Възстановяване на българско гражданство
ИмеВъзстановяване на българско гражданство
Дата на преобразуване08.02.2013
Размер70.27 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bulgaria.by/rus/download/64/INF-VASTANOVIAVANE-NA-BG-GRAJDANSTVO.rtf
Възстановяване на българско гражданство

Списък на небходимите документи за възстановяване на българско гражданство:

1. Молба до Консулска служба (по образец; получава се от Консулска служба).

2. Молба до министъра на правосъдието (по образец; получава се Министерството на правосъдието или от Консулската служба). Молбата трябва да трябва да бъде написана (попълнена) на български език и да съдържа:

а) собствено, бащино и фамилно име по акт за раждане. При промяна на което и да е от имената се представя документ от общината по постоянен адрес в България, удостоверяващ извършване на промяната (удостоверение за брак; съдебно решение за развод или за промяна на имената. Ако първоначалното съдебно решение не е на български съд, то се представя решение на Софийски градски съд за признаване на решението на чуждестранния съд. Не се признават съдебни решения на чуждестранни съдилища за осиновяване на български граждани);

б) постоянен адрес в България и адрес в чужбина;

в) причини и обстоятелства, поради които се иска възстановяване на българско гражданство.

Молбите се подават в Дирекция “Българско гражданство” на Министерството на правосъдието на
Република България лично, по пощата, чрез изрично упълномощено лице или чрез българските дипломатически или консулски представителства.

Подписите върху молби, подадени по пощата, чрез пълномощник или чрез българско дипломатическо или консулско представителство трябва да бъдат нотариално заверени от български нотариус или от българско консулско длъжностно лице.

Живеещите в чужбина могат да посочат в молбата си лице, пребиваващо в Република България, на което да бъдат връчвани съобщенията във връзка с молбата. В този случай в молбата следва да се посочат имената (име, бащино и фамилно име) и точен адрес.


Ако лицето не е навършило 14-годишна възраст или със съдебно решение е поставено под пълно запрещение, молбата се подава от двамата родители или настойника му. Тя се подава само от единия родител, когато другият е лишен от родителски права с изрично съдебно решение. В тези случаи към молбата се прилага заверено копие/препис на съдебното решение. Когато съдебното решение не е издадено от български съд, то копието/преписът трябва да имат заверка Apostille.

Лицата от 14 до 18-годишна възраст (непълнолетни лица), както и лица, поставени със съдебно решение под ограничено запрещение подават молбата лично. Молбата се приподписва от двамата родители или от попечителя. Тя се приподписва само от единия родител, когато с изрично съдебно решение другият е лишен от родителски права.

Ако решението е издадено от съдебен орган на държава, с която Република България няма договор за взаимно признаване на съдебни решения по гражданските дела и документи, решението следва да бъде внесено за признаване в Софийски градски съд. В този случай към молбата се прилага заверено копие на решението на българския съд.


Забележки : Молбата се приподписва само от единия родител, когато другият е лишен от родителски права с изрично съдебно решение.

При разногласия между родителите, или между непълнолетно лице и неговите родители, или между непълнолетно лице и единия от родителите, или между непълнолетно лице и попечител молбата не се подписва от несъгласните родител или попечителя, но към нея се прилага съдебно решение по спора.

Ако решенията са издадени от съдебни органи на държава, с която Република България няма договор за взаимно признаване на съдебни решения по гражданските дела и документи, те следва да бъдат внесени за признаване в Софийски градски съд. В този случай към молбата се прилага нотариално заверено копие на съответното решение на българския съд.

Преписът / копието на решението на чуждестранния съд трябва да имат заверка Apostille и заверен превод на български език преди внасяне в Софийски градски съд. Молбата се внася лично от лицето или от надлежно упълномощен адвокат.


3. Подробна автобиография. За лицата до 14-годишна възраст се представят автобиографии на двамата родители. За лице, поставено със съдебно решение под пълно запрещение, се представя автобиография на неговия настойник.

4. Актуални цветни снимки паспортен формат (височина – 45 мм; широчина - 35 мм; анфас или ляв полуанфас) - 2 броя.

5. Акт за раждане (фотокопие или препис) от българска община. Копието / преписът трябва да бъде заверено от общината, в която е съставен акта.

Родените в друга държава представят и копие / препис на чуждестранния акт за раждане със заверка Apostille и заверен превод на български език

Забележка : В случай, че държавата, издала акта, не е страна по Хагската конвенция от 5 октомври 1961 г. за апостилите, то актът трябва да бъде легализиран в Консулската служба на българското дипломатическо или консулско представителство в съответната държава.

Преводите трябва да бъдат заверени в Консулската служба, в която е регистриран съответния преводач. Извършените в България преводи следва да бъдат заверени от Дирекция “Консулски отношения” на Министерството на външните работи (бул. “Евлоги Георгиев” № 117, София).

6. Декларация “Образец № 2” (формулярът се получава от Министерство на правосъдието или от съответната консулска служба). Подписите върху подадените по пощата, чрез пълномощник или чрез българските дипломатически или консулски представителства декларации трябва да бъдат нотариално заверени от български нотариус или от българско консулско длъжностно лице.

7. Документ за постоянно или преимуществено пребиваване в чужбина.  Пребиваващите над 90 дни в чуждата държава следва да представят “Удостоверение за адресна регистрация” със заверка Apostille и превод на български език от правоимащ преводач.

Преводът трябва да бъде заверен от Консулската служба, в която е регистриран преводача. Извършените в България преводи следва да бъдат заверени от Дирекция “Консулски отношения” на Министерството на външните работи (бул. “Евлоги Георгиев” № 117, София).


8. Оригинални свидетелства за съдимост, издадени от Република България и от чуждата държава, заверено с  Apostille и превод на български език от правоимащ преводач, ако лицето пребивава постоянно или преимуществено в чуждата държава.

Ако лицето е гражданин на държава, различна от тази, в която пребивава, то следва да представи и оригинално свидетелство за съдимост, издадено от компетентните власти на тази държава със заверка Aposille и превод на български език от правоимащ преводач.

Забележка : В случай, че държавата, издала документа не е страна по Хагската конвенция от 5 октомври 1961 г. за апостилите, той трябва да бъде легализиран в Консулската служба на българското дипломатическо или консулско представителство в съответната държава или да бъде представен за легализация в консулската служба на българско дипломатическо или консулско представителство  след предварителна заверка от дипломатическото или консулското представителство на държавата, издала документа.

Преводите трябва да бъдат заверени в Консулската служба, в която е регистриран съответния преводач. Извършените в България преводи следва да бъдат заверени от Дирекция “Консулски отношения” на Министерството на външните работи (бул. “Евлоги Георгиев” № 117, София).

Не се заверяват преводи, които са извършени преди поставяне на заверка Apostille.

9. Удостоверение от българската прокуратура, ако лицето живее постоянно или преимуществено в България (повече от 185 дни в рамките на 1 календарна година), че срещу него няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

10. Медицинско свидетелство, че кандидатът не страда от заболяванията по чл. 36 и 36 а от Закона за народното здраве (СПИН, Васерман и психични заболявания), издадено от Лекарската консултативна комисия на здравното заведение по местоживеене в България, ако лицето живее постоянно или преимуществено в България (повече от 185 дни в рамките на 1 календарна година).

Лицата, които живеят постоянно или преимуществено в чужбина (повече от 185 дни в рамките на 1 календарна година) представят удостоверение от личния си лекар, към което се прилагат резултатите от клиничните изпитания (СПИН, Васерман).

Удостоверението трябва да бъде заверено от съответната здравна служба, да има заверка Apostille и превод на български език от правоимащ преводач.


Забележка : Относно изискванията към преводите – вж. т. 9

11. Копие на Удостоверение за освобождаване от българско гражданство от Министерството на правосъдието на Република България. Лицата от небългарски етнически произход, изгубили българското си гражданство по силата на изселнически спогодби, които са били в сила за Република България към датата на изселването, представят български и/или чужди документи, удостоверяващи изселването от Република България.

12. Лицата от небългарски етнически произход представят Удостоверение от Министерство на вътрешните работи на Република България за разрешено постоянно пребиваване в Република България и за действителните срокове на пребиваване през последните 3 години преди датата на подаване на молбата и копие на “карта на постоянно пребиваващ чужденец”.

Забележки : В случай, че кандидатът / кандидатката не е пребивавал/а на територията на Република България през последната календарна година, предшестваща годината на подаване на молбата, най-малко 6 месеца и 1 ден, разрешението за постоянно пребиваване се отнема по реда на Закона за чужденците в Република България (чл. 26, ал.2 от ЗЧРБ)

13. Вносен лист за внесена държавна такса по сметка на Министерството на правосъдието в размер на 10 лв. ( за лица до 16 и за учащи се до 26 годишна възраст – 5 лв.; за лица от небългарски произход – 50 лв.) по сметка БНБ – ЦУ, Министерство на правосъдието, сметка № 3000173700, БИН – 6301301084, Банков код – 66196611 (Забележка : сумата се внася в Банка “ДСК”).

Забележка : Учащите се до навършване на 26 – годишна възраст, ползващи тарифни облекчения, представят и Уверение от учебното заведение с апостил и заверен превод на български език.

14. Копие на документ за самоличност. Копието трябва да бъде заверено от български нотариус или от българско консулско длъжностно лице.

15. Анкетна карта за вписване или за установяване на вписване в регистрите на населението (по образец; получава се от КС)

За извършените преводи, заверки и легализации и за обработка на документите се събират такси по реда на Тарифа № 1 и Тарифа № 3.

Към молбите, които се подават чрез дипломатическите и консулски представителства на Република България, се прикрепват оригиналните екземпляри на приходните квитанции, образец на Министерството на финансите на Република България за събраните такси.

Дипломатическите и консулски представителства на Република България извършват преводи по ред, определен със заповед на ръководителя на представителството.

Свързани:

Възстановяване на българско гражданство iconЗакон за българско гражданство чл13, чл. 37, чл. 39-40
Министерство на правосъдието /чл. 39, ал. 1 от збг/. Тези регистри са: на лицата, придобили българско гражданство по натурализация;...
Възстановяване на българско гражданство iconМинистерство на правосъдието дирекция "българско гражданство"
Списък на необходимите документи за придобиване на българско гражданство по обща натурализация
Възстановяване на българско гражданство iconМинистерство на правосъдието дирекция "българско гражданство"
Списък на необходимите документи за придобиване на българско гражданство по обща натурализация
Възстановяване на българско гражданство iconМинистерство на правосъдието дирекция "българско гражданство"
Списък за необходимите документи за установяване наличието на българско гражданство
Възстановяване на българско гражданство iconМинистерство на правосъдието дирекция "българско гражданство"
Списък за необходимите документи за установяване наличието на българско гражданство
Възстановяване на българско гражданство iconЗакон за гражданска регистрация
Указ на Вицепрезидента на Република България. Получилите и възстановили българско гражданство се обслужват административно по постоянен...
Възстановяване на българско гражданство iconПридобиване на българско гражданство Списък на небходимите документи за придобиване на българско гражданство от лица от български произход
Молба до Консулска служба (по образец; получава се от Консулска служба или се изтегля от сайта на посолството)
Възстановяване на българско гражданство iconОсвобождаване от българско гражданство Списък на небходимите документи за освобождаване от българско гражданство
Молба до министъра на правосъдието (по образец; получава се Министерството на правосъдието или от Консулската служба). Молбата трябва...
Възстановяване на българско гражданство iconДирекция "Българско гражданство" обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за освобождаване от българско гражданство, както следва
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за освобождаване от българско гражданство,...
Възстановяване на българско гражданство iconБългарско гражданство
Молба от лицето по образец Приложение №1 към Наредба №1 от 19 февруари 1999 г за прилагане на Глава пета от Закона за българското...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом