Общински съвет на община димитровград
ИмеОбщински съвет на община димитровград
Дата на преобразуване08.02.2013
Размер42.25 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://adm.dimitrovgrad.bg/content/documents/Reshenia- 28.04.2011/Reshenia - 26.06.2011/R 1557 k
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД


Р Е Ш Е Н И Е

1557

от 26. 05. 2011 г.


На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.1 от Закона за закрила и развитие на културата,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД


Р Е Ш И:


1. Приема правилник за устройството и дейността на Общински театър „Апостол Карамитев” – Димитровград.

2. Определя числеността на персонала на Общински театър „Апостол Карамитев” – Димитровград на 11 (единадесет) щатни бройки.

3. Трудовите правоотношения на работниците и служителите в преобразувания държавен културен институт се уреждат при условията и по реда на чл.123 от Кодекса на труда.


Участвали в гласуването – 28 общински съветници, от които “за” - 28; “против” – 0; “въздържали се” - 0.


КАТЯ ЧАЛЪКОВА

Председател на Общински съвет

Димитровград


ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТТА НА

ОБЩИНСКИ ТЕАТЪР „АПОСТОЛ КАРАМИТЕВ” – ДИМИТРОВГРАД


Раздел І. Общи положения


Чл.1. Този правилник урежда статута, устройството, дейността, имуществото, управлението и финансирането на Общински театър „Апостол Карамитев” – Димитровград.

Чл.2. Общински театър „Апостол Карамитев” е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Община Димитровград.

Чл.3. Общински театър „Апостол Карамитев” се създава, преобразува и закрива с решение на общинския съвет, съгласувано с министъра на културата.

Чл.4. Общински театър „Апостол Карамитев” е с предмет на дейност: представяне пред публика на музикални, танцови и театрални спектакли.

Чл.5. Общински театър „Апостол Карамитев” е правоприемник на Драматичен театър „Апостол Карамитев”.

Чл.6. Общински театър „Апостол Карамитев” се основава на принципите на демократизъм на културната политика, свобода на художественото творчество и недопускане на цензура; равнопоставеност на творците и на културните организации; насърчаване на културното многообразие при съхраняване единството на националната култура.


Раздел ІІ. Основна дейност и задачи


Чл.7. Общински театър „Апостол Карамитев” организира и осъществява музикални, танцови, театрални и други изяви на гостуващи изпълнители.

Чл.8. Общински театър „Апостол Карамитев” участва в организирането и провеждането на музикални, драматични, танцови и други изяви, свързани с празници, годишнини, фестивали, концерти, конкурси и др.

Чл.9. Общински театър „Апостол Карамитев” организира и осъществява спектакли и програми в областта на музикалното, драматичното и танцовото изкуство, насочени към детската и младежката аудитория.

Чл.10. Стимулира и се грижи за пропагандиране и разпространение на музикалното, танцовото и театралното творчество и изпълнителско изкуство.


Раздел ІІІ. Имущество и финансиране


Чл.11. (1) Общински театър „Апостол Карамитев” има свое имущество, предоставено от Общински съвет – Димитровград, за което се разплаща от собствено име и сметка за дължими данъци, вноски и други задължения с трети лица при изпълнение на своята дейност.

(2) Имуществото на Общински театър „Апостол Карамитев” се състои от:

1.постановъчен фонд;

2.движими вещи;

3.парични средства;

4.права върху обекти на интелектуалната собственост по смисъла на Закона за авторските права и сродните му права.

(3) Отговорност за имуществото на театъра носят директорът и всички служители, съгласно длъжностните характеристики и степен на отговорност.

Чл.12. (1) Общински театър „Апостол Карамитев” се финансира от:

1.бюджета на Община Димитровград;

2.собствена дейност – приходи от билети за представления;

3.управление на безвъзмездно предоставено от Община Димитровград имущество;

4.целеви субсидии по програми и проекти от други институции, организации, от държавни и общински фондове;

5.спонсорство и дарения от физически и юридически лица, завещания от физически лица;

6.други източници предвидени от закона, акт на Министерски съвет или решение на Общински съвет – Димитровград;

7.валутни средства от чуждестранни международни организации като се разпорежда с тях съгласно този правилник.

(2) Бюджетните средства за театъра, като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити на делегиран бюджет се предоставят чрез пряко финансиране от общинския бюджет, на база утвърдена план-сметка от Общински съвет – Димитровград за съответната година с приемане бюджета на Община Димитровград.

(3) 50 на сто от средствата по ал.2 се формират от собствени приходи на театъра – продажба на билети, отдаване на имуществото под наем и др.

Чл.13. Общински театър „Апостол Карамитев” отчита средствата (собствени и бюджетни) чрез бюджетна сметка.


Раздел ІV. Структура и управление


Чл.13. (1) Общински театър „Апостол Карамитев” се управлява и представлява от директор.

(2) Директорът се назначава от кмета на общината след провеждане на конкурс съгласно Кодекса на труда. Условията на конкурса се съгласуват с Министерство на културата.

(3) Числеността на персонала на Общински театър „Апостол Карамитев” се определя с решение на Общински съвет – Димитровград.

(4) В рамките на утвърдената численост по ал.3 кмета на Община Димитровград утвърждава структурата на Общински театър „Апостол Карамитев”.

(5) Служителите на Общински театър „Апостол Карамитев” се назначават и освобождават от длъжност от кмета на Община Димитровград по предложение на директора на театъра.

(6)Директорът представя на кмета на Община Димитровград в края на всяка година отчет за дейността на Общински театър „Апостол Карамитев” – Димитровград.


Раздел V. Преходни и заключителни разпоредби


§1. Настоящият правилник е приет с Решение 1557 от 26. 05. 2011 г. на Общински съвет – Димитровград.

Свързани:

Общински съвет на община димитровград iconОбщински съвет на община димитровград
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от змсма, чл. 38, ал. 1 от Наредба №6 на Общински съвет Димитровград за реда и условията, при които...
Общински съвет на община димитровград iconОбщински съвет на община димитровград
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от змсма, чл. 32 ал. 3 т. 2 от зпск, Наредбата за търговете и конкусите и решение №1225 от 31. 05....
Общински съвет на община димитровград iconОбщински съвет на община димитровград
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от змсма, чл. 32 ал. 3 т. 2 от зпск, Наредбата за търговете и конкурсите и решение №1158/26. 04. 2007...
Общински съвет на община димитровград iconОбщински съвет на община димитровград
На основание чл. 3 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища...
Общински съвет на община димитровград iconОбщински съвет на община димитровград
Общински съвет – Димитровград подкрепя инициативата на арср за подготовка и кандидатстване с проект за обновление на детска ясла...
Общински съвет на община димитровград iconОбщински съвет на община димитровград
Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Димитровград за 2009г. – в раздел ііі-в – в имот...
Общински съвет на община димитровград iconОбщински съвет на община димитровград
Общински съвет Димитровград допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2012г със следните имоти
Общински съвет на община димитровград iconОбщински съвет на община димитровград
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от змсма и чл. 41 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите...
Общински съвет на община димитровград iconОбщински съвет на община димитровград
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от змсма и чл. 41 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите...
Общински съвет на община димитровград iconОбщински съвет на община димитровград решени е
На основание чл. 44 ал. 1 т. 7 от змсма и чл. 113 от Правилника за дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом