Закон за българско гражданство чл13, чл. 37, чл. 39-40
ИмеЗакон за българско гражданство чл13, чл. 37, чл. 39-40
Дата на преобразуване08.02.2013
Размер68.48 Kb.
ТипЗакон
източникhttp://www.lukovit.com/bg/uslugi/zaiavlenia/prc21.doc
ОБЩИНА ЛУКОВИТ - LUKOVIT MUNICIPALITY

E-mail: Lukovit_ob@yahoo.comwww.Lukovit.com


Раздел:

Услуги

Подраздел:

Реализация на услугите

Група:

Административно-правно и информационно-техническо обслужване

РИ 7.5-І-21 Приемане на необходими документи за установяване

наличие на българско гражданство


1.ЦЕЛ

Целта e снабдяване на даден гражданин с удостоверение, в което се посочва дали лицето е или не е български гражданин, съгласно регистрите, които се водят в Министерство на правосъдието /чл.39, ал.1 от ЗБГ/. Тези регистри са: на лицата, придобили българско гражданство по натурализация; на лицата, загубили българско гражданство; на лицата с възстановено българско гражданство /чл. 38 от ЗБГ/.


2.ОБХВАТ

Участници

Процедурата е задължителна за:

- Директор Дирекция“АПИТО”

- главен експерт “АПИТО”

- деловодството

- заинтересуваното лице


3.СПРАВОЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Правно основание за извършване на процедурата

Закон за българско гражданство - чл13, чл.37, чл.39-40

Закон за гражданската регистрация – чл.23

АПК - Адмишнистративнопроцесуален кодекс – чл. 21, ал.1 и 4, 58, ал.1

Наредба №1 от 19.02.1999г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство – чл.15

Тарифа №1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата,прокуратурата, следствените служби, Министерство на правосъдието и Агенция по вписвания – т.57, т.59 и т. 60.

4.ТЕРМИНОЛОГИЧНИ СЪКРАЩЕНИЯ

ЗБГ - Закон за българско гражданство

ЗГР - Закон за гражданската регистрация

Наредбата - Наредба №1 от 19.02.1999г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство

АПК - Адмишнистративнопроцесуален кодекс

Тарифата - Тарифа №1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби, Министерство на правосъдието и Агенция по вписвания – т.57, т.59 и т. 60.


5.ПРАВИЛА

5.1. Общи положения

Информация за гражданството на лицата могат да искат : лицето, данни за гражданството на което се съхраняват, а след смъртта му – неговите наследници, както и органите на съдебната власт, министерствата и органите на местното самоуправление и местната администрация в рамките на тяхната компетентност и в случаите, определени със закон /чл.40, ал.1 от ЗБГ/.

Всяко заинтересувано лице може да подаде молба /заявление/ до Министерство на правосъдието за издаване на удостоверение за българско гражданство /чл.39, ал.1 от ЗБГ/.

Издаденото удостоверение за гражданство има валидност 1 година от издаването му/чл.39, ал.2 от ЗГР/.


5.2. Особени процедури

Заинтересуваното лице подава заявление по образец чрез общината по постоянния му адрес, която ги изпраща служебно на Министерството на правосъдието /чл..15, ал.3 от Наредба №1/.

Ако заявителят не е навършил 14 години или е поставен под пълно запрещение, молбата се подава от двамата родители или настойника му. Тя се подава само от единият родител, когато другият е лишен от родителски права /чл.1, ал.2 от Наредбата/.

Заинтересуваното лице подава заявлението лично, по пощата или чрез изрично упълномощено по нотариален ред лице. Заявленията, подадени по пощата или чрез пълномощника трябва да бъдат с нотариално заверен подпис /чл.2, ал.2 и във връзка с чл.15, ал.1 от Наредбата/.

5.3. Необходими документи:

  • препис от акта за раждане на заявител

  • дубликат от удостоверение за раждане.

- документ, удостоверяващ датата и начина на напускане на страната;

- справка по регистрите за гражданско състояние от съответната община или кметство, относно гражданството на молителя;

  • фотоснимка на ляв полуанфас – 2 бр. /чл.15,ал.2 от Наредбата/

  • квитанция за платена държавна такса

- заявление по образец – ФРМ 7.5-І-21-01

- заявление за установяване наличието на българско гражданство

ФРМ 7.5-І-21-02

Документ издаван от Община-Луковит

- не се издава


Справката по чл.15, ал.2, т.3 от Наредбата, заявителят изисква от общината или кметството, където е неговият постоянен адрес.

За издаване на надлежната справка, заявителят се отнася писмено до общинската или кметската администрация. Длъжностното лице от администрацията след справка в регистъра за населението /чл.23,ал.3,т.1 от ЗГР/, удостоверява дали лицето е записано като български гражданин или не е такъв /чл.24, ал.2 от ЗГР/.


5.4. Време за изпълнение

Услугата се извършва в сроковете предвидени в чл. 57 от АПК

6. ОТКАЗ

Отказът да се издаде удостоверение е отказ за извършване на административна услуга по смисъла на чл. 21, ал. 1 и 4 и чл. 58, ал. 1 от АПК.

7. ТАКСИ

За издаване на удостоверение за българско гражданство от Министерство на правосъдието се определят от особеностите на конкретния случай, като различните хипотези са разгледани диференцирано в Тарифа №1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби, Министерство на правосъдието и Агенцията по вписвания, където в т.57, т.59 и т.60 са определени в абсолютен размер.

Цената на услугата се определя на основание чл.43 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Луковит и е изложена на информационното табло на Общината.


8. Регистър на ревизиите

Дата на издаване

Ревизия

Променени

стр. №

Вид на промяната30.11.2004

01
Оригинален документ20.03.2005

02

2

3

Променена идентификация

Променена такса08.02.2006

03

1-4

Актуализация18.08.2008

04

1-4

Актуализация

9. ПРОЦЕДУРАТА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗА:


№ ПО РЕД


Длъжност


Име и фамилия

Запознат с процедурата /подпис/Директор Дирекция “АПИТО”

Анка Антонова
2.

Гл. експерт “АПИТО”

Йонка Димитрова
3.

Гл. експерт “АПИТО”

Йорданка Димитрова
4.

Технически сътрудник

Пламенка Николова
5.

Технически сътрудник

Мима ВасилеваРИ

Име и фамилия

Организационно звено

Подпис

Съставил

Анка Антонова

Дирекция“АПИТО” – директор
Проверил

Камелия Василева

Секретар Община
Утвърдил

Иван Грънчаров

КметОбщина – Луковит, услуга: Приемане на необходими документи за Page of

установяване наличие на българско гражданство,РИ 7.5-І-21

Издадена на:18.08/2008 год. Ревизия: 04


Свързани:

Закон за българско гражданство чл13, чл. 37, чл. 39-40 iconЗакон за гражданска регистрация
Указ на Вицепрезидента на Република България. Получилите и възстановили българско гражданство се обслужват административно по постоянен...
Закон за българско гражданство чл13, чл. 37, чл. 39-40 iconМинистерство на правосъдието дирекция "българско гражданство"
Списък на необходимите документи за придобиване на българско гражданство по обща натурализация
Закон за българско гражданство чл13, чл. 37, чл. 39-40 iconМинистерство на правосъдието дирекция "българско гражданство"
Списък на необходимите документи за придобиване на българско гражданство по обща натурализация
Закон за българско гражданство чл13, чл. 37, чл. 39-40 iconМинистерство на правосъдието дирекция "българско гражданство"
Списък за необходимите документи за установяване наличието на българско гражданство
Закон за българско гражданство чл13, чл. 37, чл. 39-40 iconМинистерство на правосъдието дирекция "българско гражданство"
Списък за необходимите документи за установяване наличието на българско гражданство
Закон за българско гражданство чл13, чл. 37, чл. 39-40 iconПридобиване на българско гражданство Списък на небходимите документи за придобиване на българско гражданство от лица от български произход
Молба до Консулска служба (по образец; получава се от Консулска служба или се изтегля от сайта на посолството)
Закон за българско гражданство чл13, чл. 37, чл. 39-40 iconОсвобождаване от българско гражданство Списък на небходимите документи за освобождаване от българско гражданство
Молба до министъра на правосъдието (по образец; получава се Министерството на правосъдието или от Консулската служба). Молбата трябва...
Закон за българско гражданство чл13, чл. 37, чл. 39-40 iconДирекция "Българско гражданство" обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за освобождаване от българско гражданство, както следва
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за освобождаване от българско гражданство,...
Закон за българско гражданство чл13, чл. 37, чл. 39-40 iconБългарско гражданство
Молба от лицето по образец Приложение №1 към Наредба №1 от 19 февруари 1999 г за прилагане на Глава пета от Закона за българското...
Закон за българско гражданство чл13, чл. 37, чл. 39-40 iconПридобиване на българско гражданство по обща натурализация Списък на небходимите документи за придобиване на българско гражданство по обща натурализация
Молба до министъра на правосъдието (по образец; получава се Министерството на правосъдието или от Консулската служба). Молбата трябва...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом