Национална търговска гимназия – град пловдив
ИмеНационална търговска гимназия – град пловдив
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер47.91 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://ntg-plovdiv.net/sfouupscons/t/documents/18.doc
НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ – град ПЛОВДИВ


КОНСПЕКТ


на въпросите по „Счетоводство на предприятието – Учебна практика” за ХІ клас, самостоятелна форма /приравнителен/, специалност „Търговия”, учебна 2011/2012 година1. Обща характеристика на капиталите. Практическа задача.

2. Отчитане на основния капитал. Практическа задача.

3. Отчитане на резервите. Практическа задача.

4. Отчитане на получените краткосрочни, дългосрочни и облигационни заеми. Практическа задача.

5. Отчитане на финансиранията. Практическа задача.

6. Характеристика и нормативни изисквания на ЗДДС и ППЗДДС. Отчитане сделки с ДДС. Практическа задача.

7. Обща характеристика на дълготрайните активи. Практическа задача.

8. Отчитане придобиването на дълготрайните материални активи. Практическа задача.

9. Отчитане намалението на дълготрайните материални активи. Практическа задача.

10. Отчитане ликвидацията на дълготрайните материални активи. Практическа задача.

11. Отчитане амортизацията на дълготрайните материални активи. Практическа задача.

12. Отчитане ремонтите на дълготрайните материални активи. Практическа задача.

13. Отчитане наетите и дадени под наем дълготрайни материални активи. Практическа задача.

14. Отчитане придобиването на дълготрайните нематериални активи. Практическа задача.

15. Отчитане намаление на дълготрайните нематериални активи. Практическа задача.

16. Отчитане амортизацията на дълготрайните нематериални активи. Практическа задача.

17. Отчитане на дългосрочните инвестиции. Практическа задача.

18. Отчитане на инвестиционните имоти и финансовите инструменти с дългосрочен характер. Практическа задача.

19. Отчитане на дълготрайните биологични активи. Практическа задача.

20. Отчитане на материалните запаси. Практическа задача.

21. Отчитане придобиването на материалите. Практическа задача.

22. Отчитане намалението на материалите. Практическа задача.

23. Отчитане на материалите дадени за преработка в други предприятия. Практическа задача.

24. Отчитане придобиването и намалението на продукцията. Практическа задача.

25. Отчитане придобиването и намалението на стоките. Практическа задача.

26. Отчитане на разчетите с доставчици. Практическа задача.

27. Отчитане на разчетите с клиенти. Практическа задача.

28. Отчитане на разчетите с персонала. Практическа задача.

29. Отчитане на разчетите с осигурителни организации. Практическа задача.

30. Отчитане на разчетите с подотчетни лица. Практическа задача.

31. Отчитане на разчетите със съдружници. Практическа задача.

32. Отчитане на вземанията по рекламации, липси, начети и съдебни спорове. Практическа задача.33. Отчитане на разчетите свързани с начисляването и внасянето на данък върху печалбата, данъка върху доходите на физическите лица и местните данъци и такси. Практическа задача.

34. Отчитане на разчетите с разни кредитори и дебитори. Практическа задача.

35. Отчитане на паричните средства в лв. и във валута /каса, разплащателна сметка, акредитиви, разплащателни чекове и др./ . Практическа задача.

36. Отчитане на краткосрочните финансови активи. Практическа задача.

37. Отчитане на предоставените краткосрочни заеми. Практическа задача.

38. Същност и класификация на разходите. . Практическа задача.

39. Отчитане на разходите по икономически елементи. Практическа задача.

40. Отчитане на разходите по функционално предназначение. Практическа задача.

41. Отчитане на финансови, извънредни и разходи за бъдещи периоди. Практическа задача.

42. Обща характеристика на приходите като обект на счетоводството. . Практическа задача.

43. Отчитане на текущи приходи от дейността . Практическа задача.

44. Отчитане на финансови, извънредни и приходи за бъдещи периоди. Практическа задача.

45. Характеристика на финансовите резултати като обект на счетоводството.. Практическа задача.

46. Отчитане резултатите от текущата година. Практическа задача.

47. Отчитане на непокрита загуба и неразпределена печалба от минали гидини. Практическа задача.

48. Годишни финансови отчети. Практическа задача.Литература: „Счетоводство на предприятието” – доц.д-р Васил Божков, доц.д-р Георги Илиев, Славка Петрова, София, издателство „ГорексПрес”, седмо издание.


Преподавател:

/Таня Арабаджиева/

Директор:

/Славейка Иванова/


Критерии за оценяване


на въпросите по „Счетоводство на предприятието– Учебна практика” за ХІ клас,

самостоятелна форма /приравнителен/, специалност „Търговия”,

учебна 2011/2012 година

за Мария


Ученикът решава практическа задача и трябва да осчетоводи стопанските операции. За всяка вярно решена стопанска операция се получава по 1 точка за проста статия.


Максимален брой точки на задачата: 30 точки

Оценката се определя = (Получени точки х 6)

Максим. бр. точки


Отличен (6) - над 28т

Мн.добър (5) - от 23т до 27т

Добър (4) - от 18т до 22т

Среден (3) - от 15т до 17т

Слаб (2) - под 15т


Изготвил: ..................... Директор:......................

/Таня Арабаджиева/ /Славейка Иванова/

Свързани:

Национална търговска гимназия – град пловдив iconНационална търговска гимназия град Пловдив конспект
Хi клас, специалност „Счетоводна отчетност”, самостоятелна форма на обучение, за учебната 2011/2012 година
Национална търговска гимназия – град пловдив iconНационална търговска гимназия – град пловдив
Счетоводство на предприятието” за ХІ клас, самостоятелна форма /приравнителен/, специалност „Търговия”, учебна 2011/2012 година
Национална търговска гимназия – град пловдив iconНационална търговска гимназия – град пловдив
Отчитане на разчетите с доставчици характеристика, счетоводни сметки, счетоводно отчитане
Национална търговска гимназия – град пловдив iconНационална търговска гимназия – гр. Пловдив

Национална търговска гимназия – град пловдив iconНационална търговска гимназия пловдив графи к

Национална търговска гимназия – град пловдив iconНационална търговска гимназия пловдив графи к

Национална търговска гимназия – град пловдив iconНационална търговска гимназия пловдив графи к за провеждане на

Национална търговска гимназия – град пловдив iconНационална търговска гимназия пловдив графи к за провеждане на

Национална търговска гимназия – град пловдив iconНационална търговска гимназия пловдив графи к за провеждане на декемврийска

Национална търговска гимназия – град пловдив iconНационална търговска гимназия – пловдив
Съгласно издадена заповед на кмета на община Пловдив инж. Иван тотев от 07. 02. 2012 г за преустановяване на учебните занятия, считано...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом