Частен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по счетоводство и отчетност теория и практика
ИмеЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по счетоводство и отчетност теория и практика
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер48.64 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://www.svetimina.eu/downloads/schetovodstvo i otchetnost.doc
ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ “СВ.МИНА”


УТДЪРДИЛ:

ДИРЕКТОР:


КОНСПЕКТ

по


СЧЕТОВОДСТВО И ОТЧЕТНОСТ

теория и практика

Професия: ХОТЕЛИЕР

Специалност: ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТОІІ - ри курс


Раздел 1. Същност и място на счетоводството в мениджмънта на туристическата фирма

Същност и място на счетоводството в мениджмънта на туристическата фирма.

Характерни черти на счетоводството като система за създаване на информация.

Нормативна уредба на счетоводството в Република България.

Раздел 2. Предмет и обекти на счетоводството

Предмет и обекти на счетоводството.


Кръгооборотът на средствата като обект на счетоводството.

Състоянието на средствата като обект на счетоводството.

Активи и източници на тяхното финансиране – същност и взаимна зависимост.

Чуждите активи и условните вземания и задължения като обект на счетоводството.

Класификация на активите.

Класификация на финансовите източници на активите.

Раздел 3. Метод на счетоводството

Същност и елементи на счетоводния метод.

Счетоводни способи.

Раздел 4. Балансово обобщаване. Счетоводен баланс

Същност на способа балансово обобщаване.

Счетоводен баланс- същност,строеж и форма.

Съдържание и структура на счетоводния баланс.

Оценки на активите и пасивите в баланса.Видове счетоводни баланси.

Изменения на баланса под влияние на стопанските операции.

Раздел 5. Система на счетоводните сметки. Двойно записване по сметките

Същност и значение на системата на счетоводните сметки за създаването на счетоводната информация.

Строеж на счетоводна сметка. Модели на счетоводни сметки.

Откриване, водене и приключване на активна счетоводна сметка.

Откриване, водене и приключване на пасивна счетоводна сметка.


Същност и значение на способа двойно /двустранно/ записване по сметките за създаването на счетоводната информация.

Счетоводните статии като реализация на способа на двойното записване по сметките.

Текущо и периодично счетоводно отчитане.

Годишният финансов отчет като носител на създадената счетоводна информация.

Раздел 6. Документиране и счетоводни документи. Инвентаризиране и инвентаризация на активите и пасивите

Същност и значение на документирането на стопанските операции.

Видове счетоводни документи. Документооборот.

Изисквания към съдържанието, съставянето и съхранението на счетоводните документи.

Материална отговорност. Материалноотговорни и отчетни лица.

Същност и значение на инвентаризирането за вярното представяне на състоянието на предприятието.

Същност, периодичност и организация на инвентаризацията на активите и пасивите. Видове инвентаризации.

Документиране на инвентаризацията. Резултати от инвентаризацията и тяхното отчитане.

Раздел 7. Оценяването, калкулирането и сводирането като счетоводни способи

Същност на оценяването и калкулирането

Същност и видове калкулации

Същност на сводирането и резултати от неговото прилагане

Раздел 8. Организация на счетоводството

Същност и значение на организацията на счетоводството.

Счетоводна политика на предприятието.

Елементи на организацията на счетоводството:

  • принципи на счетоводството и тяхното значение за създаването на счетоводната информация;

  • правила за първоначално оценяване на активите и пасивите;

  • видове исторически цени и техните съставни елементи;

  • методи за оценяване потреблението на материалните запаси /краткотрайни и дълготрайни/

  • класификация на приходите и разходите;

  • организация на периодичното счетоводно отчитане.

Раздел 9. Обща характеристика и организация на счетоводството и отчетността в туризма

Раздел 10. Счетоводно отчитане на дълготрайните материални активи ( ДМА)

Същност и значение на ДМА за дейността на предприятията.

Състав и класификация на ДМА в туризма.

Организация на счетоводното отчитане на ДМА.

Счетоводно отчитане на придобиването на ДМА /чрез покупка, строителство и по безвъзмезден начин/.

Счетоводно отчитане на потреблението /амортизацията/ на ДМА.

Счетоводно отчитане на последващите разходи за ДМА.

Счетоводно отчитане на изваждането от употреба и на ликвидацията на ДМА.


Раздел 11. Счетоводно отчитане на материалните запаси

Същност, състав и организация на счетоводното отчитане на материалните запаси.

Документиране и счетоводно отчитане на придобиването на материали.

Документиране и счетоводно отчитане на потреблението на материалите. Специфични моменти в хотелите и ресторантите.

Документиране и счетоводно отчитане на придобиването на продукти и стоки в ресторантьорството.

Документиране и счетоводно отчитане на продажбата на кухненска продукция и стоки в обектите за хранене и развлечения.

Раздел 12. Счетоводно отчитане на разходите

Организация на счетоводното отчитане на разходите.

Счетоводно отчитане на разходите за дейността.

Счетоводно отчитане на финансовите и извънредните разходи.

Раздел 13. Счетоводно отчитане на приходите и формирането и разпределението на финансовия резултат

Организация на счетоводното отчитане на приходите.

Документиране и счетоводно отчитане на приходите от продажба на продукция и стоки в обектите за хранене и развлечения.

Документиране и счетоводно отчитане на приходите от продажби на нощувки и услуги.

Счетоводно отчитане на финансовите и извънредните приходи.

Счетоводно отчитане на формирането и разпределението на финансовия резултат на предприятието.

Раздел 14. Годишно счетоводно приключване и годишен финансов отчет

Същност и етапи на годишното счетоводно приключване.

Годишен финансов отчет – същност, предназначение, изисквания и съставни елементи. Ред за представяне и публикуване на ГФО.


ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:


1. Петров Л., Основи на счетоводството, Мартилен, С., 2004.

2. Божков В., Г. Илиев, С. Петрова, Счетоводство на фирмата, Горекс Прес, С., 2004.

3. Начева Р., Отчетност на фирмите в ресторантьорството, Форком, 2002.

4. Начева Р., Счетоводство на туристическото предприятие, Форком, 2004.

5. Закон за счетоводството.

6. Счетоводни стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия. 2005 г.

7. Закон за туризма.


ИЗГОТВИЛИ: 1. Т.Стоянова

2. Г.Цветков

Свързани:

Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по счетоводство и отчетност теория и практика iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по счетоводство и отчетност теория и практика
Същност и място на счетоводството в мениджмънта на туристическата фирма
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по счетоводство и отчетност теория и практика iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по маркетинг теория и практика
Платежоспособното търсене-фактор за развитие и разнообразяване на предлагането в туризма
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по счетоводство и отчетност теория и практика iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по маркетинг теория и практика
Платежоспособното търсене-фактор за развитие и разнообразяване на предлагането в туризма
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по счетоводство и отчетност теория и практика iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по финансов мениджмънт теория
Концепция за избягване на риска и ефективния портфейл. Диверсификация на портфейла
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по счетоводство и отчетност теория и практика iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по екскурзоводство и анимация в хотела теория и практика
Основни понятия – екскурзия, екскурзоводска услуга, екскурзоводско обслужване, анимация, анимационна услуга, атракция
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по счетоводство и отчетност теория и практика iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по туристически ресурси

Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по счетоводство и отчетност теория и практика iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по туристически ресурси

Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по счетоводство и отчетност теория и практика iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по туроператорска и турагентска дейност теория
Правно регламентиране на туроператорската и турагентската дейност в българия
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по счетоводство и отчетност теория и практика iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор
Аврамов, А.,Л. Станев, Промишлена статистика с основи на общата теория, София, 1983
Частен професионален колеж по туризъм \"СВ. Мина\" утдърдил: директор: конспект по счетоводство и отчетност теория и практика iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по бизнес право
Основни права и задължения на данъчните субекти. Деклариране и внасяне на данъка. 12. 3
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом