Закон за гражданска регистрация
ИмеЗакон за гражданска регистрация
Дата на преобразуване08.02.2013
Размер72.08 Kb.
ТипЗакон
източникhttp://www.lukovit.com/bg/uslugi/zaiavlenia/prc19.doc
ОБЩИНА ЛУКОВИТ - LUKOVIT MUNICIPALITY

E-mail: Lukovit_ob@yahoo.comwww.Lukovit.com


Раздел:

Услуги

Подраздел:

Реализация на услугите

Група:

Административно-правно и информационно-техническо обслужване

РИ 7.5-І-19 Вписване в регистъра на населението на

лица получили или възстановили българско

гражданство. Вписвания и архивиране на ЛРК

на лица освободени или лишени от

българско гражданство.
  1. ЦЕЛ

Целта e вписване в регистрите за населението на всички лица, променили гражданство с Указ на Вицепрезидента на Република България. Получилите и възстановили българско гражданство се обслужват административно по постоянен адрес, а освободените и лишените от българско гражданство се вписват в архивния регистър.


  1. ОБХВАТ

Участници

- Граждани получили или възстановили българско гражданство.

  • Общинска администрация - АПИТО

- Други държавни органи съобразно законоустановените им норми.

Процедурата е задължителна за:

Директор дирекция “АПИТО”

Гл.експерт “АПИТО”

Мл.експерт “АПИТО”

Деловодството


  1. СПРАВОЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Правно основание за извършване на процедурата

Закон за гражданска регистрация.

Закон за Българско гражданство – глава ІІ, ІV и V

Административно процесуален кодекс – чл. 21, ал. 1 и 4, чл. 58, ал. 1

Закон за местни данъци и такси - чл.110.  1. ТЕРМИНОЛОГИЧНИ СЪКРАЩЕНИЯ

ЗГР – Закон за гражданска регистрация

ЗБГ – Закон за българско гражданство

ЗМДТ – Закон за местни данъци и такси

АПК – административнопроцесуален кодекс


  1. ПРАВИЛА

5.1. Общи положения

Съгласно чл.22/1/ от Закона за гражданска регистрация на всяко лице, подлежащо на гражданска регистрация, се съставя личен регистрационен картон/ЛРК/ от общината/кметството, района/ по постоянен адрес на лицето.

За българските граждани се съставя “ЛРК – Б” – бял регистрационен картон.

ЛРК се съставя в общината/кметството по постоянен адрес за лица придобили или възстановили българско гражданство. Основание за съставяне на ЛРК са “Удостоверение за българско гражданство” издадено от Министерство на правосъдието и подадено “Заявление за постоянен адрес”. Въз основа на тези и други официални документи, предоставени от гражданина, се съставя ЛРК с данни за семейното му положение, деца, родители, братя и сестри.

ЛРК на освободените или лишени от българско гражданство лица се архивират.

Архивирането на ЛРК в архивния регистър на населението е форма на съхранение и означава преминаване на ЛРК от Регистър на населението на българските и чужди граждани в Архивния регистър. Преди прехвърлянето им от активните раздели в архивните раздели, данните на всички показатели се омастиляват с химикал., а в раздел “Изменения по точки и особени бележки” се записва основанието за архивиране - указа на Президента за освобождаване или лишаване от българско гражданство. Архивирането е задължително.


5.2. Особени процедури

За придобито или възстановено българско гражданство общината може да получи от Министерство на правосъдието писмо-уведомление, което не е достатъчно основание за вписване в регистрите за население. В случай, че общината/кметството не е получила официално писмо-уведомление от Министерство на правосъдието, това не е повод за отказ за регистрация на лицето след представянето на удостоверение за придобито/възстановено българско гражданство и заявление за постоянен адрес. Необходимо е обаче, да се направи съответната справка чрез ТЗ”ГРАО” за наличие на запис за това лице в НБД и присвояване на ЕГН по съществуващата технология. Едва след това се пристъпва към съставяне ЛРК. За НБД”Население” се обработва в зависимост от това дали има запис или не.

При издаване на български документи за самоличност, чрез дипломатическите и консулски представителства на Република България на лица, постоянно живущи в чужбина може да се установи, че те не са регистрирани в регистрите за населението За регистрирането на тези лица е необходимо с документите за издаване на български документи за самоличност, да попълнят в българското представителство специален образец “Анкетна карта”. Тя съдържа данни, необходими за съставянето на личния регистрационен картон при регистрирането на лицето.

5.3. Необходими документи:

- Удостоверение за българско гражданство

- Заявление за постоянен адрес

- Преведени и заверени документи удостоверяващи личните данни на лицето

- Заявление по образец – ФРМ 7.5-І-19-01

Документ издаван от Община-Луковит

- не се издава

5.4. Време за изпълнение

- Вписването в регистъра за население /съставяне на ЛРК / - до3 ден

- Създаване или коригиране на запис в НБД”Население” – до 14 дена


6. ТАКСИ

За съставяне на личен регистрационен картон такса не се заплаща.

За удостоверението за постоянен адрес се заплаща местна такса съгласно чл.110, ал.1, т.4 от ЗМДТ. Цената на услугата се определя на основание чл.43 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Луковит и е изложена на информационното табло на Общината.


8. Регистър на ревизиите

Дата на издаване

Ревизия

Променени

стр. №

Вид на промяната30.11.2004

01
Оригинален документ20.03.2005

02

2

3

Промяна срок и идентификация

Променена такса08.02.006

03

1-4

Актуализация18.08.2008

04

1-3

Актуализация

9. ПРОЦЕДУРАТА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗА:

№ ПО РЕД


Длъжност


Име и фамилия

Запознат с процедурата /подпис/Директор Дирекция “АПИТО”

Анка Антонова


Мл. експерт “АПИТО”

Елена Димитрова


Гл. експерт “АПИТО”

Йонка Димитрова


Гл. експерт “АПИТО”

Йорданка Димитрова


Технически сътрудник

Пламенка Николова
5.

Технически сътрудник

Мима Василева
6.

Кмет

Населено място
7.

Специалист

Населено мястоРИ

Име и фамилия

Организационно звено

Подпис

Съставил

Анка Антонова

Дирекция”АПИТО” – директор
Проверил

Камелия Василева

Секретар Община
Утвърдил

Иван Грънчаров

КметОбщина – Луковит, услуга: Вписване в регистъра на населението на лица получили Page of

или възстановили българско гражданство. Вписвания и архивиране на ЛРК на лица

освободени или лишени от българско гражданство ,РИ 7.5-І-19

Издадена на:08.02/2006 год. Ревизия: 03

Свързани:

Закон за гражданска регистрация iconЗакон за гражданската регистрация
Целта e всички документи по гражданско състояние и гражданска регистрация издадени от общината или кметствата, след заверка в общинската...
Закон за гражданска регистрация iconЗакон за публичност и регистрация на лобс и т и т
...
Закон за гражданска регистрация iconЗакон за гражданската регистрация
Чл. (1) Този закон урежда условията и реда за гражданската регистрация на физическите лица в Република България
Закон за гражданска регистрация iconГлавна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване"

Закон за гражданска регистрация iconЗакон за юридическите лица с нестопанска цел /. Когато по закон се изисква специална регистрация за извършване на определени дейности и услуги, кандидатите за външни доставчици трябва да представят удостоверение за регистрация
Чл. 1 С тази наредба се определя редът и условията за осъществяване на публично-частните партньорства в Община Джебел,формите на...
Закон за гражданска регистрация iconАдминистративни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне
Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в чужбина
Закон за гражданска регистрация iconЗакон за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица
Чл. (Изм. Дв, бр. 29 от 2005 г., бр. 62 от 2010 г. ) Обявява се политическа и гражданска реабилитация на лицата, които са били незаконно...
Закон за гражданска регистрация iconСтановище на института за пазарна икономика по проект на закон
Народното събрание (Закон за лобирането по поръчка на Илия Петров и проект на Закон за публичност и регистрация на лобистите и лобистката...
Закон за гражданска регистрация iconЗакон за публичност на лобизма
Чл. (1) Този закон урежда условията, реда за регистрация, забраните и ограниченията за осъществяване на лобистка дейност
Закон за гражданска регистрация iconЗакон за изменение и допълнение на закон за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом