И за да се произнесе, взе предвид следното
ИмеИ за да се произнесе, взе предвид следното
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер95.78 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://blagoevgradrc.judiciary-bg.org/Courts/RC/Blagoevgrad/wa.nsf/e3a2ce731f73417ac22576640047a
и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по искова молба, депозирана от Е. Н. П., с ЕГН *, с постоянен адрес гр.Б., ж.к. „Е.”, бл. 48, ап. 11, против “Б. Д.” – Е., със седалище и адрес на управление гр. С. 1036, общ. Столична, район О., ул. „М.” № 19, представлявано от всеки двама измежду гл. изпълнителен директор, изпълнителните директори, прокуристи – Л. М. Ж. – изп. директор, М. С. В. – изп. директор, Д. Д. М. – изп. директор и В. М. С. – гл. изпълнителен директор.

В исковата молба се твърди, че със заповед № 6/18.01.2010 год., връчена на ищцата на 25.01.2010 год. от „Б. Д." - Е. - гр. С., на основание чл. 188, т.2 от КТ във връзка с чл. 187, т. 3,7 и 8 и чл. 190, ал.1, т.З от КТ й е наложено дисциплинарно наказание - „Предупреждение за уволнение" затова, че в качеството й на и.д ......... на Регионален център - Б. за периода 16.06.2008 год. до 21.04.2009 год. е допуснала системни нарушения на трудовата дисциплина, изразяващи се в: в липса на цялостен, текущ и последващ контрол върху дейността на Клон-Дупница, както и в липса на текущ и последващ контрол при разрешаването и управлението на кредити на „Малки и средни предприятия", допуснала е системни нарушения на вътрешните Правила и процедури на банката, с което е била допринесла за влошаване качеството на кредитния портфейл на Клон - Дупница и е създала условия за повишаване на оперативния и операционен риск на Банката. Твърди се от ищцата, че в момента заема длъжността - ......... Б. към Регионален център - Б. на "Б. Д." - Е. и полага работата си в Б.. Сочи се, че заповедта е немотивирана и незаконосъобразна по следните съображения:

Излагат се съображения, че в конкретният случай издадената заповед не отговаря на изискванията на чл. 195, ал.1 от КТ. Нито едно от посочените нарушения в заповедта не съдържа конкретизация. По този начин е нарушен принципа на равнопоставеност на страните в трудовите правоотношения и за ищцата е невъзможно да организира адекватна защита на интересите си. Твърди се, че „Нарушенията" посочени в заповедта са общо формулирани. Не е ясно в какво точно се изразява системното нарушение на вътрешните Правила и процедури на банката.

Сочи се, че липсата на посочване на конкретни дати за извършване на всички нарушения, като ищцата твърди, че не е извършила нарушения на трудовата дисциплина води до извода, че не може да се прецени дали не е изтекъл срока по чл. 194 за налагане на дисциплинарно наказание. Твърди се, че преклузивния срок по чл. 194 е изтекъл за налагане на каквото и да е наказание. На следващо място се твърди, че в заповедта е цитирана разпоредбата на чл. 187, т.7 и т.8. от КТ, т.е „неизпълнение на законните нареждания на работодателя" и „злоупотреба с доверието и уронване на доброто име на предприятието, както и разпространяване на поверителни за него сведения", каквито обстоятелства не са наведени в заповедта. Липсва мотивировка за тези „нарушения" на трудовата дисциплина. Сочи се, че не е изяснено коя хипотеза на чл. 187, т.8 от КТ е налице. Цитираният констативен акт № ВКО - 04-00 - КА-211/23.11.2009 год. не е връчван на ищцата, даже по него не й е искано и обяснение или съответно да вземе становище.

Сочи се, че само на тези основания изброени по-горе заповедта следва да бъде отменена и съдът няма задължение да разглежда спора по същество.

На следващо място се твърди, че с допълнително споразумение за изменение на трудовото правоотношение № 0070-137/13.06.2008 год., считано от 16.06.2008 год. на ищцата е било възложено временно да изпълнява длъжността „Главен регионален мениджър на РЦ - Б.. Тази длъжност е изпълнявала до 21.04.2009 год., след което отново е заела и към настоящия момент длъжността .......... След завръщането й на длъжността ......... й е било увеличено и трудовото възнаграждение, като признание за добре свършената й работа като И.Д. Т.е в конкретният случай й е наложено дисциплинарно наказание за длъжност, която вече близо една година не изпълнява и не заема. Сочи се, че е недопустимо да й се налага дисциплинарно наказание за неизпълнение на трудовите задължения, за длъжност, която не заема. Ищцата счита, че ако работодателят е бил недоволен от нея не би й увеличил възнаграждението, след заемането на предишната й длъжност.

Излагат се доводи, че от обективна и субективна страна П. не е извършила така формулираните общо и вменените й тежки нарушения на трудовата дисциплина и то при системно нарушаване на вътрешните Правила и процедури на банката, изразяващи се в липса на цялостен-текущ и последващ контрол, както и липса на текущ и последващ контрол при разрешаването и управлението на кредити на „Малки и средни предприятия" с което да е допринесла за влошаване качеството на кредитния портфейл на Клон Дупница и да е създала условия за повишаване на оперативния и операционен риск на Банката. Кредитите е разрешавала при спазване на организацията и изискванията за разрешаване на кредит при установената процедура в банката, вкл. и за анексиране на кредитните линии. В тази процедура вземат участие и други специалисти, които дават становищата си. Проявена е тенденциозност от страна на работодателя. След връчване на заповедта към ищцата се упражнява натиск, да си подаде молба за прекратяване на трудовото й правоотношение по взаимно съгласие. Твърди се, че до сега не й е налагано дисциплинарно наказание. Изпълнявала е трудовите си задължения добросъвестно, коректно и лоялно. Т.е не са налице основания за налагане на дисциплинарно наказание „последно предупреждение".

Иска се от съда след като се увери в основателността на предявените искове, да постанови решение с което да признае заповед № 6/18.11.2010 год. на „Б. Д." Е. - Централно управление - гр. С. за незаконосъобразна, немотивирана и да я отмени; да осъди ответната страна да заплати на ищцата и направените по делото разноски. Към исковата молба са представени писмени доказателства.

Направено е още искане съдът да задължи ответното дружество да представи на ищцата цялата документация свързана с налагането на дисциплинарното наказание с обжалваната заповед, както и личното й трудово досие.

С разпореждане № 2354/31.03.2010 г. съдията докладчик след като е извършил проверка за редовност на исковата молба и допустимост на предявения с нея иск, в съответствие с чл.131 от ГПК е постановил препис от исковата молба и доказателствата към нея да се изпратят на ответника, с указание, че в едномесечен срок може да подаде писмен отговор, отговарящ на изискванията на чл.131, ал.2 от ГПК.

Изпратеното съобщение до дружеството ответник е връчено на 19.04.2010 г. на юрисконсулт на банката.

Видно от материалите по делото в указания на ответника едномесечен срок от получаване на искова молба е постъпил отговор с писмо със запазено пощенско клеймо от 19.05.2010 г.

В писмения отговор се твърди, че така предявеният иск е недопустим поради неяснота на петитума. Иска се прогласяване незаконосъбразност на Заповед № 6 / 18.01.2010 год. на ИД на „Б. Д." Е. за налагане на дисциплинарно наказание „предупреждение за уволнение", без да са посочени пороците на заповедта и без да са посочени нарушенията на т.н. „процесуалноправни и материалноправни разпоредби на закона".

Посочва се, че така предявеният иск е неоснователен поради следните причини :

Атакуваната Заповед № 6 / 18.01.2010 год. е законосъобразна, постановена по реда на чл. 192, чл. 193 от КТ и изцяло отговаря на изискванията на разпоредбата на чл. 195 от КТ. Сочи се, че същата е издадена от законните представители на „Б. Д." Е. в кръга на техните правомощия като работодатели. Работодателят е спазил процедурата по установяване на нарушенията и налагане на дисциплинарните наказания. Същият, е поискал с писмо изх. № 11-07/170 от 17.12.2009г. от Е. Н. П. писмени обяснения за допуснати от нея нарушения в процеса на кредитиране и упражняване на контрол, върху цялостната дейност на управляваните от нея подразделения, и в конкретика на Клон - Дупница. Писмото е получено лично от ищцата на 21.12.2009 год. и същата е дала подробни обяснения. Самите нарушения, цитирани в процесната заповед, са установени от „Вътрешен контрол и одит” на „Б. Д. „ Е. и са обективирани в Констативен акт № 04-00-КА-211 от 23.11.2009 год. за извършена тематична инспекция в клон град Дупница. Нарушенията, констатирани в акта и извършени от ищеца и неговите подчинени, са безспорно доказани от одитиращия орган на „Б. Д." Е. и описани в него. Цитирани са и конкретните служители, които носят вина за конкретни нарушения, както в кредитния процес, така и в неупражняване на контрол. По конкретни 6 (шест) нарушенията /продължаване срока на кредитни линии/ са искани писмени обяснения от ищцата, за които нарушения, с оглед тежестта им и вредите, произтекли за Банката, на основание чл. 187, т.З, 7 и 8 от КТ и е наложено наказание „предупреждение за уволнение". Твърди се, че не е вярно твърдението в исковата молба, че Констативен акт № 04-00-КА-211 от 23.11.2009 год. не е връчван на ищцата, даже по него не са й искани обяснения или да вземе становище. В тази връзка е посочено, че докладът е предназначен за висшият мениджмънт на банката. От друга страна, в поканата за даване на писмени обяснения / изх. № 11-07/170 от 17.12.2009г./, изрично е посочено, че дисциплинарните нарушения са констатирани в доклада и Г-жа П. е поканена да даде писмени обяснения на посочените въпроси. Нещо повече, в поканата са посочени и конкретни кредитни сделки, по които следва да даде обяснение.

На следващо място е посочено, че не е вярно твърдението в исковата молба, че наказанието е наложено след изтичане давността по чл. 194, ал. 1 от КТ. Съгласно тази разпоредба „Дисциплинарните наказания се налагат не по-късно от 2 (два) месеца от откриване на нарушението, и не по-късно от 1(една) година от извършването му. Давността е посочена алтернативно. В конкретния случай, нарушенията по несъмнен начин са открити с цитирания по-горе Констативен акт № 04-00-КА-211 от 23.11.2009 год. за извършена тематична инспекция в клон град Дупница. За дата на откриване на нарушението се счита датата на изготвяне на този констативен акт, т.е. 23.11.2009 год. Следователно двумесечната давност започва да тече от откриване на нарушението 23.11.2009г. и изтича на 23.01.2010 год. Процесната заповед № 6 е издадена на 18.01.20Юг., т.е. тя е издадена преди изтичане на давността по чл. 194, ал.1 от КТ.

Посочва се също, че не е вярно твърдението на ищеца, че не носи отговорност за неупражнен контрол. От постановената заповед № 6 / 18.01.2010 год. на ИД на „Б. Д." Е. е видно, че извършените нарушения са за неосъществяван текущ и последващ контрол. Задължението на ищеца в качеството му на ......... за упражняването на текущ и последващ контрол върху кредитните сделки, е регламентирано най-напред в длъжностната му характеристика, и допълнително в Правилата за кредитиране и Таблица № 3. Този контрол е задължителен елемент от длъжностната му характеристика и е проявление на същността на тази длъжност.

В процеса на кредитиране са нарушавани правилата както относно проучване на клиентите и окомплектоване на кредитните досиета, така и последващият контрол и финансов анализ на кредитополучателя след разрешаване на кредита. Това задължение на Гл. Регионален Мениджър е вменено, както от длъжностната характеристика за конкретната позиция, така и от вътрешните нормативни актове на банката, а именно Инструкция № 1 за осъществяване на кредитен мониторинг в поделенията на „Б. Д." Е..

Сочи се, че ищцата твърди, че „липсва мотировка за тези нарушения на трудовата дисциплина" и по-конкретно, в какво се изразява „неизпълнението на законните разпореждания на работодателя"". С действията си, ищецът е нарушил както трудовата дисциплина при изпълнение на служебните задължения, така и законоустановени разпореждания на работодателя си, обективирани в Правилата за кредитиране, Правила за управление на БДСК Е. - Табл. № 3 ; Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма и др.

Оспорват се твърденията в исковата молба като неверни. Смята се, че ищецът действително е извършил виновно нарушенията, цитирани в атакуваната заповед, поради което наложеното наказание „предупреждение за уволнение" е адекватно на степента на нарушението, поради което е направено искане съдът да отхвърли иска като неоснователен и недоказан.

Към депозирания писмен отговор са представени писмени доказателства. Направено е искане да се дадена възможност на ответното дружество в съдебно заседание да представи допълнителни писмени доказателства относими към извършените нарушения от ищцата, като например - Правила за кредитиране на МСП, Длъжностна характеристика, Писмени обяснения и др. необходими за доказване законосъобразност на атакуваната заповед, както и други доказателства - писмени и гласни.

В изпълнение на правомощията си по чл.140 от Гражданския процесуален кодекс, съдът прецени, че депозираната искова молба е редовна, като предявеният с нея иск е допустим, поради което същата следва да бъде внесена за разглеждане в открито съдебно заседание, като предвид настоящата съдебна ваканция разглеждането на делото следва да бъде насрочено за месец септември 2010г.

Приложените към исковата молба и писмения отговор копия от писмени документи са допустими, необходими и относими по делото, поради което съдът следва да се произнесе по тяхното допускане.

Страните следва да бъдат напътени към процедура по медиация или друг способ за доброволно уреждане на спора.

Предвид горното на основание чл.140, ал.1 и 3 от ГПК, Районен съд Б.


О П Р Е Д Е Л И:


НАСРОЧВА открито съдебно заседание по делото на 15.09.2010 г. от 13.00ч. за която дата и час да се призоват страните.

ДОПУСКА като писмени доказателства по делото заверени копия от следните документи, приложени към исковата молба и писмения отговор, а именно: Заповед № 6/18.01.2010 г., трудов договор № 0070-9/2005 г., допълнително споразумение за изменение на трудовото правоотношение № 0070-137/2008 г., допълнително споразумение за изменение на трудовото правоотношение № 0070-87/2009 г., справка от търговския регистър, удостоверение за актуално състояние изх. № *3721/18.03.2010 г., констативен акт № 04-00-КА-211/23.11.2009 г..

На основание чл.190, ал.1 от ГПК ЗАДЪЛЖАВА ответното дружество до датата на съдебното заседание да представи цялата документация свързана с налагането на дисциплинарното наказание с обжалваната заповед, както и личното трудово досие на ищцата Е. П..

Указва на страните, следното:

В случай, че страната, която живее или замине за чужбина за повече от един месец, е длъжна да посочи лице в седалището на съда, на което да се връчват съобщенията – съдебен адресат, ако няма пълномощник по делото.Същото задължение имат законният представител, попечителят и пълномощникът на страната.Когато посочените лица не посочат съдебен адресат, всички съобщения се прилагат към делото и се смятат за връчени/чл.40 ГПК/.

Страната която отсъства повече от един месец от адреса, който е съобщила по делото или на който веднъж й е връчено съобщение, е длъжна да уведоми съда за новия си адрес.Същото задължение имат законният представител, попечителят и пълномощникът на страната.При неизпълнение на това задължение всички съобщения се прилагат към делото и се смятат за връчени./чл.41 от ГПК/.


НАПЪТВА страните по делото към процедура по медиация или друг способ за доброволно уреждане на спора.

Препис от определението да се изпрати на страните за сведение.

Препис от депозирания писмен отговор да се изпрати на ищцата.

Определението не подлежи на обжалване.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Свързани:

И за да се произнесе, взе предвид следното iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Съдът, като прецени оспорвания административен акт, взе предвид становищата на страните и представените по делото доказателства,...
И за да се произнесе, взе предвид следното iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Процедурата по двойна размяна на книжа е приключила с изтичане на срока за допълнителен отговор,предвид което съдът следва да се...
И за да се произнесе, взе предвид следното iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Главния архитект на Община Б. да се произнесе по нейна молба вх. №94-01-4253/03. 02. 2009 г
И за да се произнесе, взе предвид следното iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
Предложението на рп-б подлежи на съдебен контрол, а при преценката му по същество се установи следното
И за да се произнесе, взе предвид следното iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
При извършената проверка по повод подадената въззивна жалба, Окръжният съд констатира следното
И за да се произнесе, взе предвид следното iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
В хода на производството са събрани писмени доказателства и П. техния анализ и оценка съдът прие следното
И за да се произнесе, взе предвид следното iconЗа да се произнесе взе предвид следното
В хода на производството са събрани писмени доказателства, въз основа на които съдът прие следното
И за да се произнесе, взе предвид следното iconЗа да се произнесе, взе предвид следното

И за да се произнесе, взе предвид следното iconДа се произнесе, взе предвид следното

И за да се произнесе, взе предвид следното iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Л. С. К. 4/ 60 ид ч.; за В. С. К. 4/ 60 ид ч.; за М. Л. С. 6/ 60 ид ч.; за И. С. И. 3/ 60 ид ч; за И. Г. И. 3/ 60 ид ч.; за Т. Г....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом