Възложителя и инвестиционното предложение 7 iconИзграждане на псов за град
Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното...

1. Обща информация за Възложителя и инвестиционното предложение 7 iconДоказване на необходимостта от инвестиционното предложение
Много от предприятията, които са били изградени тогава, са имали за цел да обслужват едновременно нуждите на националната икономика...

1. Обща информация за Възложителя и инвестиционното предложение 7 iconЗакон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране
Чл. Професионалните организации на архитектите и инженерите в устройственото планиране и инвестиционното проектиране са съответно...

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом