Програма за конкурсен изпит за докторанти по 4
ИмеПрограма за конкурсен изпит за докторанти по 4
Дата на преобразуване08.02.2013
Размер45.91 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/94178/719792/version/1/file/Biol.membrani
ПРОГРАМА


За конкурсен изпит за докторанти по 4.3 БиологичЕСКи науки (молекулярна биология- биологични мембрани)

(Молекулна структура и топология на НК. Организация на генома. Организация на клетъчната ДНК в хромозоми. Хроматин – състав и структура. Хистонови и нехистонови белтъци. Нива на организация. Молекулна дефиниция на ген. Бактериални оперони и полицистронни иРНК гени. Еукариотни гени, прости и сложни транскрипционни единици. Единични гени, генни фамилии, тандемно повторени гени.

 1. ДНК репликация. Инициация на репликацията, ензими и белтъчни фактори. Механизъм на репликацията. ДНК полимерази. Механизъм на действие на теломеразата. Значение.

 2. Повреди в ДНК. Коректорска функция на ДНК полимеразата. Механизми за поправка на ДНК: „mismatch“, изрязване (excision), ,,end-joining“, „SOS“ система.

 3. Транксрипция – етапи и молекулни механизми. Инициация на транскрипцията. Регулация на инициацията при бактерии. Цис и трансдействащи фактори. Промоторни регулаторни елементи. Позитивен и негативен контрол. Модел на Жакоб-Моно. Регулация на lac оперона, trp оперона. Двукомпонентни регулаторни системи.

 4. Контрол при еукариотите. Контролни елементи, полимерази – структура и функции. Регулаторни елементи при еукариотни белтък-кодиращи гени. Активатори и репресори. Белтъчни мотиви. РНК-полимераза II иницииращ комплекс. Молекулни механизми на транскрипционния контрол при еукариоти – хроматинова реорганизация, хормонален контрол. Други транскрипционни системи – бактериогфаги, митохондрии, хлоропласти, архебактерии.

 5. Завършване на транскрипцията – Rho-зависим, Rho-независим механизъм, атенуация и антитерминиращ механизъм. Механизъм на завършване при еукариоти.

 6. Зреене на иРНК при еукариоти – прибавяне на шапка, поли(А)-опашка, сплайсинг (Механизъм, snRNPs, сплайсозома). Транссплайсинг, автосплайсинг.

 7. Транспорт през ядрените порови комплекси – механизъм, рецептори за NES и NLS сигнали.

 8. Други механизми за пост-транскрипционен контрол – РНК редактиране, стабилност и локализация на иРНК, регулация чрез antisense РНК. Микро РНК-и и интерференция.

 9. Зреене на рРНК. Зреене на тРНК.

 10. Транслация. Основни компоненти на транслационния апарат. Етапи на белтъчния синтез. Инициация при прокариоти. Инициация при еукариоти. Рибозоми - функция на рРНК. Завършване на транслацията.

 11. Белтъчно насочване и сортиране. Котранслационен и посттранслационен механизъм. Синтеза и насочване на митохондриални и хлоропластни белтъци. Синтеза и насочване на пероксизомни белтъци.

 12. Секреторен път – общ преглед. Транслокация на секреторните белтъци през ендоплазмената мембрана. Вмъкване на мембранни белтъци през ендоплазмената мембрана.

 13. Посттранслационни модификации в ендоплазмената мрежа. Гликозилиране в ЕМ и апарата на Голджи. Сортиране в апарата на Голджи и протеолитично процесиране. Рецептори и ендоцитоза. Молекулни механизми на везикуларния транспорт.

 14. Клетъчна адхезия. Видове клетъчно адхезивни молекули. Междуклетъчни контакти. Многоадхезивни матриксни белтъци.

 15. Междуклетъчна сигнализация. Общ преглед на екстрацелуларните сигнали. Рецептори и хормони. Рецептори, свързани с G-белтъци и ефектори.

 16. Рецептори със собствена ензимна активност. Рецептори, асоциирани с ензими.

 17. Вторични месинджъри. Регулация на сигналните пътища. Сигнали от клетъчната мембрана към ядрото.

 18. Транспорт на липидите. Включване на липидите в мембрани. Контрол върху протеолитичното активиране на SREB транскрипционни фактори. Атеросклероза – молекулни механизми.

 19. Етапи и регулация на еукариотен клетъчен цикъл. Контролни пунктове.


Специална част

 1. Основни класове липиди в състава на биологичните мембрани. Липидна асиметрия. Роля на протеините за архитектурата на биомембраните. Моделиране на мембрани.

 2. Форма на липидните молекули. Критични параметри на опаковането им. Образуване и геометрия на липидни мицели. Хидратация на липидите. Фазови диаграми на водно-липидни системи.

 3. Моделни мембранни системи. Монослой на въздушно-водна фазова граница. Монослой на твърда подложка. Приложение.

 4. Теория и експериментални техники за получаване и изследване на изкуствени мембрани. Приложения.

 5. Моделиране на мембранни взаимодействия. Липозоми, тънки течни филми на фазова граница вода/въздух и масло/въздух. Молекулна теория на тънките течни слоеве. Техники за получаване и експериментални изследвания. Приложения.

 6. “Гигантски” липозоми. Образуване, стабилност и свойства. Възможности за моделиране на клетъчни взаимодействия.

 7. Електрични свойства на моделни мембрани. Теория на Гуи-Чапмен-Щерн. Трансмембранен потенциал. ΔV- потенциал. Връзка между потенциал и повърхностен заряд. Експериментални изследвания.

 8. Стабилност на липид-протеинни, липозомални и колоидни разтвори. ДЛВО-теория. Експериментални изследвания.

 9. Адсорбция и повърхностно напрежение на течности. Адсорбционни изотерми. Двумерно повърхностно налягане. Методи за определяне на повърхностното напрежение и биологичната му роля. Повърхностно напрежение на клетки.

 10. Методи за изследване на повърхностната организация на липидни и липид-протеинови моно-, би и мултислойни структури. Флуоресцентна микроскопия, сонди и приложение. Брюстер-ъглова микроскопия (BAM), атомно-силова микроскопия (AFM).

 11. Методи за изследване структурната организация и динамиката в моделни мембрани (FRAP, FRET, FCS, и др.).

 12. Приложения на моделните мембрани в молекулярната биология. Примери за монослоеве, бислойни липидни мембрани, липозоми и тънки течни филми. Методи за диагностика на хиалинно-мембранна болест и оценка на сърфактантни препарати.

 13. Респираторен дистрес синдром като следствие на мембранни нарушения. Лабораторни и клинични тестови системи.Препоръчана литература (обща част):


1. Molecular cell biology ( 4 ed) , H. Lodish, A.Berk, S. Zipursky, P. Matsudaira, D. Baltimore & J. Darnell; ( Freeman and Co)

2. Molecular biology of the cell ( 4 ed) B. Alberts, D. Bray, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, J. Watson;( Garlan Publiching Inc)

3.Biochemistry, Voet, D., J.G. Voet, 1995, II Ed., Wiley, N.Y.

4.Biochemistry ,(1997) Matthews and Van –Holde;(Wiley –liss)

5.Basic methods in molecular biology ( 2nd ed),L. Davis, M. Kuehl, J. Battey (Appleton& Lange)

6.Plant biochemistry and molecular biology (1999 г).

7. Membrane biophysics as viewed from experimental bilayer lipid membranes (Planar Lipid Bilayers and Spherical Liposomes), H. Ti Tien, Elsevier, 2000

8. Micelles, monolayers and bilayers, Chapman, D., Jones, E., Willey and sons, 1995

9. Liposomes- a practical approach, New, R.C.C., IRL Press, 1998

Structure of inverted hexagonal (HII) phase and non- lamellar phase transition of lipids, Seddon, J, BBA, 1-69, 1990

10. Surface Properties of Lipids and Proteins at Bio- Interfaces, Lalchev, Z., Surface and Colloid Chemistry, 625-687, Elsevier, 1997

11. Uvod v biofizikohimiata (in Bulgarian) , Panajotov, I., 2000

12. Foam and Foam films, Exerowa, D., Kaschiev, D., Elsevier, 1999

Biomembranes, Packer, L., Fleischer, S., Academic press, 1997
Препоръчителна литература (специална част):


 1. Molecular cell biology (4th ed; 5th , 6 ed), 2000/2004 H. Lodish, A Berk, S. Zipursky, P Matsudaira, D. Baltimore & J. Darnell (Freeman and Co)

 2. Molecular biology of the cell (4th ed), 2002 B. Alberts, D Bray, J. Lewis, M. Raff, К. Roberts, J. Watson (Garlan Publishing Inc)

 3. The cell – A molecular Approach. 2nd ed., Cooper, Geoffrey M., Sunderland, Massachusetts 2000

 4. Basic methods in molecular biology (2nd ed.) L. Davis, M. Kuehl, J. Battey (Appleton & Lange)

 5. Membrane biophysics as viewed from experimental bilayer lipid membranes (Planar Lipid Bilayers and Spherical Liposomes), H. Ti Tien, Elsevier, 2000

 6. Micelles, monolayers and bilayers, Chapman, D., Jones, E., Willey and sons, 1995

 7. Liposomes- a practical approach, New, R.C.C., IRL Press, 1998

 8. Structure of inverted hexagonal (HII) phase and non- lamellar phase transition of lipids, Seddon, J, BBA, 1-69, 1990

 9. Surface Properties of Lipids and Proteins at Bio- Interfaces, Lalchev, Z., Surface and Colloid Chemistry, 625-687, Elsevier, 1997

 10. Увод в биофизикохимията, Панайотов, И., 2000

 11. Foam and Foam films, Exerowa, D., Kaschiev, D., Elsevier, 1999

 12. Biomembranes, Packer, L., Fleischer, S., Academic press, 1997Януари, 2012 Ръководител на катедра Биохимия:


/проф. дбн З. Лалчев/

Свързани:

Програма за конкурсен изпит за докторанти по 4 iconПрограма за конкурсен изпит по специалността
За конкурсен изпит по специалността “защита на населението и критичната инфраструктура” за учебната 2008–2009 година
Програма за конкурсен изпит за докторанти по 4 iconПрограма за конкурсен изпит по специалността
За конкурсен изпит по специалността “логистика на сигурността и отбраната” за учебната 2008–2009 година
Програма за конкурсен изпит за докторанти по 4 iconЗа конкурсен изпит за докторанти по Информатика, Направление: Софтуерно инженерство
На писмения изпит се дават два въпроса, един от общата и един от специализираната част на конспекта. Устният изпит е събеседване...
Програма за конкурсен изпит за докторанти по 4 iconПрограм а за конкурсен изпит за докторанти по Информатика, Направление: Телекомуникации
На писмения изпит се дават два въпроса, един от общата и един от специализираната част на конспекта. Устният изпит е събеседване...
Програма за конкурсен изпит за докторанти по 4 iconЗа конкурсен изпит за докторанти по Информатика, Направление: Информационни и комуникационни технологии
На писмения изпит се дават два въпроса, един от общата и един от специализираната част на конспекта. Устният изпит е събеседване...
Програма за конкурсен изпит за докторанти по 4 iconПрограма за конкурсен изпит на докторанти по специалност Икономика и управление (Икономика на транспорта)
Конкурентоспособност на отделните видове транспорт и мястото им на транспортния пазар при превоза на товари и пътници
Програма за конкурсен изпит за докторанти по 4 iconПрограм а за конкурсен изпит за докторанти по Информатика, Направление: Биомедицинска информатика
На писмения изпит се дават два въпроса, един от общата и един от специализираната част на конспекта. Устният изпит е събеседване...
Програма за конкурсен изпит за докторанти по 4 iconИзпитна програма за конкурсен изпит на докторанти по научна специалност 05. 02. 18 Икономика и управление (Икономика на транспорта) тема №1
Конкурентоспособност на отделните видове транспорт и мястото им на транспортния пазар при превоза на товари и пътници
Програма за конкурсен изпит за докторанти по 4 iconКонкурсен изпит за докторанти по маркетинг
При разработването на темите се очаква от всеки участник в докторантския конкурс
Програма за конкурсен изпит за докторанти по 4 iconПрограма за конкурсен изпит за редовна докторантура по 4
За конкурсен изпит за редовна докторантура по 3 Биологичeски науки ( ентомология )
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом