1. Въведение
Име1. Въведение
страница1/5
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер376.62 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.parliament.bg/pub/ECD/112025COM_2011_702_BG_ACTE_f.doc
  1   2   3   4   5
СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА, ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ

Малък бизнес, голям свят

— ново партньорство за подпомагане на МСП да се възползват от глобални възможности“

1.Въведение


Европейският съюз трябва да намери нови източници на растеж за създаването на работни места и за благосъстоянието на своите граждани. Големите пазари извън ЕС като Китай, Индия, Русия и Бразилия с високи темпове на нарастване или потенциал предлагат значителни възможности за дружествата на ЕС1. Предвид настоящия икономически контекст, износът за разрастващите се пазари извън ЕС може да бъде стабилен източник на икономически ръст. Интернационализацията отвъд външните граници на ЕС е стъпката, която малките и средните предприятия (МСП) трябва да направят, за да се насочат към тези възможности и се възползват от тях.

Поради това насърчаването и подкрепата на икономическите дейности на МСП извън ЕС е важна част от цялостната стратегия за конкурентоспособност на Европейския съюз, описана във водещото съобщение относно интегрирана индустриална политика2, част от стратегията „Европа 2020“, в преработеното съобщение „Small Business Act“ за Европа3 и в неотдавнашното съобщение за търговската политика на ЕС4. Това се основава, и действа като допълнение, на ангажимента на Комисията за увеличаване на предимствата от вътрешния пазар за МСП5.

На 23-те милиона МСП6 в Европа се падат две трети от работните места в частния сектор и 59 % от общата добавена стойност в нефинансовата сфера на икономиката през 2010 г. Около 80 % от новите работни места, разкрити през последните пет години, са били създадени от МСП. Сектори като машиностроенето и оборудването или производството на химикали в Бразилия или енергия в Индия вече позволиха на наши дружества да постигнат значителни резултати и определено могат да се дадат още много други примери. За да се открие този път пред предприятията, Европа трябва да засили техния процес на интернационализация и да осигури необходимата подкрепа на МСП при излизане на световните пазари.

Докато през последните три години 25 % от установените в Европейския съюз МСП осъществяват износ на вътрешния пазар и отвъд него, само 13 % от европейските МСП извършват международна дейност извън ЕС чрез търговия, инвестиции или други форми на сътрудничество с чуждестранни партньори7.

Понастоящем се полагат допълнителни усилия за задълбочаването на единния пазар с цел увеличаването на достъпа на МСП до него в качеството му на естествено даден „местен“ пазар за тях.

От друга страна, целта на стратегията, предложена с настоящия документ, е да се създадат условия за не по-малък интерес на МСП към пазарите извън ЕС.

Очевидно е, че дейностите на много микропредприятия и МСП в сектори, които не са свързани с износ, са местни по характер. При все това остава значителен неоползотворен потенциал в търгуеми сектори, например отраслите за иновативно производство и творческите отрасли, които биха могли да се разширят извън ЕС в търсене на нови и развиващи се пазари, приходи от износ, технологии, капитал и подобряване на производителността8. Налице са данни, които сочат връзка между интернационализацията и конкурентоспособността на дружествата, както и капацитета за иновации, в сравнение с МСП, които извършват дейност единствено на местно равнище9. Това представлява потенциал за растеж на МСП, неоползотворен към настоящия момент, който ЕС трябва да освободи, за да насърчи растежа и да създаде заетост в цялата европейска икономика10.

В скорошното проучване „Възможности за интернационализация на МСП“ от EIM Business and Policy Research, публикувано от Комисията през август 2011 г., се констатира, че от износ от ЕС в размер на общо 261,6 млрд. EUR към дванадесет целеви пазари, включително Китай, Япония, Русия, Индия и Бразилия, 134,6 млрд. EUR са от сектори, в които преобладават МСП. В зависимост от конкретната държава износът от сектори, в които преобладават МСП, съставлява между 39 % и 62 % от общия размер11.

При все че частните и публичните международни пазари предлагат значителни възможности за европейските дружества, МСП са изправени пред конкретни пречки, които възпрепятстват възползването от световния пазар, и не на последно място, когато става въпрос за достъп до информация за пазара, откриване на потенциални клиенти и намиране на правилните партньори. Освен това те са изправени пред по-сложни проблеми като спазване на чуждестранни закони, напр. задължителни норми на договорното право, митнически правила, технически разпоредби и стандарти, управление на трансфера на технологии и защита на правата на интелектуална или индустриална собственост. При справянето с тези предизвикателства МСП обикновено не разполагат с необходимия експертен опит и финансови или човешки ресурси12 в рамките на дружеството в сравнение с по-големите предприятия.

Подпомагането на европейските МСП да преодолеят пречките пред интернационализацията и насърчаването на тяхната интеграция в глобалната икономика представлява част от стратегията за интелигентен и устойчив растеж, описана в програмата на стратегията „Европа 2020“. При все това в рамките на обществените консултации със заинтересованите страни, проведени от Комисията през 2009 г. и 2011 г.13, бяха разкрити сериозни опасения относно потенциалните опасности от некоординираното разпространение на схеми за подкрепа в тази област и неоптималното използване на фискални ресурси в резултат на това.

С оглед както на целите на „Европа 2020“, така и на тези опасения на обществеността, в настоящото съобщение се предлага да се направи преглед на съществуващите структури за подкрепа, достъпни на МСП, идентифицират се основните проблемни области, предлага се набор от мерки в случаите, в които действията на европейско равнище могат да добавят най-много стойност, и се определят ръководни принципи за най-съгласуваното и ефикасно използване на ограничените финансови ресурси на приоритетни пазари като Китай, Бразилия, Индия, Русия, САЩ или Япония. Целта на съобщението е да установи по-съгласувана и ефективна стратегия на ЕС за подпомагане на МСП на международните пазари, да очертае по-добри начини, чрез които да им се предлага подходяща информация и съдействие в техните опити да навлязат на нови пазари и да намерят правилните партньори, и следователно да се използват по по-добър начин наличните ресурси. В този контекст ще бъде от изключително значение да се вземат под внимание особеностите на МСП, по-специално по размер и сектор на дейност, като се действа по отношение на специфичните трудности, на които се натъкват микропредприятията. Общият ръководен принцип на настоящото съобщение е създаването на полезни взаимодействия и насърчаването на съвместните усилия за увеличаване на ефикасността и премахване на несъгласуваността между съществуващите частно финансирани и финансирани от държавите-членки и ЕС дейности в подкрепа на МСП в трети държави.

Комисията ще играе решаваща роля при координацията и управлението на този процес, също и чрез създаването на периодичен „Форум за интернационализация на МСП“, както и с конкретна насоченост към тази тема на редовните заседания на представители на МСП от държавите-членки. Във всичките тези дейности ще участват представители на частния сектор.
  1   2   3   4   5

Свързани:

1. Въведение iconВъведение в библията
Библията както и от отделните части на Библията взети заедно като например: Въведение в Стария завет, въведение в Новия завет, въведение...
1. Въведение iconВъведение в съвременното Web-програмиране Java Server Pages
Настоящата статия се явява естествено продължение на статията “java сървлети – въведение в web-програмирането”, публикувана в брой...
1. Въведение iconНа български и на английски език, въведение, материал и методи, резултати, обсъждане, изводи и литература. Резюме
Оригиналните научни статии в списание „Аграрни науки” (Аgricultural Sciences) задължително трябва да съдържат резюме (на български...
1. Въведение iconВъведение в компютрите

1. Въведение iconДипломна работа
Въведение стр
1. Въведение iconТърговски марки и реклама въведение

1. Въведение iconДоклад №0100000111
Част първа. Въведение
1. Въведение iconДоклад №0100004511
Част първа. Въведение
1. Въведение iconДоклад №0100006411
Част първа. Въведение
1. Въведение iconРазпределение на темите от книгата „Въведение в програмирането с Java

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом