Производството е образувано по жалба от И. В. П., Егн *, от село
ИмеПроизводството е образувано по жалба от И. В. П., Егн *, от село
Дата на преобразуване08.02.2013
Размер79.45 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://petrich.judiciary-bg.org/Courts/RC/Petrich/wa.nsf/4a1cf49970f8f217c225765c0058fdba/367051
Производството е образувано по жалба от И. В. П., ЕГН *, от село

П., У. № 2, община П. срещу наказателно постановление от 14.04.2009година на ОД

на М..

Сочи се в жалбата, че описаното в наказателното постановление не

отговаря на действителното фактическо положение. Твърди се, че по време на

престоя на непълнолетните С. К. и Г. Б в кафе-клуб „С”, същите са били

с придружители – дееспособни и пълнолетни лица, както и че не им е сервиран или

продаван алкохол от персонала на заведението.

С горното мотивира искане за отмяна на наказателно постановление

от 14.04.2009година на Началника на РУ на М.-П., изцяло, като неправилно и

незаконосъобразно.

В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично и с пълномощник.

Изразяват становище за допустимост и основателност на жалбата. Сочат

доказателства в подкрепа на позицията си. По същество пледират за уважаване на

жалбата и отмяна на наказателното постановление.

За ответната страна представител не се явява. Не изразява

становище по жалбата.

По делото са събрани писмени доказателства – документите по

преписка № 62 от 16.03.2009година по описа на РУ на М.-П.. Събрани са и гласни

доказателства-обясненията на жалбоподателя, разпитани са свидетелите К. М., М.

Г. / служители на РУ на М.-П./, М. И., Д. Т., С. К..

След като прецени събраните по делото доказателства, съдът

установи от фактическа страна следното:

Жалбоподателят И. В. П. е млад човек – на 30години, с висше

образование, неосъждан. Работи като управител в кафе –аперитив „С”,

находящо се в село П., община П..

Установи се по делото, че на 14.03.2009година около 00.45часа

полицейските служители –свидетелите М. и Г. извършили проверка в управляваното

от П. заведение. В обекта М. установил присъствието на свидетелките М. И., С.

К., Д. Т. и на приятелката им Г. Б. В момента на полицейската проверка

свидетелките Т. и И. консумирали безалкохолни напитки, а Би К.

консумирали бира, закупена им от техен приятел /неустановено по делото лице/.

Свидетелят М. изискал от И., Б, К. и Т. документи за

самоличност, П. проверката на които установил, че лицата са непълнолетни. П.

констатиране на последното обстоятелство полицейският служител поканил

момичетата в управлението, където по-късно пристигнали родителите им.

На 16.03.2009година свидетелят М. съставил срещу И. В. П. акт № 62

за нарушение на чл.45, ал.1 Закона за закрила на детето, изразило се в това, че

на 14.03.2009година в кафе-аперитив „С”, село П. е допуснал сервиране на

алкохол на непълнолетните Г. ИБ., ЕГН * и С. АК., ЕГН *. Актът

е съставен в присъствието на нарушителя. П. връчване на препис от акта П. е

направил възражение, че в заведението, което управлява не е продаван алкохол на

лица под 18 години.

На 18.03.2009година П. е депозирал обяснения пред Началника на РУ

на М.-П., с които е посочил, че заведението – кафе-аперитив „С”, село П. е

на самообслужване и че барманите не продават алкохол на лица под 18 години.

Посочил е в обясненията си, че в заведението има забранителни табели в този

смисъл.

На 14.04.2009година Началникът на ОД на М. е издал въз основа на

горния акт за нарушение наказателно постановление, с което на жалбоподателя П.

е наложена на основание чл.45, ал.1 от Закона за закрила на детето „глоба” в

размер на 2 000 /две хиляди/ лева, за това, че на 14.03.2009година в кафе-

аперитив „С”, село П. е допуснал сервиране на алкохол на непълнолетните Г.

ИБ., ЕГН * и С. АК., ЕГН *.

Препис от постановлението е връчен на нарушителя на

21.04.2009година.

Видно от товарителница /лист 37 в кориците на делото/ на

28.04.2009година нарушителят е изпратил до ОД на М. жалба срещу наказателното

постановление.

Съдът прие за установена изложената фактическа обстановка с оглед

на логичните, последователни и непротиворечиви показания на свидетелките М. И.,

Д. Т. и С. К., М., отчасти и показанията на Г.. Посочените доказателствени

средства сочат по несъмнен начин на това, че на 14.03.2009година около 00.45

часа в кафе-аперитив „С”, находящо се в село П., община П. непълнолетните

И., Т., К. и Б. са били в заведението, както и че Б. и К. са консумирали бира.

Съдът не кредитира показанията на свидетеля Г. в частта, в която

сочи, че в инкриминираното време и на инкриминираното място непълнолетните К.,

Б., И. и Т. са консумирали алкохол, различен от бира /Г. заявява: „…видях пред

четирите момичета четири чаши за алкохол и четири чаши за безалкохолни…”/, тъй

като тези твърдения се опровергават от категоричните показания на М. /”…,две от

тях пиеха бира от бутилка и си я подаваха една на друга…/, К. /”…Аз и моята

приятелка Г. Бпоръчахме на едно момче да ни вземе алкохол – една бира,

разделихме си я на двете…Когато дойдоха полицаите, аз и приятелката ми не сме

държали в ръце чаши с алкохол…”/, Т. /”… В заведението консумирах безалкохолно,

аз лично. Г. и С. консумираха бира….”/ и И. /”…Аз не съм консумирала алкохол,

С. и Г. консумираха бира…”/.

П. така установеното от фактическа страна съдът прави следните

правни изводи:

Жалбата е допустима - подадена е в срок и от надлежно лице

/посочено в акта като нарушител/.

Жалбата е основателна. Съображенията за това са следните:

Твърди се в жалбата, че наказателното постановление е издадено в

нарушение на материалния закон. Съдът счита за обосновано това становище по

следните съображения:

Не се спори между страните, че на 14.03.2009година, около

00.45часа непълнолетните свидетелки Б., И., К. и Т. / „деца” по смисъла на

дефинитивната норма на чл.2 от ЗЗД/ са били в кафе –аперитив „С”, находящо

се в село П., община П.. Няма спор между страните и относно факта, че по същото

време Б. и К. са пили бира.

Спорно е обстоятелството кое лице е продало и на кого процесната

бира, консумирана от Б. и К.. В тази насока, съобразявайки показанията на

свидетелките И., Т. и К., които не се опровергават от показанията на М. и Г.

/последните двама не са възприели факта на закупуване и сервиране на бирата/,

съдът приема за безспорен фактът, че бирата е закупена от неустановено по

делото пълнолетно лице, приятел на К. и Б.. От това следва, че Б. и К. не са

закупили процесната бира и съответно същата им е сервирана от неустановено по

делото лице, различно от жалбоподателя П..

Безспорно е по делото и обстоятелството, че към инкриминираното

време жалбоподателят П. е управител на обекта. Именно в това му качество е

привлечен към административнонаказателна отговорност за нарушение на чл.45, ал.

1 от Закона за закрила на детето.

Съгласно цитираната разпоредба, който продава алкохолни напитки на

деца се наказва с „глоба” или имуществена санкция от 2000лева до 4000лева, ако

не подлежи на по-тежка административно наказание по специален закон или ако

деянието не съставлява престъпление. Прочитът на разпоредбата води до извод, че

в нея не е предвиден конкретен състав на нарушение във връзка с

регламентирания в чл.24, ал.2 ЗАНН институт на допустителството. В тази връзка

съдът съобрази нормата на чл.10 от ЗАНН, съгласно която П. административните

нарушения допустителите се наказват само в случаите, предвидени в специалния

закон. Закона за закрила на детето съдържа такива състави на допустителство –

например чл.45, ал.2, но за описаното в акта за нарушение и наказателното

постановление /”допуска сервирането на алкохол...”/ административно нарушение

състав на допустителство не е уреден.

Във връзка с горното следва да се отбележи, че действително,

съгласно чл.24, ал.2 ЗАНН, ръководителят на предприятие може да бъде

санкциониран за нарушения, допуснати от негови подчинени, но следва да се има

предвид, че и в този случай отговорността не е обективна, а се носи само П.

виновно извършено деяние – умишлено или непредпазливо. В акта за нарушение и

наказателното постановление липсват твърдения относно това кой служител в

обекта е продал процесната бира на непълнолетните лица Б. и К., липсват и

констатации по отношение на виновното поведение на управителя П. за допускане

на това нарушение.

Гореизложеното води до извод, че жалбоподателят П. не е извършил

вмененото му нарушение, както и че неправилно е ангажирана

административнонаказателната му отговорност за нарушение, което не е осъществил

– както от обективна, така и от субективна страна.

Предвид липсата на състав на допустителство и след като от

събраните по делото доказателства е безспорно, че жалбоподателят П. не е

извършил нарушението, обективирано в процесните акт и наказателно

постановление, последното е неправилно и като такова следва да бъде отменено

изцяло.

Мотивиран от горното и на основание чл. 63 ЗАНН, съдът


Р Е Ш И:


ОТМЕНЯ изцяло като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ от

14.04.2009година на ОД на М., с което на основание чл.45, ал.1 от Закона за

защита на детето на И. В. П., ЕГН *, от село П., У. № 2, община П. е наложено

наказание „глоба” в размер на 2000лева.

Решението подлежи на касационно обжалване в 14 /четиринадесет/

дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено, пред Административен

съд-Б. на основанията, предвидени в Наказателно –процесуалния кодекс и по реда

на глава дванадесетта от Административнопроцесуалния кодекс.


РАЙОНЕН СЪДИЯ :

Свързани:

Производството е образувано по жалба от И. В. П., Егн *, от село iconПроизводството е с правно основание чл. 34 Зс. Образувано е по подадена искова молба от В. А. П. с Егн*, В. С. П. с Егн*, В. С. Х. с Егн тримата от село
Производството е с правно основание чл. 34 Зс. Образувано е по подадена искова молба от В. А. П. с Егн*, В. С. П. с Егн*, В. С. Х....
Производството е образувано по жалба от И. В. П., Егн *, от село iconПроизводството е образувано по молба от С. С. К., Егн и М. Т. К. Егн, двамата от село С., община П

Производството е образувано по жалба от И. В. П., Егн *, от село iconЛипсва указание в какво се състои незаконосъобразността на акта който се оспорва
Производството е образувано по жалба от Л. Д. Д., с Егн *, Й. Д. А., с Егн *, Е. Д. З., с Егн *, С. Д. Ф., с Егн всички със съдебен...
Производството е образувано по жалба от И. В. П., Егн *, от село iconНа Е. С. М., с Егн *, Д. С. А
Производството е образувано по жалба на Е. С. М., с Егн *, Д. С. А., с Егн и А. М. Г., с Егн *, и трите със съдебен адрес : гр. Б.,...
Производството е образувано по жалба от И. В. П., Егн *, от село iconЗа признаване за установено по отношение на ищците, че ответниците З. П. А., с Егн *, А. Е. М., с Егн 740829140 и М. Е. М., с Егн *, не са собственици
Производството е образувано по искова молба от Й. Г. Х., с Егн *, Л. Г. Ц., с Егн *, Ф. С. Ц., с Егн *, М. И. К., с Егн *, К. И....
Производството е образувано по жалба от И. В. П., Егн *, от село iconПроизводството е образувано по жалба на М. И. С. от Г. П., У."П." №., Егн:*, подадена в качеството и на представляващ „. С., със седалище и адрес на управление
Производството е образувано по жалба на М. И. С. от Г. П., У.”П.” №., Егн:*, подадена в качеството и на представляващ „. С., със...
Производството е образувано по жалба от И. В. П., Егн *, от село iconПроизводството по делото е въззивно и е образувано въз основа на постъпила жалба от И. М. М. от село Б., улица К. №4, Община гр. Г. Д., област Б., против
Производството по делото е въззивно и е образувано въз основа на постъпила жалба от И. М. М. от село Б., улица К. №4, Община – гр....
Производството е образувано по жалба от И. В. П., Егн *, от село iconПроизводството по делото е въззивно и е образувано по жалба на подсъдимият- б. С. Ф., от село С., Община П., депозирана пред съда срещу Присъда №
Производството по делото е въззивно и е образувано по жалба на подсъдимият- б. С. Ф., от село С., Община П., депозирана пред съда...
Производството е образувано по жалба от И. В. П., Егн *, от село iconПроизводството е образувано по жалба на М. А. Х. с Егн, в качеството си на изпълнителен Директор на „. Е., с Еик, със седалище и адрес на управление
Производството е образувано по жалба на М. А. Х. с Егн, в качеството си на изпълнителен Директор на „. Е., с Еик, със седалище и...
Производството е образувано по жалба от И. В. П., Егн *, от село iconПроизводството по делото е образувано по повод постъпила жалба от В. Б. С.,жител на гр. Г. Д.,ул."Г.",№ егн против нп №21-0000529/22. 06. 2011 година на
Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от В. Б. С.,жител на гр. Г. Д.,ул.”Г.”,№ егн – против нп №21-0000529/22....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом