Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
ИмеРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Дата на преобразуване07.02.2013
Размер52.19 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.parliament.bg/pub/cW/164Doklad ZID ZZ Kitov, Kumchev, Purvanova, MC nov. 2008_1vo cheРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


Д О К Л А Д

за първо гласуване


Относно: Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за здравето:

 • 854-01-130, внесен от Борислав Димитров Китов на 4 ноември 2008 г.

 • 854-01-145, внесен от Тодор Михайлов Кумчев и група народни представители на 21 ноември 2008 г.

 • 854-01-148, внесен от Антония Стефанова Първанова и Ива Петрова Станкова на 25 ноември 2008 г.

 • 802-01-93, внесен от Министерски съвет на 2 декември 2008 г.На свое редовно заседание, проведено на 4 декември 2008 г. Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди законопроекти за изменение и допълнение на Закона за здравето:


 • № 854-01-130, внесен от Борислав Димитров Китов на 4 ноември 2008 г.

 • № 854-01-145, внесен от Тодор Михайлов Кумчев и група народни представители на 21 ноември 2008 г.

 • № 854-01-148, внесен от Антония Стефанова Първанова и Ива Петрова Станкова на 25 ноември 2008 г.

 • № 802-01-93, внесен от Министерски съвет на 2 декември 2008 г.


На заседанието присъстваха вносителите на законопроектите, заместник-министърът на здравеопазването д-р Емил Районов, заместник - министърът на труда и социалната политика д-р Ясен Янев, представители на Националната здравноосигурителна каса, съсловните организации в здравеопазването, Федерацията на синдикатите в здравеопазването и неправителствени организации.  1. Законопроект за допълнение на Закона за здравето, № 854-01-130, внесен от Борислав Димитров Китов на 4 ноември 2008 г.


Основна цел на законопроекта е да запълни съществуващата нормативна празнота като предлага в чл. 191 от Закона за здравето, с цел по-голяма прецизност, да се допълни, че лица с професионална квалификация по медицинска професия, работещи в сферата и на здравното осигуряване по реда на ал. 2 не губят правото си да упражняват медицинската професия.


Въз основа на проведеното обсъждане и след гласуване при следните резултати: „За”- 19, без „Против”, без „Въздържал се”, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за допълнение на Закона за здравето, № 854-01-130, внесен от Борислав Димитров Китов на 4 ноември 2008 г.  1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 854-01-145, внесен от Тодор Михайлов Кумчев и група народни представители на 21 ноември 2008 г.Предложеният законопроект цели създаването на по-конкретна уредба, която дава нужната степен на защита на правата на пациенти чрез разширяване и осъвременяване на действащата нормативна уредба по Глава III, Раздел I на Закона за здравето. Предвижда се създаването на Обществен съвет по правата на пациента като консултативен орган към министъра на здравеопазването, който да наблюдава и анализира всички дейности, свързани с правата на пациента.
Въз основа на проведеното обсъждане и след гласуване при следните резултати: „За”- 20, без „Против”, „Въздържал се”- 1, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 854-01-145, внесен от Тодор Михайлов Кумчев и група народни представители на 21 ноември 2008 г.  1. Законопроект за допълнение на Закона за здравето, № 854-01-148, внесен от Антония Стефанова Първанова и Ива Петрова Станкова на 25 ноември 2008 г.


Целта на предлагания законопроект е да създаде условия и гаранции за изпълнение на предвидената в чл. 126, ал. 1 от Закона за здравето, функция на държавата за осигуряване на здравна защита на репродуктивното здраве на гражданите. Предлага се създаването на Фонд “Асистирана репродукция”, който да осъществява дейности по организационно и финансово подпомагане на българските граждани с репродуктивни проблеми за извършване на асистирана репродукция в акредитирани лечебни заведения в Република България.


В хода на дискусията народните представители обединявайки се около становището, че философията на представения законопроект е от изключителна значимост за българското общество, изразиха следните мнения:


 • Логично би било в текста на Закона за здравето да се създаде текст, който да регламентира създаването на Фонд “Асистирана репродукция”, чийто функции и организация да бъдат разписани в подзаконов нормативен акт. В противен случай, съществува реален риск да се даде началото на една порочна практика за всяко едно заболяване да се създава фонд чрез Закона за здравето. Евентуално решение на този проблем би могло да бъде изготвянето на отделен Закон за фондовете в здравеопазването в обществена полза;

 • Предложеният законопроект нарушава и противоречи на редица закони и подзаконови нормативни актове и по-конкретно Закона за устройството на държавния бюджет (чл. 136д, ал. 3), Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, в сила от 1 януари 2009 г. (чл. 136ж, ал. 4; чл. 136й, ал. 1, т. 3 и 4) и Наредба № 16 от 25 април 2007 г. издадена от министерство на здравеопазването;

 • Чрез настоящият законопроект се изземат законово установени функции на Изпълнителната агенция по трансплантация и се променя регулацията на репродуктивното здраве в България като цяло.
 • Следва да се обмисли възможността за опростяване на системата на управление на Фонда, тъй като наличието на предвидените четири органа на

управление би могло да доведе до известна тромавост в дейността на фонда, както и до размиване на функции и отговорности;


Въз основа на проведеното обсъждане и след гласуване при следните резултати: „За”- 10, без „Против”, „Въздържал се”- 7, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за допълнение на Закона за здравето, № 854-01-148, внесен от Антония Стефанова Първанова и Ива Петрова Станкова на 25 ноември 2008 г.  1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 802-01-93, внесен от Министерски съвет на 2 декември 2008 г.


Законопроектът и мотивите към него беше представен от заместник-министърът на здравеопазването д-р Емил Райнов.


В хода на проведените разисквания, членовете на Комисията по здравеопазването изразиха следните становища:


 • Предвидената в законопроекта нова структура Изпълнителна агенция “Медицински инспекторат” е необходима за българското здравеопазване, но концептуално не е изяснено нейното място в здравната система. Съществуват и множество противоречия в текстовете на законопроекта касаещи контролните функции на тази структура;

 • С предложените промени се изземат изключително много функции на Националната здравноосигурителна каса. Новата структура “Медицински инспекторат” до голяма степен дублира контролни функции възложени на НЗОК със Закона за здравното осигуряване и на Български лекарски съюз и Български зъболекарски съюз със Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина.


В заключение, председателят, доц. Борислав Китов, призова вносителите между първо и второ гласуване на законопроекта да сформират работна група с участието на представители от НЗОК, БЛС, БЗС и Асоциацията на лицензираните дружества за доброволно здравно осигуряване с цел прецизиране на текстовете и премахване на съществуващите противоречия.


Въз основа на проведеното обсъждане и отправените към вносителя препоръки, след гласуване при следните резултати: „За”- 13, без „Против”, „Въздържал се”- 1, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 802-01-93, внесен от Министерски съвет на 2 декември 2008 г.


Председател на

комисия по здравеопзването:Доц. д-р борислав китов


Свързани:

Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, №802-01-100, внесен от Министерски...
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, №954-01-67, внесен от Антония Стефанова Първанова и Радослав...
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, №954-01-83, внесен от н п. Тодор Михайлов Кумчев...
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
На свое редовно заседание, проведено на 12. 07. 2007 г. Комисията по здравеопазването разгледа законопроекта за изменение и допълнение...
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Комисията по образованието и науката и на свое редовно заседание, проведено на 6 декември 2007 г., Комисията по здравеопазването...
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, №002-01-69, внесен от Министерски съвет на 20 юли 2010 г
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, №102-01-43, внесен от Министерски съвет на 14 юни 2011...
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., №002-01-51, внесен...
Република българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, №102-01-84, внесен от Министерски съвет на 9 декември...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом