Национална търговска гимназия – град пловдив
ИмеНационална търговска гимназия – град пловдив
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер58.7 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://ntg-plovdiv.net/sfouupscons/t/documents/15.doc
НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ – град ПЛОВДИВ


КОНСПЕКТ


на въпросите по „Счетоводство на предприятието” за ХІ клас, самостоятелна форма /приравнителен/, специалност „Търговия”, учебна 2011/2012 година1. Обща характеристика на капиталите.

2. Отчитане на основния капитал - характеристика, счетоводни сметки, счетоводно отчитане.

3. Отчитане на резервите - характеристика, счетоводни сметки, счетоводно отчитане.

4. Отчитане на получените краткосрочни, дългосрочни и облигационни заеми - характеристика, счетоводни сметки, счетоводно отчитане.

5. Отчитане на финансиранията - характеристика, счетоводни сметки, счетоводно отчитане.

6. Характеристика и нормативни изисквания на ЗДДС и ППЗДДС. Отчитане сделки с ДДС - характеристика, счетоводни сметки, счетоводно отчитане.

7. Обща характеристика на дълготрайните активи – същност, оценки.

8. Отчитане придобиването на дълготрайните материални активи - характеристика, счетоводни сметки, счетоводно отчитане.

9. Отчитане намалението на дълготрайните материални активи - характеристика, счетоводни сметки, счетоводно отчитане.

10. Отчитане ликвидацията на дълготрайните материални активи - характеристика, счетоводни сметки, счетоводно отчитане.

11. Отчитане амортизацията на дълготрайните материални активи - характеристика, счетоводни сметки, счетоводно отчитане. Методи

12. Отчитане ремонтите на дълготрайните материални активи - характеристика, счетоводни сметки, счетоводно отчитане.

13. Отчитане наетите и дадени под наем дълготрайни материални активи - характеристика, счетоводни сметки, счетоводно отчитане.

14. Отчитане придобиването на дълготрайните нематериални активи - характеристика, счетоводни сметки, счетоводно отчитане.

15. Отчитане намалението на дълготрайните нематериални активи - характеристика, счетоводни сметки, счетоводно отчитане.

16. Отчитане амортизацията на дълготрайните нематериални активи - характеристика, счетоводни сметки, счетоводно отчитане. Методи.

17. Отчитане на дългосрочните инвестиции - характеристика, счетоводни сметки, счетоводно отчитане.

18. Отчитане на инвестиционните имоти и финансовите инструменти с дългосрочен характер - характеристика, счетоводни сметки, счетоводно отчитане.

19. Отчитане на дълготрайните биологични активи - характеристика, счетоводни сметки, счетоводно отчитане.

20. Отчитане на материалните запаси - характеристика, оценки, счетоводни сметки.

21. Отчитане придобиването на материалите - характеристика, счетоводни сметки, счетоводно отчитане.

22. Отчитане намалението на материалите - характеристика, счетоводни сметки, счетоводно отчитане.

23. Отчитане на материалите дадени за преработка в други предприятия - характеристика, счетоводни сметки, счетоводно отчитане.

24. Отчитане придобиването и намалението на продукцията - характеристика, счетоводни сметки, счетоводно отчитане.

25. Отчитане придобиването и намалението на стоките - характеристика, счетоводни сметки, счетоводно отчитане.

26. Отчитане на разчетите с доставчици - характеристика, счетоводни сметки, счетоводно отчитане.

27. Отчитане на разчетите с клиенти - характеристика, счетоводни сметки, счетоводно отчитане.

28. Отчитане на разчетите с персонала - характеристика, счетоводни сметки, счетоводно отчитане.

29. Отчитане на разчетите с осигурителни организации - характеристика, счетоводни сметки, счетоводно отчитане.

30. Отчитане на разчетите с подотчетни лица - характеристика, счетоводни сметки, счетоводно отчитане

31. Отчитане на разчетите със съдружници - характеристика, счетоводни сметки, счетоводно отчитане.

32. Отчитане на вземанията по рекламации, липси, начети и съдебни спорове - характеристика, счетоводни сметки, счетоводно отчитане.

33. Отчитане на разчетите свързани с начисляването и внасянето на данък върху печалбата, данъка върху доходите на физическите лица и местните данъци и такси - характеристика, счетоводни сметки, счетоводно отчитане.

34. Отчитане на разчетите с разни кредитори и дебитори - характеристика, счетоводни сметки, счетоводно отчитане.

35. Отчитане на паричните средства в лв. и във валута /каса, разплащателна сметка, акредитиви, разплащателни чекове и др./ - характеристика, счетоводни сметки, счетоводно отчитане.

36. Отчитане на краткосрочните финансови активи - характеристика, счетоводни сметки, счетоводно отчитане.

37. Отчитане на предоставените краткосрочни заеми - характеристика, счетоводни сметки, счетоводно отчитане.

38. Същност и класификация на разходите.

39. Отчитане на разходите по икономически елементи - характеристика, счетоводни сметки, счетоводно отчитане.

40. Отчитане на разходите по функционално предназначение - характеристика, счетоводни сметки, счетоводно отчитане.

41. Отчитане на финансови, извънредни и разходи за бъдещи периоди - характеристика, счетоводни сметки, счетоводно отчитане.

42. Обща характеристика на приходите като обект на счетоводството.

43. Отчитане на текущи приходи от дейността - характеристика, счетоводни сметки, счетоводно отчитане.

44. Отчитане на финансови, извънредни и приходи за бъдещи периоди - характеристика, счетоводни сметки, счетоводно отчитане.

45. Характеристика на финансовите резултати като обект на счетоводството.

46. Отчитане резултатите от текущата година - характеристика, счетоводни сметки, счетоводно отчитане.

47. Отчитане на непокрита загуба и неразпределена печалба от минали гидини - характеристика, счетоводни сметки, счетоводно отчитане.

48. Годишни финансови отчети – същност, етапи, съдържание, общи изисквания.Литература: „Счетоводство на предприятието” – доц.д-р Васил Божков, доц.д-р Георги Илиев, Славка Петрова, София, издателство „ГорексПрес”, седмо издание.


Преподавател:

/Таня Арабаджиева/

Директор:

/Славейка Иванова/


Критерии за оценяване


на въпросите по „Счетоводство на предприятието” за ХІ клас, самостоятелна форма /приравнителен/, специалност „Търговия”, учебна 2011/2012 година

за Мария


Слаб 2 - Ученикът не е овладял материала. Не умее да борави с терминологията. Не може да представи усвоени знания и умения.


Среден 3 Ученикът е овладял терминологията, дефинира, назовава, формулира икономически понятия и познава стопанските процеси, свързани със счетоводната дейност и представя усвоените знания и умения.


Добър 4 – Ученикът познава, разбира и характеризира специфичните особености на счетоводните процеси и тяхната организация. Познава нормативната база на счетоводния процес и прилага усвоени знания и умения в поставени познати ситуации.


Много добър 5 – Ученикът има солидни познания в областта на счетоводната дейност и операции, свързани с поставената тема. Разсъждава логично, точно и последователно по изучаваните процеси и явления. Доказва с примери, твърдения и становища поставеният въпрос. Представя усвоените знания и умения и ги прилага в нови ситуации.


Отличен 6 – Ученикът прави връзка между теория и практика по отношение на изучаваната материя и прилага технологията и механизмите за осъществяване на отделните счетоводни процеси. Прилага усвоените знания и процеси, като прави оценка и сравнения, анализира ситуации и процеси, прави изводи и заключения.


Изготвил: Директор:

/Таня Арабаджиева/ /Славейка Иванова/

Свързани:

Национална търговска гимназия – град пловдив iconНационална търговска гимназия град Пловдив конспект
Хi клас, специалност „Счетоводна отчетност”, самостоятелна форма на обучение, за учебната 2011/2012 година
Национална търговска гимназия – град пловдив iconНационална търговска гимназия – град пловдив
Отчитане на разчетите с доставчици характеристика, счетоводни сметки, счетоводно отчитане
Национална търговска гимназия – град пловдив iconНационална търговска гимназия – гр. Пловдив

Национална търговска гимназия – град пловдив iconНационална търговска гимназия – град пловдив
Счетоводство на предприятието – Учебна практика” за ХІ клас, самостоятелна форма /приравнителен/, специалност „Търговия”, учебна...
Национална търговска гимназия – град пловдив iconНационална търговска гимназия пловдив графи к

Национална търговска гимназия – град пловдив iconНационална търговска гимназия пловдив графи к

Национална търговска гимназия – град пловдив iconНационална търговска гимназия пловдив графи к за провеждане на

Национална търговска гимназия – град пловдив iconНационална търговска гимназия пловдив графи к за провеждане на

Национална търговска гимназия – град пловдив iconНационална търговска гимназия пловдив графи к за провеждане на декемврийска

Национална търговска гимназия – град пловдив iconНационална търговска гимназия – пловдив
Съгласно издадена заповед на кмета на община Пловдив инж. Иван тотев от 07. 02. 2012 г за преустановяване на учебните занятия, считано...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом