Конспект по дисциплината „счетоводство на предприятието
ИмеКонспект по дисциплината „счетоводство на предприятието
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер57.71 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://minvelkov.com/EnterpriseAccounting/Konspekt.doc
КОНСПЕКТ


по дисциплината „СЧЕТОВОДСТВО на ПРЕДПРИЯТИЕТО”


Тема І. Цели, задачи и особености на курса „Счетоводство на предприятието”

Тема ІІ. Индивидуален сметкоплан на стопанското предприятие.

Тема ІІІ. Отчитане на активите:

 • същност на активите;

 • класификация на активите;

 • оценка на активите;

 • раздели за отчитане на активите в сметкоплана на предприятието.


1. Отчитане на дълготрайните материални активи (ДМА):

 • характеристика на ДМА;

 • класификация на ДМА;

 • характеристика на сметките за отчитане на ДМА.

1.1. Отчитане увеличението на ДМА:

 • процеси на увеличаване на ДМА и тяхното отчитане;

 • специфични процеси на придобиване на ДМА и тяхното отчитане;

 • специфични оценки при различните начини на придобиване на ДМА.

1.2. Отчитане намалението на ДМА:

 • процеси на намаление на ДМА и тяхното отписване;

 • специфични процеси на ликвидация на ДМА и тяхното отчитане;

 • отчитане на липси за сметка на предприятието и за сметка на МОЛ.

1.3. Амортизация на ДМА:

 • икономическа и данъчна необходимост от отчитане на амортизацията;

 • фактори, определящи механизма на амортизация – отчетна стойност (цена на придобиване), срок на използване;

 • оценки на ДМА във връзка с осъществяване на процеса на амортизация;

 • методи за амортизация – линейни и нелинейни;

 • двойствен характер на амортизацията и специфика на нейното отчитане – коректив и разход;

 • счетоводен и данъчен амортизационен план.

1.4. Отразяване на ДМА в счетоводния баланс.


2. Отчитане на нематериалните активи (НА):

 • характеристика на НА, специфични условия за признаване на НА, вътрешна репутация;

 • класификация на НА;

 • характеристика на сметките за отчитане на НА.

2.1. Отчитане увеличението на НА:

 • процеси на увеличаване на НА и тяхното отчитане;

 • специфични процеси на придобиване на ДНА и тяхното отчитане.

2.2. Специфика при отчитане намалението на НА.

2.3. Особености на амортизирането на НА – срок на използване.

2.4. Отразяване на НА в счетоводния баланс.


3. Отчитане на дългосрочните финансови активи (ДФА):

 • характеристика на финансовите активи

 • класификация на ДФА (контрол, значително влияние, малцинствено участие);

 • характеристика на сметките за отчитане на ДНА.

3.1. Отчитане увеличението на ДФА.

3.2. Отчитане намалението на ДФА.


4. Отчитане на материалните запаси (МЗ):

 • същност на материалните запаси;

 • класификация на МЗ;

 • оценка на МЗ;

 • характеристика на сметките за отчитане на МЗ.

4.1. Особености на отчетността на материалите при тяхното увеличаване и намаляване;

4.2. Особености на отчетността на стоките при тяхното увеличаване и намаляване;

4.3. Особености на отчетността на продукцията при нейното увеличаване и намаляване;

4.4. Отчитане на биологичните активи като краткотрайни активи.


5. Отчитане на финансовите средства:

5.1. Сравнение, съпоставка и разграничаване на дългосрочните и краткосрочните финансови активи (инвестиции):

 • характеристика на сметките за отчитане на краткосрочните инвестиции;

 • особености на отчетността на краткосрочните инвестиции – отчитане на курсовите разлики от операции с ценни книжа.

5.2. Отчитане на паричните средства:

 • характеристика на паричните средства – парични наличности и парични еквиваленти;

 • характеристика на сметките за отчитане на паричните средства;

 • отчитане на касовите операции – касова книга;

 • отчитане на операциите, извършвани чрез разплащателната сметка – отчет за дневните операции (банково дневно извлечение);

 • отчитане на валутата – курсови валутни разлики от операции с валута и преоценка на валута;

 • отчитане на акредитив.


Тема ІV. Отчитане на разходите

 • същност на разходите;

 • класификация на разходите;

 • място на разходните сметки в индивидуалния сметкоплан на предприятието;

 • характеристика на сметките за отчитане на разходите.

1. Отчитане на разходите по икономически елементи (източник на възникване):

 • отчитане на възникващите разходи;

 • смисъл и предназначение на приключвателните процедури, свързани с разходите по икономически елементи;

 • приключване на разходните сметки – разпределяне на разходите по икономически направления.

2. Формиране на себестойността на продукцията и отчитане на незавършеното производство.

3. Особености на отчитане на разходите за управление (административните разходи) и разходите за продажби и тяхното приключване.

4. Особености при отчитане на разходите за придобиване на дълготрайните активи.

5. Особености при отчитане на разходите за ликвидация на дълготрайните активи.

6. Отчитане на финансовите разходи, приключване на сметките за финансови разходи.

7. Условия за възникване на разходите за бъдещи периоди и тяхното отчитане.

8. Характеристика на извънредните разходи и тяхното отчитане.


Тема V. Отчитане на приходите

 • същност на приходите;

 • класификация на приходите;

 • място на приходните сметки в индивидуалния сметкоплан на предприятието;

 • характеристика на сметките за отчитане на приходите от продажби – съдържание на дебитната (разходната) и кредитната (приходната) част на сметката.

1. Отчитане на приходите от продажби:

 • отчитане на приходите от продажби на продукци;

 • отчитане на приходите от продажби на стоки;

 • отчитане на приходите от продажби на услуги;

 • отчитане на приходите от продажби на материали и дълготрайни активи;

 • отчитане на приходите от финансирания – отчитане на финансиранията за текуща дейност и за придобиване на дългтрайни активи;

 • приключване на сметките за приходи от продажби и формиране на финансовия резултат.

2. Отчитане на финансовите приходи, приключване на сметките за финансови приходи.

3. Причини за възникване на приходите за бъдещи периоди и тяхното отчитане.

4. Характеристика на извънредните приходи и тяхното отчитане.


Тема VI. Отчитане на собствения капитал на стопанското предприятия:

 • същност и елементи на собствения капитал;

 • характеристика на сметките за отчитане на собствения капитал.

1. Отчитане на основния (записания) капитал – капиталови и персонални дружества.

2. Отчитане на резервите.

3. Отчитане на счетоводния финансов резултат – характеристика на сметките за отчитане на текущия финансов резултат и на резултата от предходни години.


Тема VII. Отчитане на заемите (привлечения капитал):

 • характеристика на заемите;

 • класификация на заемите;

 • характеристика на сметките за отчитане на заемите;

 • отчитане на дългосрочните и краткосрочните заеми, на разходите и приходите от лихви, свързани с тях.


Тема VIII. Отчитане на разчетите:

 • характеристика на разчетните взаимоотношения;

 • класификация на разчетните взаимоотношения;

 • характеристика на сметките за отчитане на разчетните взаимоотношения.

1. Отчитане на разчетните взаимоотношения със стопанските контрагенти:

1.1. Отчитане на взаимоотношенията с доставчиците – задължения към и вземания от доставчици.

1.2. Отчитане на взаимоотношенията с клиентите – вземания и задължения към клиенти.

1.3. Отчитане на взаимоотношенията със свързани лица от икономическа група.

  1. Отчитане на рекламации и съдебни спорове.


2. Отчитане на разчетните взаимоотношения с персонала и съдружниците:

  1. Формиране и отчитане на работната заплата и другите плащания, свързани с нея.

  2. Отчитане на подотчетните лица.

  3. Отчитане на липсите и начетите на материално отговорните лица – ценови разлики по липси и начети.

  4. Отчитане на вземанията от съучастия.

  5. Отчитане на задълженията за съучастия.

  6. Отчитане на вземанията по записани дялови вноски.


3. Отчитане на взаимоотношенията с бюджета, ДОО и НЗОК:

  1. Процедури по формиране на облагаемия финансов резултат, определяне на данъка върху печалбата и неговото отчитане.

  2. Отчитане на данъка върху добавената стойност и процедура на приключване на използваните сметки.

  3. Отчитане на данъка върху доходите на физическите лица.

  4. Отчитане на личните и работодателските осигуровки.


4. Други разчетни взаимоотношения:

4.1. Особености на отчитането на продажбите на консигнация.

4.2. Отчитане на други разчетни взаимоотношения – за лихви, с други кредитори и дебитори.


Тема IХ. Обобщена схема за счетоводната дейност в предприятието:

 • от първичния счетоводен документ до елементите на финансовия отчет;

 • подготовка на отчетната информация за изготвяне на финансовия отчет;

елементи на финансовия отчет – последователност при тяхното изготвяне

Свързани:

Конспект по дисциплината „счетоводство на предприятието iconУчебна програма за профилирана подготовка по технологии счетоводство на предприятието
Дисциплината „Счетоводство на предприятието” включва изучаването на основни теми и въпроси, съобразени с принципните постановки в...
Конспект по дисциплината „счетоводство на предприятието iconИ к о номическиунверситет варн а
Финанси на предприятието, Теория на счетоводството и Счетоводство на предприятието, Висша математика и др. Дисциплината дава на студентите...
Конспект по дисциплината „счетоводство на предприятието iconИ к о номическиунверситет варн а
Финанси на предприятието, Теория на счетоводството и Счетоводство на предприятието, Висша математика и др. Дисциплината дава на студентите...
Конспект по дисциплината „счетоводство на предприятието iconИ к о номическиунверситет варн а
Финанси на предприятието, Теория на счетоводството и Счетоводство на предприятието, Висша математика и др. Дисциплината дава на студентите...
Конспект по дисциплината „счетоводство на предприятието iconИ к о номическиунверситет варн а
Финанси на предприятието, Теория на счетоводството и Счетоводство на предприятието, Висша математика и др. Дисциплината дава на студентите...
Конспект по дисциплината „счетоводство на предприятието iconКонспект по дисциплината "Банково счетоводство"
Организация и отчитане на вътрешноклоновите плащания и плащанията между доставчик и клиент
Конспект по дисциплината „счетоводство на предприятието iconКонспект на Счетоводство на предприятието теория
Отчитане на паричните средства в левове и във валута – каса, разплащателна сметка, чекове и др
Конспект по дисциплината „счетоводство на предприятието iconКонспект на Счетоводство на предприятието уп
Отчитане придобиването на дма, чрез покупка, по безвъзмезден начин, чрез записани дялови вноски, чрез дарение
Конспект по дисциплината „счетоводство на предприятието iconКонспект по "Управленско счетоводство"
Същност и потребност от управленското счетоводство – финансово и управленско счетоводство
Конспект по дисциплината „счетоводство на предприятието iconКонспект по дисциплината „Обща теория на счетоводството
Счетоводството като информационен процес. Управлението на стопанската дейност на предприятието и счетоводната отчетност
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом