Bg-търговище: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство
ИмеBg-търговище: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство
Дата на преобразуване07.02.2013
Размер149.27 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/002991206.docx
00299-2012-0006

BG-Търговище: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Търговище, пл."Свобода", За: Мариана Тодорова, Република Търговище 7700, Търговище, Тел.: 0601 68751, E-mail: todorova.m.s@targovishte.bg

Място/места за контакт: отдел „Евроинтеграция и обществени поръчки”

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.targovishte.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация:

Община Търговище, пл."Свобода", За: инж.Иван Иванов, Република България 7700, Търговище, Тел.: 0601 68651, Факс: 0601 62212

Място/места за контакт: Дирекция "Инвестиции и екология"

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Община Търговище, пл."Свобода", За: Ивелина Николова Златева или Павлина Стоянова Захариева, Република България 7700, Търговище, Тел.: 0601 68716

Място/места за контакт: Център за административно обслужване - работно място №5 или №6

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

”Ремонт на общински пътища от ІV - клас на територията на Община Търговище по шест обособени позиции – 2012г.”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Строителство
Изграждане
Място на изпълнение: Община Търговище
Код NUTS: BG334

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

”Ремонт на общински пътища от ІV - клас на територията на Община Търговище по шест обособени позиции – 2012г.” както следва: І-ва обособена позиция "Ремонт на общински път ТGV-2162/ ТGV-1053, Пайдушко-Божурка /Божурка-Братово-Цветница/ ТGV-1017/ от км. 5 + 600 до км. 9 + 100" ІІ-ра обособена позиция Ремонт на общински път ТGV -1141/ІІ-51, Попово-Дралфа/ -Глогинка - граница/-Кошничари-Росина-/ІІ-51/ от км.10+000 до 12+700 ІІІ-та обособена позиция Ремонт на общински път ТGV- 2177 /ІІ-74, Търговище-Здравец/ - Момино от км.0+000 до км.5+000 ІV-та обособена позиция Ремонт на общински път TGV2163/III-4008, Пролаз - Вардун/ Вардун - Черковна /TGV1164/ от км 6+500 до км 11+500" V-та обособена позиция Ремонт на общински път ТGV-1173 / ТGV-2161, Макриополско-Твърдинци/ Буйново -/ІІ-51/ - Пресяк – от км.0+000 до км.0+940 VІ-та обособена позиция Ремонт и поддръжка на 7 броя пътни отсечки

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233140

Описание:

Пътни работи

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:

За една или повече обособени позиции

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

Ремонт на общински пътища от ІV - клас на територията на Община Търговище по шест обособени позиции – 2012г. с обща максимално допустима стойност 392 750 лв. без ДДС. Позиции са както следва: І-ва обособена позиция "Ремонт на общински път ТGV-2162/ ТGV-1053, Пайдушко-Божурка /Божурка-Братово-Цветница/ ТGV-1017/ от км. 5 + 600 до км. 9 + 100" ІІ-ра обособена позиция Ремонт на общински път ТGV -1141/ІІ-51, Попово-Дралфа/ -Глогинка - граница/-Кошничари-Росина-/ІІ-51/ от км.10+000 до 12+700 ІІІ-та обособена позиция Ремонт на общински път ТGV- 2177 /ІІ-74, Търговище-Здравец/ - Момино от км.0+000 до км.5+000 ІV-та обособена позиция Ремонт на общински пътTGV2163/III-4008, Пролаз - Вардун/ Вардун - Черковна /TGV1164/ от км 6+500 до км 11+500" V-та обособена позиция Ремонт на общински път ТGV-1173 / ТGV-2161, Макриополско-Твърдинци/ Буйново -/ІІ-51/ - Пресяк – от км.0+000 до км.0+940 VІ-та обособена позиция Ремонт и поддръжка на 7 броя пътни отсечки

Прогнозна стойност без ДДС

392750 BGN

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Завършване

30.10.2012 г.


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

В настоящата обществена поръчка Възложителят не изисква гаранция за участие. Гаранцията за изпълнение на договорa е в размер на 3 % от стойността на поръчката без ДДС по всяка обособена позиция. Гаранцията за изпълнение може да бъде под формата на парична сума или банкова гаранция. Когато участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение по банков път това следва да стане по сметка: IBAN: BG62UBBS80023300143230, BIC: UBBSBGSF при ОББ, клон Търговище Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Община Търговище и че е валидна до 30 дни след изтичане на срока на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по договора за обществената поръчка до тридесет работни дни от представяне на протокол обр. 19 и фактура от Изпълнителя. Плащането се извършва в български лева по банкова сметка на Изпълнителя.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на предварително обявените условия. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението представят документ (споразумение,договор и др.) за създаване на обединението.Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато участникът е обединение, но не е приложен документ за създаването на обединението или в приложения документ не е посочено лицето представляващо обединението, или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. Участник, при който са налице обстоятелства по чл.47, ал. 1, ал. 2 и ал.5 от ЗОП ще бъде отстранен от процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. Изискванията по чл.47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗОП се прилагат за лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП. За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1 и 3 и ал. 5, т. 2, когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнението на поръчката, изискванията по чл.47, ал. 1, ал. 2 и ал.5 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по чл.47, ал. 1, ал. 2 и ал.5 от ЗОП се прилагат за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. При подаване на офертата за участие участникът удостоверява липсата на горепосочените обстоятелства с декларации. Не може да участва в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл.47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП. При подписването на договора за обществената поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП, при спазване изискванията на чл.47, ал.11 от ЗОП. Когато участникът, определен за изпълнител е чуждестранно физическо или юридическо лице при подписване на договора същият е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Участникът следва да представи документ (копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала”), удостоверяващ вписването му в Централния професионален регистър на строителя, издадено съгласно Закона за Камарата на строителите, обн. ДВ, бр. 108/29.12.2006г. и Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, обн. ДВ, бр. 65/10.08.2007г. или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на държавата в която е регистриран участникът- регистрация в съответен регистър на държава членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, предмет на настоящата поръчка. Копието от удостоверението за вписване в Централния професионален регистър на строителя, в Камарата на строителите в България трябва да е за обекти втора група - строежи от транспортната инфраструктура, трета категория - общински пътища и улици от първостепенната улична мрежа от ІІІ и ІV клас и съоръженията към тях.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: Копие на валидна застрахователна полица за застраховка професионална отговорност по смисъла на чл.171 от ЗУТ. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители се прилагат изискванията на чл. 56, ал. 2 от ЗОП. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице се прилагат изискванията на чл. 56, ал. 3 от ЗОП. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, се прилагат изискванията на чл. 56, ал. 4 от ЗОП.
Минимални изисквания: Участникът трябва да има валидна застраховка за професионална отговорност по смисъла на чл.171 от ЗУТ. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на горепосоченото изискване.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: 1.Декларация със списък на договорите за строителство, изпълнени през последните 5 години (2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 г.) – Образец №5, придружена от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти. Препоръките да посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания; 2.Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка – Образец №6. 3.Декларация със списък на техническите лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството - Образец №7. Декларацията да е придружена с копия от документите, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на персонала на участника. 4.Декларация за наличие на собствена или за сключен договор за ползване услугите на акредитирана лаборатория за контрол по изпитание на асфалтови и бетонови образци – взети от обекта като проби и изпитани на якост и за качество - Образец №8; Когато участникът предвижда участие на подизпълнители се прилагат изискванията на чл. 56, ал. 2 от ЗОП. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице се прилагат изискванията на чл. 56, ал. 3 от ЗОП. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, се прилагат изискванията на чл. 56, ал. 4 от ЗОП.
Минимални изисквания: 1.Участникът в процедурата следва да е изпълнил поне три договора с предмет сходен с предмета на поръчката за последните пет години (2007 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г. и 2011 г.). 2.Участникът в процедурата да разполага минимум със следната техника (собствена или наета): •земекопна машина за изкопни работи – 1 бр.; •товарен автомобил за извозване на земни маси и насипни материали – 2 бр.; •машина за механизирано разкъртване на асфалтови настилки – 1 бр.; •асфалторазстилач за полагане машинно на асфалтови настилки – 1бр.; •валяк за уплътняване на асфалтови смеси – 1 бр.; •машина за полагане на грунд по настилки – 1 бр.; •машина за почистване и продухване на настилки – 1 бр.; •товарен автомобил за возене на асфалтови смеси – 2 бр. 3.Участникът в процедурата да разполага минимум с: •един технически ръководител на обект с висше инженерно или средно техническо образование, отговарящ за изпълнението и контрола на видовете СМР. •изпълнителен състав (работници) – един машинист и един тракторист, които ще обслужват техниката по време на изпълнение на поръчката 4.Участникът да разполага за срока на изпълнение на поръчката със собствена или да сключи договор за ползване услугите на лицензирана акредитирана лаборатория за контрол по изпитание на асфалтови и бетонови образци – взети от обекта като проби и изпитани на якост и за качество; В случай, че Участникът участва като обединение тези изисквания се прилагат за обединението като цяло.

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Най-ниска цена


IV.3) Административна информация

ІV.3.2) Предишни публикации свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в ДВ 2974 от 20.02.2012 г.

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

04.05.2012 г. Час: 16:00

Платими документи

ДА

Цена: 14 BGN

Условия и начин на плащане

Документацията за участие се получава в стая № 35 в сградата на Община Търговище след заплащане в брой в касата на Общината или по банков път на следната сметка на Община Търговище: IBAN: BG86UBBS80023106051909, BIC: UBBSBGSF при ОББ АД, клон Търговище. Цена на документацията 14 лв. Документацията се намира на сайта на общината - интернет адрес: www.targovishte.bg

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

11.05.2012 г. Час: 16:00

IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите

Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите

Дата: 14.05.2012 г. Час: 14:00

Място

зала №74 на Община Търговище

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Комисията ще обяви датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти чрез поместване на СЪОБЩЕНИЕ на сайта на Община Търговище - www.targovishte.bg

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.4 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Търговище - юрисконсулт, пл."Свобода", Република България 7700, Търговище, Тел.: 0601 68602, Факс: 0601 62212

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.04.2012 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 / Наименование Ремонт на общински път ТGV-2162/ ТGV-1053, Пайдушко-Божурка /Божурка-Братово-Цветница/ ТGV-1017/ от км. 5 + 600 до км. 9 + 100

1) Кратко описание

”Ремонт на общински пътища от ІV - клас на територията на Община Търговище по шест обособени позиции – 2012г.” - І-ва обособена позиция "Ремонт на общински път ТGV-2162/ ТGV-1053, Пайдушко-Божурка /Божурка-Братово-Цветница/ ТGV-1017/ от км. 5 + 600 до км. 9 + 100"

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233142

Описание:

Работи по ремонт на пътища

3) Количество или обем

Ремонт на общински път ТGV-2162/ ТGV-1053, Пайдушко-Божурка /Божурка-Братово-Цветница/ ТGV-1017/ от км. 5 + 600 до км. 9 + 100, с максимално допустима стойност 14 654 лв. без ДДС

Прогнозна стойност, без ДДС
14654 валута BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Начална дата г. , Крайна дата 30.10.2012 г.


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 / Наименование Ремонт на общински път ТGV -1141/ІІ-51, Попово-Дралфа/ -Глогинка - граница/-Кошничари-Росина-/ІІ-51/ от км.10+000 до 12+700

1) Кратко описание

”Ремонт на общински пътища от ІV - клас на територията на Община Търговище по шест обособени позиции – 2012г.” - ІІ-ра обособена позиция Ремонт на общински път ТGV -1141/ІІ-51, Попово-Дралфа/ -Глогинка - граница/-Кошничари-Росина-/ІІ-51/ от км.10+000 до 12+700

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233142

Описание:

Работи по ремонт на пътища

3) Количество или обем

Ремонт на общински път ТGV -1141/ІІ-51, Попово-Дралфа/ -Глогинка - граница/-Кошничари-Росина-/ІІ-51/ от км.10+000 до 12+700, с максимално допустима стойност 85 148.33 лв. без ДДС

Прогнозна стойност, без ДДС
85148.33 валута BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Начална дата г. , Крайна дата 30.10.2012 г.


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 / Наименование Ремонт на общински път ТGV- 2177 /ІІ-74, Търговище-Здравец/ - Момино от км.0+000 до км.5+000

1) Кратко описание

”Ремонт на общински пътища от ІV - клас на територията на Община Търговище по шест обособени позиции – 2012г.” - ІІІ-та обособена позиция Ремонт на общински път ТGV- 2177 /ІІ-74, Търговище-Здравец/ - Момино от км.0+000 до км.5+000

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233142

Описание:

Работи по ремонт на пътища

3) Количество или обем

Ремонт на общински път ТGV- 2177 /ІІ-74, Търговище-Здравец/ - Момино от км.0+000 до км.5+000, с максимално допустима стойност 112 767лв.без ДДС

Прогнозна стойност, без ДДС
112767 валута BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Начална дата г. , Крайна дата 30.10.2012 г.


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 / Наименование Ремонт на общински път TGV2163/III-4008, Пролаз - Вардун/ Вардун - Черковна /TGV1164/ от км 6+500 до км 11+500

1) Кратко описание

”Ремонт на общински пътища от ІV - клас на територията на Община Търговище по шест обособени позиции – 2012г.” - ІV-та обособена позиция Ремонт на общински път TGV2163/III-4008, Пролаз - Вардун/ Вардун - Черковна /TGV1164/ от км 6+500 до км 11+500

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233142

Описание:

Работи по ремонт на пътища

3) Количество или обем

Ремонт на общински пътTGV2163/III-4008, Пролаз - Вардун/ Вардун - Черковна /TGV1164/ от км 6+500 до км 11+500",с максимално допустима стойност 61 094 лв. без ДДС

Прогнозна стойност, без ДДС
61094 валута BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Начална дата г. , Крайна дата 30.10.2012 г.


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 / Наименование Ремонт на общински път ТGV-1173 / ТGV-2161, Макриополско-Твърдинци/ Буйново -/ІІ-51/ - Пресяк – от км.0+000 до км.0+940

1) Кратко описание

Ремонт на общински пътища от ІV - клас на територията на Община Търговище по шест обособени позиции – 2012г. - V-та обособена позиция Ремонт на общински път ТGV-1173 / ТGV-2161, Макриополско-Твърдинци/ Буйново -/ІІ-51/ - Пресяк – от км.0+000 до км.0+940

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233142

Описание:

Работи по ремонт на пътища

3) Количество или обем

Ремонт на общински път ТGV-1173 / ТGV-2161, Макриополско-Твърдинци/ Буйново -/ІІ-51/ - Пресяк – от км.0+000 до км.0+940,с максимално допустима стойност 98 253.33лв. без ДДС

Прогнозна стойност, без ДДС
98253.33 валута BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Начална дата г. , Крайна дата 30.10.2012 г.


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 / Наименование Ремонт и поддръжка на 7 броя пътни отсечки

1) Кратко описание

”Ремонт на общински пътища от ІV - клас на територията на Община Търговище по шест обособени позиции – 2012г.” - VІ-та обособена позиция Ремонт и поддръжка на 7 броя пътни отсечки както следва: •Общински път ТGV -1166 /І-4,Търговище-Пробуда/Васил Левски-Ловец-Острец/ІІІ-502/; •Общински път – ТGV-1017/ІІІ-409,Омуртаг-Моравка/-Китино-Граница община /Антоново-Търговище/-Цветница -/ІІІ-4009/ от км.5+620 до км.7+200 – с. Цветница; •Общински път ТGV-1164 /І-4,Омуртаг-Търговище/-Стража – Драгановец-граница община/Търговище-Върбица/-Иваново /І-4/ от км.4+380 до км.7+220; •Общински път ТGV-3191 / ТGV-1164, Стража-Черковна/-хижа Младост от км.0+000 до км5+250; •Общински път ТGV-2161 /ІІІ-5102,Мировец-Буховци/Буйново-Твърдинци -/І-2/ от км.8+300 до км.9+380; •Общински път ТGV-1173 / ТGV-2161, Макриополско-Твърдинци/ Буйново /ІІ-51/ -Пресяк от км.0+940 до км.2+020; •Общински път ТGV-1176 /ІІ-74, Певец-Търговище/Руец-Овчарово

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233140

Описание:

Пътни работи

3) Количество или обем

Ремонт и поддръжка на 7 броя пътни отсечки както следва: •Общински път ТGV -1166 /І-4,Търговище-Пробуда/Васил Левски-Ловец-Острец/ІІІ-502/; •Общински път – ТGV-1017/ІІІ-409,Омуртаг-Моравка/-Китино-Граница община /Антоново-Търговище/-Цветница -/ІІІ-4009/ от км.5+620 до км.7+200 – с. Цветница; •Общински път ТGV-1164 /І-4,Омуртаг-Търговище/-Стража – Драгановец-граница община/Търговище-Върбица/-Иваново /І-4/ от км.4+380 до км.7+220; •Общински път ТGV-3191 / ТGV-1164, Стража-Черковна/-хижа Младост от км.0+000 до км5+250; •Общински път ТGV-2161 /ІІІ-5102,Мировец-Буховци/Буйново-Твърдинци -/І-2/ от км.8+300 до км.9+380; •Общински път ТGV-1173 / ТGV-2161, Макриополско-Твърдинци/ Буйново /ІІ-51/ -Пресяк от км.0+940 до км.2+020; •Общински път ТGV-1176 /ІІ-74, Певец-Търговище/Руец-Овчарово Максимално допустима стойност 20 833.33лв. без ДДС

Прогнозна стойност, без ДДС
20833.33 валута BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Начална дата г. , Крайна дата 30.10.2012 г.

Свързани:

Bg-търговище: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство iconBg-търговище: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство
Община Търговище, пл."Свобода", За: Синан Самиев, рбългария 7700, Търговище, Тел.: 0601 68751, e-mail:, Факс: 0601 62212
Bg-търговище: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство iconBg-търговище: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Търговище, пл. "Свобода", За: Анатоли Александров, Република България 7700, Търговище, Тел.: 0601 68751, e-mail:, Факс: 0601...
Bg-търговище: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство iconBg-търговище: Изпълнение обявление за поръчка строителство
...
Bg-търговище: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство
...
Bg-търговище: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство
Министерство на отбраната, ул. "Дякон Игнатий" №3, За: инж. Валентин Карастоянов, България 1092, София, Тел.: 02 9220720, e-mail:,...
Bg-търговище: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство
...
Bg-търговище: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство iconBg-кричим: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство
Община кричим, площад "Обединение" №3, За: Антоанета Кръстева, рбългария 4220, Кричим, Тел.: 03145 2047, e-mail: kmet
Bg-търговище: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство
Столична община, ул. " Московска " №33, За: Илияна Станева, България 1000, София, Тел.: 02 9809866, e-mail:, Факс: 02 9809866
Bg-търговище: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство iconBg-банкя: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство
Столична община район "Банкя", ул. Цар Симеон, 1, За: Николай Димитров, рбългария 1320, Банкя, Тел.: 02 9977106, e-mail:, Факс: 02...
Bg-търговище: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство iconBg-созопол: Изграждане обявление за обществена поръчка строителство
Община Созопол, пл. Хан Крум №2, За: Галина Георгиева-юрисконсулт; инж. Венета Явахчова-гл специалист "Строителство", България 8130,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом