До общински съвет враца
ИмеДо общински съвет враца
Дата на преобразуване08.02.2013
Размер31.43 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.vratza.bg/userfiles/file/obs/Predstojashti/Sesia16112010/05_DR_Programa_OOS_Vratza 20
ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ВРАЦА


ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от: д-р Костадин Шахов – Кмет на Община Враца


ОТНОСНО: Общинска програма за опазване на околната среда (2010-2014)


Уважаеми дами и господа общински съветници,


На основание чл. 21, ал. 1, т.12 от Закона местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл.79, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предлагам на вниманието ви Общинска програма за опазване на околната среда, за периода 2010 – 2014 г., която в структурно отношение е оформена съгласно методически указания на Министъра на околната среда и водите, а съдържанието и е подчинено на Закона за опазване на околната среда и Националната стратегия за опазване на околната среда. Програмите по ал. 1 обхващат период на изпълнение не по-малък от 3 години.

Предходната програма за периода 2004-2010 не е била приета на общински съвет!

Кметът ежегодно до 31 март внася в общинския съвет отчет за изпълнението на програмата за околна среда, а при необходимост - и предложения за нейното допълване и актуализиране. Тези отчети се представят за информация и в РИОСВ.

Основната мисия на програмата е да спомогне за създаването на оптимална екологична обстановка в района на Община Враца, осигурявайки интегрирано опазване на околната среда.


Основните цели са:


  • Да идентифицира и анализира проблемите в областта на околната среда на територията на общината, да установи причините и да предложи решения и действия за тяхното преодоляване.

  • Да използва природните дадености на територията на общината за развитие на икономически потенциал и по-специално за развитие на туризма.

  • Да открои приоритетите в разглежданата област.

  • Да обедини усилията на общинските органи, държавните институции, населението, НПО и предприятията на територията на общината за решаване на проблемите.

  • Да аргументира проектите на общината, които тя ще предложи за финансиране.

  • Да използва оптимално ограничените финансови и човешки ресурси, като ги съсредоточи за решаване на най-приоритетните проблеми.Приложение: Общинска програма за опазване на околната среда

(2010-2014)


ВНОСИТЕЛ:

КМЕТ на ОБЩИНА ВРАЦА

/Д-р К. Шахов/


Изготвил:

Младши експерт „Озеленяване и ООС”:

/Ирена Статкова/


Съгласувал

Началник отдел „ООС”:

/инж. Здравка Иванова/


Съгласувал:

Зам. кмет „УТС иОС”

/инж. Петя Аврамова/


Съгласувал:

Директор Дирекция „АПО”

/Ирина Иванова/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – В Р А Ц А


Р Е Ш Е Н И Е


............

от.....................


ОТНОСНО: Общинска програма за опазване на околната среда (2010-2014)


О Б Щ И Н С К И Я Т С Ъ В Е Т


На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл.79, ал.4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)


Р Е Ш И :


Приема Общинска програма за опазване на околната среда

(2010-2014)


ВНОСИТЕЛ:

КМЕТ на ОБЩИНА ВРАЦА

/Д-р К. Шахов/


Изготвил:

Младши експерт „Озеленяване и ООС”:

/Ирена Статкова/


Съгласувал

Началник отдел „ООС”:

/инж. Здравка Иванова/


Съгласувал:

Зам. кмет „УТС иОС”

/инж. Петя Аврамова/


Съгласувал:

Директор Дирекция „АПО”

/Ирина Иванова/

Свързани:

До общински съвет враца iconЗаседание на общински съвет враца на 10 февруари 2011 г
Общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, председателят на Общински Съвет – Враца...
До общински съвет враца iconДо общински съвет враца докладна записка
Общински съвет – Враца. Изборът се осъществява без предварителен подбор, по решение на общински съвет – Враца като съгласно чл. 28...
До общински съвет враца iconЗаседание на общински съвет враца на 25 януари 2011г
На основание чл. 25, т. 1 от змсма и чл. 15, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Враца, неговите...
До общински съвет враца iconДо общински съвет враца
Протокол №79 на Общински съвет Враца е приет окончателния ликвидационен баланс на дружество "Общински пазари Враца". След заличаване...
До общински съвет враца iconПроект! До общински съвет враца докладна записка от Петя Аврамова Председател на Общински съвет Враца Относно
Относно: Даване съгласие за получаване на банков кредит за оборотни нужди в размер на 200 хил лв на „бкс – Враца” еоод от „УниКредит...
До общински съвет враца iconДо общински съвет – Враца докладна записка
Относно: Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на пк по...
До общински съвет враца iconДо общински съвет враца докладна записка
С решение №23 от 27. 12. 2011 г. Общински съвет – Враца откри процедура за провеждане на публичен подбор на кандидати за управител...
До общински съвет враца iconДокладна записка
Община Враца, изменена и допълнена с решение №304/29. 01. 2009 год на Общински съвет Враца и Наредба за изменение на Наредбата за...
До общински съвет враца iconДо общински съвет-враца докладназаписк а от Николай Горанов Коцев- председател на Общински съвет – Враца
Относно: Кандидатстване на Община Враца по приоритетна ос2: Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъците”...
До общински съвет враца iconДо общински съвет враца докладна записка
Председател на постоянната комисия по законосъобразност на актовете на общински съвет, актовете на кмета на общината, предотвратяване...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом