Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
ИмеBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Дата на преобразуване08.02.2013
Размер103.4 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/027521203.docx
02752-2012-0003

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Профилактика, рехабилитация и отдих" ЕАД, ж.к. Изгрев, ул. "172" 11, За: Маргарита Пинтиева, България 1797, София, Тел.: 0878 577846

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bgholiday.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ЗА КЛОНОВЕТЕ НА „ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ” ЕАД

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Доставки
Покупка
Място на изпълнение: България
Код NUTS: BG

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ЗА КЛОНОВЕТЕ НА „ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ” ЕАД

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

С оглед необходимостта от доставка на различна медицинска апаратура, с различни параметри, в отделните клонове на „Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД, същата е разделена подробно за всеки отделен клон. I . Клон Боровец: 1. Комбиниран апарат за електротерапия и диагностика - 2 броя 2. Апарат за интерферентни токове и вакуум - 3 броя 3. Комбиниран апарат за електротерапия – 4 канален - 4 броя 4. Ултразвуков инхалатор - 3 броя 5. Апарат за магнитотерапия с два индуктора - 1 брой 6. Апарат за магнитотерапия с два индуктора и соленоид - 1 брой 7. Д’Арсонвал - 1 брой 8. Солукс лампа - 2 броя 9. Кварцова лампа - 1 брой 10. Лазер - 1 брой 11. Комбиниран ултразвук 1 и 3 MHz - 1 брой 12. Апарат за галваничен и диадинамичен ток - 1 брой 13. Клетка на Роше с принадлежности - 1 брой 14. Уред за раздвижване на рамо - 1 брой 15. Уред за раздвижване на глезен - 1 брой 16. Уред за раздвижване на коляно - 1 брой 17. Електрическа масажна кушетка - 2 броя 18. Седяща хидротерапевтична вана - 2 броя 19. Тангенторана вана - 1 брой 20. Малка хидромасажна вана за цяло тяло - 3 броя II. Клон Бургас: 1. Апарат за галваничен и диадинамичен ток - 2 броя 2. Апарат за интерферентен ток - 2 броя 3. Ултразвук 1 MHz - 2 броя 4. Тангенторана вана - 2 броя 5. Апарат за пасивно раздвижване на колянна става - 2 броя III. Клон Баня: 1. Тангенторана вана - 4 броя IV. Клон Вършец: 1. Апарат за магнитотерапия с два индуктора и соленоид - 2 броя V. Клон Габрово: 1. Комбиниран апарат за електротерапия – 4-канален - 1 брой VI. Клон Павел баня 1. Апарат за галваничен и диадинамичен ток - 4 броя 2. Комбиниран апарат за електротерапия - 2 броя 3. Апарат за интерферентни токове и вакуум - 1 брой 4. Комбиниран апарат за електротерапия – 4 канален - 1 брой 5. Апарат – Дарсонвал - 1 брой

Прогнозна стойност без ДДС

240000 BGN

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Продължителност в дни

60


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка: Банка: Инвестбанк, клон София Арсеналски Банков код (BIC): IORT8038 Банкова сметка (IBAN): BG90IORT80381000076800 Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. Ако участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис и печат. Гаранцията за участие в настоящата обществена поръчка е: 2 400 (две хиляди и четиристотин) лева.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати по банков път цената на доставката, както следва: 50 % авансово, до 5 /пет/ работни дни от подписване на договора; 50 % в срок до 30 /тридесет/ работни дни след подписване на стокова разписка за доставката и представяне на оригинална фактура за дължимата сума.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените изисквания от Възложителя в настоящата документация и обявлението за обществената поръчка. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства: - осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; за подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; за престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс. - обявен в несъстоятелност. - в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. - е в открито производство по несъстоятелност или е сключил извън съдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда или е преустановил дейността си. - е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението. - има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен. - има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години; - при които лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, са свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; - които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства: - в офертата не е представен някой от необходимите документи по чл. 56 от Закона за обществените поръчки, описани в документацията; - който е представил оферта, която не отговарят на предварително обявените условия на Възложителя; - който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от Закона за обществените поръчки; - за когото по реда на чл. 68, ал. 11 е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор. Офертата трябва да съдържа - Оферта попълнена по образец; Документ за регистрация на участник; Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата; Документ/Договор (Споразумение) за създаване на обединение; Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2 и 5, ал. 5, т. 1 от ЗОП; Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и 3, ал. 2, т. 1, 2а, 3 и 4, ал. 5, т. 2 от ЗОП;

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват лица, реализирали оборот от доставка на стоки, които са предмет на обществената поръчка, общо за предходните 3 (три) приключили финансови години (2009, 2010 И 2011 Г.) в размер на не по-малко от: 600 000 (шестстотин хиляди) лева. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за икономически и финансови възможности се прилагат за обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискването за оборот се отнася за подизпълнителя, съобразно вида и дела на тяхното участие. В случай, че участникът е учреден или е започнал дейност през последните три (2009, 2010 и 2011 г.) години и не може да представи баланси и отчети за приходите и разходите за последните по-горе три (2009, 2010 и 2011 г.) години или информация за оборота от доставки за последните по-горе три (2009, 2010 и 2011 г.) години, същият посочва това обстоятелство в офертата и представя исканите документи от датата на учредяване, респективно на започване на дейността, като в този случай следва да е изпълнил изискването за оборот от доставка на стоки, които са предмет на поръчката (договори за доставка на медицинска апаратура), от датата на учредяването си, респективно на започване на дейността си.
Минимални изисквания: Наличието на изискуемият минимален оборот следва да е виден от представената от Участника декларация, съдържаща информация за оборот от доставка на стоки, които са предмет на обществената поръчка (договори за доставка на медицинска апаратура), за последните три (2009, 2010 и 2011 г.) календарни години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: Участникът да притежава оторизация от производителя на медицинската апаратура, предмет на настоящата обществена поръчка. Съответствието с поставеното изискване се доказва с представянето на заверено от участника копие на оторизационно писмо, издадено от производителя на предлаганата апаратура, с което оторизира участника да предлага апаратурата. Участник в поръчката може да използва ресурсите на други физически и/или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че представи документи, доказващи, че има на свое разположение тези ресурси. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за технически възможности и/или квалификация се прилагат за обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответната регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение. При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискването за технически възможности и/или квалификация се отнася за подизпълнителя, съобразно вида и дела на тяхното участие.
Минимални изисквания: Участникът да притежава оторизация от производителя на медицинската апаратура, предмет на настоящата обществена поръчка.

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Най-ниска цена


IV.3) Административна информация

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

27.07.2012 г. Час: 17:00

Платими документи

ДА

Цена: 30 BGN

Условия и начин на плащане

Плащането трябва да бъде извършено по сметка на "Профилактика, рехабилитация и отдих" ЕАД, като в платежното нареждане се посочва номера на решението на поръчката или документацията може да се закупи на място от касата на "Профилактика, рехабилитация и отдих" ЕАД всеки работен ден от 09:00 до 12:30 и от 14:00 до 17:00 часа, срещу редовно издаден платежен документ.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

06.08.2012 г. Час: 17:00

IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите

Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите

Дата: 08.08.2012 г. Час: 10:00

Място

Централно управление на "Профилактика, рехабилитация и отдих" ЕАД

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, от датата на публикуването на обявлението за обществената поръчка, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния интернет адрес на „Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД: www.bgholiday.com Възложителят ще обяви датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти писмено до всеки участник и чрез обявяване на посочения в настоящата документация интернет адрес на „Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД: www.bgholiday.com. За резултатите от оценяването на офертите всеки участник ще бъде уведомен писмено.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

20.06.2012 г.

Свързани:

Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Комисия за регулиране на съобщенията, ул. "Гурко" №6, За:, Република България 1000, София, Тел.: 02 9492912; 02 9492239
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Топлофикация София" еад, ул. "Ястребец" 23 Б, За: Маргарита Дончевска, Република България 1680, София, Тел.: 02 9033068, Факс: 02...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Министерство на здравеопазването, пл. "Света Неделя" №5, За: Иво Янчев, България 1000, София, Тел.: 02 9301466, e-mail:, Факс: 02...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Министерство на здравеопазването, пл. "Света Неделя" 5, За: Ваня Миткова, България 1000, София, Тел.: 02 9301461, e-mail:, Факс:...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Министерство на здравеопазването, пл. "Света Неделя" №5, За: Иво Янчев, България 1000, София, Тел.: 02 9301466, e-mail:, Факс: 02...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Министерство на отбраната, ул. "Дякон Игнатий" №3, За: Янислава Георгиева Костадинова, България 1092, София, Тел.: 02 9220676, e-mail:,...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Българска национална телевизия, ул."Сан Стефано" №29, За: Елена Йорданова, Република България 1020, София, Тел.: 02 8143842, e-mail:,...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Агенция по обществени поръчки, ул. "Леге" №4, За: Ана Миткова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9407056, e-mail:, Факс: 02...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Министерство на отбраната, ул. "Дякон Игнатий" №3, За: Андон Каравелов, Република България 1092, София, Тел.: 02 9220664; 02 9220640,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом