Насоки за кандидатстване по конкурс „финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области 2012 г. Обща информация
ИмеНасоки за кандидатстване по конкурс „финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области 2012 г. Обща информация
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер245.78 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://www.bulfund.com/wp-content/uploads/2012/05/Guidelines.doc
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”


НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ПО


КОНКУРС „ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ И НАУЧНОПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ПРИОРИТЕТНИТЕ ОБЛАСТИ” – 2012 г. 1. Обща информация


1. Цели на конкурса

Целта на конкурса е да насърчи:

 • провеждане на качествени и конкурентоспособни научни и научно–приложни изследвания в следните приоритетни области:

 • Енергия, енергийна ефективност и транспорт. Развитие на зелени и еко-технологии;

 • Здраве и качество на живота, биотехнологии и екологично чисти храни;

 • Нови материали и технологии;

 • Културно - историческо наследство;

 • Информационни и комуникационни технологии;

 • Научни изследвания с приложения в педагогическата сфера.

 • междуинституционалната интеграция на университети и висши училища, научни звена на Българска академия на науките и на Селскостопанска академия, предприятия, нестопански организации и други;

 • засилване на връзката „наука – бизнес”.

2. Общ размер на финансовите средства

Предварителен бюджет на конкурса: 21 000 000 лв.

Предварителен бюджет на конкурса за 2012 г.: 14 800 000 лв.

3. Продължителност

Обявяване на конкурса: май 2012 г.

Краен срок за подаване на проектните предложения: четиридесет и шест календарни дни от датата на публикуване на обявата.

Срок за определяне на бенефициентите: до 30.09.2012 г.

Срок за изпълнение на проектите: 24 месеца.

За целите на етапността, заложена в проектните предложения, първият етап е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на предоставяне на авансовото финансиране. Вторият етап е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на предоставяне на финансирането за втория етап.

4. Основни дефиниции

За целите на настоящата процедура за подбор на проекти са възприети следните дефиниции:

 • фундаментални научни изследвания” означава експериментална или теоретична работа, предприета основно с цел придобиване на нови знания за фундаменталните причини за явленията или наблюдаемите факти;

 • научноприложни изследвания” или „индустриални научни изследвания” означава планирани научни изследвания или проучвания от изключително значение, насочени към придобиването на нови знания и умения за разработване на нови продукти, процеси или услуги, или за съществени подобрения на съществуващи продукти, процеси или услуги. Това включва създаването на компоненти от сложни системи, необходими за индустриалните научни изследвания, по-специално за валидиране на генерични технологии, с изключение на прототипите;

 • научноизследователска организация” (в съответствие с определението на Регламент 800/2008) означава институция, като университет или научноизследователски институт, независимо от правния й статут (учредена по публичното или частно право) или начин на финансиране, чиято основна цел е да осъществява фундаментални научни изследвания, индустриални научни изследвания или експериментално развитие и да разпространява резултатите от тях посредством преподавателска работа, публикуване или трансфер на технологии;

 • предприятие” е всяко лице или гражданско дружество, което извършва стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма;

 • млад учен” е лице, което извършва научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър", но не повече от 10 години след придобиването.;

 • интензитет на помощта“ означава размера на помощта, изразен като процент от приемливите разходи.ІІ. ПРАВИЛА ЗА ДОПУСТИМОСТ

1. Допустимост на кандидатите

В конкурса могат да участват:

 • научноизследователски организации (съгласно определението в т. I, 4);

 • предприятия (съгласно определението в т. I, 4);

 • нестопански организации.

В конкурса приоритетно участват и обединения от една, две и/или три категории от посочените по-горе кандидати, които са сключили споразумение за предварително разпределение на своето участие в дейностите по проекта и за процентното разпределение на финансирането между тях и ясно е посочена водеща организация.

Кандидатите трябва да са непосредствено отговорни за изпълнението на дейностите по проекта, а не да действат в качеството на посредници. В случай че един и същи кандидат осъществява едновременно дейности както от икономически, така и от неикономически (нестопански) характер, за да се предотврати кръстосаното субсидиране на икономическата дейност, публичното финансиране на нестопанските дейности няма да попадне в обхвата на член 87, параграф 1 от ДЕО, ако двата вида дейности и техните разходи и финансиране могат ясно да бъдат разделени.

Кандидатите представят декларация, подписана от главния счетоводител и ръководителя на водещата организация, че счетоводната им политика позволява разграничаването на икономически и неикономически дейности и че изпълняваният проект няма да има търговска реализация. В случаите, когато се предвижда търговска реализация на резултатите от проекта, кандидатът подлежи на нотификация пред Министерството на финансите и Европейската комисия.

Предприятията и нестопанските организации не могат да участват в настоящата процедура за подбор на проекти или да получат безвъзмездна финансова помощ, ако:

 • са обявени в несъстоятелност, са обект на открито производство по несъстоятелност или са в процес на ликвидация, ако се управляват от назначен от съда синдик, ако са сключили споразумения с кредиторите си за погасяване на задълженията им към тях, ако са преустановили стопанската си дейност;

 • имат неизпълнени задължения, свързани с изплащането на социално-осигурителни вноски, или неизплатени данъчни задължения по българското законодателство;

 • вследствие на друга процедура за възлагане на обществена поръчка или отпускане на безвъзмездна финансова помощ, финансирани от бюджета на Европейските Общности, са били обявени в тежко нарушение поради неизпълнение на своите договорни задължения;

 • управителите или членовете на управителните им органи са осъдени за престъпления по служба с влязла в сила присъда; или са осъдени с влязла в сила присъда за измама, корупционни действия, участие в престъпни организации или всякакви други неправомерни действия, които накърняват финансовите интереси на Европейските общности.

2. Изисквания към участниците в проекта

Ръководителят на проектa трябва да бъде хабилитирано лице за университетите и научните инстути или лице, придобило научната и образователна степен „доктор”, с необходимата научна компетентност, удостоверена чрез професионална автобиография, научни публикации в България и чужбина и притежание на патенти (ако е приложимо) за последните пет години в съответната научна област;

Не могат да бъдат ръководители на проекти лица, които не са представили неоснователно в срок отчетите по договори от предходни конкурси на Фонд „Научни изследвания” или са ръководители на друг проект, финансиран от Фонда;

Предимство е включването в екипа на млади учени, изследователи, придобили докторска степен в последните пет години, и на докторанти;

Предимство е участието на членове на екипа във финансирани национални и/или международни проекти (Към формуляра за кандидатстване се прилагат сканирани титулна страница на проекта, списък на екипа, страницата с подписи от съответния сключен договор и предвидените средства за финансиране на българската страна).

3. Допустимост на проектните предложения

Подпомаганите проекти трябва изцяло да попадат в рамките на една или повече от следните категории научноизследователска дейност:

 • фундаментални научни изследвания;

 • научно-приложни изследвания;

 • експериментално развитие.

В конкурса могат да участват проекти, които отговарят на следните изисквания:

 • Пълно съответствие на целите на изследването с една или повече приоритетни области, в която се кандидатства, научна/технологична стойност на проекта; интер- или мултидисциплинарност на проекта; oригиналност и иновативност на научното изследване; обоснованост и реалистичност на предлаганата методология;

 • Научен опит на ръководителя и научния екип; участие на ръководителя и членовете на научния екип в национални и международни научни проекти; съответствие между компетенциите на екипа и проектното предложение (въз основа на научни публикации, патенти, внедрени технологични решения и т. н.); участие на млади учени и докторанти; необходимост от научното оборудване и съответствие с нуждите на научното изследване;

 • Потенциал за продължаване на изследванията и след приключване на проекта; обоснован финансов план и мобилизация на ресурси от различни източници, включително финансиране от бизнеса; сътрудничество с други научни групи; план за разпространение на резултатите; план за управление на проекта

 • Значимост на решаваните научни проблеми за икономиката и обществото; принос за развитието на съответната област от науката или практиката; принос за развитието на кандидатстващата/ите организация/и; възможност за създаване на ефективно партньорство с предприятие в т.ч. трансфер на знания и технологии; възможност за ефективна интеграция на научната дейност на участващите организации.

Не се допуска кандидатстване с един и същи проект в повече от една конкурсна програма от сесията на Фонд „Научни изследвания” през 2012 г. При установяване на нарушение на това ограничение проектът се отстранява от участие във всички конкурси, по които е подаден.

При установяване на представени неверни данни в проекта, проектното предложение не се допуска до финансиране.

4. Критерии за недопустимост

Съгласно изискванията на Регламент (ЕО) No 800/2008 настоящата процедура за подбор на проекти изключва следните видове помощи:

 • помощи за предприятия – обект на неизпълнено разпореждане за възстановяване вследствие на предходно решение на Европейската комисия, с което дадена помощ се обявява за незаконосъобразна и несъвместима с общия пазар;

 • помощите са за дейности, свързани с износа за трети страни или други държави членки, а именно помощи, които са пряко свързани с изнесените количества, с изграждането и функционирането на дистрибуторска мрежа или с други текущи разходи във връзка с износа;

 • помощите са поставени в зависимост от използването на местни вместо вносни стоки;

 • помощи на предприятия в затруднение1.

В допълнение, по настоящата конкурсна процедура няма да се финансират:

 • дейности, които вече са финансирани от други източници;

 • дейности, чието изпълнение е стартирало преди подписването на договора за финансиране по настоящата процедура.

5. Допустимост на разходите

5.1. Общи условия за допустимост на разходите

За да бъдат допустими, разходите по настоящата процедура за подбор на проекти трябва да отговарят на следните условия:

 • Да са необходими за изпълнението на проекта;

 • Да са действително извършени в периода от влизането в сила на договора за предоставяне на финансирането до края на срока на изпълнението на проекта;

 • Да са отразени в счетоводната и данъчната документация на бенефициента;

 • Да могат да се установят и проверят, да бъдат подкрепени от оригинални разходооправдателни документи.

5.2. Специфични допустими разходи за научноизследователска дейност

За научноизследователска дейност се считат за приемливи следните видове разходи:

 • Разходи за персонал (изследователи, специализиран технически персонал и друг помощен персонал в степен, не по-висока от тази, за която те са ангажирани в работа по научноизследователския проект);

 • Разходи за инструменти и оборудване, доколкото те се използват за научноизследователския проект и за неговия срок. Ако за целия им срок на експлоатация инструментите и оборудването не са напълно амортизирани в научноизследователския проект, за предприятията само разходите по амортизацията, съответстващи на срока на научноизследователския проект, изчислени в съответствие с действащото счетоводно законодателство в Република България, се смятат за приемливи;

 • Разходи за сграден фонд, доколкото те се използват за научноизследователския проект и за неговия срок. По отношение на сградите само разходите по амортизацията, съответстващи на срока на научноизследователския проект, изчислени в съответствие с действащото счетоводно законодателство в Р България, се смятат за приемливи;

 • Разходи за научноизследователска дейност по договор, технически знания и патенти, закупени или лицензирани от външни източници по пазарни цени, когато сделката е осъществена между независими и информирани страни и няма елемент на тайна договореност, както и разходи за консултантски и еквивалентни на тях услуги, използвани изключително за научноизследователската дейност;

 • Допълнителни административни разходи, извършени пряко за реализацията на научноизследователския проект;

 • Други оперативни разходи, включително разходи за материали, консумативи, командировъчни разходи, разходи по разпространението на резултатите, като публикации, семинари и курсове, и други подобни, извършени пряко по изпълнението на проекта.

На членовете на научния екип, спечелил конкурса, може да се изплаща възнаграждение в размер:

1. до 35 на сто от годишната цена на договора, когато поне една трета от състава на научния екип са докторанти и/или млади учени;

2. до 30 на сто от годишната цена на договора, когато поне една пета от състава на научния екип са докторанти и/или млади учени;

3. до 25 на сто от годишната цена на договора, когато по-малко от една пета от състава на научния екип са докторанти и/или млади учени;

4. до 10 на сто от годишната цена на договора, когато в състава на научния екип няма включени докторанти и млади учени.

Изброените видове разходи са индикативни и могат да се прецизират при сключването на договори с класираните кандидати.

Всички приемливи разходи се разпределят към определен тип научноизследователска дейност (фундаментални научни изследвания, индустриални научни изследвания и с приложения в образованието).

6. Недопустимост на разходите

За недопустими по настоящата процедура за подбор на проекти ще се считат следните видове разходи:

 • разходи, извършени преди дата на влизане в сила на договора за финансиране по настоящата процедура;

 • разходи, които вече са финансирани от други източници;

 • разходи за закупуване на оборудване, което не е пряко свързано с научния проект;

 • възстановим данък върху добавената стойност.

7. Допустимост на подизпълнителите и правило за произход

В процеса на изпълнение на дейностите по проекта, бенефициентите могат да възложат на подизпълнители извършването на определени допълващи дейности по проекта. Подизпълнителите не са партньори по изпълнението на проекта. В случаите, когато бенефициентите се явяват възложители по смисъла на чл. 7 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), изборът на подизпълнители става по реда на ЗОП.

По настоящата процедура за подбор на проекти няма ограничения за произхода на придобиваните дълготрайни активи.


ІІІ. РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕТО ОТ ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” И СЪФИНАНСИРАНЕ

1. Минимален и максимален размер на финансирането от Фонд „Научни изследвания”

Минималният размер на финансирането от Фонд „Научни изследвания” за проект за целия програмен период е 80 000 лв.

Максималният размер на финансирането от Фонд „Научни изследвания” за проект за целия програмен период е 500 000 лв.

2. Процент на съфинансиране

За предприятия брутният интензитет на помощта, изчислен на основата на приемливите разходи по проекта, не трябва да надвишава:

 • за фундаментални изследвания и за обучение – 100%;

 • за индустриални научни изследвания – 70% за малки предприятия, 60% за средни предприятия и 50% за големи предприятия;

Когато кандидатът е предприятие или обединение, в което участва предприятие, предприятието осигурява съфинансиране спрямо предоставената му по конкурса помощ в съответствие с размера на брутния интензитет на помощта, но не по-малко от 20% спрямо предоставената му помощ. За университетски болници, които са търговски дружества, част от съфинансирането може да бъде под формата на консумативи, ползване на собствени материални активи, амортизация и друг нефинансов принос.

3. Размер на помощта за кандидати–предприятия и натрупване

Максималният размер на помощта за предприятия и нестопански организации по тази схема е левовият еквивалент на 200 000 евро. При това следва да се има предвид, че общият размер на помощта, предоставена на всяко предприятие, не може да надхвърля 200 000 евро за период от три данъчни години. Този таван се изразява като паричен еквивалент преди приспадане на данъци или други такси. Помощ, изплащана на няколко части, се сконтира към стойността й в момента на предоставянето й. За лихвен процент при сконтирането и изчисляването на брутния еквивалент на помощта се използва референтният лихвен процент, действащ към датата на предоставяне.

Посочените максимални размери се прилагат независимо от формата на минималната помощ и нейните цели и независимо от това дали тази подкрепа е финансирана от местни, регионални, национални или общностни източници.

С оглед изпълнението на тези условия, предприятията са длъжни да представят при сключването на договорите за съвместно финансиране данни за получени минимални и/или друг вид държавни помощи. Данните следва да бъдат надлежно посочени от кандидатите в „Декларация за държавни помощи”, попълнена по образец и представляваща Приложение 2 към Насоките за кандидатстване, с включена информация за размера на помощта, периода на финансиране и източника на помощта.


ІV. НАЧИН ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

1. Документи за кандидатстване

Проектните предложения трябва да съдържат:

1. Формуляр за кандидатстване на български език – файл SciComp2012_application_form_BG.doc.

Формулярите за кандидатстване включват:

 • Уводна част с данни за ръководителя на проекта, научния екип и кандидатстващите организации;

 • Анотация на изследователските цели, използваните методи и очакваните резултати;

 • Данни за организацията–кандидат и ролята й за изпълнението на проекта (този раздел от формуляра се попълва от всички участващи организации);

 • Подробно описание на проекта и научната програма;

 • Професионална автобиография на ръководителя на проекта;

 • Професионални автобиографии на членовете на научния екип (този раздел от формуляра се попълва за всеки член на екипа);

 • Работна програма на двата етапа на проекта;

 • Финансов план – общ и за всеки етап по отделно;

 • Финансова обосновка на исканите средства по видове разходи.

2. Приложение 1: Декларация по образец относно счетоводната политика на научната институция, подписана от ръководителя и главния счетоводител на кандидатстващата организация и подпечатана (Декларации подават всички участващи организации. Ако една организация участва в повече от един проект, не се налага подготвянето на отделни декларации, а се представя копие на оригиналния документ) – файл SciComp2012_Annex_1.doc.

3. Приложение 2: Декларация по образец за получени в последните 2 фискални години и през текущата година държавни помощи, ако кандидатът е предприятие или нестопанска организация (Декларации подават всички участващи предприятия и нестопански организации. Ако една организация подава повече от един проект, не се налага подготвянето на отделни декларации, а се представя копие на оригиналния документ) – файл SciComp2012_Annex_2.doc.

4. Споразумение за предварително разпределение между участващите организации (ако кандидатът е обединение от организации).

Ако е необходимо, след одобряването на проекта за финансиране бенефициентите прилагат и разрешение от Етична комисия по научни изследвания.

2. Подаване на проектните предложения

Инструкцията за онлайн кандидатстване ще намерите на интернет страницата на Фонд „Научни изследвания” http://www.bulfund.com след 06.06.2012 г.

Проекти, в които не е представена пълна документация не се допускат до оценяване.

Липсата на информация по основни компоненти от проекта води до намаляване на оценката на българските научно-експертни комисии и на международните рецензенти.

Допълнителни въпроси могат да се задават по електронна поща на адрес FNI2012@mon.bg, но не по-късно от 22.06.2012 г.


V. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ

Финансирането по настоящия конкурс се предоставя въз основа на процедура за подбор на проекти, открита на основание чл. 26 от Закона за насърчаване на научните изследвания, чл. 16, т. 4 и т. 5 от Правилника на Фонд „Научни изследвания” и решение на Изпълнителния съвет на Фонда.

1. Оценяване и класиране на проектните предложения

Оценяването на проектните предложения се извършва на два етапа:

 • Първи етап: Проверка на административното съответствие на представените проекти с изискванията на насоките за кандидатстване.

 • Втори етап: Оценяване на проектните предложения от Научно-експертни комисии (НЕК) към Фонд „Научни изследвания”.

При установяване на наличие на неверни данни в проектното предложение или приложенията към него, проектът се изключва от класирането.

Проектите се класират въз основа на посочените по-долу критерии. До класиране се допускат проекти, достигнали посочения задължителен минимален брой точки за всеки групов критерий и за всеки от вторичните критерии в една група.

ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ

Критерии за административно съответствие

1. Формулярът за кандидатстване е подаден в срок по електронен път

2. Формулярът за кандидатстване и приложенията са представени в срок на хартиен носител

3. Използвани са предвидените за този конкурс формуляри за кандидатстване

4. Попълнени са всички раздели на формулярите и приложенията към тях

5. Посоченото собствено финансиране към проекта е в съответствие с насоките за кандидатстване

6. Финансовите разходи по пера са в съответствие с изискванията на насоките за кандидатстване

ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Критериите за оценка са обособени в 4 основни групи, като всяка група съдържа и вторични критерии. Степента на съответствие на проектното предложение по даден критерий се оценява на база на получения брой точки за всеки от вторичните критерии. За всяка група вторични критерии има определен задължителен минимален брой точки. (Сборът от задължителния минимален брой точки по вторичните критерии в групата и задължителният минимален брой точки за цялата група не са еквивалентни).

Проектното предложение трябва да събере минимум 57 точки от възможни 100, за да бъде предложено за финансиране.


Критерии за оценка на проектите

Максимален брой точки

Минимален брой точки за класиране на предложението

1. Научна стойност на предлагания проект

30

20

1.1. Съответствие на целите на изследването с приоритетната област, в която се кандидатства

5

3

1.2. Научна/технологична стойност на проекта

7

5

1.3. Интер- или мултидисциплинарност на проекта

6

4

1.4. Оригиналност и иновативност на научното изследване

5

3

1.5. Обоснованост и реалистичност на предлаганата методология

7

5

2. Капацитет

20

10

2.1. Научен опит на ръководителя и научния екип

4

2

2.2. Участие на ръководителя и членовете на научния екип в национални и международни научни проекти

3

1

2.3. Съответствие между компетенциите на екипа и проектното предложение (въз основа на научни публикации, патенти, внедрени технологични решения и т. н.)

6

4

2.4. Участие на млади учени и докторанти

4

2

2.5. Необходимост от научното оборудване и съответствие с нуждите на научното изследване

3

1

3. Изпълнение

25

15

3.1. Потенциал за продължаване на изследванията и след приключване на проекта

5

3

3.2. Обоснован финансов план и мобилизация на ресурси от различни източници, включително финансиране от бизнеса

6

4

3.3. Сътрудничество с други научни групи

6

4

3.4. План за разпространение на резултатите

4

2

3.4. План за управление на проекта

4

2

4. Въздействие

25

12

4.1. Значимост на решаваните научни проблеми за икономиката и обществото

5

3

4.2. Принос за развитието на съответната област от науката или практиката

7

4

4.3. Принос за развитието на кандидатстващата/ите организация/и

3

1

4.4. Възможност за създаване на ефективно партньорство с предприятие в т.ч. трансфер на знания и технологии

6

2

4.5. Възможност за ефективна интеграция на научната дейност на участващите организации

4

2

Общ брой точки

100

57


Ако проектното предложение не получи минималния праг от точки в който и да е от критериите, то същото не участва в класирането.

В случай на разлика между двете оценки на рецензентите с повече от десет точки решение за окончателната оценка се взима от Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания”.

Съгласно чл. 12, т. 6 от Правилника на Фонда Изпълнителният съвет определя проектите, които ще получат финансиране, както и размера на средствата за тяхното финансиране, и ги предлага за утвърждаване от министъра на образованието и науката;

Резултатите и класирането се обявяват на страницата на Фонд „Научни Изследвания” в интернет.

Научните екипи могат да се запознаят с експертните оценки на проектите по електронен път след подаване на писмено искане. Оценителите на проектите са анонимни.

Възражения могат да се правят само по процедурни въпроси писмено в 14-дневен срок от получаването на достъп до рецензиите.

Документацията по некласираните проекти се получават лично от вносителите не по-късно от 3 месеца след обявяване на резултатите от конкурса. След този срок проектите не се съхраняват.

2. Процедура за сключване на договорите

Финансирането на проектите се осъществява въз основа на сключени договори между Фонд „Научни изследвания”, от една страна, и ръководителите на научния екип и на участващите в проекта организации, от друга. Договорите уреждат правата и задълженията на страните по реализацията на проектите. Те определят отношенията по предоставяне и отчитане на средствата, използването и съхранението на апаратурата, правата на авторство и собственост върху резултатите от научните изследвания, както и правата върху придобитите активи.

VІ. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ

1. Условия за изпълнението на проекта

Предоставените средства се изразходват целево и законосъобразно за изпълнение на дейностите по проекта, подробно описани в Работната програма. Изпълнителят не може да отклонява средства за изпълнението на други задачи, освен с писмено съгласие на Фонд „Научни изследвания”.

Доставката на апаратура се извършва от бенефициентите при спазване на условията на Закона за обществените поръчки, като в комисията за провеждане на процедурата участва и представител на Фонд „Научни изследвания”. Бенефициентите заприходяват закупените по проекта активи като своя собственост в съответствие с действащото законодателство и счетоводните стандарти, а предприятията формират амортизационни отчисления по дълготрайните активи в съответствие със Закона за корпоративното подоходно облагане и счетоводните стандарти.

Бенефициентът носи отговорност за базирането, съхраняването и експлоатацията на оборудването с грижата на добър стопанин. Той се задължава да:

 • създаде необходимите условия – организационни, материални, кадрови, сервиз, консумативи и други, осигуряващи нормална експлоатация на апаратурата;

 • осигури достъп до специализираната апаратура на организациите–участници в проекта;

 • представи годишен план за натоварването на научната апаратура;

 • води регулярно дневник за натоварването и експлоатацията на закупеното оборудване;

 • при наличие на свободен капацитет да осигурява свободен достъп до закупената апаратура на външни физически и юридически лица при фиксирани условия за експлоатация, за което фондът се уведомява писмено.

Дълготрайните материални и нематериални активи, придобити от бенефициентите изцяло или частично с предоставеното от Фонд „Научни изследвания” финансиране, не могат да бъдат прехвърляни в собственост на трети лица по време на изпълнението на проекта.

2. Плащания

Финансирането се предоставя както следва: 70 % авансово в едномесечен срок от сключването на договора; 30 % в едномесечен срок от приемане на научния и финансовия отчет на бенефициента за изпълнението на първия етап на проекта.

При липса на финансови възможности за фонда, той може да забави невиновно осигуряването на финансови средства за втория етап, за което уведомява писмено бенефициента. В такъв случай срокът за изпълнение на втория етап от проекта се удължава автоматично със срока на забавата.

3. Окончателен размер на финансирането

Окончателният размер на финансирането от страна на Фонд „Научни изследвания” се определя с договор между Фонда и бенефициентите въз основа на решение на Изпълнителния съвет на Фонда.

В случай че при приемането на някой от отчетите се установи, че резултатите от изпълнението на проекта са незадоволителни, Фонд „Научни изследвания” има право да намали финансирането или да прекрати договора и да поиска частично или пълно възстановяване на средствата, предоставени от него.

4. Наблюдение на изпълнението на проектите

Фонд „Научни изследвания” има право да извършва проверки за изпълнението на административните, финансовите, техническите и други научни аспекти на проектите. Проверките могат да бъдат както административни – проверка на разходно оправдателни и други документи, така и проверки на място за изпълнение на дейностите, заложени по проекта. Проверките на място се извършват след предварително уведомяване от страна на Фонд „Научни изследвания” и съгласуване на датите и програмата на посещението с проверяваното лице или организация. В случай на констатация за неизпълнение Фонд „Научни зиследвания“ се запазва правото едностранно да прекрати договора.

5. Промени в договора и бюджета

Изменение на договора за финансиране се извършва чрез сключване на анекс (допълнително споразумение) към договора по взаимно съгласие на страните.

Анексът към договора не може да нарушава конкурентните условия, съществуващи към момента на сключване на договора, и равното третиране на бенефициентите.

Недопустими са промени в бюджета на договора, водещи до увеличаване на първоначално договорения процент и размер на финансирането по договора или водещи до превишаване на средствата по бюджетни пера, за които има нормативно определен размер.

6. Отчитане на проекта

Бенефициентите трябва да водят точна и редовна документация и счетоводни отчети, отразяващи изпълнението на проекта, използвайки нормативно легитимна система за документация и счетоводно отчитане.

Ръководителят на проекта се задължава да представи на фонда в едномесечен срок от приключване на всеки етап от проекта научен и финансов отчет за изпълнението на съответния етап.

Бенефициентите са длъжни да възстановят на фонда всички неизразходвани след приключването на изпълнението на проектите средства, както и изразходваните в нарушение на тези насоки и на договора.

VII. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Формуляр за кандидатстване на български език – файл SciComp2012_application_form_BG.doc.

2. Приложение 1: Декларация по образец относно счетоводната политика на научната институция, подписана от ръководителя и главния счетоводител на кандидатстващата организация и подпечатана (Декларации подават всички участващи организации. Ако една организация участва в повече от един проект, не се налага подготвянето на отделни декларации, а се представя копие на оригиналния документ) – файл SciComp 2012_Annex_1.doc.

3. Приложение 2: Декларация по образец за получени в последните 3 фискални години държавни помощи, ако кандидатът е предприятие или нестопанска организация (Декларации подават всички участващи предприятия и нестопански организации. Ако една организация подава повече от един проект, не се налага подготвянето на отделни декларации, а се представя копие на оригиналния документ) – файл SciComp2012_Annex_2.doc.

1 „предприятие в затруднение” е това предприятие, при което:

а) първоначално регистрираният капитал е намалял с повече от половината и повече от една четвърт от този капитал е бил загубен през предходните дванадесет месеца;

б) предприятието е дружество с неограничена отговорност, чийто капитал, както е записан в баланса на предприятието, е намалял с повече от половината и повече от една четвърт от този капитал е бил загубен през предходните дванадесет месеца;

в) отговаря на критериите по националното законодателство, за да бъде обект на процедури по обявяване в несъстоятелност.

В случаите, когато кандидатът е микро, малко или средно предприятие, което е регистрирано от по-малко от три години, не се счита за предприятие в затруднение за този период, освен ако не отговаря на условията, определени в буква в).
Свързани:

Насоки за кандидатстване по конкурс „финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области 2012 г. Обща информация iconНасоки за кандидатстване по конкурс „финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области 2012 г. Обща информация
Конкурс „финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области” – 2012 г
Насоки за кандидатстване по конкурс „финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области 2012 г. Обща информация iconНационален конкурс "финасиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области" 2012Г. Проектни предложения, класирани за финансиране от фонд "научни изследвания"
Национален конкурс "финасиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области" 2012Г
Насоки за кандидатстване по конкурс „финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области 2012 г. Обща информация iconКонкурс фина н
Национален конкурс "финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области" 2012Г
Насоки за кандидатстване по конкурс „финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области 2012 г. Обща информация iconКонкурс фина н
Национален конкурс "финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области" 2012Г
Насоки за кандидатстване по конкурс „финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области 2012 г. Обща информация iconКонкурс „стимулиране на научни изследвания в области с постигнати високи постижения
Ването на научни идеи, доказали своята целесъобразност и научна значимост в предходни изследвания. Развитие на научния потенциал...
Насоки за кандидатстване по конкурс „финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области 2012 г. Обща информация iconКонкурс „стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища
Приоритетните области от т до т са с хоризонтална ос – икономически аспект
Насоки за кандидатстване по конкурс „финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области 2012 г. Обща информация iconДокумент за кандидатстване ръководител базова организация
...
Насоки за кандидатстване по конкурс „финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области 2012 г. Обща информация iconУчени, участващи в научните екипи на проектните предложения, класирани за финансиране от фонд „научни изследвания в конкурсна сесия 2012 г
Учени, участващи в научните екипи на проектните предложения, класирани за финансиране от фонд „научни изследвания” в конкурсна сесия...
Насоки за кандидатстване по конкурс „финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области 2012 г. Обща информация iconКонкурс за рисунка и литературна творба на тема
Софийски университет Център за научни изследвания и информация “Х. К. Андерсен” и
Насоки за кандидатстване по конкурс „финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области 2012 г. Обща информация iconУчени от бан, участващи в научните екипи на класирани за финансиране от фонд „научни изследвания проектни предложения в конкурсна сесия 2012 г
Учени от бан, участващи в научните екипи на класирани за финансиране от фонд „научни изследвания” проектни предложения в конкурсна...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом