Литература: Мутафчиев, Л. Икономика на транспортната система, С., 1994 г
ИмеЛитература: Мутафчиев, Л. Икономика на транспортната система, С., 1994 г
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер109.12 Kb.
ТипЛитература
източникhttp://archive.unwe.bg/docs/Konspekti2008/25.doc
ВЪПРОСНИК

за конкурсен изпит на докторанти по научна специалност 05.02.18 Икономика и управление (Икономика на транспорта)

І.ИКОНОМИЧЕСКА СЪЩНОСТ И РОЛЯ НА ТРАНСПОРТА В ОБЩЕСТВЕНОТО РАЗВИТИЕ

Същност на транспорта като отрасъл на материалното производство. Особености на транспортния процес и на транспортната продукция. Роля на транспорта в обществено-икономическото развитие на страната. Транспортът и териториалното разположение на производителните сили.

ЛИТЕРАТУРА 1:

1.Маркс,К. – Капиталът, т. ІІ, С., 1968, стр.61, 161-163

2.Маркс,К. – Теория на принадената стойност /ІV том Капиталът/, С.,1956, стр.418

3.Мутафчиев, Л. – Икономика на транспортната система, С., 1994 г.

ІІ. ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА НА БЪЛГАРИЯ И НАСОКИ ЗА НЕЙНОТО РАЗВИТИЕ

Същност на транспортната система. Конкурентоспособност на отделните видове транспорт и мястото им на транспортния пазар при превоза на товари и пътници. Основни насоки за развитие на транспортната система на България.

ЛИТЕРАТУРА:

 1. Мутафчиев, Л. – Икономика на транспортната система, С., 1994 г.

 2. Първанов, Хр. – Транспортни системи, Университетско издателство “Стопанство”, УНСС, 2004 г.

 3. Развитие и преструктуриране на транспорта в България, Сборник с доклади от Научно-практическа конференция, С., 2-3 юни 1994 г.

 4. Мутафчиев, Л. – Транспортната система на България и насоки за нейното усъвършенстване, Научни трудове на УНСС, т.1, 1998 г., стр. 145-174

 5. Кирова, А. – Управление на транспорта в логистиката, Университетско издателство “Стопанство”, УНСС, 2001 г.

 6. Райков, Р. И др. – Маркетинг и мениджмънт на транспорта, ВТУ “Т. Каблешков”, 2002 г.

 7. Първанов, Хр. – Транспортни системи, Университетско издателство “Стопанство”, УНСС, 2004 г.

ІІІ. УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТА

Същност, принципи и методи за управление на транспорта. Функции на управлението. Производствена и управленска структура. Основи на оптимизацията на системата за управление на транспорта. Автоматизирани системи за управление (АСУ).

ЛИТЕРАТУРА:

 1. Брешков, И. – Управление на транспорта, Университетско издателство “Стопанство”, С., 1993 г.

 2. Мутафчиев, Л. – Икономика на транспортната система, С., 1994 г.

 3. Брешков, И. – Икономически аспекти на управлението на транспортните фирми, УНСС, С., 1991 г.

 4. Ананиев, В. – Управление на транспорта, УНСС,

 5. Мескон, М., Альберт, М. – Основы мениджмънта, М., 1992 г.

 6. Райков, Р. и колектив – Маркетинг и мениджмънт на транспорта, ВТУ “Т. Каблешков”, 2003 г.

ІV. ПРОБЛЕМИ НА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕТО НА ТРАНСПОРТА НА БЪЛГАРИЯ

Теоретико-методологически аспекти на преструктурирането на транспорта. Приватизация в транспорта. Продуктово, технологично и екологосъобразно преструктуриране на транспорта. Интегриране на транспортната система на нашата страна с транспортните структури на Европейския съюз.

ЛИТЕРАТУРА:

 1. Закон за железопътния транспорт, ДВ, бр. 97, 28.11.2000 г.

 2. Преструктуриране на транспорта в България и интегрирането му с Европейската транспортна система – сборник доклади от научна конференция, 27.10.2000 г.

 3. Мирчев, К. – Стратегия за управление на железниците, София, 1999 г.

 4. Тенденции и перспективи в транспорта, списание “Алтернативи”, бр.7-8, 2000 г., издание на УНСС.

 5. Райков, Р. И др. – Маркетинг и мениджмънт на транспорта, ВТУ “Т. Каблешков”, 2002 г.

V. ИКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТОВАРНИТЕ ПРЕВОЗИ

Основни товари и товаропотоци по транспорта у нас във вътрешно и международно съобщение и тенденции в тяхното изменение. Определяне обема на товарните превози. Неравномерност на превозите по време и направления и ефективност от нейното намаляване. Маршрутизация на товарните превози и икономическа ефективност. Основни насоки за рационализиране на товарните превози. Перспективно и оперативно планиране на товарните превози. Роля на договорите. Приложение на икономико-математическите методи за оптимално обвързване на производствените с консумативните пунктове.

ЛИТЕРАТУРА:

 1. Мутафчиев, Л. – Икономика на транспортната система, С., 1994 г.

 2. Мутафчиев, Л. – Прогнозиране и планиране на транспортната дейност, С., 1996 г.

VІ. ИКОНОМИКА НА ПЪТНИЧЕСКИТЕ ПРЕВОЗИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРАНСПОРТНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

Роля и място на пътническите превози в общественото обслужване на населението. Фактори, влияещи върху обема и структурата на пътническите превози. Подвижност на населението. Разпределение на пътническите превози. Ефективност на пътническите превози.

ЛИТЕРАТУРА:

 1. Василев, Е. – Организация на пътническия транспорт, Университетско издателство “Стопанство”, С., 1994 г.

 2. Мутафчиев, Л. – Прогнозиране и планиране на транспортната дейност, С., 1996 г.

 3. Василев, Е. – Развитие и ефективност на пътническите превози, Университетско издателство “Стопанство”, С., 1997 г.

 4. Бакалова, В. – Насоки за подобряване на транспортното обслужване на градското население, Научни трудове на УНСС, т.2, 1998 г.

 5. Василев, Е. – Усъвършенствуване на системата от показатели за определяне ефективността на пътническите превози, Научни трудове “Икономика”, кн. 4, УИ “Стопанство”, С., 1992 г.

 6. Кирова, А. – Пътнически транспорт и стратегия за развитие на устойчив туризъм в България, Научни трудове на УНСС, т.2., 2002 г., стр. 37 – 76.

VІІ. ИКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА ТРАНСПОРТА

Същност и особености в работата на подвижния състав на транспорта. Технико-икономически показатели за работата и използуването на подвижния състав в железопътния, автомобилния, водния и въздушния транспорт и влиянието им върху производителността на труда и себестойността на превозите. Основни резерви за подобряване използуването на подвижния състав в отделните видове транспорт.

ЛИТЕРАТУРА:

 1. Мутафчиев, Л. – Икономика на транспортната система, С., 1994 г.

 2. Първанов, Хр., Божилова, С. – Производителност на подвижния състав на БДЖ и насоки за нейното повишаване, Научни трудове на УНСС, т.1, 1999 г.

 3. Кирова, А. – Управление на транспорта в логистиката, Университетско издателство “Стопанство”, УНСС, 2001 г.

VІІІ. ПРОПУСКАТЕЛНА, ПРЕРАБОТВАТЕЛНА И ПРЕВОЗНА СПОСОБНОСТ НА ТРАНСПОРТНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ВЪЗЛИ

Пропускателна и превозна способност на сухопътната инфраструктура. Преработвателна способност на гари и пристанища. Основни мероприятия за увеличаване на пропускателната и превозната способност на транспортните направления. Перспективи за развитие на транспортната мрежа на страната.

ЛИТЕРАТУРА:

 1. Враджалиев, Н. и др. – Организация на експлоатацията на транспорта, С., 1985 г.

 2. Райков, Р. и колектив – Транспортна техника и технологии, ВТУ “Тодор Каблешков”, 2003 г.

ІХ. ИНОВАЦИОННО ПРЕСТРУКТУРАНЕ В ТРАНСПОРТА. ЕФЕКТИВНОСТ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ТРАНСПОРТА

Иновационни процеси в системата на транспорта. Основни насоки за развитие на различните видове транспорт. Ефективност на инвестициите и показатели за нейното определяне. Методи за избиране на икономически най-изгоден вариант за инвестициите в транспорта. Контейнеризация и палетизация на превозите и икономическа ефективност.

ЛИТЕРАТУРА:

 1. Мутафчиев, Л., - Икономика на транспортната система, С., 1994 г.

 2. Мутафчиев, Л., Василев, Е. и др. – Научно-технически прогрес, качество и ефективност в автомобилния транспорт, С., 1990 г.

 3. Василев, Е. – Икономика и организация на автомобилния транспорт, Университетско издателство “Стопанство”, С., 1992

 4. Петров, Г. – 14 урока по фирмени финанси, С., 2001 г.

 5. Петров, М. и М. Славова – Иновации, Принцепс, 2000 г.

 6. Георгиев, Ив., Цв. Цветков – Мениджмънт на фирмените иновации и инвестиции, Университетско издателство “Стопанство”, УНСС, 1997 г.

 7. Георгиев, Ив. – Основи на инвестиранетор Университетско издателство “Стопанство”, УНСС, 1999 г.

Х. МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА НА ТРАНСПОРТА И НАСОКИ ЗА НЕЙНОТО РАЗВИТИЕ

Същност, състав и структура на дълготрайните активи (основни средства) на транспорта и тенденции в тяхното по-нататъшно развитие. Отчитане и оценка на основните средства. Изхабяване и амортизация на основните средства. Показатели, характеризиращи ефективното използуване на дълготрайните материални активи в транспорта. Основни насоки за реконструкция и модернизация на материално-техническата база на железопътния, автомобилния, водния и въздушния транспорт. Поддържане и ремонт на основните средства в транспорта.

ЛИТЕРАТУРА:

 1. Мутафчиев, Л. – Икономика на транспортната система, С., 1994 г.

 2. Василев, Е. – Икономика и организация на автомобилния транспорт, УИ “Стопанство”, 1992 г.

 3. Райков, Р. и др. – Маркетинг и мениджмънт на транспорта, ВТУ “Т. Каблешков”, 2003 г.

 4. Райков, Р. и др. – Транспортна техника и технологии, ВТУ “Т. Каблешков”, 2003 г.

ХІ.ИКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА В ТРАНСПОРТА

Характер и принципи на организацията на труда в транспорта. Класификация, разпределение и планиране на работната сила в транспорта. Структурни изменения под въздействието на научно-техническия прогрес. Организация на заплащането на труда на работниците и служителите в транспорта. Фактори и резерви за повишаване производителността на труда в транспорта.

ЛИТЕРАТУРА:

 1. Мутафчиев, Л. – Икономика на транспортната система, С., 1994 г.

 2. Шопов, Д. и М. Атанасова – Управление на човешките ресурси (част 1-ва), Тракия, 1998 г.

 3. Шопов, Д, М. Атанасова и др. – Управление на човешките ресурси (част 2-ра), Тракия, 2003 г.

ХІІ. ЕКСПЛОАТАЦИОННИ РАЗХОДИ И СЕБЕСТОЙНОСТ НА ПРЕВОЗИТЕ В ТРАНСПОРТА

Същност и класификация на експлоатационните разходи (разходи за дейността) в транспорта. Определение и структура на себестойността на превозите и продукцията в отделните експлоатационни поделения. Методи за определяне на себестойността на превозите. Повишаване на конкурентоспособността на транспортната фирма посредством намаляване на експлоатационните разходи.

ЛИТЕРАТУРА:

 1. Мутафчиев, Л. – Икономика на транспортната система, С., 1994 г.

 2. Брешков, Ив., Б. Кавалов – Икономика на морския транспорт, Университетско издателство “Стопанство”, УНСС, 2003 г.

 3. Кирова, А. – Управление на въздушния транспорт, ТУ, 2002 г.

ХІІІ. ТРАНСПОРТЕН ПАЗАР

Същност и особености на транспортния пазар. Сегментиране на пазара. Конюнктура на транспортния пазар. Фактори, влияещи върху конюнктурата на транспортния пазар.

ЛИТЕРАТУРА:

 1. Брешков, И., Ботушарова, М. – Маркетинг на услугите,УИ “Стопанство”, С., 1999 г.

 2. Мичева, Ел. – Пазари, цени, маркетинг, С., 1995 г.

 3. Преструктуриране на транспорта (сборник доклади от научна конференция), С., 1994 г.

ХІV. ЦЕНИ И ЦЕНООБРАЗУВАНЕ В ТРАНСПОРТА

Същност и видове цени на транспортните услуги. Ценообразуване в условията на конкуренция. Международни и национални тарифи за превоз на товари и пътници в различните видове транспорт. Ценова и търговска политика на транспортните оператори. Ценова политика по отношение на транспортната инфраструктура.

ЛИТЕРАТУРА:

 1. Кирова, А. – Управление на транспорта в логистиката, УНСС, 2001 г.

 2. Кирова, А. – Международен транспорт, ПУ “П. Хилендарски”, 1998 г.

 3. Цанков, Ст. – Търговска експлоатация и ценообразуване в транспорта, 1981 г.

ХV. ИКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРАНСПОРТНО-СПЕДИТОРСКАТА ДЕЙНОСТ

Същност, основни етапи на развитие и съвременна организация на транспортно-спедиторската дейност. Насоки за усъвършенстване на транспортно-спедиторското обслужване. Комбинирани превози, логистични услуги и групажни пратки. Икономическа ефективност на транспортно-спедиторската дейност при превоз на стоки в международно съобщение.

ЛИТЕРАТУРА:

 1. Кирова, А. – Управление на транспорта в логистиката, УНСС, 2001 г.

 2. Наръчник за обучение на спедиторски кадри по стандартите на ФИАТА, НСБС, 2001 г.

 3. Комбинираните превози – фактор за Европейска интеграция в транспорта, УНСС, (Научна разработка на катедра “Икономика на транспорта”), 2000 г.

ХVІ. ФИНАНСИ НА ТРАНСПОРТНАТА ФИРМА

Финансиране и финансова система. Източници на финансиране на транспортната фирма. Приходи в транспорта и тенденции в тяхното развитие. Краткотрайни активи, оборотни средства и насоки за ускоряване на оборота. Печалба и рентабилност в транспорта. Насоки за повишаване на рентабилността.

ЛИТЕРАТУРА:

 1. Мутафчиев, Л. – Икономика на транспортната система, С., 1994 г.

 2. Петров, Г. – Основи на финансите на фирмата, изд. “Тракия-М”, С., 2000 г.

 3. Динев, Д., Ненков, Д. – Финанси на съвременната фирма, С., 1992 г.

 4. Николов, Н. – Финансов анализ на стопанската дейност на предприятията, Университетско издателство “Стопанство”, С., 1993 г.

ХІІ. АНАЛИЗ НА ПРОИЗВОДСТВЕНО-СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ В ТРАНСПОРТА

Същност, цели и задачи на икономическия анализ. Принципи и методи на икономическия анализ. Видове анализ. Анализ на изпълнението на отделните раздели на производствено-финансовия план на транспортните фирми и техните поделения при пазарни условия.

ЛИТЕРАТУРА:

 1. Бакалова, В. – Икономически анализ на транспортната фирма, УИ “Стопанство”, С., 2000 г.

 2. Николов, Н. – Финансов анализ на стопанската дейност на предприятията, Университетско издателство “Стопанство”, С., 1993 г.

 3. Мутафчиев, Л. – Икономически анализ в транспортната фирма, С., 1995

 4. Петров, Г. – 14 урока по фирмени финанси, изд. “Тракия-М”, С.,2001 г.

ХVІІІ. КАЧЕСТВО НА ТРАНСПОРТНАТА ПРОДУКЦИЯ И НАСОКИ ЗА НЕГОВОТО ПОВИШАВАНЕ

Същност и значение на качеството на транспортната услуга. Показатели и стандарти за оценка на качеството на транспортната услуга. Насоки за повишаване на качеството. Качество на транспортната услуга и конкуренция в транспорта. Система за тотално управление на качеството.

ЛИТЕРАТУРА:

 1. Мутафчиев, Л., Василев, Е. и др. – Научно-техническия прогрес, качество и ефективност в автомобилния транспорт, С., 1990 г.

 2. Чобанянева, К. и др. – Управление на качеството и конкурентоспособност, В., 1998 г.

 3. Кирова, А. – Управление на транспорта в логистиката, УНСС, 2001 г.

ХІХ. МАРКЕТИНГ В ТРАНСПОРТА

Маркетинг на услугите и маркетинг в транспорта. Особености на продукта в сферата на транспорта. Маркетингови стратегии в транспорта. Насоки за усъвършенствуване на маркетинговата дейност на транспортните фирми.

ЛИТЕРАТУРА:

 1. Брешков, И., Ботушарова, М. – Маркетинг на услугите,УИ “Стопанство”, С., 1999 г.

 2. – Маркетинг и мениджмънт на транспорта

 3. Котлер, Ф. – Основи на маркетинга

 4. Котлер, Ф. – Управление на маркетинга

ХХ. ТРАНСПОРТНИ ЗАСТРАХОВКИ

Видове транспортни застраховки. Технология при карго застраховането. Особености на каско застраховките. Застраховка злополука с пътуващия персонал. Застраховка отговорност на превозвача. Застраховка отговорност на спедитора.

ЛИТЕРАТУРА:

 1. Драганов, Хр., Й. Близнаков, Г. Димитрова – Имуществено застраховане С., 2002 г.

 2. Кирова, А – Управление на транспорта в логистиката, УНСС, 2001 г.

 3. Общи условия по карго, каско застраховане, гражданска отговорност за страната и чужбина на застрахователите и пр.
1 ЗАБЕЛЕЖКА: При подготовката на отделните теми докторантите трябва да следят и ползуват и актуални публикации в нашите и чужди периодични издания.

Свързани:

Литература: Мутафчиев, Л. Икономика на транспортната система, С., 1994 г iconОкс "Магистър" Специалност "Икономика на транспортната фирма" Наименование на учебната дисциплина :"Финанси" Брой кредити: 7
Изучаването на дисциплината е необходимо и задължително условие за по-добрата професионална подготовка и реализация на окс “Магистър”,...
Литература: Мутафчиев, Л. Икономика на транспортната система, С., 1994 г iconАспекти на транспортната политика на република българия за развитие на интермодалния транспорт
...
Литература: Мутафчиев, Л. Икономика на транспортната система, С., 1994 г iconДоклад транспортната система на българия място и роля на балканите и европа след присъединяването към ес
Транспортната система на българия – място и роля на балканите и европа след присъединяването към ес
Литература: Мутафчиев, Л. Икономика на транспортната система, С., 1994 г iconАтанас мутафчиев
Атанас Мутафчиев Редактор: Веселин Енчев графичен дизайн: Енчо Тодоров ПлоВдиВ, 2009
Литература: Мутафчиев, Л. Икономика на транспортната система, С., 1994 г iconТранспортната инфраструктура предпоставка за развитието на туризма
Благодаря Ви за предоставената ми възможност да представя пред Вас насоките за развитие на транспортната инфраструктура в България...
Литература: Мутафчиев, Л. Икономика на транспортната система, С., 1994 г iconПрограма за посещението на министъра на транспорта Петър Мутафчиев
...
Литература: Мутафчиев, Л. Икономика на транспортната система, С., 1994 г iconСчетоводство на транспортната фирма
Набиране на собствен капитал в транспортната фирма – източници. Счетоводно отчитане на основния капитал
Литература: Мутафчиев, Л. Икономика на транспортната система, С., 1994 г iconПрофесионална гимназия по механотехника русе утвърдил: директор: инж. Ненко Илиев
Обща характеристика на производството. Същност, предмет и особености на механизацията и автоматизацията. Определение и роля на автоматизацията...
Литература: Мутафчиев, Л. Икономика на транспортната система, С., 1994 г iconЦели на администрацията за 2012 г. Наименование на администрацията
Осигуряване на висока степен на безопасност и сигурност на транспортната система и намаляване на отрицателното влияние на транспорта...
Литература: Мутафчиев, Л. Икономика на транспортната система, С., 1994 г icon1. същност на международната икономика и на международните бизнес отношения
В икономическата наука няма единодушно разбиране на същността на понятията „международна икономика”, „световно стопанство”, световна...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом