Доклади на научни конференции
ИмеДоклади на научни конференции
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер93.21 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.neaa.fractime.net/users/files/4495/631630598600100958.doc
Списък с публикации

на доц. д-р Камелия Савова

катедра “Счетоводство и анализ” при УНСС


Монографии

1. Съвременни подходи за счетоводно отчитане на приходите и разходите в публичния сектор, София, 2008 г.;

2. Счетоводството като източник на информация при управление на банковата ликвидност, София, 2006 г.


Учебници

1. Бюджетно счетоводство, в съавторство, София, 2005 г.;

2. Счетоводство в публичния сектор, в съавторство, София, 2009 г.;

3. Счетоводство – основен курс, в съавторство, София, 2009 г.;

4. Курс по теория на счетоводството, в съавторство, 2009 г.;

5. Обща теория на счетоводството, в съавторство, в съавторство, София, 2010 г., второ допълнено и преработено издание.


Учебни помагала - сборници

1. Счетоводство в публичния сектор – сборник със задачи и тестове, в съавторство, София, 2010 г.;

2. Сборник задачи по банково счетоводство, в съавторство, София, 2009 г.;

3. Бюджетно счетоводство – сборник задачи и казуси, в съавторство, София, 2004 г.;

4. Сборник задачи по счетоводство на банките, в съавторство, София, 2004 г.;

5. Методическо ръководство по счетоводство на предприятието, в съавторство, София, 1998 г.;

6. Счетоводство на банките – сборник задачи, в съавторство, Пловдив, 1996 г.;

7. Сборник от задачи по счетоводство на стопанското предприятие, в съавторство, София, 1995 г.


Доклади на научни конференции

1. Функции на счетоводството – научно-теоретични и приложни специфики в публичния сектор, доклад изнесен на Юбилейна международна научна конференция “Счетоводството – наука, практика и независимост”, 20 април 2010 г., София;

2. Теоретичният подход в преподаването на счетоводството – проявление на научно въздействие за ефективен управленски процес, Свищов, 30.10.2009 г.;

3. Accounting information – a valuable means of increasing the competitiveness in the process of globalization, 17-18 october 2008, Nich;

4. Счетоводните документи – надеждно средство за недопускане и за разкриване на финансови нарушения - доклад изнесен на Юбилейна международна научна конференция 55 години ФСФ при УНСС “Теория и практика на финансовите престъпления”, 29 и 30 ноември 2007 г., София;

5. Счетоводството за управлението на предприятията при утвърждаване на България като партньор в европейската икономика - доклад изнесен на VІ Научна конференция на ФСФ на младите научни работници “България в европейската икономика”, 29 ноември 2007 г., София;

6. Trends in Accounting Development in the Euro-Integration Process – доклад изнесен на международна научна конференция “ Challenges of economic science and practice in the EU integration process”, 18-19 october 2007, Nich;

7. Теоретичният подход при преподаването и в научните изследвания за счетоводния баланс - доклад изнесен на научна конференция “Теория на преподаването и научните изследвания в областта на счетоводството”, 25-26 септември 2006 г., София;

8. Счетоводни теоретико-методологични проблеми на капиталовата рентабилност на търговските банки в процеса на евроинтеграцията на България - доклад изнесен на международна научно-практическа конференция “Евроинтеграционните процеси и предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита”, 27-28 октомври 2006 г., Свищов;

9. The accounting – valuable means of achieving business change in the globalizing economy – доклад на международна конференция “Globalna ekonomija kao determinanta unapredenja poslovnih performansi”, Nich, 2006;

10. Роля и значение на счетоводството като източник на информация за управление на банковата ликвидност – доклад изнесен на ІV-ти конгрес на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, 18-19 април 2005 г., София;

11. Насоки за усъвършенстване на счетоводството при преструктуриране на българската икономика – доклад изнесен на научна конференция на млади научни работници “Преструктуриране на българската икономика”, 11 ноември 2005 г., София;

12. Роля на счетоводството в отделното предприятие през годините до 2007 и след това – доклад изнесен на Пета международна научна конференция на ФСФ при УНСС, 2 декември 2005 г., София;

13. Счетоводни аспекти на програмния и ориентирания към резултати републикански бюджет - доклад изнесен на научна сесия на клуб на асистента и докторанта при СА “Д.А.Ценов” – Свищов, 2005 г.;

14. Функции на счетоводството при интегриране на България в Европейския съюз - доклад изнесен на Четвърта международна научна конференция на ФСФ при УНСС “От преход към интеграция – предизвикателствата за България”, 31 май 2004 г., София;

15. Финансово-счетоводен анализ на банковата ликвидност - доклад изнесен на научно-практическа конференция “Финансовата и счетоводната теория и практика в процеса на присъединяване към Европейския съюз”, 17-18 септември 2004 г., Варна;

16. Формиране приходите на банковата система в условията на самоуправление и проблеми на счетоводно-информационното им осигуряване - доклад изнесен на международна научно-практическа конференция “Проблеми на счетоводната отчетност, вътрешния финансов контрол и икономическия анализ в условията на преустройство на икономиката”, 15-17 септември 1988 г., Варна;

17. Усъвършенстване на контрола чрез лева в условията на самоуправление – доклад изнесен на сесия на млади научни работници, април 1988 г., София.


Статии в специализирани икономически издания

1. Годишно счетоводно приключване в бюджетните предприятия за 2009 г., Наръчник на икономиста, бр.1, 2010 г.;

2. Счетоводно отчитане на некапитализираните активи в публичния сектор, Счетоводство ХХІ, бр. 10 и бр.11, 2009 г.;

3. Годишно счетоводно приключване в бюджетните предприятия за 2007 г., Седмичен законник, бр.3 и бр.4, 2008 г.;

4. Отчитане на приходите и разходите при годишното счетоводно приключване в бюджетните предприятия – продължение от бр.4, Седмичен законник, бр.5, 2008 г.;

5. Специфики в проявлението на счетоводните принципи в дейността на бюджетните предприятия, сп. Български счетоводител, бр.12, 2007 г.;

6. Счетоводно отчитане на материалните дълготрайни активи в бюджетните предприятия, сп. Български счетоводител, бр.15, 2007 г.;

7. Счетоводно отчитане на материалните дълготрайни активи в бюджетните предприятия – придобиване чрез строителство, сп. Български счетоводител, бр.17, 2007 г.;

8. Счетоводно отчитане на приходите в бюджетните предприятия (преработено, актуализирано и допълнено издание) сп. Български счетоводител, бр.4 и бр.5, 2006 г.;

9. Счетоводно отчитане на разходите в бюджетните предприятия (преработено, актуализирано и допълнено издание) сп. Български счетоводител, бр.6 и бр.7, 2006 г.;

10. Счетоводни теоретико-методологични аспекти на предоставяния от търговските банки кредит “овърдрафт”, сп. Български счетоводител, бр.17, 2006 г.;

11. Финансово-счетоводен анализ на банковата ликвидност, сп. Български счетоводител, бр.1, 2005 г.;

12. Счетоводно отчитане на приходите в бюджетните предприятия, сп. Български счетоводител, бр.3, 2005 г.;

13. Счетоводно отчитане на разходите в бюджетните предприятия, сп. Български счетоводител, бр.6, 2005 г.;

14. Счетоводно отчитане на ефектите от промените във валутните курсове в бюджетните предприятия, сп. Български счетоводител, бр.18, 2005 г.;

15. МСС 24 – Оповестяване на свързани лица (коментар), сп. Български счетоводител, бр.3, 2004 г.;

16. МСС 10 – Събития след датата на баланса (коментар), сп. Български счетоводител, бр.7, 2004 г.;

17. МСС 19 – Доходи на наети лица, сп. Български счетоводител, бр.17, 2004 г.;

18. МСС 21 - Ефекти от промените във валутните курсове, сп. Български счетоводител, бр.18, 2004 г.;

19. Необходими показатели за количествено и качествено определяне на банковата ликвидност, сп. ИДЕС, бр. 3, 2004 г.;

20. МСС 7 – Отчети за паричните потоци (коментар), сп. Български счетоводител, бр.20, 2003 г.;

21. Планиране на банковата ликвидност и счетоводно интерпретиране, сп. Български счетоводител, бр.9, 2000 г.;

22. Теоретична обосновка на вътрешно-аналитичното счетоводство във финансовото предприятие, сп. Български счетоводител, бр.13, 2000 г.;

23. Съждения и виждания по анализа на банковата ликвидност, сп. Български счетоводител, бр.16, 2000 г.;

24. Модели за съблюдаване на касовата ликвидност в търговските банки, сп. Български счетоводител, бр.22, 2000 г.;

25. Счетоводно отчитане преоценката на МДА при годишното счетоводно приключване, сп. Практически проблеми на бизнес-анализа, счетоводството и финансовия контрол, бр. януари – февруари, 2000 г..

26. НСС 1 “Представяне на финансовите отчети” в бюджетните предприятия, Резон медия груп, Перфектно счетоводство, рубрика “Бюджетно счетоводство”- счетоводни стандарти в публичния сектор;

27. Обща рамка на действащите счетоводни стандарти в публичния сектор, Резон медия груп, Перфектно счетоводство, рубрика “Бюджетно счетоводство”- счетоводни стандарти в публичния сектор;

28. Правила за изготвяне на годишни финансови отчети в публичния сектор, Резон медия груп, Перфектно счетоводство, рубрика “Бюджетно счетоводство”- счетоводни стандарти в публичния сектор;

29. Представяне на финансовите отчети (в публичния сектор), Резон медия груп, Перфектно счетоводство, рубрика “Бюджетно счетоводство”- счетоводни стандарти в публичния сектор;

30. Счетоводно отчитане на разчетните отношения с доставчици в бюджетните предприятия, Резон медия груп, Перфектно счетоводство, рубрика “Бюджетно счетоводство”- разчетни отношения;

31. Счетоводно отчитане на разчетните отношения с клиенти в бюджетните предприятия, Резон медия груп, Перфектно счетоводство, рубрика “Бюджетно счетоводство”- разчетни отношения;

32. Счетоводно отчитане на разчетите със студенти в бюджетните предприятия, Резон медия груп, Перфектно счетоводство, рубрика “Бюджетно счетоводство”- разчетни отношения;

33. Счетоводно отчитане на разчетните отношения за временни безлихвени заеми в бюджетните предприятия, Резон медия груп, Перфектно счетоводство, рубрика “Бюджетно счетоводство”- разчетни отношения;

34. Счетоводно отчитане на разчетните отношения с персонала в бюджетните предприятия, Резон медия груп, Перфектно счетоводство, рубрика “Бюджетно счетоводство”- разчетни отношения;

35. Счетоводно отчитане на паричните средства в бюджетните предприятия, Резон медия груп, Перфектно счетоводство, рубрика “Бюджетно счетоводство”- активи;

36. Счетоводно отчитане на придобиването на нематериалните дълготрайни активи в бюджетните предприятия, Резон медия груп, Перфектно счетоводство, рубрика “Бюджетно счетоводство”- активи;

37. Счетоводно отчитане на преоценката на нематериалните дълготрайни активи в бюджетните предприятия, Резон медия груп, Перфектно счетоводство, рубрика “Бюджетно счетоводство”- активи;

38. Счетоводно отчитане на инвентаризацията на нематериалните дълготрайни активи в бюджетните предприятия, Резон медия груп, Перфектно счетоводство, рубрика “Бюджетно счетоводство”- активи;

39. Счетоводно отчитане на материалите и стоките в бюджетните предприятия, Резон медия груп, Перфектно счетоводство, рубрика “Бюджетно счетоводство”- активи;

40. Счетоводно отчитане на готовата продукция в бюджетните предприятия, Резон медия груп, Перфектно счетоводство, рубрика “Бюджетно счетоводство”- активи;

41. Счетоводно отчитане придобиването на материалните дълготрайни активи чрез финансов лизинг в бюджетните предприятия, Резон медия груп, Перфектно счетоводство, рубрика “Бюджетно счетоводство”- активи;

42. Счетоводно отчитане на ремонта на материалните дълготрайни активи в бюджетните предприятия, Резон медия груп, Перфектно счетоводство, рубрика “Бюджетно счетоводство”- активи;

43. Счетоводно отчитане на преоценката на материалните дълготрайни активи в бюджетните предприятия, Резон медия груп, Перфектно счетоводство, рубрика “Бюджетно счетоводство”- активи;

44. Счетоводно отчитане на инвентаризацията на материалните дълготрайни активи в бюджетните предприятия, Резон медия груп, Перфектно счетоводство, рубрика “Бюджетно счетоводство”- активи;

45. Счетоводно отчитане на изваждането от употреба на материалните дълготрайни активи в бюджетните предприятия, Резон медия груп, Перфектно счетоводство, рубрика “Бюджетно счетоводство”- активи;

46. Счетоводно отчитане на продажбата на материалните дълготрайни активи в бюджетните предприятия, Резон медия груп, Перфектно счетоводство, рубрика “Бюджетно счетоводство”- активи;

47. Счетоводно отчитане на предоставянето на материални дълготрайни активи като апортни вноски в бюджетните предприятия, Резон медия груп, Перфектно счетоводство, рубрика “Бюджетно счетоводство”- активи;

48. Счетоводно отчитане на трансформирането на материални дълготрайни активи в материални запаси и обратно на материални запаси в материални дълготрайни активи в бюджетните предприятия, Резон медия груп, Перфектно счетоводство, рубрика “Бюджетно счетоводство”- активи;

49. Счетоводно отчитане на активите с художествена и историческа стойност, инфраструктурните обекти, земята и активите с предназначение отбраната и сигурността на страната в бюджетните предприятия, Резон медия груп, Перфектно счетоводство, рубрика “Бюджетно счетоводство”- активи;

50. Счетоводно отчитане на безвъзмездното предоставяне на материалните дълготрайни активи на юридически и/или физически лица в бюджетните предприятия, Резон медия груп, Перфектно счетоводство, рубрика “Бюджетно счетоводство”- активи;

51. Счетоводно отчитане на разчетите с персонала и осигурителите в бюджетните предприятия, Резон медия груп, Перфектно счетоводство, рубрика “Бюджетно счетоводство”;

52. Счетоводно отчитане на вътрешните разчети бюджетните предприятия, Резон медия груп, Перфектно счетоводство, рубрика “Бюджетно счетоводство”;

53. Приложение на ДДС 4 от 01.04.2010 г. на МФ в публичния сектор, Резон медия груп, Перфектно счетоводство, рубрика “Бюджетно счетоводство”;

54. Счетоводно отчитане на инвестициите в публичния сектор, Резон медия груп, Перфектно счетоводство, рубрика “Счетоводни стандарти в публичния сектор”;

55. Счетоводно отчитане на лизинговите договори в публичния сектор, Резон медия груп, Перфектно счетоводство, рубрика “Счетоводни стандарти в публичния сектор”.

Свързани:

Доклади на научни конференции iconЕвропейски формат на автобиография
Написване на дисертационен труд, участие с доклади в научни конференции и симпозиуми
Доклади на научни конференции iconКонкурс за заемане на академична длъжност доцент по Приложна механика от професионално направление
Шест от публикациите са на латиница и са изнесени като доклади на конференции в чужбина и публикувани в материалите от тях. Останалите...
Доклади на научни конференции iconДоклади на научни конференции и симпозиуми
Функциониране и ефективност на основните производствени фондове при интензификация на икономическия растеж”, 1988 г
Доклади на научни конференции iconДонка Стефанова Нанкова > I. Доклади на научни конференции, отпечатани резюмета
Вътев Е., Д. Нанкова,М. Нанков. Грапавост след нискотемпературно газово карбонитриране. Научна сесия, ХII. 1975 г., Варна
Доклади на научни конференции iconАс. Нели Георгиева Методиева Доклади в сборници от научни конференции в България
Реа Галанаки “Житието на Исмаил Ферик Паша”, “Ще се подписвам като Луи”, “Елени или Никой ”. “Словото – класическо и ново”. Юбилейна...
Доклади на научни конференции iconПубликуване на докладите
Научните доклади на конференцията ще бъдат публикувани в сборник “Научни трудове” на ухт, Пловдив. Представените след срока доклади...
Доклади на научни конференции iconПубликуване на докладите
Научните доклади на конференцията ще бъдат публикувани в сборник “Научни трудове” на ухт, Пловдив. Представените след срока доклади...
Доклади на научни конференции iconНа доц д-р Иван русев
Научни публикации, съставителство на сборници, участията в научни конференции и цитирания
Доклади на научни конференции iconДоклади на национални научни форуми
Експертна дейност (рецензии на научни публикации, хабилитационни трудове, дисертационни трудове), научен редактор, участие в редколегии,...
Доклади на научни конференции iconСтефан Петров Стефанов Статии в списания или в сборници от научни конференции (по научни направления)
Иванов С., Ив. Палов, С. Стефанов, Върху възможностите за подобряване на товаровите графици на електропотреблението за напояване...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом