Наредба №15 от 16 август 1996 Г. За хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обекти за временно настаняване
ИмеНаредба №15 от 16 август 1996 Г. За хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обекти за временно настаняване
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер64.74 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://pavelbanya.bg/UserFiles/File/Documents/Naredba15.doc
НАРЕДБА № 15 ОТ 16 АВГУСТ 1996 Г. ЗА ХИГИЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСТРОЙСТВОТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ОБЕКТИ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ

ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Обн. ДВ. бр.75 от 3 Септември 1996г.

Раздел I.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се уреждат хигиенните изисквания към устройството, обзавеждането и експлоатацията на обекти за временно настаняване - хотели, мотели, къмпинги, почивни домове, туристически хижи и спални и др., наричани по-нататък "обекти".

Чл. 2. Изграждането на нови и реконструкцията на съществуващи сгради за обектите по чл. 1 се съгласуват с органите на държавния санитарен контрол съгласно чл. 18 от Правилника за прилагане на Закона за народното здраве (ППЗНЗ) (обн., ДВ, бр. 31 от 1974 г.; изм., бр. 99 от 1980 г., бр. 101 от 1989 г., бр. 76 и 101 от 1990 г., бр. 81 от 1991 г., бр. 4 и 93 от 1992 г., бр. 65 от 1994 г., бр. 66 от 1995 г., бр. 100 от 1995 г. и бр. 54 от 1996 г.).

Чл. 3. Обектите се въвеждат в експлоатация с разрешение от органите на държавния санитарен контрол съгласно чл. 28 ППЗНЗ.

Раздел II.

УСТРОЙСТВО И ОБЗАВЕЖДАНЕ

Чл. 4. (1) Обектите се разкриват на терени, определени с градоустройствения план, в съответствие с изискванията на Наредба № 7 от 1992 г. на Министерството на здравеопазването за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда (обн., ДВ, бр. 46 от 1992 г.; изм. и доп., бр. 46 от 1994 г.).

(2) На територията на обектите не се допуска разкриването на дейности, които отделят вредности в околната среда.

Чл. 5. (1) Необходимите площи и помещения, функционални връзки между тях и прилежащите територии, както и нормативите за обзавеждане и оборудване на хотели, мотели, ваканционни селища, вили, бунгала, къмпинги, пансионати и частни квартири са посочени в Наредбата за категоризиране на хотелите и други средства за настаняване, приета с ПМС № 331 от 1994 г. (обн., ДВ, бр. 5 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 99 от 1995 г.).

(2) Необходимите помещения за почивни домове, туристически хижи и спални са посочени в приложение № 1.

(3) Минималните изисквания към обзавеждането на обектите по ал. 2 са посочени в приложение № 2.

Чл. 6. Осветлението в различните видове помещения в обектите трябва да отговаря на изискванията на БДС 1786-84. Осветление. Естествено и изкуствено.

Чл. 7. (1) Водопроводните и канализационните инсталации на обектите се проектират и изграждат съгласно Норми за проектиране на водопроводни и канализационни инсталации в сгради, публикувани в бр. 5 и 6 от 1986 г. на Бюлетин за строителство и архитектура, издание на Стопанско обединение "Строителство" и на Комитета по териториално и селищно устройство при Министерския съвет.

(2) Обектите се захранват с необходимото количество вода, отговаряща на изискванията на БДС 2823-83. Вода за пиене.

Чл. 8. Отоплителните, вентилационните и климатичните инсталации се проектират и изграждат в съответствие с Норми за проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации, публикувани в бр. 6, 7, 8 и 9 от 1986 г. на Бюлетин за строителство и архитектура, издание на Стопанско обединение "Строителство" и на Комитета по териториално и селищно устройство при Министерския съвет.

Чл. 9. Не се допуска обзавеждането на жилищните помещения в обектите с легла на две нива, нарове и походни легла.

Раздел III.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ОБЕКТИТЕ

Чл. 10. Собствениците или стопаните на обектите осигуряват:

1. поддържане на сградния фонд и оборудването;

2. поддържане на водопроводните, канализационните, отоплителните, вентилационните, климатичните и електрическите инсталации в техническа изправност;

3. подмяна на тапетите и боядисване на помещенията веднъж на три години;

4. подмяна на подовите настилки при захабяване и нарушаване на целостта им;

5. специално работно облекло, лични предпазни средства и обувки за работещите в обектите съгласно Наредба № 11 от 1993 г. на Министерството на труда и социалните грижи и Министерството на здравеопазването за специалното работно облекло и личните предпазни средства (ДВ, бр. 66 от 1993 г.);

6. почистващи, перилни и дезинфекционни средства;

7. постелъчно бельо и кърпи и редовната им подмяна;

8. поддържане на чистотата в обектите, като най-малко веднъж дневно помещенията се почистват и дезинфекцират съобразно предназначението им;

9. поддържане на чистотата на прилежащата към обекта територия;

10. ефективна защита на всички помещения от насекоми и гризачи и провеждане на дезинсекции и дератизации съгласно Наредба № 8 от 1992 г. за условията и реда за провеждане на дезинсекции и дератизации (ДВ, бр. 49 от 1992 г.).

Чл. 11. (1) Всяко легло, комплектовано с матрак или дюшек, възглавница, одеяла, чаршафи и калъфки, се използва от едно лице. При смяна на лицето леглото се комплектова с чисто спално бельо и кърпи.

(2) Постелъчният инвентар се почиства, изпира и дезинфекцира веднъж годишно и при замърсяване.

(3) Периодичността на подмяната на спалното бельо и кърпите са съобразно категорията на обекта, но не повече от 7 дни за спалното бельо и 3 дни за кърпите.

(4) Не се допуска употребата на скъсано и захабено спално бельо и кърпи.

(5) Замърсеното спално бельо и кърпи при подмяна се събират в предназначени за целта полиетиленови или платнени торби.

(6) Зареждането с тоалетна хартия е ежедневно.

(7) Зареждането с тоалетен сапун за хотелите 5 и 4 звезди е ежедневно, а за останалите категории, почивните домове и хижи - при нов гост или изразходване на половината от сапуна.

Чл. 12. (1) Чистото бельо се съхранява в затворени шкафове или пакетирано на рафтове по начин, недопускащ допълнителното му замърсяване.

(2) В складовете за чисто бельо в отделни шкафове или рафтове се допуска съхраняване на пакетирани принадлежности за ежедневно зареждане на стаите.

Чл. 13. В битовите помещения за персонала не се разрешава съхраняването на спално бельо и инвентар.

Чл. 14. (1) Инвентарът за почистване, почистващите и дезинфекционните средства се съхраняват в помещението за чистачен инвентар.

(2) Почистващите и дезинфекционните средства се използват в обявения срок за годност и в концентрации съгласно посочените в указанието им за употреба при съблюдаване мерките за безопасност и недопускане замърсяване на околната среда.

Чл. 15. Камериерките в обектите подлежат на ежегодни медицински прегледи съгласно изискванията на Наредба № 53 от 1979 г. на Министерството на здравеопазването за медицинските прегледи на постъпващите и работещите в хранителните и комуналните обекти (обн., ДВ, бр. 8 от 1979 г.; изм., бр. 30 от 1993 г. и бр. 99 от 1995 г.; попр., бр. 101 от 1995 г.). Резултатите от прегледите се нанасят в лични здравни книжки, които се съхраняват в обекта.

Чл. 16. Ръководителите на обектите утвърждават правилник за вътрешния ред, в който задължително се изброяват задълженията и правата на временно пребиваващите, спазването на реда и хигиенните изисквания в различните помещения.

Чл. 17. Не се допуска достъпът и отглеждането на животни в помещенията на обектите.

Чл. 18. Във всеки обект има книга за санитарно-хигиенното му състояние.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Собствениците или стопаните на обектите, разкрити до влизане на тази наредба в сила, ги привеждат в съответствие с изискванията в нея за срок пет години.

§ 2. Контролът по изпълнение на наредбата се възлага на органите на държавния санитарен контрол.

§ 3. Наредбата се издава на основание § 3 от преходните и заключителните разпоредби и във връзка с чл. 20 от Закона за народното здраве.


Приложение № 1 към чл. 5, ал. 2


Видове помещения в почивни домове, туристически хижи и спални


I. Жилищни помещения:

1. в почивните домове се предвиждат стаи с 1 до 4 легла при минимална площ 6 м2 на човек, като към всяко жилищно помещения се обособява самостоятелен санитарен възел с тоалетна, мивка с топла и студена вода и душ;

2. в туристическите хижи и спални се предвиждат стаи с 2 и повече легла при минимална площ 4,5 м2 на човек, като за всеки 10 души се обособява отделен за мъже и жени санитарен възел с тоалетна, мивка с топла и студена вода и душ.


II. Помещения за административно-битово обслужване:

1. помещения за административно обслужване;

2. битови помещения за обслужващия персонал с гардероби и санитарен възел с тоалетна, мивка с топла и студена вода и душ;

3. склад за нечисто бельо;

4. склад за чисто бельо;

5. склад за инвентар;

6. помещения за чистачен инвентар с аусгус;

7. бункер за битови отпадъци на ниво терен с осигурена течаща вода и подов сифон.


III. Кухненски блок.


IV. Помещения за хранене.


Приложение № 2 към чл. 5, ал. 3


Минимални изисквания към обзавеждането на помещенията


I. Обзавеждане на жилищните помещения:

1. легла;

2. маса;

3. столове, фотьойли;

4. нощни шкафчета;

5. нощни лампи;

6. гардероб;

7. огледало;

8. кошче за отпадъци (от негорим материал);

9. плътни пердета, щори или транспаранти на прозорците.

Всяко легло се оборудва с матрак или дюшек, възглавница, горен чаршаф (плик), долен чаршаф, калъфка и 2 одеяла.


II. Обзавеждане на склад за чисто бельо - гардероби, затворени шкафове или рафтове.


III. Обзавеждане на склад за нечисто бельо - дървени скари.

Свързани:

Наредба №15 от 16 август 1996 Г. За хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обекти за временно настаняване iconНаредба №37 от 16. 10. 1995 Г. За хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обществените перални

Наредба №15 от 16 август 1996 Г. За хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обекти за временно настаняване iconПриета от министерство на здравеопазването и министерство на земеделието и хранителната промишленост
Наредба №11 за санитарно-хигиенните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки
Наредба №15 от 16 август 1996 Г. За хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обекти за временно настаняване iconНаредба №15 от 21 август 1987 Г. За хигиенните изисквания за бръснарските, фризьорските и козметичните салони

Наредба №15 от 16 август 1996 Г. За хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обекти за временно настаняване iconМинистерство на здравеопазването министерство на земеделието и горите
Чл (1) с тази наредба се определят хигиенните изисквания към предприятията, които произвеждат и търгуват с храни, наричани по-нататък...
Наредба №15 от 16 август 1996 Г. За хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обекти за временно настаняване iconНаредба №31 от 27. 12. 1996 Г. За изискванията към устройството и безопасната експлоатация на повдигателните съоръжения издадена от председателя на Комитета по
Наредба №31 от 27. 12. 1996 Г. За изискванията към устройството и безопасната експлоатация на повдигателните съоръжения
Наредба №15 от 16 август 1996 Г. За хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обекти за временно настаняване iconНаредба №7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда
ДВ, бр. 46 от 1992 г.; изм и доп., бр. 46 от 1994 г., бр. 89 и 101 от 1996 г и бр. 101 от 1997 г., изм доп бр. 20 от '99 г
Наредба №15 от 16 август 1996 Г. За хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обекти за временно настаняване iconЧл. (1) С тази наредба се определят хигиенните изисквания към производителите и търговците на храни, включително към лицата, които осъществяват първично
Наредбата се прилага на всички етапи на производство, преработка и дистрибуция на храни, включително първичното производство на храни,...
Наредба №15 от 16 август 1996 Г. За хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обекти за временно настаняване iconЗа хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда
Издадена от министъра на здравеопазването, обн., Дв, бр. 46 от 4 юни 1992 г., изм., бр. 46 от 7 юни 1994 г., бр. 89 от 22 октомври...
Наредба №15 от 16 август 1996 Г. За хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обекти за временно настаняване iconОсновни изисквания към промишлени обекти по компонент "въздух" и фактор "шум"
Закона за чистотата на атмосферния въздух (зчав, обн. Дв бр. 45/1996 г., посл изм бр. 99/2006 г.), като се спазят следните изисквания...
Наредба №15 от 16 август 1996 Г. За хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обекти за временно настаняване iconНаредба
Чл. 1 / 1 / с тази Наредба се уреждат редът и условията за функционирането на търговски обекти, както и организацията и експлоатацията...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом