Министерски съвет
ИмеМинистерски съвет
страница1/3
Дата на преобразуване08.02.2013
Размер417.95 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://dariknews.bg/media/2012/10/Zasedanie-MS-10.10.2012.doc
  1   2   3Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ


Стенографски запис!


З А С Е Д А Н И Е

на Министерския съвет

10 октомври 2012 г.


Заседанието започна в 10,55 часа и бе открито и ръководено от министър-председателя Бойко Борисов.


Точка 1

Проекти на решения за предложение до Президента на Република България за издаване на укази за освобождаване от длъжност, назначаване на длъжност и удостояване с висше офицерско звание на офицери от висшия команден състав, за освобождаване от длъжност и от военна служба на офицери от висшия команден състав, за освобождаване от длъжност и назначаване на длъжност на офицер с висше офицерско звание, за освобождаване от длъжност и назначаване на длъжност на офицери от висши команден състав, за освобождаване от длъжност на офицери от висшия команден състав и за назначаване на длъжност и удостояване с висше офицерско звание на офицери от Българската армия


БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 1.


Точка 2

Проект на Постановление за допълнение на Постановление №44 на Министерския съвет от 2010 г. за определяне на зоните във въздушното пространство на Република България, в които се ограничава въздухоплаването


БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 2.


Точка 3

Проект на Решение за изменение и допълнение на Решение №693 на Министерския съвет от 2012 г. за определяне на университетски болници


БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 3.


Точка 4

Проект на Решение за осигуряване на средства за лечение на Рангел Вълчанов за сметка на средствата, постъпили по сметката за чужди средства BG 43BNBG 96613300148402


БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 4.


Точка 5

Проект на Решение за даване на съгласие за продажба на дълготрайни материални активи, собственост на „Напоителни системи” ЕАД – София


БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка


Точка 6

Проект на Решение за изпълнение плащанията по решенията на Европейския съд по правата на човека по делата „Илия Петров срещу България” (жалба №19202/03), „Йорданова и др. срещу България” (жалба №25446/06), „Кечев срещу България” (жалба №13364/05), „Петко Йорданов срещу България” (жалба №33560/06), „Рахмани и Динева срещу България” (жалба №20116/08), „Мадах и др. срещу България” (жалба №45237/08), и „Василев и Дойчева срещу България” (жалба №14966/04)


БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка


Точка 7

Проект на Решение за продажба на недвижим имот – собственост на „Холдинг Български държавни железници” ЕАД – София


БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 7


Точка 8

Проект на Решение за обявяване на имот – публична държавна собственост, за имот – частна държавна собственост, и за безвъзмездното му прехвърляне в собственост на Столична община, област София


БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 8.


Точка 9

Проект на Решение за обявяване на имоти – частна държавна собственост, за имоти – публична държавна собственост


БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 9.


Точка 10

Проект на Решение за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имот – частна държавна собственост, на община Долна Баня, Софийска област


БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 10.


Точка 11

Проект на Решение за учредяване на възмездно безсрочно право на строеж върху имот – публична държавна собственост, за изграждане на обект „Трафопост”, обслужващ „Учебно спортно-тренировъчна зала и тренировъчна игрище на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” в полза на „ЕВН България Електроразпределение” АД – Пловдив


БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 11.


Точка 12

Проект на Постановление за координация на националните органи по изпълнението на Решение №1105/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно списъка на документите за пътуване, които дават право на притежателя им да премине външните граници, и върху които може да се поставя виза и относно създаването на механизъм за създаването на този списък


БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 12.


Точка 13

Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и Съвета на министрите на Република Албания


БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 13.


Точка 14

Доклад относно одобряване на резултатите от участието в неформалното заседание на министрите по енергетика на Европейския съюз, проведено на 16 и 17 септември 2012 г. в Никозия


БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 14.


Точка 15

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – полезни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, площта „Кошарата”, разположена в землищата на с. Дългоделци и с. Якимово, община Якимово, област Монтана


БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 15.


Точка 16

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – полезни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, площта „Поляна”, разположена в землищата на с. Поляна, с. Каменец и с. Леярово, община Стралджа, област Ямбол


БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 16.


Точка 17

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за търсене и проучване на строителни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта „Калугерец”, разположена в землищата на с. Струма и с. Кръстилци, община Сандански, област Благоевград


БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 17.


Точка 18

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за търсене и проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта „Бяла вода”, разположена в землищата на гр. Перник и с. Батановци, община Перник, област Перник


БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 18.


Точка 19

Проект на Решение за одобряване позицията и състава на българската официална делегация за участие в третата сесия на Българо-черногорската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество,която ще се проведе от 15 до 18 октомври 2012 г. в Подгорица


БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 19.


Точка 20

Проект на Решение за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имот – частна държавна собственост, на община Смолян, област Смолян


БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 20.


Точка 21

Доклад относно одобряване позицията на българската страна за участие в 3190-ото редовно заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност (вътрешен пазар, индустрия, изследвания и космическо пространство), което ще се проведе на 10 и 11 октомври 2012 г. в Люксембург


БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 21.


Точка 22

Проект на Решение за приемане на годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите и изпълнението на националната здравна стратегия за 2011 г.


БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 22.


Точка 23

Проект на Решение за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на н нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта „Блок 1-22 Терес”, разположена в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море, и за уведомление за предоставяне на разрешение чрез конкурс


ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Уважаеми господин премиер, колеги, блок „Терес” се намира в дълбоко Черно море в южната част, като на север граничи с „Хан Аспарух”, там, където преди два месеца подписахме договор за търсене и проучване с „Тотал”, „ОМВ” и „Репсол”.

Това е стартът на конкурсната процедура. След като вземем решение на Министерски съвет ние ще обявим в Държавен вестник и в Официалния вестник на Европейския съюз и ще дадем възможност в рамките на 155 дни всяка компания, която се интересува и има капацитет да проучи, да участва, за да може и тази територия на дълбоко Черно море да я проучим за наличие на нефт и газ.

В съседство в турска територия са открити известни количества и нефт, и газ, така че смятаме, че в тази територия също има потенциал. С днешното решение ще дадем старт на процедурата конкурс за избор на компания, която да търси и проучва в Южната част на дълбоко Черно море.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Като си говорим за тези концесии, в Министерството на финансите, във финансовия инспекторат в последните няколко месеца са пристигнали няколко сигнали за друга концесия – горе-долу в този регион, която е дадена преди години, че самият начин на отдаване на тази концесия не е следвал съответните законови положения. Дали сте запознат с това, за какво става въпрос?

ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Най-вероятно става въпрос за блок „Силистар”, който е отново в южната част на Черно море, където има проведена процедура, приключила в началото на миналата година и за която процедура има дела във ВАС за това, че не е проведена по най-правилния начин. Бих помолил, ако има възможност Държавната финансова инспекция да направи проверка на процедурата, за да може, ако се установи някаква нередност в процедурата, да се предприемат мерки от наша страна.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Ще бъде добре, ако официално ни изпратите такова искане. Има няколко сигнала, но част от тях са анонимни, може би хората се притесняват и понеже не действаме по анонимни сигнали, ще е добре да има официално искане.

ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Благодаря, ще го направим.

БОЙКО БОРИСОВ: До другата сряда финансовата комисия да направи проверка, искам да имаме резултати по тази концесия, защото започна да ми става ясно защо и как толкова години не са давани тези концесии по законния ред. Проверете го и за сряда да имаме решение.


Точка 24

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от органите на Държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето, приета с Постановление №242 на Министерски съвет от 2007 г.


БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 24.


Точка 25

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за културното наследство


БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 25.


Точка 26

Проект на решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози


БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 26.


Точка 27

Проект на Постановление за приемане на Наредба за реда, начина и компетентните органи за установяването на критичните инфраструктури и обектите им и оценката на риска за тях


БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 27.


Точка 28

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с Постановление №364 на Министерски съвет от 2006 г.


ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Господин премиер, уважаеми колеги, следващите четири точки за изменения на наредбите са свързани с промените, които бяха направени в Закона за защита от дискриминация и на Кодекса за социално осигуряване, което означава, че правото на съпрузите на лицата, регистрирани като упражняващи свободни професии или занаятчийска дейност или съпрузите на регистрираните земеделски производители и на тютюнопроизводителите, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност по свое желание и за своя сметка да се осигуряват във фонд „Пенсии” и в „Обществено заболяване и майчинство” на държавното обществено осигуряване.

Тези наредби са гледани в Надзорния съвет на НОИ и Националния съвет за тристранно сътрудничество и предлагам четирите точки да бъдат приети.

СИМЕОН ДЯНКОВ: И аз потвърждавам, че вчера минаха всички тези точки на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 28.


Точка 29

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, приета с Постановление №30 на Министерски съвет от 2000 г.


БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 29.


Точка 30

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление №30 на Министерски съвет от 2000 г.


БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 30.


Точка 31

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за осигурителните каси, приета с Постановление №89 на Министерски съвет от 2011 г.


БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 31.


Точка 32

Проект на Постановление за определяне размера на линията на бедност за страната за 2013 г.


ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, всяка година правителството определя линията на бедност като процент от медиалния общ нетен еквивалентен доход с одобрени т. нар. минимални жизнени потребности. За следващата година предлагаме вариант 65 на сто от медиалния доход общо или 241 лева от 1 януари размера на линия на бедност за 2013 г. За тази година беше 236 лева. Така че предлагам от 1 януари линията на бедност да е 241 лева.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Също беше одобрено вчера от Националния съвет за тристранно сътрудничество.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 32.


Точка 33

Проект на Постановление за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната


ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Имаше много дискусии в Националния съвет за тристранно сътрудничество вчера по отношение на определянето на новия размер на минималната работна заплата. В крайна сметка, съгласувайки със синдикатите и с работодателите, ние предлагаме от 1 януари догодина минималната работна заплата да стане от 290 лева на 310 лева и по този начин часовата ставка става 1,85 лева при нормална продължителност на работното време 8 часа при петдневна работна седмица.

Искам да ви уведомя, че от началото на мандата правителството увеличи минималната работна заплата общо със 70 лева – от 240 лева на 310 лева и то с процент на инфлация за целия период по-малко от 10%. Докато предното правителство от 2005 до 2009 г. увеличи минималната работна заплата с 80 лева при среден процент на инфлацията за този период от 2005 до 2009 г. от над 26%. Така че аз смятам, че въпреки кризата, успяхме да намерим възможност, благодарение на правителството и на социалните партньори, за увеличаване размера на минималното заплащане. Това се отразява, естествено, след това и в договарянето на работните заплати по браншове, по отрасли и аз се надявам, че това ще е един добър репер през следващата година за определяне нивата на работните заплати в частния сектор. Така че, предлагам да бъде прието това предложение.

Искам да кажа, че с новия размер на минималната работна заплата от 1 януари 2013 г., след като се обложи с данък и с осигуровки, нетният размер, който се получава, е над линията на бедност, която приехме преди малко от 241 лева. Също така, съотношението между минималната работна заплата и средната работна заплата за страната е 40,9 на сто, което смятам, че е един нормален показател.

СИМЕОН ДЯНКОВ: И аз да внеса две пояснения. Първо, сравнението от юли 2009 г. досега и предишните четири години е особено важно, защото често се спекулира, като просто се казва в номинална стойност с колко е вдигната минималната работна заплата. Покупателната й способност зависи от това каква е била инфлацията. Само за 2008 г., само за една година инфлацията е била около 13% - доста по-голяма от инфлацията последните четири години. Така че, кумулативно ако се види инфлацията 2005 – 2009 г., тя е била около 34%, докато при нас за момента и всъщност до края на тази година инфлацията ще бъде около 9% кумулативно и следователно растежът на минималната работна заплата, след малко ще говорим за други доходи, като се сравнява с инфлацията специално за минималната работна заплата се оказва, че в предишния мандат, макар че тя е увеличавана номинално долу-горе със същата сума, която ние увеличаваме, реално при нас е двоен растежът от гледна точка на покупателна способност в този сегмент на социално по-слаби граждани.

Също искам да внеса, може би като обяснение, като извинение – в последната седмица доста се говори за една уж моя идея за диференцирана минимална работна заплата по региони. Всъщност, не съм предлагал никога такова нещо. Просто обобщавах какви са различните предложения, с които от различните представители на Националния съвет за тристранно сътрудничество са дошли при мен като председател на НСТС за вчерашното заседание, а те бяха – една от тези идеи беше, диференциация по региони, другата беше диференциация по сектори, третата беше диференциация във времето и т. н. Така че, както и вчера обяснихме, и днес ще обясня за пореден път, ние твърдо държим на идеята увеличаването да стане от 1 януари на 310 лева и по този начин всъщност сме близо двойно увеличили реалната покупателна способност на този сегмент. Благодаря.

БОЙКО БОРИСОВ: Слушайте ги, но не се ядосвайте на това, което говорят. Онзи ден Дянков правилно му каза на Станишев да не се ядосва, защото чух изумителни неща от него. В желанието си всеки ден да е в медиите месеци наред, а няма кой да му каже да гледа тази постановка „Език мой, враг мой”. В това предаване изрече такива неща, които много ме разсмяха, а и Дянков се подсмихваше само, защото се оказа, че министър-председателят, който е участвал заедно с президента тогава Путин и Първанов в подписването на договор за ядрена централа, в същото време казва, това е НЕК, а това е сто процента държавна фирма. За ядрена централа подписва директорът на НЕК, сиреч дали е подписал, дали не, той откъде да знае. Вярно е, че тогава Доган командваше заедно с така наречения съвет, където се събираха с Царя и Доган, но просто звучеше толкова нелепо да искаш референдум по една тема за АЕЦ Белене, а в същото време да казваш, че това е тема на една държавна компания, а не на правителството. Сиреч референдумът по смисъла на това, което казва, трябва да бъде срещу шефа на НЕК защо подписа или не подписа. Защото вчера казва, че да отрежеш, визираше ме мен, че откриваме селски пътища, аз вярно че съм открил и много селски пътища между села, които никога не са имали пътища и затова цялото население е излизало да се радва. Сега времето застудя, Лили подсети ме да си сложа пуловера, дето съм обещал на тази бабка, която ми го оплете. Те не са имали никога път там. Но открихме магистрала „Люлин”, открихме лотовете на „Тракия”, открихме Южната дъга, открихме столичното метро, открихме моста на „Брюксел”, открихме „Меден рудник” в Бургас. Неща, които той си е мечтал. Да не говорим за жп линиите, пречиствателните станции и всичко останало. Но понеже самочувствието му е огромно каза вчера, че това не било да отрежеш някаква лентичка там - строежът на ядрена централа. Сиреч не било проста работа. Значи той веднъж казва, че няма нищо общо с това, защото НЕК и шефът на НЕК трябва да подписва тези работи, в същото време от твърдението му, че не е проста работа, човек може да съди, че той има голям опит в изграждането на ядрени централи. Вярно, че прави първа копка, трета по ред първа копка, и всъщност това, което има като опит е как да разруши 80 % готова централа да я превърне в момента в един гьол и да изхарчи един милиард. В това безспорно има огромен опит и много голяма заслуга. Разбира се, ако е знаел че това става, а не НЕК да са си го правили самички. Но ако не е знаел за това и този му огромен опит в разрушаването и нито една тухла няма на площадка Белене, той не би могъл да знае как се строи. С една дума в няколко поредни изказвания той дава коренно различни тези, която една с една не могат да бъдат верни. И цитира мое изказване в „Панорама” навремето, когато съм казал и аз си го спомням до ден днешен, когато казах плюсовете и минусите на „Белене”. Плюсовете, които изброих тогава, бяха работните места, това, че като влезе оборудване от трети страни плащат данъци, за региона конкретно този строеж е добър. Обвързах го с удължаване живота на пети и шести реактор на „Козлодуй” и казах, това ако не се случи 2015-2016 г., когато паднат пети и шести реактор, ще настане криза за тока, цената ще скочи разбира се, сиреч моето изказване дума по дума е подредено. Какво в последствие се случи? Ние взехме решение да вземем единия реактор и да го сложим при пети и шести в „Козлодуй”, седми реактор и в момента се работи усилено по тази тема. Самите руснаци са готови да го строят, съответно пък в момента „Уестингхаус” и останалите правят необходимото проучване. С една дума от цялото ми пакетирано изказване какво им казвам: когато строим седми реактор там, който е две плюс, а другите два са двойки, руснаците няма как да не ни удължат живота на пети и шести, защото ще трябва да спрем седми, ако кажат че тези са лоши. Сиреч най-голямата опасност, визирана ми в това изказване, ние със строежа на седми блок сме го предотвратили. Плюс удължаването на живота, плюс още един хилядник с различни турбини, които говорим в момента и ще отиде на 1150 или на 1200 мегавата, с близо 900 мегавата зелени енергии, които сме присъединили в момента слънце, вятър, вода, плюс топлоелектрическите ни централи, целият този обем ни е предостатъчен и ще изнасяме и ток. И съответно единственото, което сме казали срещу „Белене” е, че нямаме държавни пари да я платим и че не бихме искали да заложим следващите поколения да плащат тази цена 20 и нагоре милиарда лева и още поне един милиард за електропреносна система. С една дума, в моето изказване тогава опасенията, които съм казал, ние сме ги предвидили всичките тук и сме ги гарантирали за хората.

Така че, правилно казва, че се ядосва, защото колкото повече говори, той казва толкова повече лъжи. Ето както сега и референдумът и затова вчера съм се срещнал с депутатите на ГЕРБ, както и Делян Добрев и Дянков бяха, самият текст, да видите каква огромна манипулация правят на хората. Самия текст на референдума е противоконституционен. Сиреч БСП, тези, които обясняваха дълго и напоително, че ГЕРБ не притежава добри юристи, както разбира се и финансисти, но понеже във финансите са числени измеренията и Европа и света призна нашата финансова дисциплина и успехи, които в това отношение имаме – Международен валутен фонд, рейтингови агенции и т.н., и те задават въпрос, който по Конституция, ако ГЕРБ сега като мнозинство в парламента го приеме, той е противоконституционен и ако се съберат 50 депутати и го атакуват пред Конституционния съд, референдумът ще падне. Всъщност на това разчита Станишев. Той знае,че не е подписал „Белене”. Той знае защо не го е подписал. Той на аерогарата се изпусна, че не е бил изгоден към тогава. Понеже медиите изцяло го обслужват в момента само Канал 3 го излъчи, мисля, всички други го потулиха. Защото оттогава досега нищо не се е променило, за да стане изгоден.

Следващото, ако ГЕРБ в момента им каже, ние като гласуваме с вас този текст, ние също ще подкрепим нещо, което в закона го пише, че не е конституционно. Тогава Меглена Кунева ще излезе и ще каже: ГЕРБ и БСП неконституционно поискаха референдум. А за обикновения зрител, или читател, или слушател, за обикновения гражданин, който се информира от медиите, ще остане, че БСП са искали референдум, ама ГЕРБ с някакъв трик не е допуснал референдум. Аз съм помолил депутатите да искат да направят извънредно заседание на Парламента, тези, които са по темата също да отидат. Ясно и точно на всички да се разясни всичко това. ГЕРБ да подкрепи точно текста, който предлага БСП. Ако господин Корнезов, който поне няколко пъти съм го слушал да се изказва като висш юридически капацитет, има доблест да каже от трибуната на Парламента, че този текст не е конституционен и да предложат текст за референдум, защото ГЕРБ, ние сме за референдум, но да направят текст, който да е конституционен, защото утре ще падне в Конституционния съд. Станишев явно нали са му казали, че е наговорил куп глупости и сега почва да иска да променяме Закона за референдумите, закона, който те са си направили. Този, който казваше, че ние сме с лобистки закони.

И още нещо, което съм казал, да знаете, което накара Дянков много да се радва, парите за референдума да се разделят пропорционално между политическите партии. Примерно ГЕРБ дава 8 милиона от държавната субсидия, БСП да даде 5, пропорционално колкото се пада, математиците да сметнат. Защото ние да ощетим пенсионерите, учителите, докторите, или инфраструктурата или военните, или полицаите, или строежа на съда, за безумията, които Станишев е сътворил. Ние щом искаме да направим нещо такова, защо да пипаме държавния бюджет. От дотациите на политическите партии, ето сега ви заявявам ГЕРБ ще даде тези пари от държавната субсидия за политическата партия колкото ни се пада пропорционално. Няма да правим предизборна кампания, ще спестим тези пари, ще ги дадем за референдум, за да не взимаме парите на децата. Тук ще видите кои партии са искрени за референдума и какво ще кажат: Дянков да намери пари. Дянков трябва да ги вземе от пенсионерите, трябва да ги вземе от учителите, от лекарите, от всички съсловия. Затова няма да ги взимаш, а ние, ето ГЕРБ дава най-голямата вноска от субсидията за референдума.

Използвах времето да ви кажа всичко това, защото по тези теми могат да ви срещнат журналисти, да ви питат, вие сте улисани в своите персонални задачи, може да не ги знаете тези теми, да знаете какво ми е решението.

Приемаме точка 33.

В този ред на мисли Дянков, виж с БНТ не само „Левски” – „ЦСКА” мача, но всички, които Националната телевизия има интерес да излъчи и клубовете са съгласни, след като те не могат да се разбират сами и се изнудват едни други, толерирай подобно действие, а именно Националната телевизия, които мачове и клубове са съгласни, да бъдат излъчени, ние ще ги подпомогнем.


  1   2   3

Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Министерски съвет iconОбщина мадан
Министерски съвет от 09. 07. 2002 година и Планът за изпълнение на Стратегията за модернизиране на държавната администрация, приет...

Министерски съвет iconЗаконност
Решение 465 на Министерски съвет от 09. 07. 2002 г и Плана за изпълнение на Стратегията за модернизиране на държавната администрация...

Министерски съвет iconХарта за правата на потребителя на административни услуги
Решение на Министерски съвет №465 от 09. 07. 2002г и Планът за изпълнение на Стратегията за модернизиране на държавната администрация...

Министерски съвет iconХарта за правата на потребителя на административни услуги на общинска администрация
Решение №465 на Министерски съвет от 09. 07. 2002 г и планът за изпълнение на Стратегията за модернизиране на държавната администрация...

Министерски съвет iconЗако н
Народно събрание по предложение на Министерски съвет Национална стратегия за закрила на детето, изградена върху принципите на този...

Министерски съвет iconРепублика българия министерски съвет зако н
Министърът на околната среда и водите ежегодно внася в Министерски съвет доклад за състоянието на околната среда, който след приемането...

Министерски съвет iconОбяснителназаписк акъм годишния финансов отчет на прбк министерски съвет към 31. 12. 2010 година
Годишният финансов отчет на прбк министерски съвет е изготвен във формата и съдържанието, определени съгласно т. 15 от Заповед №...

Министерски съвет iconИзходящ № и дата на заявлението
Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерски съвет

Министерски съвет iconМинистерски съвет на република българия национален съвет за сътрудничество по етническите
Инициативи за повишаване чувствителността на обществото към прояви на дискриминация”

Министерски съвет iconМинистерски съвет на република българия национален съвет за сътрудничество по етническите
Инициативи за повишаване чувствителността на обществото към прояви на дискриминация”

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом