Прагматика и превод
ИмеПрагматика и превод
Дата на преобразуване09.02.2013
Размер17.67 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://filologia-espt.com/programs/pragmatika i prevod.doc

Наименование на учебната дисциплина

ПРАГМАТИКА И ПРЕВОД

Титуляри на курса: проф. д.ф.н.Стефана Димитрова

Характер на дисциплината задължителна


Образователно-квалификационна степен: Магистър


Година: І

Семестър: ІІ

Кредити: 2

Часове: 30


Характер на обучението: редовно


Цели на курса: Да запознае студентите с основните прагматични постулати и да разкрие пред тях процеса на активизация и "разместване" на отделните видове знания при изграждането на преводен текст с двойна максимална апроксимация - от една страна до авторовия текст, а от друга - до най-сполучливата преводна реализация, отчитаща фоновите знания на адресата и особеностите на родния му език.

Методи на оценяване: изпит


Език на обучението: бългалски


Съдържание на дисциплината:

1. Триадата семантика - синтактика - прагматика и нейното тълкуване в различните лингвистични школи. 2. Граматика и прагматика. 3. Превод на инициални изкази. Превод на пропозиционалните твърдения. Превод на референциални и нереференциални твърдения, на екзистенциални и предикационни твърдения. Превод на специфициращи, пропозиционални, референциални, екзистенциални и предикационни въпроси. 4. Изразяване на емпатия при превод. 5. Словесно изграждане на сентенциално ударение при превод. 6. Превод и глаголни позиции. Разполагане на неактивизираните в когнитивните множества на адресата знания в глаголна препозиция. 7. Превод и словоред. 8. Превод на видове отговори - т. нар. "звена на тъждеството". 9. Раздвижване на асоциативните връзки при превод 10. "Доброволни добавки" от страна на преводача. Субективност при превода. 11. Импликативни и пресупозитивни вериги в авторския и преводния текст.


Препоръчана литература: Charles Morris. Foundations of the Theory of Signs. N. Y. 1938. Charles Pierce. How to make our ideas clear. Collected Papers, v.5, Cambr.-Mass. 1960. Joerg Meibauer. Pragmatik. Stauffenburg Verlag. 2003. Stephen C. Levinson. Pragmatics. N. Y. 1998. Новое в зарубежной лингвистике, т. ХVІ Прагматика. "Прогресс", Москва, 1985. С. Димитрова, съст. и ред. Прагматика на текста. Изд-во на БАН, 1998.

Свързани:

Прагматика и превод iconПрагматика и граматика
Цели на курса: Представят се основните въпроси на лингвистичната прагматика, съобщават се сведения за школите и направленията, които...
Прагматика и превод iconПета и шеста научно-методическа конференция, В. Търново София, 1983/1984, с. 217-232, (в съавторство с Патрик Льокок). Подготовка за четене на пресата в курса по превод във вту, в сб
Семантика и прагматика несобственно-прямой речи во французских художественных текстах. Санкт-Петербург, 1993
Прагматика и превод iconПрограма по дисциплината Превод
Курсът има изключително практическа насоченост, като ще включва упражнения по писмен и устен превод. Текстовете за превод ще представляват...
Прагматика и превод iconПреподаване на специализиран превод на френски език
Преподавател по специализиран писмен и устен превод от и на френски език, използване на информатиката в дейността на професионалния...
Прагматика и превод iconКод. Наименование на учебната дисциплина Увод в правната теория и юридически превод
Да запознае студентите с особеностите на специализирания превод изобщо и на юридическия в частност
Прагматика и превод iconУл. Дим. Найденов №127 вх. Г велико Търново 5003 България Телефон 062 603373
Преподаване на превод, лексика и конферентен превод в бакалавърски и магистърски програми
Прагматика и превод iconПрограма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г
Технически английски – Превод на техническа литература и устен превод – Теория и семинарни упражнения, 100 учебни часа
Прагматика и превод iconИ платежните системи
Чл. (1) Паричен превод (по-нататьк "превод") е прехвърляне на парични средства в полза на получател въз основа на преводно нареждане,...
Прагматика и превод iconПрагматика
В центъра на внимание се оказват разговорният език и комуникативните принципи, регулиращи употребата му. Предлага се един нов и динамичен...
Прагматика и превод iconПревод на текстове от културното наследство
Да се развият умения за превод на специфични традиционни форми на арабската словесност, които са жива и неразделна част от съвременната...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом