І. Въведение Годишната програма за развитие на читалищната дейност е разработена на основание чл. 26а, ал. 1 от Закона за народните читалища
ИмеІ. Въведение Годишната програма за развитие на читалищната дейност е разработена на основание чл. 26а, ал. 1 от Закона за народните читалища
Дата на преобразуване08.02.2013
Размер220.78 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.galabovo.org/sites/default/files/docs/Programa chitalishta-2012.docІ.Въведение

Годишната програма за развитие на читалищната дейност е разработена на основание чл.26а, ал.1 от Закона за народните читалища1 по предложение на председателите на народните читалища от Община Гълъбово за дейността им през 2012 година. Тази програма обобщава най-важните моменти в работата на читалищата от Община Гълъбово през настоящата година, техните приоритети, цели и задачи, които ще спомогнат за тяхното укрепване, модернизиране и развитие в общодостъпно място за местната общност. Ще се работи за създаване на условия за превръщаните им в информационно-образователни центрове и утвърждаване ценностите на гражданското общество. За реализирането на най-важните дейности от културните им планове, включени в Програмата са предвидени финансови средства, заложени в общинския бюджет за 2012 г. Приоритетите над който ще се съсредоточим, са заложени след направения анализ и обобщения за дейността на читалищата през изминалата 2011 г. Така Програмата ще подпомогне годишното им планиране и финансиране за устойчиво развитие на читалищната дейност в община Гълъбово.


ІІ. Стратегически цели и задачи

Читалищата са първите културни институти в България, създадени още преди Освобождението. Те са изконни носители на българския дух и култура през вековете. Народните читалища носят в себе си нематериалното културно наследство, традиции, образование, възпитание и благотворителност, които са в основата на тяхната дейност в полза на обществото. Тяхната задача е да откликват на нуждите на местното население (като приоритетно да работят с и за подрастващото поколение), да участват активно в обществения живот и да бъдат притегателни културно-образователни и информационни центрове.

Изготвянето на настоящата програма цели обединяване усилията на общинското ръководство и всички заинтересовани страни имащи отношение към укрепване, утвърждаване и развитие на читалищата в контекста на нормативните документи за читалищата2, областни3 и общински4 стратегии и планове за развитие. Тя ще подпомогне организираното развитие на читалищата, изграждане на сътрудничество и партньорство с община Гълъбово и други читалища и организации на местно и регионално ниво и насърчаване на гражданското участие в инициативите. Тук човек се стреми да реализира своите интереси на принципа на сдружаване на хора с еднакви интереси и мислене без оглед на пол, социална и етническа принадлежност.

Програмата определя насоките за развитие на читалищната дейност през 2012 г. Ще се провежда културна политика насочена към укрепване и модернизиране на традиционните културни организации-читалищата. С примера си за съхранение и развитие на българските културни ценности, взаимовръзката с миналото и традициите, образованието, информационните технологии и работата в подкрепа на обществото читалищата се стремят да отговорят на предизвикателствата на съвременното развитие.

Стратегическите цели на читалища от община Гълъбово са да задоволяват потребностите на населението свързани с културните, информационни, социални и граждански функции.

 • развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователна дейност в населеното място;

 • запазване на националните и местни традиции и обичаите от гълъбовския регион;

 • разширяване на знанията на местното население и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата;

 • възпитаване и утвърждаване на национално самосъзнание;

 • осигуряване на достъп до информация.

За постигане на тези цели, съгласно ЗНЧ5 читалищата са обвързани с дейности като:

 1. Уреждане и поддържане на библиотеки и читални;

 2. Развиване и подпомагане на любителското художествено творчество и стимулиране на млади таланти;

 3. Организиране на школи, клубове, празненства, чествания, концерти и други дейности, насочени към местната общност. Подпомагане на местните инициативи;

 4. Събиране и разпространяване на знания за родния край;

 5. Създаване и съхраняване на етнографски и музейни сбирки;

 6. Предоставяне на компютърни и интернет услуги;

 7. Извършване на допълнителни дейности подпомагащи изпълнението на основните функции на читалищата-разработване на проекти.

От съществено значение е нуждата от реализирането на читалищата не само като духовни, но и като съвременни информационни центрове. Те са й места за комуникация, знания и културна дейност, която ще подпомогне за формирането на активна читалищна мрежа, която ще съдейства за приобщаването на населението от различните възрасти и превръщането на тези средища в привлекателно място за хората.


ІІІ. Анализ на ресурсите. Читалищата-обществени информационни центрове.

В съвременните условия на развитие народните читалища в община Гълъбово продължават да играят значителна роля в населените места с разнообразни културно-просветни дейности, а също и благодарение развитието на техните общодостъпни библиотеки.

В община Гълъбово има регистрирани 10 читалища, от които 2 са в града и 8 в селата. Те са вписани в Регистъра6 на Министерството на културата. Читалищата са устойчива културна институция и традиция в българската култура, имащи дълбока връзка с миналото, традициите, образованието и културата. Стандартът за издръжка на читалищата е разчетен на една субсидирана бройка включващи средства за заплати и осигуровки, за дейност и издръжка на читалището. Средствата, заделени от държавния бюджет за подпомагане развитието и укрепването на читалищата за 2012 г. са същите, както миналата година - 5776 лв.

Предоставените им финансови средства за развитие на читалищата ги задължава да отговарят на новите потребности и изисквания на обществото. Взаимодействието между читалищата и общността е ключът към възпроизвеждане на онези култури, социални и морални ценности на българското общество, които единствено могат да гарантират съхранение на идентичността му и успешното му интегриране в глобалното общество.

Новите предизвикателства са друг фактор, който стои пред читалищата. Те ще спомогнат да станат по-добро място за неформално образование, традиционна култура, достъп до информация, разпространение на книги и др. за всички възрасти от населението. Включването и реализацията на услуги в социалната сфера и изграждане на информационни мрежи ще спомогнат за навлизането на инициативата „Учене през целия живот”, която да изпълни със съдържание новата мисия на читалището.

Сериозно внимание ще бъде отделено и на подрастващите поколения с реализирането на образователни програми по места – срещи с книгата, здравни беседи, интерактивни игри, образователни и развлекателни инициативи.

Анализирайки и обобщавайки резултатите от дейността на читалищата в Община Гълъбово стигаме до извода, че те са основен фактор в развитието на местната култура и образование и получаване на информация. Реализираните мероприятия и инициативи в областта на библиотеката и читалището са в полза за обществеността и неговото развитие. Нещо повече-целите и задачите са насочени към тяхното израстване свързани с новите предизвикателства за активиране на гражданското общество. Проявите, които осъществяват не са затворени само за членовете на читалищата и самодейците, а за хората от различни възрасти и социално положение. Те все повече ще променят своя облик с модернизирането си за укрепването на читалищната дейност. Така ще допълнят своите услуги и разнообразят дейността си с нови инициативи.

Ще продължат и бъдещите партньорства между читалищата, културните и образователни институции, местните власти , неправителствени организации, бизнеса по места, като се реализират добри практики и инициативи за разширяване обхвата на дейност в обществено значими сфери и приоритетни области (стимулиране на читалищни дейности, формиране на читалището като място за общуване и контакти, дарителски акции, социална и културна интеграция на различни социални общности, изграждане на информационни центрове, участие в проекти и програми).

Като се има в предвид дейностите, които реализират и приноса им за развитието и обогатяването на културния живот, Общината ще продължи и през 2012 г. да ги подкрепя и оказва методическа и финансова помощ в различните сфери на работата, с цел утвърждаване културната политика и изграждане на ефективни и устойчиви резултати. Реализирането на съвместни програми за постигането на общите цели ще продължи в духа на добрите взаимоотношения за създаване на по-голяма самостоятелност и автономност и да се изградят като още по-добри обществено-полезни институции..


ІV. Основни дейности

1.Библиотечна дейност

Библиотечната дейност е една от основните функции на читалището. В библиотеките се събират, обработват, организират, съхраняват и предоставят за обществено ползване библиотечни и информационни услуги за населението. Те осигуряват свободен достъп за своите читатели, като библиотекарите обръщат внимание за привличането на нови читатели сред младите хора, за създаване на трайни навици за четене и получаване на знания и умения. В рамките на тези дейности с помощта на различни методи и форми на работа (уреждане на кътове с литература, срещи с ученици, литературни четения и др.) се създават условия за пълноценно използване на библиотечния фонд. С навлизането на информационните технологии компютрите стават все по-необходими в ежедневната им работа. Достъпът до информация, знания, комуникация и учене през целия живот се налага в последно време с предоставянето на компютърни и интернет услуги.

Основните задачи и усилия са насочени към:

- превръщането и утвърждаването на библиотеките в информационно – образователни центрове за хората от различните възрасти;

- попълване и обогатяване на библиотечните фондове с нови и интересни заглавия от различно области на знанието;

- участие в проекти на Министерството на културата за попълване на книжния фонд по програма „Българските библиотеки, съвременни центрове за четене и информираност“ и др. сходни програми. Подпомагане на читалищата в правилното разработване на проекти-консултации, подкрепа и предоставяне на компютри в информационно-образователния център за попълване на проектна документация;

- популяризиране на книгата и четенето на хартиен носител, включване на библиотеките в седмицата на детската книга и изкуствата за деца, разширяване на инициативата „Маратон на четенето“ в кампания „Голямото четене”.

С помощта на Програма „Глобални библиотеки” на фондация Бил и Мелинда Гейтс и с подкрепата на Община Гълъбово, до момента са оборудвани и разкрити информационни центрове в три читалищни библиотеки, които предоставят безплатни услуги и информация чрез Интернет за местната общност.

С разработването на проекти и включването в различни програми се търсят възможности за набавяне на нови книги за попълване на библиотечните колекции, закупуване на компютри за създаване на информационни центрове, а защо не и закупуване на библиотечен софтуер.

В това отношение, съществуващата мрежа от 10 библиотеки в общината представляват едно не-малко книжно богатство с регионално значение с общ библиотечен фонд през 2011 г. - 179 713 бр.

Но има какво още да се желае в това направление. Липсата на достатъчно техника спъва дейността на библиотеката, въпреки желанието на служителите. Необходимо е и обновяването и обогатяването на библиотечните фондове и по-задълбочената работа с читателите.

Важна цел за в бъдеще е разширяване обхвата на работа в посока библиотечна дейност в обществено-значими сфери като информационно-консултантската.


2. Развитие на любителското художествено творчество

Традиционно силно присъствие в общината има фолклорното певческо изкуство, като след него се нарежда танцовото изкуство. Счита се, че Тракия е основната фолклорна област в България. За областта е характерно едногласното пеене, като предимно пеят жените. Всички читалища в общината имат утвърдени културни традиции в това направление.

Ежегодните културни прояви - традиционните събори и празници поддържат духовния живот в Община Гълъбово. Читалищата са едни от най-активните културни организации, поддържащи постоянни форми за развитие на знания и творчески умения, тясно свързани с неформалното образование. Разкритите кръжоци, клубове по интереси, състави и др.форми на култура са достъпни за културна и социална интеграция на различни групи от общността (възрастни хора и др.групи в неравностойно положение, етнически малцинства и др.). Те са най-масовата група от хора, които оказват помощ за развитието на творческия потенциал и за съхраняване на културата. Отчитайки демографската характеристика на района, особено важно е читалищата и техните ръководства да провокират активното включване на младите хора от ромски произход в любителските състави, което ще допринесе за издигане на тяхното образование, интегриране и междукултурен диалог.

Важно е и да се отдели голямо внимание на нематериалното културно наследство. В тази връзка читалищата да продължат да се ангажират в запазване на традициите и обичаите, в провеждане на утвърдените празници и прояви, където читалищата са незаменими. Опазването на нематериалното наследство (песни, танци, поговорки, мелодии, фотоси, материали) изисква постоянство и много труд за издирване и защита на носителите на съответните знания и умения, с цел да се насърчи тяхното участие в процеса на приемственост, запазване и популяризиране историята на родния край и краеведческата дейност. Местното читалище трябва да бъде една от най-активните страни, допринасяща съществено за съхраняването на образците на нематериалното културно наследство и съпътстващите алтернативни услуги и атракции.

Усилията им да бъдат насочени и в разкриване на нови форми за откриване и изява на творческите заложби у децата и възрастните, чрез участието им в читалищни състави - вокални групи, танцови състави, групи за изворен фолклор, групи за стари градски песни и др. Участниците в любителските художествени състави, идващи напълно доброволно задоволяват определени свои потребности. Но техните художествени изяви на сцената са важна част при формирането на културното пространство в обществото.

Насърчаването и стимулирането на творческото многообразие на формите и индивидуалните изпълнители да става чрез конкурси, изложби, събори-надпявания и обявяване на спечелените награди от тях. Особено внимание да се отдели за подпомагане обучението и развитието на млади таланти. Не случайно групите за автентични песни имат много награди, които са получили за упорития си труд и желание за популяризиране на българските традиции и идентичност.

Важно място в културния живот заемат утвърдените културни традиции и обменът на културни продукти и идеи. Ежегодни културни прояви и традиционни празници спомагат за изява на постоянно действащите групи и индивидуални изпълнители, за приемствеността между поколенията, обмяна на добри практики, тъй като те са предназначени за всяка възрастова група и се проявява във всички сфери на изкуството.

Активното участие на любителските състави и индивидуални изпълнители във фестивали, конкурси, събори са критерий за добре свършена работа, за приобщаване на талантите и тяхната реализация и насърчаване на техния труд. Но с въвеждането на такси за участие една част от читалищата гостуват с художествените групи на свои колеги (на принципа разменни начела) и изявяват талантливите самодейци. Така програмата става по-разнообразява, изискваща минимални финансови ресурси.


3. Културно - масова работа

Основните дейности, които читалищата извършват са обвързани с планове за работа-библиотечна, читалищна, образователна, информационна, културна, художествено-творческа. А поддържането на ежегодните културни календари с интересни мероприятия изисква много усилия и ресурси, но е препоръчително и желателно (които не само да станат широко достояние на местната общественост) но и да я привлекат като активен участник в нея.

Създаването на културните календари с разнообразни мероприятия спомага за привличане на малки и големи хора от общността. Затова в културния календар на читалищата за 2011 г. бяха включени инициативи и прояви, чийто организатори и участници са самите читалищата, както и прояви, в които Общината се явява като партньор.

Най значими и интересни са: Трифон Зарезан, Тодоровден, тематични празненства по повод обесените въстаници от Обручище, Мъдрец, Главан, 8-ми март-Деня на жената, Великденски празници, 24 май-Деня на българската просвета и култура, празник на баницата, съборите по села, Коледните и Новогодишни празници и др.

През 2012 г. Община Гълъбово ще обезпечи (според възможностите си) с творчески програми и участия в различните културни прояви потребностите на отделните общности по места (виж.Дейности по програмата за 2012 г.).


4.Работа по проекти

За да продължи да се развива културния живот в Общината е необходимо координирано сътрудничество между културните институти и използване възможността за кандидатстване по различни програми с проекти за финансиране на дейностите им. С тяхна помощ читалищата ще допринесат за задоволяване на определени обществени потребности.

Получаваната допълваща субсидия по линията на Министерството на културата (за набавяне на компютри, книги, национални костюми, за организиране на празници, за подкрепа на художествената самодейност) значително подпомага тяхната дейност. Това е възможност на всяко едно читалище да реализира своя цел чрез осигуряване на алтернативно финансиране. Общината е партньор и винаги ще подпомага техните усилия в тази насока.


V. Дейности по програмата за 2012 г.


по ред

Дейности

Срок

Отговорник

Необходими финансови средства

І.

Библиотечна дейност


1.

Уреждане и поддържане на обществени библиотеки.

Постоянен

читалищата

Собствени средства

2.

Обогатяване на библиотечния фонд

Постоянен

Читалищата

Собствени средства

3.

Мероприятия за повишаване на читателския интерес – представяне на нови книги, срещи-разговори, литературни четения, изложбени кътове с книги и др.

Постоянен

Читалищата

Собствени средства

4.

Предоставяне на компютърни и интернет услуги за населението.

Постоянен

Читалищата в с.Априлово, Обручище, Мъдрец и Главан

Собствени средства

5.

Проучване, издирване и съхраняване на културно-историческото наследство на родния край.

Постоянен

Читалищата

Собствени средства

ІІ.

Художествена самодейност


1.

Развиване и подпомагане дейността на съществуващите самодейни групи, клубове и кръжоци.

І-V

Х-ХІІ

Читалищата

Собствени средства

2.

Разкриване на нови форми на любителско творчество.

Постоянен

Читалищата

Собствени средства

3.

Участия във фестивали, конкурси, събори на общинско, регионално и национално ниво.

-транспорт за две участия извън общината на читалище

(по график)

Постоянен


постоянен

Читалища


читалище

- Собствени средства


-Община Гълъбово

4.

Съхраняване и популяризиране на местните обичаи и традиции от българския фолклор.

Постоянен

Читалищата

Собствени средства

5.

Запознаване на подрастващото поколение с местните традиции и празнично-обредния календар.

Постоянен

Читалищата

Собствени средства

ІІІ.

Повишаване на квалификацията и надграждане на знания


1.

Участия в обучения и срещи, организирани от външни организации.

Постоянен

Външни организации

Собствени средства

2.

Организиране на обучения и семинари с подкрепата на партньори (по график)

Постоянен

Община Гълъбово

Община Гълъбово

3.

Участия в обучения по направления по програма „Глобални библиотеки-България”.

Постоянен

Читалища – Априлово, Мъдрец и Главан

Министерство на културата

4.

Проучване на добри практики от водещи културни организации и възможности за тяхното прилагане.

Постоянен

Читалищата

Собствени средства

5.

Повишаване квалификацията на служителите в читалищата.

Постоянен

Читалища

Собствени средства

Донорска организация

ІV.

Културни и образователни мероприятия
Организиране и провеждане на мероприятия, свързани с общински, регионални и национални празници.

Постоянен

Читалищата

Собствени средства

2.

Включване в инициативи, организирани от Община Гълъбово

Постоянен

Община Гълъбово

Община Гълъбово

Собствени средства

3.

Провеждане на образователни инициативи с местното население и младите хора.

Постоянен

Читалищата

Собствени средства

4.

Чествания на бележити дати и годишнини по читалища:

-Празник на с.Мусачево- концертна програма

24.V.

НЧ „Зора-1928 г.”

с.Мусачево

800,00
- 105 години НЧ „Хр.Ботев-1907 г.” – с.Мъдрец-тържествен концерт

ХІ

НЧ „Хр.Ботев-1907 г.” – с.Мъдрец

1000,00
- Празник на с.Обручище

Х

НЧ „Отец Паисий-1924“

С.Обручище

200,00
- Празник на с.Искрица и храма на селото „Свето Въведение Богородично

21.ХІ.

НЧ „Народно самообразование -1925 г.“ – с.Искрица

500,00
Празник на с.Помощник

25.ХІІ

НЧ „Отец Паисий-1937 г.“-с.Помощник

800,00

5.

Провеждане на прояви свързани със националното честване на 100 години Балканска война.

През годината

Читалищата

Собствени средства

V.

Поддръжка, ремонт и модернизиране на МТБ


1.

Работа по проекти по Програма „Развитие на селските райони“ за ремонтни дейности и оборудване сградата на НЧ „Просвета-1911 г.”

……….

Община Гълъбово

Читалището

По програмата

2.

Ремонтни дейности при възможност за кандидатстване по проекти.

Постоянен

Читалищата

Собствени средства

програма

VІ.

Разработване и реализиране на проекти


1.

Работа по проект „Глобални библиотеки-България“

І-ХІІ

НЧ „Хр.Ботев-1907 г.” – с.Мъдрец

НЧ „Никола Г.Астаджов-1926” – с.Априлово.

НЧ „Г.С.Раковски-

С.Главан

1000,00


1000,00


1000,00

2.

Участие в проекти на Министерството на културата

Постоянен

Читалищата

Собствени средства

3.

Разработване на проекти и кандидатстване по програми

Постоянен

Читалищата

Собствени средства

VІІ.

Партньорства и популяризиране на дейността


1.

Създаване на партньорства с други културни организации, клубове, училища и детски градини, НПО, медиите, бизнеса и др.

Постоянен

Читалищата

Собствени средства

2.

Популяризиране на образователни и културни прояви в местните медии.

Постоянен

Читалищата

Собствени средстваV. Материално – техническа база

Материално-техническата база на читалищата включва сграден фонд (който е общинска собственост), оборудването и обзавеждането на библиотеки, салони, зали и др.помещения. Чрез участия в различни донорски програми и финансиране от общинския бюджет ще се търсят начини за подобряване на материалната база и създаване на оптимални условия за работа и занимания по интереси в читалищата. Основните задачи, по които ще се работи през 2012 г. са свързани със създаване на по-добри условия за работа на библиотекарите, потребителите и самодейците. Поддръжка и ремонт (при възможност) на читалищната сграда и извършване на допълнителни дейности, свързани с предмета на основната им дейност.


VІ. Финансиране

Обезпечаването на дейностите през 2012 г. ще се осъществява чрез финансиране от:

 • Държавната субсидия, разпределена съгласно изискванията на ЗНЧ;

 • Общинско финансиране

 • Общинско финансиране – културен календар на Община Гълъбово за 2012 г.;

 • Кандидатстване с проекти към Министерството на културата, европроекти и програми ;

 • Други източници (наем на помещения, наеми, членски внос, дарения и др.

Утвърдената субсидия ще бъде договорена в индивидуален сключен договор между Кмета на Община Гълъбово и читалището (съгласно чл.26а, ал.3 от ЗНЧ).


VІІ. Заключителна част

Изпълнението на Програмата ще даде възможност за реализация на набелязаните целите, задачите и основните дейности. Успешното им изпълнение ще спомогне за опазването и съхраняването на културно историческото наследство във времето на глобализация и утвърждаване на празници, даващи възможност за удовлетворяване нуждите на бъдещите поколения да се запознаят с миналото на родния край; подпомагането и развитието на любителското художествено творчество ще стимулира младите хора и талантливите дарования; уреждането и поддържането на библиотечните колекции ще подпомогне образователния процес в получаване на нови знания; реализирането на инициативи ще допринесе за обогатяване на културния живот; усвояването на знания за новите информационни технологии ще отвори вратата към необятното глобално пространство.

Изпълнението на тази програма ще има съществен принос за постигане на интегриран подход за развитие на образованието и културата и превръщането на народните читалища не само в духовни, но и като съвременни информационни центрове с привлекателно място за хората. Така, програмата ще разкрие традициите на миналото, предизвикателствата на настоящето и надеждата за по-добро бъдеще.


Забележка: Програма за развитие на читалищната дейност е разработена и изготвена на база внесени предложения на Председателите на народните читалища от Община Гълъбово до Кмета на Общината за 2012 г.

Програмата е отворена за допълнения.Тя е визирала най-общите положения, залегнали в плановете на отделните читалища.1 Закон за народните читалища (ЗНЧ) – ДВ.бр.89/22.Х.1996 г.,… изм.ДВ.бр.97/10.ХІІ.2010 г.

2 Закон за народните читалища – ДВ.бр. ДВ.бр.89/22.Х.1996 г

3 Областна стратегия за развитие на област Стара Загора за периода 2005-2015 г.

4 Общински план за развитие на община Гълъбово, 2007-2013 г.

5 Чл.3, ал.2 от Закон за народните читалища-ДВ.бр. ДВ.бр.89/22.Х.1996 г.,… изм.ДВ.бр.97/10.ХІІ.2010 г.

6 Чл.10, ал.1 от Закона за народните читалища - ДВ.бр. ДВ.бр.89/22.Х.1996 г.

Свързани:

І. Въведение Годишната програма за развитие на читалищната дейност е разработена на основание чл. 26а, ал. 1 от Закона за народните читалища iconПрограма за развитие на читалищната дейност в община летница за 2010 година
Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища, съгласно представените от председателите...
І. Въведение Годишната програма за развитие на читалищната дейност е разработена на основание чл. 26а, ал. 1 от Закона за народните читалища iconПрограма за развитие на читалищната дейност в община летница за 2012 година
Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища, съгласно представените от председателите...
І. Въведение Годишната програма за развитие на читалищната дейност е разработена на основание чл. 26а, ал. 1 от Закона за народните читалища iconПрограма за развитие на читалищната дейност в община летница за 2011 година
Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища, съгласно представените от председателите...
І. Въведение Годишната програма за развитие на читалищната дейност е разработена на основание чл. 26а, ал. 1 от Закона за народните читалища iconОтчет за дейността на читалищата от община Елхово през 2011 година
Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Елхово, разработена в изпълнение на чл. 26а(2) от Закона за народните...
І. Въведение Годишната програма за развитие на читалищната дейност е разработена на основание чл. 26а, ал. 1 от Закона за народните читалища iconПрограма
Общинската програма за читалищната дейност за 2012г е разработена на основание чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища (знч),...
І. Въведение Годишната програма за развитие на читалищната дейност е разработена на основание чл. 26а, ал. 1 от Закона за народните читалища iconПрограма за развитие на читалищната дейност в община елена през 2011 година
Настоящата Програма е разработена в съответствие с изискванията на чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища, въз основа на...
І. Въведение Годишната програма за развитие на читалищната дейност е разработена на основание чл. 26а, ал. 1 от Закона за народните читалища iconПрограма за развитие на читалищната дейност през 2012 Г. В община елхово
Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в община Елхово се създава в изпълнение на чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните...
І. Въведение Годишната програма за развитие на читалищната дейност е разработена на основание чл. 26а, ал. 1 от Закона за народните читалища iconПрограма за развитие на читалищната дейност през 2011 Г. В община елхово
Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в община Елхово се създава в изпълнение на чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните...
І. Въведение Годишната програма за развитие на читалищната дейност е разработена на основание чл. 26а, ал. 1 от Закона за народните читалища iconБщински съвет враца
Относно: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Враца през 2012 година и в изпълнение чл. 26а от Закона за...
І. Въведение Годишната програма за развитие на читалищната дейност е разработена на основание чл. 26а, ал. 1 от Закона за народните читалища iconПрограма за развитие на читалищната дейност в община пещера
Община Пещера за 2012 година се създава в изпълнение на чл. 26а,(2) от Закона за народните читалища, възоснова на направените от...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом