Учебна програма за профилирана подготовка по технологии счетоводство на предприятието
ИмеУчебна програма за профилирана подготовка по технологии счетоводство на предприятието
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер151.47 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://bulgaria.ja-ye.eu/f/d/pp-7-profil-tehnologichen-7klas.doc
Приложение № 7


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА


УЧЕБНА ПРОГРАМА

ЗА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА


ПО ТЕХНОЛОГИИ

СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

ХІІ клас


ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОФИЛ – ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС

с прием след завършен VІІ клас


УЧЕБНА ПРОГРАМА


За обучение по: “Счетоводство на предприятието”

Технологичен профил: “Предприемачество и бизнес” с прием след VII клас

Клас: ХІІ

Брой часове: 62

Разпределение на учебното време:

І срок 18 учебни седмици по 2 ч. = 36 уч. часа

ІІ срок 13 учебни седмици по 2 ч. = 26 уч. часа

________________________________________

общо - 62 уч. часа

от тях:

за нови знания - 42 уч. часа

за упражнения и обобщение - 20 уч. часа


І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА

Дисциплината „Счетоводство на предприятието” включва изучаването на основни теми и въпроси, съобразени с принципните постановки в Закона за счетоводството, действащите счетоводни стандарти и Албума на първичните счетоводни документи.

В логическа последователност учебният материал обхваща:

 • появата и развитието на счетоводството като човешка дейност, свързана с информационното обслужване на стопанското управление на различни нива;

 • характерните черти на тази управленска дейност;

 • сферата на приложение на счетоводството и основните отчетни категориални единици, свързани с имуществото на съвременните фирми;

 • основните елементи на методологията на счетоводната наука;

 • разглеждат се въпросите, свързани с отчитане на капиталите, дълготрайните активи, краткотрайните материални активи (материални запаси), разчетите, приходите, разходите, отчитане на финансовите резултати, годишно приключване и годишни счетоводни отчети.

Дисциплината „Счетоводство на предприятието” има изключително важна роля за учениците, тъй като предлага богати възможности за създаване на междупредметни връзки с другите профилиращи учебни предмети, заложени в учебния план.


ІІ. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО


Учебната дисциплина „Счетоводство на предприятието” е включена в профилираната подготовка на учениците за да могат да се постигнат следните цели:

 • Да се получат базисни познания, свързани с общата характеристика на методологията на счетоводството;

 • В продължение на една учебна година при общ хорариум от 124 часа да се придобият знания, които са свързани с практическите аспекти на изучаваната проблематика;

 • Да се разкрият и възприемат същността на основните източници за образуване на имуществото, всички видове ресурси на предприятието, както и начините за тяхното изразходване.ІІІ. ТЕМАТИЧЕН ПЛАН
Наименование на темите

Нови знания

Упражнения, обобщение

Общо часове

1.

Обща характеристика на стопанската отчетност като система за информация.

3

1

4

2.

Имущество на предприятието като обект на счетоводството.

3

2

5

3.

Обща характеристика на методологията на счетоводството.

2

1

3

4.

Балансовото обобщаване като елемент на методологията на счетоводството.

5

2

7

5.

Системата на сметките като елемент на методологията на счетоводството.

2

2

4

6.

Двойното записване като елемент на методологията на счетоводството.

2

2

4

7.

Документирането и инвентаризирането като елементи на методологията на счетоводството.

2

1

3

8.

Оценяването и калкулирането като елементи на методологията на счетоводството.

1

1

2

9.

Сводка на отчетните данни като елемент на методологията на счетоводството.

1

1

2

10.

Текущо счетоводно отчитане.

4

2

6

11.

Основи на класифицирането на счетоводните сметки.

3

1

4

12.

Техника, технология и организация на счетоводния процес.

3

2

5

13.

Отчитане на капиталите.

2

1

3

14.

Отчитане на дълготрайните активи.

6

2

8

15.

Отчитане на краткотрайните материални активи

6

2

8

16.

Отчитане на разчетите.

6

2

8

17.

Отчитане на финансовите средства.

6

2

8

18.

Отчитане на разходите.

7

3

10

19.

Отчитане на приходите.

6

2

8

20.

Отчитане на финансовите резултати.

6

2

8

21.

Годишно приключване и годишни счетоводни отчети.

7

3

10

22.

Резерв, казуси

-

4

4
Общо

83

41

124


ІV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ


Тема 1. Стопанската отчетност като система за информация.

 • Видове отчетни измерители

 • Клонове на стопанската отчетност


Тема 2. Имуществото на предприятието.

 • Сфера на приложение на счетоводството и нормативна регламентация

 • Имуществото на предприятието като отчетна категория

 • Съдържание, състав и структура на активите на предприятието

 • Съдържание, състав и структура на капитала на предприятието

 • Същност на стопанските операции и процеси и основни типове стопански операции

 • Същност и характерни черти на условните активи и пасиви


Тема 3. Обща характеристика на методологията на счетоводството.

 • Обща характеристика на методологията на счетоводството

 • Елементи на методологията на счетоводството – същност и форми на практическа реализацияТема 4. Балансовото обобщаване като елемент на методологията на счетоводството.

 • Същност на балансовото обобщаване (балансов метод) и форма за практическо изразяване

 • Съдържание, строеж и структура на счетоводния баланс. Типово балансова схема

 • Корективни (регулативни) балансови пера. Брутен и нетен счетоводен баланс

 • Видове счетоводни баланси

 • Влияние на стопанските операции върху съдържанието и структурата на счетоводния баланс

Тема 5. Системата на сметките като елемент на методологията на счетоводството.

 • Необходимост, същност и значение на счетоводните сметки

 • Съдържание, структура и форми на счетоводните сметки


Тема 6. Двойното записване като елемент на методологията на счетоводството.

 • Същност и логически основи на двойното записване

 • Кореспонденция на счетоводните сметки и счетоводни статии


Тема 7. Документирането и инвентаризирането като елементи на методологията на счетоводството.

 • Същност на документирането. Счетоводните документи като техническо средство за изразяване на документирането. Оформяне, движение и съхраняване на документите

 • Класификация на счетоводните документи

 • Същност и значение на инвентаризирането. Видове инвентаризации

 • Ред за провеждане на инвентаризациите и счетоводно отчитане на резултатите от тях


Тема 8. Оценяването и калкулирането като елементи на методологията на счетоводството.

 • Същност, необходимост, роля и значение на оценяването и калкулирането

 • Форми на проявление на историческата цена при текущото оценяване на активите, капитала и пасивите на предприятието

 • Периодично оценяване на елементите от имуществото на предприятието


Тема 9. Сводка на отчетните данни като елемент на методологията на счетоводството.

 • Сводка на отчетните данни като елемент на методологията на счетоводството


Тема 10. Текущо счетоводно отчитане.

 • Хронологичното счетоводно отчитане – същност и функции

 • Систематично счетоводно отчитане – същност и видове

 • Оборотни ведомости за положението по синтетичните и аналитичните счетоводни сметки

 • Счетоводни грешки и начини за тяхното оправяне


Тема 11. Основи на класифицирането на счетоводните сметки.

 • Класифицирането на счетоводните сметки според връзката им със счетоводния баланс

 • Класифицирането на счетоводните сметки според степента на обобщаване на отчетните данни

 • Класифицирането на счетоводните сметки според икономическата същност на отразяваните чрез тях обекти

 • Класифицирането на счетоводните сметки според тяхната структура и предназначение

 • Сметкоплан – съдържание и принципи на изграждане


Тема 12. Техника, технология и организация на счетоводния процес.

 • Счетоводни регистри – същност и видове

 • Счетоводни форми – същност и основни видове

 • Организационни основи на счетоводството в предприятието. Счетоводна политика


Тема 13. Отчитане на капиталите.

 • Характеристика на капиталите

 • Отчитане на собствения капитал

 • Отчитане на основния капитал

 • Отчитане на допълнителния (запасния) капитал

 • Отчитане на резервите

 • Отчитане на привлечения капитал

 • Отчитане на получените дългосрочни и краткосрочни заеми

 • Отчитане на облигационните заеми

 • Отчитане на финансиранията


Тема 14. Отчитане на дълготрайните активи.

 • Характеристика на дълготрайните активи

 • Отчитане на дълготрайните материални активи

 • Отчитане придобиването (увеличаването) на дълготрайните материални активи

 • Отчитане амортизирането на дълготрайните материални активи

 • Отчитане на поддържането и ремонта на дълготрайните материални активи

 • Отчитане на намалението и ликвидацията на дълготрайните материални активи

 • Отчитане на нематериалните активи

 • Отчитане придобиването (увеличаването) на дълготрайните нематериални активи

 • Отчитане амортизирането на дълготрайните нематериални активи

 • Отчитане на намалението на дълготрайните нематериални активи

 • Отчитане на получените и дадени под наем дълготрайни материални и нематериални активи

 • Отчитане на дълготрайните финансови активи

 • Отчитане на увеличението на дълготрайните финансови активи

 • Отчитане на намалението на дълготрайните финансови активи

 • Отчитане на положителната търговска репутация


Тема 15. Отчитане на краткотрайните материални активи (материални запаси).

 • Характеристика на материалните запаси

 • Отчитане на материалите

 • Отчитане придобиването (увеличението) на материалите

 • Отчитане на потреблението (намалението) на материалите

 • Отчитане на материалите, дадени за преработка в други предприятия

 • Отчитане на продукцията

 • Отчитане увеличението на продукцията

 • Отчитане намалението на продукцията

 • Отчитане на стоките и амбалажа

 • Отчитане на стоките

 • Отчитане на амбалажа

 • Отчитане на младите животни и животните за угояване


Тема 16. Отчитане на разчетите.

 • Обща характеристика на разчетите

 • Отчитане на разчетите с контрагентите (доставчици и клиенти)

 • Отчитане на разчетите с персонала и съдружниците

 • Отчитане на разчетите с персонала

 • Отчитане на разчетите с подотчетните лица

 • Отчитане на разчетите със съдружниците

 • Отчитане на вземанията по рекламации, липси, начети и съдебни спорове

 • Отчитане на разчетите с бюджета, социалното осигуряване и с ведомствата

 • Отчитане на разчетите по данъка върху печалбата

 • Отчитане на разчетите по данъка върху добавената стойност

 • Отчитане на акцизите

 • Отчитане на разчетите, свързани с начисляването и внасянето на данък по Закона за облаганe на доходите на физически лица; по Закона за местните данъци и такси и други данъци и дългове

 • Отчитане на разчетите по социалното осигуряване

 • Отчитане на разчетите във връзка със здравното осигуряване

 • Отчитане на вътрешните разчети

 • Отчитане на разчетите с разни дебитори и кредитори


Тема 17. Отчитане на финансовите средства.

 • Обща характеристика на финансовите средства

 • Отчитане на паричните средства

 • Форми на безналични плащания

 • Отчитане на паричните средства в лева

 • Отчитане на валутните средства

 • Отчитане на краткосрочните инвестиции

 • Отчитане на акциите и облигациите като краткосрочни инвестиции

 • Отчитане на благородните метали и скъпоценните камъни

 • Отчитане на държавните ценни книжа

 • Отчитане на предоставените краткосрочни заеми.


Тема 18. Отчитане на разходите.

 • Същност и класификация на разходите

 • Отчитане на разходите за дейността

 • Отчитане на разходите по икономически елементи

 • Установяване и отчитане на разходите за дейността по функционално предназначение

 • Калкулиране на себестойността на продукцията и услугите

 • Отчитане на разходите за организация и управление

 • Отчитане на разходите за продажба на продукция и услуги

 • Отчитане на разходите за бъдещи периоди

 • Особености при отчитането на разходите в различните сфери на дейност

 • Отчитане на финансовите разходи

 • Отчитане на извънредните разходи


Тема 19. Отчитане на приходите.

 • Характеристика на приходите като обект на счетоводството

 • Отчитане на приходите от дейността

 • Отчитане на приходите от продажби

 • Отчитане на приходите за бъдещи периоди

 • Отчитане на финансовите приходи

 • Отчитане на извънредните приходи


Тема 20. Отчитане на финансовите резултати.

 • Характеристика на финансовите резултати като обект на счетоводството

 • Формиране и отчитане на резултатите от текущата година

 • Отчитане разпределението на печалбата

 • Отчитане на непокритата загуба и неразпределената печалба от минали години


Тема 21. Годишно приключване и годишни счетоводни отчети.

 • Същност на годишното счетоводно приключване

 • Годишни счетоводни отчети

 • Същност, съдържание и общи изисквания към годишните счетоводни отчети

 • Изисквания към изготвянето и информационни връзки на годишния счетоводен баланс

 • Изисквания към изготвянето и информационни връзки на отчета за приходите и разходите

 • Изисквания към изготвянето и информационни връзки на отчета за паричния поток

 • Изисквания към изготвянето и информационни връзки на отчета за собствения капитал

 • Съдържание и изисквания към изготвянето на приложенията към годишния счетоводен отчет

 • Ред за изготвяне, проверка, заверка, приемане и представяне на годишните счетоводни отчети

 • Пример за изготвяне на годишен счетоводен баланс и годишен отчет за приходите и разходите


V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ


Учебният материал е подреден в логическа последователност, която ще даде възможност на учениците да получат базисни познания, свързани с общата характеристика на методологията на счетоводството.

Ще разкрият и възприемат същността на основните източници за образуване на имуществото, всички видове ресурси на предприятието, както и начините за тяхното изразходване. Учениците ще разбират и определят основните счетоводни понятия, както и основните дейности на фирмата в процеса на счетоводното обслужване и информационното осигуряване на всички видове отчетни категории в техните характерни форми на проявление.

В продължение на една учебна година при общ хорариум от 124 часа да се придобият знания, които са свързани с практическите аспекти на изучаваната проблематика.


VІ. СИСТЕМА НА КОНТРОЛ

Системата за контрол включва:

 • Входящ контрол

 • Изходящ контрол

 • Текущ контрол

 • Тематичен контрол

 • Практически задания


VІІ. МЕТОДОЛОГИЯ

Комбинация от традиционната теория в съчетание с практически упражнения, подпомагани от компютърен софтуер. Упражненията включват: дискусии, игри, тестове, анкети, работа в екип и др.

Свързани:

Учебна програма за профилирана подготовка по технологии счетоводство на предприятието iconУчебна програма за профилирана подготовка по технологии предприемачество ХІІ клас
Учебната програма е съобразена с образователните и възпитателните цели за обучение на младите хора в България, с ценностите на свободната...
Учебна програма за профилирана подготовка по технологии счетоводство на предприятието iconУчебна програма за профилирана подготовка по технологии пазарна икономика ІХ клас
Учебната програма е съобразена с образователните и възпитателните цели за обучение на младите хора в България, с ценностите на свободната...
Учебна програма за профилирана подготовка по технологии счетоводство на предприятието iconУчебна програма за профилирана подготовка по технологии маркетинг и реклама ХІІ клас
Учебната програма е съобразена с образователните и възпитателните цели за обучение на младите хора в България, с ценностите на свободната...
Учебна програма за профилирана подготовка по технологии счетоводство на предприятието iconУчебна програма за профилирана подготовка по технологии пазарна икономика Х клас
Чрез комбинация от теория, компютърна симулация и практически занимания учениците придобиват знания и умения, необходими за всеки...
Учебна програма за профилирана подготовка по технологии счетоводство на предприятието iconУчебна програма за профилирана подготовка по география и икономика ХІІ клас
Учебната програма е съобразена с образователните и възпитателните цели за обучение на младите хора в България, с ценностите на свободната...
Учебна програма за профилирана подготовка по технологии счетоводство на предприятието iconНационална търговска гимназия – град пловдив
Счетоводство на предприятието – Учебна практика” за ХІ клас, самостоятелна форма /приравнителен/, специалност „Търговия”, учебна...
Учебна програма за профилирана подготовка по технологии счетоводство на предприятието iconПрограма за дисциплина: „Счетоводство на индустриалните предприятия
...
Учебна програма за профилирана подготовка по технологии счетоводство на предприятието iconУчебна програма за задължителна професионална подготовка по икономика на предприятието професионално направление
Стопанско управление и администрация, за специалностите Икономика и мениджмънт и Предприемачество и мениджмънт. В тази програма са...
Учебна програма за профилирана подготовка по технологии счетоводство на предприятието iconНационална търговска гимназия – град пловдив
Счетоводство на предприятието” за ХІ клас, самостоятелна форма /приравнителен/, специалност „Търговия”, учебна 2011/2012 година
Учебна програма за профилирана подготовка по технологии счетоводство на предприятието iconЕвропейски формат на автобиография
Икономика на предприятието, Статистика, Счетоводство, Информатика, Информационни технологии, Английски език, Основи на управлението,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом