Оперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013
ИмеОперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013
Дата на преобразуване08.02.2013
Размер53.82 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.apolon-chemie.com/documenti_turg/Cenova_oferta.doc


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейки фонд

за регионално развитие

Инвестираме във вашето бъдеще

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

Развитие на конкурентоспособността

на българската икономика” 2007-2013

www.opcompetitiveness.bg
Образец на ценова оферта за участие в процедура за определяне на изпълнител

По т.I (6) от Заповед № Р - 79/30.03.2011 г.

ДО

«Аполон Хими» ООД

ул. «Борислав Огойски» № 11

кв. Горна Баня, гр. София
Ц Е Н О В А О Ф Е Р Т А


От:_________________________________________________________________

(наименование на кандидата)


за участие в процедура „Открит избор“ с предмет:


„Доставка, монтаж и първоначално изпитване на технологично оборудване за целите на проект „Технологична модернизация и разработване на нова бизнес и маркетингова стратегия”


Обособена позиция № 1:

Доставка, монтаж и първоначално изпитване на Инсталация за производство на течни миещи препарати – 1 бр.;


Обособена позиция № 2:

Доставка, монтаж и първоначално изпитване на:

 • Автоматична линия за пълнене на течни миещи препарати в разфасовки от 0,5 до 5 л. – 1 бр.;

 • Автоматична машина за пълнене и дозиране на течни препарати във фолио /опаковки от 10 до 50ml/ - 1 бр.;

 • Полуавтоматичен дозатор по обем – 1 бр.;

 • Автоматична фолираща машина – 1 бр.;


Обособена позиция № 3:

Доставка, монтаж и първоначално изпитване на Окомплектовани варелни помпи“:

 • Помпа за подаване на ЛАБС киселина /с мотор/ - за цех прахообразни препарати – 1 бр.;

 • Помпа за нейоногенни суровини - цех прахообразни препарати – 1 бр.;

 • Помпа за подаване на ЛАБС киселина /с мотор/ - за цех течни препарати – 1 бр.;

 • Помпа за подаване на анионактивни суровини - цех течни препарати – 1 бр.;

 • Помпа за катионни суровини /с мотор/ - цех течни препарати – 1 бр.;

 • Помпа за нейоногенни суровини - цех течни препарати – 1 бр.;

 • Помпа за активни разтворители /с мотор/ - взривозащитена - цех течни препарати – 1 бр.;


Обособена позиция № 4:

Доставка, монтаж и първоначално изпитване на Смесителна инсталация за производство на прахообразни препарати – 1 бр.


Обособена позиция № 5:

Доставка, монтаж и първоначално изпитване на Автоматична машина за пълнене на прахообразни препарати – 1 бр.


Обособена позиция № 6:

Доставка, монтаж и първоначално изпитване на Лабораторно оборудване”:

 • рН метър – 1 бр.;

 • Везна влагомер – 1 бр.;


Обособена позиция № 7:

Доставка, монтаж и първоначално изпитване на Платформени електронни везни 2 бр.


Обособена позиция № 8:

Доставка, монтаж и първоначално изпитване на Компресорна уредба – 1 бр.


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,


Във връзка с обявената процедура за определяне на изпълнител с горепосочения предмет, Ви представяме нашата ценова оферта, както следва:


І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА


Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:
Описание на доставките/услугите/

дейностите/ строителството

К-во /бр./

Единична цена в лева

(с изключение на процедурите с предмет услуги)

Обща цена в лева без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки)

1

2

3

4


За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена1 на нашата оферта възлиза на:


Цифром:__________________ Словом:__________________________________

(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)


Декларираме, че настоящата оферта е валидна до __________________ (посочва се срока, определен от бенефициента в пояснителния документ или в поканата за участие).


ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: __________________________

( описва се)


III. ДРУГИ

Там където се налага, са приложени допълнителни листа към образеца на ценовата оферта, с оглед детайлно описание на позициите по офертата, а именно:

___________________________________________________________________________


При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.


При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.


ДАТА: _____________ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

_________________________________________

(име и фамилия)

_________________________________________

(длъжност на представляващия кандидата)


1 Не се посочва при извършване на периодични доставки.

Този документ е създаден по проект № 3ТММ – 02 – 107/20.10.2011г. „Технологична модернизация и разработване на нова бизнес и маркетингова стратегия”, Бенефициент: „Аполон Хими“ ООД. Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Аполон Хими“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.


Свързани:

Оперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 iconОперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013
Съгласно чл. 14, ал. 1 от пмс №55 / 12. 03. 2007 г и в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ bg161PO003 13-0094-C0001,...
Оперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 iconЕвропейски съюз оперативна програма европейски фонд „Развитие на конкурентоспособността за регионално развитие на българската икономика 2007-2013
Информационни дни в цялата страна ще представят възможностите за подаване на проектни предложения по Оперативна програма „Развитие...
Оперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 iconОперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, чрез Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството...
Оперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 iconОперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013
Мс-02-224/03. 08. 2012г., по проект „Внедряване на система за планиране и управление на ресурсите в Монолит София ад“, („Проектът”)...
Оперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 iconОперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, Операция bg161PO003 06 „Технологична...
Оперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 iconОперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013
Общи условия към финансираните по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 договори...
Оперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 iconОперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013
Този документ е създаден с финансовата подкрепата на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика...
Оперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 iconОперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013
Този документ е създаден с финансовата подкрепата на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика...
Оперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 iconОперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013
Този документ е създаден с финансовата подкрепата на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика...
Оперативна програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 iconЕвропейски съюз оперативна програма европейки фонд „Развитие на конкурентоспособността за регионално развитие на българската икономика 2007-2013
Поготовка, организация и провеждане на заседанията на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом