2700 Благоевград, ул."Иван Михайлов" №66
Име2700 Благоевград, ул."Иван Михайлов" №66
Дата на преобразуване08.02.2013
Размер66.61 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://cst.swu.bg/mag/I 2.1.doc


ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ “НЕОФИТ РИЛСКИ”

2700 Благоевград, ул.”Иван Михайлов” №66


тел.+359/73/2 45 68, факс: +359/73/2 93 25

E-mail: iliadg@aix.swu.bg
ПРИРОДО – МАТЕМАТИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ


Утвърждавам:…….…………………………………

Декан: /доц. д-р Борислав Юруков/


У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А


по

дисциплината “Оптични комуникации и пренос на данни“


включена като избираема учебна дисциплина

в учебния план на специалност “Компютърни системи и технологии”Професионално направление:

5.3 Комуникационна и компютърна техника

Образователно-квалификационна

степен на обучение:

Магистър

Факултет:

Природо – математически

Обучаваща катедра:

Компютърни системи и технологии

Код:


БЛАГОЕВГРАД

2007

Извадка от учебния план


Вид на занятието

Семестър

Хорариум, часове

Кредит

Вид на оценяването

Седмично

общо

Аудиторна заетост

II

4

60

2,5

Изпит

А. Лекции

ІI

2

30

-

-

Б. Семинарни упражнения

II

-

-

-

-

В. Лабораторни упражнения

II

2

30

-

-

Извънаудиторна заетост

II

-

90

2,5

Текущ контрол

Общ кредит


5,0

-
Анотация


Дисциплината „Оптически комуникации и предаване на данни” запознава студентите с основните компоненти и процеси за изграждането и функционирането на информационните системи за предаване на данни, при които каналът на връзка е оптичен – оптични влакна или оптични кабели.

Въвеждат се параметрите и основните характеристики на различните видаве оптични влакна, излъчватели и приемници на светлинните сигнали, видовете системи, както и процесите мултиплексиране, модулация и др.

Дисциплината се базира на знанията от дисциплините Физика, ЕППЕ, Сигнали и системи.

Съдържание на учебната програмаА. Лекции

 1. Общи сведения за комуникационните системи с оптични влакна. Конфигурация, принцип на действие, приложение и перспективи за развитие.

Хорариум: 1 час


 1. Свойства на светлината, характеристики и параметри.

Хорариум: 1 час


 1. Представяне на светлината като оптични лъчи. Пречупване и отражение. Закон на Снел.

Хорариум: 1 час 1. Оптични влакна. Разпространение на оптичните лъчи в оптични влакна. Моди.

Хорариум: 2 часа 1. Ъгъл на въвеждане и числена апертура. Широчина на спектъра и скорост на разпространение.

Хорариум: 1 час 1. Видове загуби в оптичните влакна.

Хорариум: 1 час 1. Дисперсия. Видове.

Хорариум: 1 час 1. Видове оптични влакна в зависимост от профила.

Хорариум: 1 час 1. Комуникационни системи с аналогово предаване на данни.

Хорариум: 1 час 1. Комуникационни системи с цифрово предаване на данни. Кодиране. Скорост на предаване и широчина на лентата. Ефекти на дисперсията.

Хорариум: 2 часа 1. Компоненти на оптичните линии. Свързване на оптичните влакна – чрез заваряване и механично. Конектори – загуби от свързването. Разклонители – тип звезда и Т. Оптични ключове.

Хорариум: 2 часа 1. Модулация и видове.

Хорариум: 2 часа 1. Мултиплексиране чрез разделяне по време.

Хорариум: 1 час 1. Мултиплексиране по честота.

Хорариум: 2 часа


 1. Източници на светлина. Основни изисквания. Квантова ефективност. Определящи величини и параметри. Основни положения от теорията на светлинното излъчване.

Хорариум: 2 часа


 1. Светодиоди (LED). Видове. Свойства, характеристики и параметри. Лазерни диоди (LD). Видове. Свойства, характеристики и параметри. Схеми за управление на LED и LD.

Хорариум: 1 час


 1. Приемници на светлина. Видове, характеристики и параметри. Приемни оптични модули. Характеристики и параметри.

Хорариум: 3 часа


 1. Видове системи с оптични влакна. Принцип на действие. Видаве. Ретланслатори.

Хорариум: 2 часа


 1. Основни понятия от теорията на вълновия анализ за изследване на процеси в оптични влакна.

Хорариум: 3 часа


Б. Семинарни упражнения

 1. Определяне на основни параметри на светлината в оптични среди. Закони.

Хорариум: 6 часа 1. Видове оптични влакна. Определяне на характеристики и параметри.

Хорариум: 6 часа 1. Изчисление на схеми за управление на предавателни модули.

Хорариум: 6 часа 1. Изчисление на схеми за управление на приемни модули.

Хорариум: 6 часа 1. Определяне на основни параметри и характеристики на модулатори и мултиплексори.

Хорариум: 6 часа


В. Лабораторни упражнения

  По учебен план не се предвиждат лабораторни упражнения.ЛИТЕРАТУРА ПО ОПТИЧЕСКИ КОМУНИКАЦИИ И ПРЕНОС НА ДАННИОсновна

1. Keiser G., Fiber Communication Optic, N.Y. USA

2. Zanger H, Zanger C., Fiber optics. Communication and Other Applications, N.Y.USA


Допълнителна

3. Тошев Г. и др. – Теоретична електротехникар ч.4, София, Техника, 1993

4. Тошев Г. – Курс лекции.

организация на обучението ПО ОПТИЧЕСКИ КОМУНИКАЦИИ И ПРЕНОС НА ДАННИ


А. Аудиторна заетост

1. Лекции

За онагледяване на преподавания лекционен материал се използват компютър, шрайбпроектор, учебни видеофилми, демонстрационен софтуер, нагледни материали (табла и схеми), част от които са разработвани като курсови работи на студенти..


2. Семинарни упражнения

Семинарните упражнения се провеждат на подгрупи. Решават се задачи по съответните теми. В началото на упражнението със студентите се прави преглед на необходимия за решаване на задачите теоретичен материал.


3. Лабораторни упражнения

  По учебен план не се предвиждат лабораторни упражнения.


В. Извънаудиторна заетост

1. Подготовка на домашни задания

- работа в библиотека - 15 часа

- консултации - 10 часа

- самостоятелна подготовка – 10 часа

2. Подготовка на контролни работи (курсов проект)

- Internet и библиотека – 15 часа

- разработка на проекта – 10 часа

- консултации – 10 часа

3. Подготовка за изпит – 20 часа

организация на оЦЕНЯВАНЕТО ПО ОПТИЧЕСКИ КОМУНИКАЦИИ И ПРЕНОС НА ДАННИ


Текущия контрол се осъществява по време на упражненията през семестъра, чрез контролни за проверка относно умението на студентите да решават задачи от текущия материал. Изпитна процедура – до изпит се допускат всички студенти, като изпитът е в писмена форма..


Автор: доц.д-р Георги Тошев

щатен преподавател в катедра “Компютърни системи и технологии”


Подпис:.................................

Програмата е обсъдена и приета от Катедрения съвет

на катедра “Компютърни системи и технологии”

Протокол №10/25.04.2006 г.


Ръководител катедра:..............................................

/доц. д-р В.Христов/

Свързани:

2700 Благоевград, ул.\"Иван Михайлов\" №66 icon2700 Благоевград, ул."Иван Михайлов" №66
В предложената учебна програма се разглеждат основните принципи на компютърното моделиране на въздействието електромагнитното поле...
2700 Благоевград, ул.\"Иван Михайлов\" №66 icon2700 Благоевград, ул."Иван Михайлов" №66
Особено внимание се отделя на интерфейсните компоненти и принципите на интерфейсната техника. Отделните теми се илюстрират със съвременни...
2700 Благоевград, ул.\"Иван Михайлов\" №66 icon2700 Благоевград, ул."Иван Михайлов" №66
Компютърни системи и технологии” основни познания за нормативната база, методите, начините и средствата за осъществяване на управленските...
2700 Благоевград, ул.\"Иван Михайлов\" №66 icon2700 Благоевград, ул. „Иван Михайлов №66
Специалистът има широка социална култура, умения за общуване, емоционална стабилност, организираност и деловитост, креативност и...
2700 Благоевград, ул.\"Иван Михайлов\" №66 iconBg-благоевград: Покупка обявление за поръчка доставки
Многопрофилна болница за активно лечение -благоевград" ад, ул. "Славянска" №60, За: д-р Красимир Михайлов Изпълнителен Директор,...
2700 Благоевград, ул.\"Иван Михайлов\" №66 iconИщец в процеса е Белви оод, еик 101628518, седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Иван Михайлов 2, представлявано от управителя Е. К. Е ответник е
Благоевград, ул. Иван Михайлов 2, представлявано от управителя Е. К. Е ответник е Б. В. К., Егн, адрес б предявени са искове по чл....
2700 Благоевград, ул.\"Иван Михайлов\" №66 icon2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов, 66 Tel. + 359 /73/ 8855 01, Fax: + 359 /73/ 8855 16
Студентите, завършили бакалавърски програми в така посочените направления имат правото по свой избор да запишат учебен план на три...
2700 Благоевград, ул.\"Иван Михайлов\" №66 iconИван Михайлов Радко: Аз съм българин от Македония
...
2700 Благоевград, ул.\"Иван Михайлов\" №66 iconДо Областен управител на Благоевград Адрес: пл. "Г. Измирлиев" №9 2700 Благоевград, Копие
Община Благоевград и/или юридически лица с нейно участие в държавен поземлен имот №000951, в земл на с. Бистрица, общ. Благоевград,...
2700 Благоевград, ул.\"Иван Михайлов\" №66 iconBg-благоевград: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Многопрофилна болница за активно лечение -благоевград" ад, ул. "Славянска" №60, За: Биляна Митева юрисконсулт, р българия 2700, Благоевград,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом