М министерство на вътрешните работи областна дирекция на министерство на вътрешните работи плевен
ИмеМ министерство на вътрешните работи областна дирекция на министерство на вътрешните работи плевен
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер172.98 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.targove.mvr.bg/NR/rdonlyres/8BF89841-3A24-4CEB-84A6-CBBB5E24EEF1/0/ZadanieKSRRSPBSLEV


М

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ПЛЕВЕН


УТВЪРЖДАВАМ:

МИНИСТЪР НА

ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ:

/ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ/


. . . . . . . . . 2008г.


м


ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ:

/МИХАИЛ МИКОВ/

ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ


ЗА ОБЕКТ:”ДОИЗГРАЖДАНЕ НА СГРАДА И СЪОРЪЖЕНИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА РС ПБЗН - ЛЕВСКИ ПРИ ОУ ПБЗН – ПЛЕВЕН”
ФАЗА: РАБОТЕН ПРОЕКТ


ПЛЕВЕН, 2012 г.


ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

ЗА ОБЕКТ:Доизграждане на сграда и съоръжения за нуждите на РС ПБЗН – гр.Левски при ОУПБЗН - Плевен

ФАЗА: РАБОТЕН ПРОЕКТ


ОБЩА ЧАСТ


За осигуряване потребностите на РСПБЗН - Левски е необходимо да се изготви проект за ново строителство в работна фаза , който да обхваща:

1. Заснемане и конструктивно обследване на съществуващата част от изпълнения в “груб” строеж първи етаж.

2. Препроектиране на първи и втори етаж от основната сграда – гаражи за специализирана пожарна техника, складови и други помещения свързани с обслужването на пожарните автомобили (ПА), помещения за дежурния оперативен състав, служителите от направление ДПК и ПД, ръководството на РС ПБЗН- Левски към ОУ ПБЗН-Плевен;

3. Проектиране на съоръжения / учебна кула, димна камера, полоса за пожаро-строева подготовка и площадка/ за физическа подготовка и тренировка на състава.

4. Вертикална планировка, благоустрояване и озеленяване на площадката.

Обектът е от І-ва категория съгласно Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи.


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАБОТНИЯ ПРОЕКТІ. Обхват на заданието за проектиране.

За устройването на Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението”, гр. Левски е предоставен терен с площ от 5404 кв.м. по скица, УПИ-2, кв. 135а, ул. “Д. Дебелянов” № 1.

Сградата е предназначена за настаняване на личния състав и техника, за носене на денонощно дежурство, създаване на условия за провеждане на пожаропрофилактична дейност и учебно-подготвителна дейност.

Сградата е ситуирана в парцела, така че да осигури предгаражна площадка, която заедно с уличното платно да има достатъчна дълбочина и ширина на гаражните клетки плюс по 2.00 м. в ляво и дясно от тях.


ІІ. Необходими помещения.

1. Гаражни клетки – 4бр.

2. Диспечерски пункт

3. Склад за домакинско и вещево имущество.

4. Спални помещения – 5 бр. за по 5 човека

5. Работни кабинети –

6. Помещения за газодимозащитна служба – 2 бр

7. Склад за средства за пожарогасене

8. Помещение за пожарогасителни средства

9. Помещение за техническа работилница и акумулаторно

10. Помещение за столова с бокс

11. Учебен кабинет

12. Гардеробна

13. Сервизни помещения

14. Сервизни помещения за инвалиди

15. Приемна за граждани с помещение за изчакване

16. Кабини за спускателни лостове

17. Учебна кула на 4-ри етажа

18. Резервоар ( водно огледало) за вода

19. Паркинг за МПС.

20. Да се проектира ограда, озеленяване и благоустрояване с районно осветление за площадката на РС ПБЗН.

РЗП на застройката по посочените минимални параметри от Визата – около 1939,00 кв. м.

РЗП (тренировъчна кула) = 101 м2

РЗП паркинг коли = 108 м2

Геодезическо заснемане, вертикална планировка, благоустрояване и озеленяване на прилежащия терен – 5404,00 кв. м. по данни от скицата.


 1. Архитектурно - планировъчни изисквания

А) Гаражи за пожарни автомобили /ПА/. Необходимо да се проектират 4бр. гаражни клетки. Същите трябва да са с минимална височина 4,5м. и светъл отвор на вратите с широчина 4м и височина 4м . Минималната площ на едно гаражно място е 60 кв.м. (размери 12м х 5м). При определянето на паркоместата за ПА и наличие на строителни конструктивни елементи (колони) между съседни ПА, да се осигури разстояние най-малко 1м от ПА до конструктивния елемент.


Б.) Обслужващи и складови помещения с ориентировъчни квадратури :

 1. Склад за домакинско и вещево имущество – 24 кв.м;

 2. Склад за пожаротехническо въоръжение – 24 кв.м;

 3. Склад за пожарогасителни средства (прах, пенообразувател и др.), свързан непосредствено и с гаража за ПА– 24 кв.м;

 4. Работилница и склад на центъра за дихателна защита, свързана непосредствено и с гаража за ПА – 24 кв.м;

 5. Пункт за дихателна защита, свързан непосредствено с гаража за ПА – 24 кв.м;

 6. Техническа работилница – 24 кв.м. Обособява се с вход към гаража за ПА;

 7. Зала за физическа подготовка (фитнес, тенис на маса) 40 кв.м. със санитарен възел и баня;

Броят на гаражните клетки е на база определените с Инструкция Із-491/28.03.2007г. КРИТЕРИИ за определяне техническата осигуреност с пожарна техника на структурните звена от ГДПБЗН-МВР.

В) Диспечерски пункт. Проектира се на първия етаж от сградата до гаража за ПА и пряка (видима) връзка с гаража. Помещението на диспечерския пункт е с площ не по-малка от 20 кв.м. От диспечерната е необходимо да има видимост към гаражните клетки за ПА, предгаражната площадка и входната бариера.

При проектирането на диспечерския пункт да се предвидят необходимите канали за полагане и преминаване на комуникациите, както и мястото за монтиране на пултовете с изведени сигнали от силовата, осветителната и оповестителната инсталации.

Г) Приемна за граждани:

 1. Помещение за изчакване, остъклено откъм страната на диспечерната с осигурен достъп за инвалиди – около 15 кв.м;

 2. Приемна, свързана с помещението за изчакване – около 15 кв.м;

 3. Санитарен възел с възможност за използване и от инвалиди.

Входът за обслужване на граждани, да се съобрази с изискванията на Наредба № 6 за: ”Достъпна среда за граждани с увреждания”, обн., ДВ бр. 109/16.12.2003 год.

Д) Учебен кабинет – около 40кв.м;

Е) Столова с кухненски блок.

Помещението за столова се предвижда с площ най-малко 30 кв.м., с възможност за едновременното му ползване от 20 човека. При разработката на проекта да се ползва предвидената в стария проект “димитровска стая”.

Кухненският блок с кухненското оборудване се предвижда на площ от около 10 кв.м.

Ж) Санитарно – битови помещения.

 • санитарни възли– не по-малко от 2 бр.

З) Канцеларии.

 1. Ръководител на дежурна смяна – около 20 кв.м.;

 2. Домакин – около 15 кв.м.;

 3. Техник (дихателна защита) “ДЗ” – около 15 кв.м.;

 4. За ръководен персонал

И) Помещения за почивка

 1. 5бр. стаи за почивка, всяка с площ най-малко 20кв.м. за ръководителите на дежурни смени, командири на екипи, водачи на ПА и пожарникари;

 2. Гардеробни помещения за лични защитни средства и съоръжения – 4 бр. за по 15 служителя, не по-малко от 20кв.м;

 3. Санитарни възли с тоалетна и баня – 2бр;

К) Помещение за архив – около 15 кв.м

Л) Достъп за гаражите за ПА

От втория етаж се предвижда лост, осигуряващ възможност за спускане на служителите от дежурната смяна до гаража за ПА. За целта се предвижда отвор с осигурен метален стълб с диаметър 0.12 – 0.15м. и защитна кабина, с двукрила газо- димоуплътнена врата, отваряща се по посока на отвора и осигурена с устройство против самопроизволното и отваряне и затваряне.

В сградата на РС ПБЗН, по пътя за движение на личния състав към помещението (гаража) с пожарна техника минималната широчина на коридорите и проходите следва да бъде най-малко 150 см и височина най-малко 220 см, като не се предвиждат, оборудване и строителни конструкции, стесняващи проходите.


2.2.Специфични изисквания към помещенията:

2.2.1. Изисквания към покрития, материали и изделия


стени и тавани - във всички стаи с латекс, в санитарните възли – тавани – минерална мазилка, стени - фаянс до таван

настилки - коридори и фоайета – с гранитогрес;

работни помещения - с ламиниран паркет;

санитарни възли - съгласно санитарно - хигиенните изисквания - с теракотни плочи;

домакински помещения - с гранитогрес

врати – платна MDF – фолирани, на санитарните възли – алуминиеви профили и платна MDF - ламинат.


дограма - да се предвиди PVC петкамерна дограма със стъклопакет за прозорците. По входовете дограмата да бъде алуминиева с прекъснат термомост и стъклопакет. Вътрешните витрини да се изпълнят от алуминиева дограма с непрекъснат термомост и единично стъкло.

Там където е необходимо на прозорците да се предвидят външни ролетни щори. За всички прозорци на първия етаж да се предвидят решетки.

Гаражните врати да бъдат тип ролетни, пригодени за автоматично отваряне, което задължително се дублира и с ръчно. Вратите на гаражите да се оборудват с фиксатори, предотвратяващи възможността за произволно затваряне. До гаражната врата, най-близка до диспечерския пункт да се предвиди нормално отваряща се навън врата, с минимални светли размери 0,9х2 м. Нивото на гаражния под трябва да бъде по-ниско с 0,05 м спрямо пода на съседните спомагателни помещения. Подът на гаражите трябва да е с наклон към дренажни канали пред изгодните врати.

- Да се изготви проект за топлоенергийна ефективност и се предвиди топлоизолация на сградата.

- Фасадите да бъдат изпълнени с минерална мазилка.

Да се изготви проект за обзавеждане със спесификация на изделията.

Архитектурните проекти да се представят на Възложителя и Ползвателя за съгласуване преди тяхното окончателно изчертаване и подаване на подложки за изготвяне на проекти по инсталациите.

Да се спазват всички изисквания на Норми за проектиране на административни сгради (публ., БСА,кн.8 от 1981год., посл. изм., БСА, кн.6 от 1986год.), Наредба № 4/21.05.2001 г. за обем и съдържание на ИП (глава Шеста, Седма и следващите от Наредбата) и Наредба № Iз-1971/29.10.2009 г. по НСТНОБП.3.Инженерно-конструтивни изисквания

Да се изготви обследване на цялата изпълнена част от сградата /да бъде изготвена конструктивна експертиза/ съгласно глава ІІІ ”Обследване на съществуващи строежи” от Наредба № 5 от 2006 год. за техническите паспорти на строежите, като се представи конструктивно становище за състоянието й. При обследването якостните характеристики на вложените котструктивни материали да се провери чрез безразрушителни методи. В зависимост от констатациите за носимоспособност и сеизмична устойчивост, да се предвиди съответно укрепване и се изготвят необходимите работни конструктивни проекти.

Да се направи инженерно - геоложко проучване със съответен доклад на терена и типа на фундиране на сградата да се съобрази с резултатите от него.

Конструкцията на сградата да бъде скелетно - стоманобетонна, осигурена да понесе предвидените в действащите норми натоварвания, сеизмична устойчивост, дълготрайност и якост на материалите. Хоризонталните и вертикалните прегради (междуетажна плоча и стени), следва да съответстват на изискванията за втора степен на огнеустойчивост.

Да се представят статически изчисления. Да се изготви технически паспорт на сградата.


4.Инсталационни изисквания:

4.1. Външно ел. захранване и инсталации.

Външно електро захранване:

Да се проектира в съответствие с указанията на електроснабдителното дружество. Обектът е потребител първа категория по отношение на сигурността на електрозахранванването.

Необходимо е да се предвиди захранване от един източник и дизел агрегат, разположен възможно най-близо до Г.Р.Т. с автоматично включване, като се съобрази с потребната мощност, съгласно приложените “Технически изисквания при доставка на дизелгенератори за МВР”


Външно телефонно захранване: Да се предвиди връзка на обекта с мрежата на БТК и мрежата на МВР съгласно указания на Дирекция “Свръзки”.


4.2. Вътрешни ел. инсталации

4.2.1. Електротабла:

 • ГРТ с поле резерва за захранване на дежурната част и СКС;

 • етажни табла – поле резерва и поле СКС, като се предвиди дефекто-токова защита.

4.2.2.В сградата да се предвидят следните видове ел. инсталации:

 1. Осветителна инсталация:

- работно осветление

- дежурно и охранително осветление - за коридори, стълбища, входове и изходи.

- аварийно осветление - с осветителни тела с вградени акумулаторни батерии.

- резервно осветление - от дизел-агрегата.

 1. Контактна инсталация - по нормативи.

3. Локална компютърна мрежа, включваща: силово захранване - 220v. Компютърните силови контакти да се отличават от обикновенните контакти. Препоръчва се да са тригнездови. Да се предвидят “структурни кабелни системи” до всички помещения в съответствие с броя на работните места (около 20 бр.). Да се предвиди кабел FTP – cat 6 с възможност за телефонизация. При проектиране да се има предвид приложеното “Задание за изграждане на структурни кабелни системи и електроинсталации в служби на МВР”.

4. Заземителна инсталация.

5. Мълниезащитна инсталация.


6. Пожароизвестителна инсталация. Да се предвиди във всички работни помещения, като централата се монтира в дежурната част.

7. Озвучителна инсталация. Да се предвиди във всички работни помещения. В дежурната стая да се монтира РУШ, захранващ всички високоговорители.

8. Телефонната инсталация да бъде изпълнена до всяко работно помещение. Да се предвиди телефонна централа с капацитет 30 поста,

9. Да се предвиди видеонаблюдение на входа, като монитора се монтира в дежурната част.

10. Да се предвидят “пропуск - автомати” на входа със съответното

захранване, командвани от дежурния.


11. Оптичен кабел за компютърна връзка – да се предвиди оптичен кабел за връзка с ОУ ПБЗН.

12. Да се предвиди СОТ за канцелариите на началниците на ЗПБЗН към РС ПБЗН – Левски.

13. В диспечерския пункт да се предвидят пултове с изведени сигнали от силовата, осветителната, оповестителната инсталации, както и от сигналите от системите за контрол (ПГИ, ПИИ) в централата.

14.Коридорите, гаражите, диспечерския пункт, помещенията за дежурната смяна , следва да се оборудват с дежурно и аварийно осветление, с автономно ел. захранване.

5. В и К инсталации

5.1.Външните ВиК мрежи на административно-битовата сграда да бъдат представени в отделен проект, който да бъде съгласуван с експлоатационното дружество “В и К”.. Да се заложат тръби водопровод от ПЕВП (полиетилен с висока плътност) и за канализацията – РVС дебелостенни, съгласно оразмерителните водни количества.

5.2.Вътрешна водопроводна мрежа:

 1. За питейно-битови нужди - да се проектира съгласно “Норми за проектиране на ВиК мрежи в сгради”. Да се предвидят тръби от полипропилен, като инсталацията за топла и циркулационна вода да се заложи с тръби от стабилизиран полипропилен с алуминиева вложка от типа “Stabi”. За противопожарната инсталация да се предвидят поцинковани тръби, като противопожарния водопровод се отдели от битовия с клапа с ел.задвижка, свързана с пожароизвестителната инсталация.;

 2. Подгряването на Б.Г.В. да се извършва с подгревател и се предвиди за резерв комбиниран ел. бойлер от неръждаема стомана с обем, съобразен с водопотреблението на Б.Г.В.;

 3. Канализационната инсталация да бъде от тръби РVС с каломаслоуловител и неутрализационна шахта за киселини;

 1. Водочерпни прибори - Смесителни батерии – стенни с една ръкохватка. Тоалетни чинии – комплект с полупорцеланово нископромивно казанче - моноблок.

 1. Циркулационни помпи за Б.Г.В.

 2. За противопожарен водопровод - да се проектира съгласно Наредба № Iз-1971/29.10.2009 г. по НСТНОБП. Предвид спецификата на службата необходимо е на прилежащия терен да се предвидят разсредоточено 2 надземни пожарни хидранта, както за зареждане на ПА с вода, така и за провеждане на занятия и тренировки на състава.

 3. В гаража е необходимо да се предвиди водопроводен клон от поцинковани тръби с диаметър 2”, като на две места се осигурят отклонения завършващи след спирателен кран, с накрайник (съединител) “щорц” за зареждане с вода на цистерните на големи ПА.

 1. На предоставения терен на подходящо място да се проектира противопожарен водоем с размери 8х4 м и дълбочина 1,5 м за изпробване на техниката и провеждане на упражнения по пожаростроева подготовка, като се предвиди водопровод за пълнене и канал за изпразване на същия.

Да се представят подробни количествени сметки и детайли за полагане и укрепване на инсталациите


6. ОВ инсталации

Да се предвиди отопление на обекта. Да се разработи проект за комбиниран котел на газ и нафта/тежко корабно гориво/. Да се предвиди присъдиняване на сградата към външната газопреносна мрежа.

Вътрешните отоплителни инсталации да се разработят съгласно Нормите за проектиране на ОВКИ – Наредба №15. Тръбната мрежа за вътрешната отоплителна инсталация да се предвиди с полиетиленови тръби с алуминиева вложка за подов скрит монтаж, вертикални щрангове от стабилизиран полипропилен и колекторни табла на етажите.

Да се предвиди необходимата топлинна енергия за Б.Г.В.

Отоплителните тела да се предвидят алуминиеви радиатори и се окомплектоват с терморегулиращи вентили и обезвъздушители.

Вентилационните и климатични инсталации да се разработят съгласно функционалното предназначение на отделните помещения като се спазят Нормите за проектиране на ОВКИ- Наредба №15. За всички санитарни възли и бани да се предвиди смукателна и принудителна вентилация и индивидуални вентилатори.

Да се проектира част технологично обзавеждане на кухненския бокс.


Димната камера да се оборудва с вентилация с кратност на въздухообмена, осигуряващ отдимяване на камерата за не повече от 1 минута.

Приточно-смукателна вентилация за гаража да се проектира, като за база се вземе работата на място / подготовка за излизане от гаража/ на 100 % от пожарната техника – 4 бр. ПА.

Да се представят подробни количествени сметки и детайли за полагане и укрепване на тръби и тяхната изолация, въздуховоди с термична и акустична изолация и вентилатори.


7. Технологично оборудване

В гаража е необходимо да се проектират 2 бр. канали за оглед, инспекция и техническо обслужване на пожарните автомобили. Каналите да бъдат пригодени за влизане по монолитни стълби от единия край и с метална “моряшка” стълба в другия край. В стените на канала да се предвидят ниши за инструменти с осветление, захранено с ниско напрежение, като същите са защитени от механични повреди. По периметъра на канала да се изгради предохранителен борд с височина най-малко 0,08 м, а за защита над канала да се предвидят подвижни метални капаци (решетки), издържащи натоварване не по-малко от тежестта на най-тежкия пожарен автомобил - 22 тона.

Над всеки от двата канала за обслужване на ПА е необходимо да се предвиди телферен път, изчислен за товароподемност на телфера, не по-малко от 3,3 тона.

В пода на гаражите за ПА, в предната част на всяко паркомясто (в областта под двигателя на ПА), да се предвидят т.нар. “грейки”, захранени от отоплителната инсталация на сградата и осигурени с решетъчни, метални капаци, издържащи натоварване от тежестта на ПА. Предвиждането на това техническо съоръжение е необходимо да бъде свързано с определяне на светлата височина на гаража за ПА.

Да се проектира система за поддържане налягането на въздуха в спирачните системи на ПА, както и такава за зареждане на акумулаторите на ПА на всяко паркомясто в гаража.


8.Площадково оборудване

За тренировки и обучение на оперативния състав от РС ПБЗН - Левски е необходимо на територията прилежаща към сградата да се предвидят учебна кула, димна камера, полоса за пожаро-строева подготовка и площадка за физическа подготовка.


8.1.Учебна кула

Учебната кула да се проектира на 4 етажа. Всеки етаж на фасадата на кулата, с изключение на първия трябва да има по два прозореца с размери 1,10х1,87 м и разстояние между тях минимум 0,60 м, а от края на прозорците


до страничния ръб на кулата – най-малко 0,30 м. Всеки прозорец в долната си част трябва да има дъска с широчина 0,4 м , излизаща пред фасадата на 0,03 м.

На всеки етаж с изключение на първия, да се устроят площадки на 0,8 м от долния край на прозореца. Широчината на площадката трябва да бъде не по-малка от 1,5 м. Всяка площадка трябва да е оградена с перила и да има изход към вътрешна стълба на кулата. Разстоянието от к.”терен” до основата на първия прозорец трябва да бъде 4,25 м, а между основата на първи и втори, и втори и трети прозорец – 3,3 м.

Пред учебната кула да се изгради предпазна възглавница, която излиза на по 1 м от двете страни на кулата и на 4 м пред нея, с дълбочина 1 м.

Необходимо е към кулата да се предвидят 2 пътеки с дължина най-малко 40 м, всяко от тях с широчина не по-малка от 1,8 м.


В светлия отвор на вътрешното стълбище на кулата да се устрои сушилня за шлангове, като същата се осигури с ел.лебедка (с възможност и за ръчно вдигане), осигуряваща възможност за вдигане на окачените шлангове на височина 12 м.


8.2.Димна камера

Димната камера да се проектира като самостоятелно помещение с не по-малко от 2 изхода, водещи директно навън и отварящи се по посока на евакуацията врати.


8.3.Полоса за пожаро-строева подготовка

На предоставения терен за изграждане на службата да се предвиди обособяване на полоса за провеждане на пожаро-строева и физическа подготовка на състава от РС ПБЗН - Левски, преминаваща от вътрешната страна на границата на имота (оградата) с широчина най-малко 4,5 м.


9. Вертикална планировка и благоустройство.

Да се разработи проект за вертикална планировка, включващ паркинг за служебни автомобили, районно осветление, площадкови пътища, тротоари, озеленяване.

Пред гаражите да се предвиди площадка с трайна настилка, изчислена съобразно тежестта на противопожарен автомобил с тегло не по-малко от 22 тона, като с размерите на площадката осигуряват възможност за маневриране на ПП-техника, а минималната широчина пред гаража е 20 м.

Да се предвиди ограда с височина най-малко 2 м, по периметъра на противопожарната служба. От територията на пожарната трябва да бъде осигурени два изхода за ПА. Бариерата (вратата) на изхода е необходимо да се отваря автоматично от диспечерския пункт, с осигурена възможност и за ръчно отваряне. При изхода на пожарна техника, водещ към път (улица), обслужващи и други МПС да се предвиди монтиране на светофарна и звукова уредба, задействана от диспечерския пункт.

Планировъчната кота на пътното покритие пред гаражите да бъде по-ниска от котата на пода на гаражните клетки с 0,15 м.

Изпълнителят на проекта да набави цифров модел от публичния кадастър на оторизираната за това фирма от община Левски с нанесена инфраструктура. Същият да извърши необходимите действия за получаване на указания с изходни данни за проектиране и сключване на предварителни договори за присъединяване от името на Собственика.

Подхода към приемната за обслужване на граждани да е в съответствие с изискванията на Наредба №6 за “Достъпна среда за граждани с увреждания”, обн., ДВ, бр.109/16.12.2003 год.


 1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА


За всеки подобект да се представят проекти по всички части, включително и проект за вътрешно обзавеждане и оборудване.

При изготвяне на работните проекти задължително да се спазват изискванията на Наредба №4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и Наредба №7/ 22.12.03 г. за правилата и нормите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Правилник за организиране и провеждане на състезание по ППС, Инструкция Із-1261/22.08.2006г. и Инструкция І-491/2007 год., както и всички действащи нормативни документи в отрасъла строителство, касаещи проектирания обект.

Да се изготвят следните части:

-„План за здраве и безопасност” с ПОИС;

-„Топлотехническа ефективност”;

-„Противопожарна безопасност” - съгласно Наредба № Iз-1971/29.10.2009 г. по НСТНОБП.

Проектирането се възлага като еднофазно, съгласно горната наредба.

При изготвяне на проектите да се отчетат и специфичните изисквания към помещенията и инсталациите на различните служби в МВР.

Проектите да се представят в 6 екземпляра.

Количествените сметки да се представят и на магнитен носител – като електронни таблици Excel с предвидени графи за единична и обща цена.

За допълнително възникнали въпроси по време на проектните разработки да се търси съдействието на Възложителя и Ползвателя.


ПРИЛОЖЕНИЕ:1.Виза за проучване и проектиране;

2.“Задание за изграждане на структурни кабелни системи и електроинсталации в служби на МВР”;

3.“Технически изисквания при доставка на дизелгенератори за МВР”;


ИЗГОТВИЛИ:

Заданието за:„Сграда и съоръжения за нуждите на РС ПБЗН –гр.Левски при ОУПБЗН - Плевен”

ГР. ПЛЕВЕН НАЧАЛНИК

май 2012 г. ОУПБЗН - ПЛЕВЕН

КОМИСАР: …………………………

/ ЕМИЛ МАРИНОВ/


НАЧАЛНИК

РСПБЗН - ЛЕВСКИ

ГЛ. ИНСПЕКТОР: ………………

/ ЗДРАВКО ТОДОРОВ/


СЪГЛАСУВАЛИ:

1................................ 2.................................

/арх. Н. Стоянов/ /инж. Н. Божков/

3.................................. 4...................................

/инж. Вл.Василев/ /Й. Мравов/


Н-К СЕКТОР “КСР”:


...............................................

/инж. В. Васев/


ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ - ИНСПЕКЦИЯ “ТК”:


.................................

/арх.В.Гаджовски/


ДИРЕКТОР НА

ДИРЕКЦИЯ УССД-МВР


.....................................

/ Иван Иванов /


Свързани:

М министерство на вътрешните работи областна дирекция на министерство на вътрешните работи плевен iconМинистерство на вътрешните работи областна дирекция на вътрешните работи плевен
За обект: „основен ремонт и преустройство на административна сграда в гр. Червен бряг, ул.”Княз борис” №25, за нуждите на руп – червен...
М министерство на вътрешните работи областна дирекция на министерство на вътрешните работи плевен iconМинистерство на вътрешните работи
Днес 01. 02. 2008 г в сградата на Областна дирекция “Полиция” Враца комисия, определена със заповед рег. № К-165/11. 01. 2008г на...
М министерство на вътрешните работи областна дирекция на министерство на вътрешните работи плевен iconМинистерство на вътрешните работи
Днес 14. 01. 2008 г в сградата на Областна дирекция “Полиция” Враца комисия, определена със заповед рег. № К-167/11. 01. 2008г на...
М министерство на вътрешните работи областна дирекция на министерство на вътрешните работи плевен iconМинистерство на вътрешните работи
Днес 22. 01. 2008 г в сградата на Областна дирекция “Полиция” Враца комисия, определена със заповед рег. № К-167/11. 01. 2008г на...
М министерство на вътрешните работи областна дирекция на министерство на вътрешните работи плевен iconМинистерство на вътрешните работи
Днес 29. 02. 2008 г в сградата на Областна дирекция “Полиция” Враца комисия, определена със заповед рег. № К-165/11. 01. 2008г на...
М министерство на вътрешните работи областна дирекция на министерство на вътрешните работи плевен iconМинистерство на вътрешните работи областна дирекция на мвр монтана
Заповед рег. № К-6713/18. 06. 2012 година на Министъра на вътрешните работи по конкурс за постъпване на държавна служба в мвр на...
М министерство на вътрешните работи областна дирекция на министерство на вътрешните работи плевен iconМинистерство на вътрешните работи
Относно: Определяне състав на комисия за провеждане на конкурс за постъпване на държавна служба в Областна дирекция на мвр-плевен,...
М министерство на вътрешните работи областна дирекция на министерство на вътрешните работи плевен iconМинистерство на вътрешните работи главна дирекция
Ученическото състезание "Защита при бедствия и аварии" се организира от Главна дирекция „Гражданска защита” към Министерство на вътрешните...
М министерство на вътрешните работи областна дирекция на министерство на вътрешните работи плевен iconМ инистерство на вътрешните работи
Днес 27. 11. 2007 г в сградата на Областна дирекция “Полиция” Враца комисия, определена със заповед рег. № К-7089/13. 11. 2007г на...
М министерство на вътрешните работи областна дирекция на министерство на вътрешните работи плевен iconМинистерство на вътрешните работи
На основание чл. 4, ал. 4 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и чл. 28, ал. 2 от Закона...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом