Предложението от г-н Стоян Стоянов – директор на Дирекция "Собственост и стопанство" при Община Варна относно разглеждане на процедура за конкурс по линиите на градската, междуградската и републиканската мрежа
ИмеПредложението от г-н Стоян Стоянов – директор на Дирекция "Собственост и стопанство" при Община Варна относно разглеждане на процедура за конкурс по линиите на градската, междуградската и републиканската мрежа
страница1/11
Дата на преобразуване07.02.2013
Размер1.44 Mb.
ТипКонкурс
източникhttp://www.vlastta.com/admin/pics/PROT.28.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11П Р О Т О К О Л № 28


На 25.09. и 16.10.2001 г.от 09.00 ч. в Пленарната зала на Община Варна се проведе ДВАДЕСЕТ И ОСМОТО заседание на Общински съвет – Варна, открито и ръководено от Председателя на Общинския съвет г-н Стелиян СЕВАСТИЯНОВ.

От общо 50 бр. общински съветници, отсъстващи бяха:

  • на 25.09.2001 г.:

Гето Маринов ГЕТОВ - БСП

Магдалена Илиева КАТРАНДЖИЕВА - ОДС


- на 16.10.2001 г.:

Живко АСЕНОВ Гюров - БЕЛ


На 25.09.2001 г. постъпиха и бяха гласувани следните конкретни предложения за изменение и допълнение на проекта за дневен ред:


- предложението от г-н Златко Стефанов – кмет на р-н “Младост” за отпадане на т. 1 от проекта за дневен ред: “Разглеждане на предложение от група от общински съветници вх. № ОС-1-9100(59)/26.07.01 г. за предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на р-н “Младост”.

Предложението не се прие от присъстващите общински съветници с резултати от гласуването: за – 19, против – 19, въздържали се – 7.


- предложението от г-н Васко Василев – общински съветник от ОДС за промяна на решение на ОбС № 1094-3(26)/11.06.01 г.

Предложението се прие от присъстващите общински съветници с резултати от гласуването: за – 36, против – 0, въздържали се – 2.


- предложението от г-н Васко Василев оспорванията на решения на Общинския съвет от Кмета на общината да бъдат разгледани след като бъдат разгледани предложенията за решения от ПК “Архитектура, строителство, благоустройство и комунални дейности”

Предложението се прие от присъстващите общински съветници с резултати от гласуването: за – 39, против – 1, въздържали се – 1.


- предложението от г-н Пламен Начков – общински съветник от БСП след предложенията за решения от ПК “Финанси и бюджет” да бъде изслушана информация от общинската администрация за изпълнение на решение на Общинския съвет № 773-1(24)/28-29.03.01 г.

Предложението се прие от присъстващите общински съветници с резултати от гласуването: за – 22, против – 0, въздържали се – 20.


- предложение от общинския съветник Панайот Панайотов – общински съветник от БЗНС “Н. Петков” за приемане на обръщение към Кмета на община Варна и Министър-председателя на Република България за осигуряване на 41 х.лв. за ПК “Здравеопазване и социални дейности”

Предложението се прие от присъстващите общински съветници с резултати от гласуването: за – 28, против – 0, въздържали се – 14.


- предложението от г-н Стоян Стоянов – директор на Дирекция “Собственост и стопанство” при Община Варна относно разглеждане на процедура за конкурс по линиите на градската, междуградската и републиканската мрежа

Предложението не се прие от присъстващите общински съветници с резултати от гласуването: за – 16, против – 14, въздържали се – 10.


- предложението от г-н Александър Тодоров – общински съветник от ОДС за отмяна на заповед на Кмета на Община Варна № 1794/31.08.2001 г., като незаконосъобразна

Предложението се прие от присъстващите общински съветници с резултати от гласуването: за – 33, против – 3, въздържали се – 7.


  • предложение от Кмета на Община Варна за участие на общината в мрежа на балканските градове.

Предложението се прие от присъстващите общински съветници с резултати от гласуването: за – 43, против – 0, въздържали се – 1.


- предложението от г-жа Гинка Радева – общински съветник от “БББ-Демократичен център” в точката за разглеждане разпределението на печалбата на “Търговски дом”-АД – Варна да бъде изписано, че става въпрос за разглеждане на нейната докладна записка вх. № ОС-1-94.Г()/10.07.01 г.

Предложението се прие от присъстващите общински съветници с резултати от гласуването: за – 33, против – 0, въздържали се – 6.


- предложението от Кмета на Община Варна за избирането му за представител в НСОРБ

Предложението се прие от присъстващите общински съветници с резултати от гласуването: за – 47, против – 0, въздържали се – 0.


- предложението от г-жа Веселина Савова – общински съветник от “Партия на зелените” относно забрана издаването на разрешения за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности по райони.

Предложението се прие от присъстващите общински съветници с резултати от гласуването: за – 31, против – 0, въздържали се – 9.

- предложението от г-н Валентин Пантелеев – общински съветник от “Граждани за Варна”, Председател на ПК “Младежки дейности, спорт, отдих и туризъм” за включване в дневния ред точка за разглеждане на предложение за отпускане на сума за възстановителни строителни работи след пожар в Гимнастическа спортна зала “Варна” и отпускане на сума от т. 2.13 на Програма за финансово обезпечаване на дейност “Спорт” за 2001 г. при чествуването на Европейския младежки ден в гр. Варна.

Предложението се прие от присъстващите общински съветници с резултати от гласуването: за – 45, против – 0, въздържали се – 0.


На 16.10.2001 г. постъпиха и бяха гласувани следните конкретни предложения за изменение и допълнение на проекта за дневен ред:


- предложения от г-н Стелиян Севастиянов като т. 6 от дневния ред да бъдат разгледани предложението относно представяне на одита в ПК “Финанси и бюджет” и по повод предложението от Кмета на Община Варна” за отпускане на безлихвен кредит от МФ;

Предложението се прие от присъстващите общински съветници с консенсус.


- предложението от общинския съветник Любомир РОЕВ – ОДС за допълване на съществуващата т. 12 от дневния ред с отмяна на заповеди на Кмета на община Варна №№ 1888 и 1889/12.09.01 г. и №№ 2082 и 2083/15.10.01 г.

Предложението се прие от присъстващите общински съветници с резултати от гласуването: за – 30, против – 1, въздържали се – 8.


- предложението от общинския съветник Пламен НАЧКОВ – БСП за отмяна на решение на Общински съвет – Варна № 774/28-29.03.2001 г.

Предложението не се прие от присъстващите общински съветници с резултати от гласуването: за – 16, против – 6, въздържали се – 21.


- предложението от общинския съветник Пламен НАЧКОВ – БСП за разглеждане на предложението от кмета на Община Варна г-н Йорданов за отпускане на безлихвен кредит от Министерство на финансите в размер на 5 300 000 лв.


Предложението не се прие от присъстващите общински съветници с резултати от гласуването: за – 22, против – 0, въздържали се – 22. Общинският съветник Диан Даскалов оспори резултатите от гласуването и за второто гласуване бяха обявени от преброителите в залата следните резултати: за – 24, против – 20, въздържали се – 23, след което общинският съветник Любомир Роев – ОДС направи процедурно предложение за поименно гласуване на предложението за допълнение от г-н Пл. Начков. Поименното гласуване завърши с резултати: за – 23, против – 1, въздържали се – 24, отсъстват – 2 общински съветници:


1.

Аврам Иванов ТОДОРОВ


да2.

Александрина Иванова КОМИТОВА

да3.

Александър Благовестов ТОДОРОВ

Възд.се
4.

Анна-Мария Цекова ЙОРДАНОВА

да5.

Апостол Иванов ДИМИТРОВ

да6.

Борислав Гуцанов ГУЦАНОВ


да7.

Благовест Йорданов ТОДОРОВ


Възд.се8.

Валентин Владимиров ПАНТЕЛЕЕВ


да9.

Васко Миланов ВАСИЛЕВ


Възд.се10.

Веселина Ангелова САВОВА


Възд.се11.

Георги Пасков ТАШКОВ


да12.

Гето Маринов ГЕТОВ


да13.

Гинка Христова РАДЕВА


Възд.се14.

Григори Борисов БОНЕВ


Възд.се15.

Димитричка ГОСПОДИНОВА Минкова

Възд.се16.

Димитър Иванов ЧУТУРКОВ


да17.

Диян Димитров ДАСКАЛОВ


да18.

Доля Цветанова ПЧЕЛИНСКА


Възд.се19.

Драгомир Ненчев БЕЛЕВ

да20.

Евгения Стефанова КЪНЕВА


да21.

Емилия Димитрова ХРИСТОВА


Възд.се22.

Живко АСЕНОВ Гюров


Отс.23.

Живко Стоянов НИКОВ


да24.

Ивайло Христов МИТКОВСКИ


Възд.се25.

Илияна Русанова КРЪСТЕВА

Възд.се26.

Константин Константинов ВОЙНОВ

Възд.се27.

Константин Николов ПУВКОВ

Възд.се28.

Костадинка Методиева ВЕЛИКОВА

Възд.се29.

Красен Петков ЖЕЛЕЗОВ

Възд.се30.

Красимир Милчев СИМОВ

да31.

Красимир Минков МАРИНОВ

да32.

Лена Тодорова НИКОЛОВА

Отс.33.

Любомир Баев РОЕВ


Възд.се34.

Магдалена Илиева КАТРАНДЖИЕВА

Възд.се35.

Надя Димитрова РУЙЧЕВА

да36.

Панайот Жеков ПАНАЙОТОВ

Възд.се37.

Панко Кирилов АНЧЕВ

да38.

Пенка Георгиева БОГДАНОВА

да39.

Пламен НАЧКОВ Печев

да40.

Росен Емилов ЗЛАТАНОВ

Възд.се41.

Славейко Тодоров КОНДОВ

Възд.се42.

Снежана Николова ДОНЕВА

да43.

Стелиян Георгиев СЕВАСТИЯНОВ

Възд.се44.

Стефан САВОВ Иванов

не45.

Стоян Димитров КАЛОЯНОВ

Възд.се46.

Тодорка ПАВЛОВА Коларова

да47.

Тошко Вълчев ГРУДЕВ

да48.

Щерю Наумов НАУМОВ

да49.

Яко КУЗМАНОВ Георгиев

Възд.се50.

Янко Петров СТАНЕВ

Възд.се


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Свързани:

Предложението от г-н Стоян Стоянов – директор на Дирекция \"Собственост и стопанство\" при Община Варна относно разглеждане на процедура за конкурс по линиите на градската, междуградската и републиканската мрежа iconОбщинскисъвет варна
Относно: Разглеждане на предложения за решения от пк "Собственост и стопанство" относно
Предложението от г-н Стоян Стоянов – директор на Дирекция \"Собственост и стопанство\" при Община Варна относно разглеждане на процедура за конкурс по линиите на градската, междуградската и републиканската мрежа iconКонкурс за научно звание "професор"
Стоян Димитров Стоянов за участие в обявения конкурс за научно звание “професор” по научна специалност 05. 02. 07 “Счетоводна отчетност,...
Предложението от г-н Стоян Стоянов – директор на Дирекция \"Собственост и стопанство\" при Община Варна относно разглеждане на процедура за конкурс по линиите на градската, междуградската и републиканската мрежа iconОбщински съвет-варна
В комисията по собственост и стопанство постъпи една справка от Директора на Дирекция "Собственост и стопанство" по отношение на...
Предложението от г-н Стоян Стоянов – директор на Дирекция \"Собственост и стопанство\" при Община Варна относно разглеждане на процедура за конкурс по линиите на градската, междуградската и републиканската мрежа iconНа представените научни трудове, учебници и методически пособия от доц д-р Стоян Димитров Стоянов за участие в обявен конкурс за научното звание „професор по
Стоян Димитров Стоянов за участие в обявен конкурс за научното звание „професор” по научната специалност 05. 02. 07 Счетоводна отчетност,...
Предложението от г-н Стоян Стоянов – директор на Дирекция \"Собственост и стопанство\" при Община Варна относно разглеждане на процедура за конкурс по линиите на градската, междуградската и републиканската мрежа iconУтвърдена със Заповед №2 / 10. 01. 2012 г на Председателя на рс- варна процедура за организиране на документооборота между дирекция „Събиране на тд на нап – Варна и рс – Варна
Настоящата процедура има за цел регламентиране на електронния документооборот между дирекция „Събиране“ на тд на нап– Варна и рс...
Предложението от г-н Стоян Стоянов – директор на Дирекция \"Собственост и стопанство\" при Община Варна относно разглеждане на процедура за конкурс по линиите на градската, междуградската и републиканската мрежа iconОбщинскисъвет варна
Относно: Разглеждане на оспорване от Кмета на Община Варна на решение на Общински съвет Варна n 181-2(10)/22. 03. 2000 г
Предложението от г-н Стоян Стоянов – директор на Дирекция \"Собственост и стопанство\" при Община Варна относно разглеждане на процедура за конкурс по линиите на градската, междуградската и републиканската мрежа iconОбщинскисъвет варна
Относно: Разглеждане на предложения за решения от ВрК “Наименования” относно именуване на градската градина до ит “Г. С. Раковски”;...
Предложението от г-н Стоян Стоянов – директор на Дирекция \"Собственост и стопанство\" при Община Варна относно разглеждане на процедура за конкурс по линиите на градската, междуградската и републиканската мрежа iconОбщина варна район владислав варненчик заповед
Ментеше, землище гр. Варна; удостоверения за наследници; пълномощно; преписката по заявление вх. №Ут-17-13/27. 02. 2012г от Стоян...
Предложението от г-н Стоян Стоянов – директор на Дирекция \"Собственост и стопанство\" при Община Варна относно разглеждане на процедура за конкурс по линиите на градската, междуградската и републиканската мрежа iconПо предложения на пк "Собственост и стопанство", ос варна реши
Общински съвет- варна изменя и допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията...
Предложението от г-н Стоян Стоянов – директор на Дирекция \"Собственост и стопанство\" при Община Варна относно разглеждане на процедура за конкурс по линиите на градската, междуградската и републиканската мрежа iconКонкурс: А/. Конкурс за изпълнители представящи
Фолклорният конкурс се провежда в рамките на Регионалният детски празник “Чичо Стоян” в два дни /5 и 6 юни 2010 г./ на открита естрада...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом