Закон за изменение и допълнение
ИмеЗакон за изменение и допълнение
Дата на преобразуване07.02.2013
Размер39.82 Kb.
ТипЗакон
източникhttp://www.parliament.bg/bills/40/554-01-43.rtf
Проект


ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ

НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО


(Обн., ДВ, бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., доп., бр. 46 от

3.06..2005 г.)


§ 1. В чл. 183, ал. 1 се изменя така:

"(1) Медицинската професия се упражнява от лица притежаващи диплома за завършено висше образование по специалности от професионални направления "Медицина'', “Стоматология", "Фармация" и "Обществено здраве".


§ 2. Член 184 се отменя.


§3. 13 чл. 185 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

"(1) Министерство на здравеопазването създава и поддържа публичен регистър за лицата, които имат право да упражняват медицинска професия в Република България."

2. В ал. 2. т. 3 се изменя така:

“3. обстоятелства по чл. 191,192 и 193".


§ 4. В чл. 186, ал. 1 думите "придобиване на правоспособност по реда на този закон и”се заличават.


§ 5. Член 187 се отменя.


§ 6. В чл. 191 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите "медицинска правоспособност" се заменят с "медицинско образование".

2. В ал. 2 думите "по чл. 184, ал. 5" се заменят с “по чл. 185, ал.3".


§ 7. В чл. 194 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите "и/или правоспособност" се заличават.

2. В ал. 3 и ал. 4 думата "правоспособност" се заменя с "медицинско образование".


§ 8. В чл. 222, ал. 1 думите "необходимата правоспособност" се заменят с "необходимото медицинско образование".

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 9. В Закона. за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти (Обн., ДВ, бр. 46 от 3.06.2005 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 5. ал. 1 и в чл. 6, ал. 1 думите " или "специалист", удостоверение за правоспособност, издадено по реда на Закона за здравето" се заличават.

2. В чл. 35, ал. 3 се изменя така:

"(3) Към заявлението по ал.2 се прилагат: диплома за придобито висше образование; диплома за специалности или за научна степен и звание - при наличие на такава; документ, удостоверяващ местоработата и стажа на лицето; справка от регистъра по чл. 185 от 3акона за здравето за обстоятелствата по чл. 191 - 193 от Закона за здравето; извлечение от регистъра за наложено наказание ­при подновяване на членството; разрешение за дългосрочно пребиваване и работа в страната - за чужденци; медицинско свидетелство и свидетелство за съдимост в срок на валидност.

3. В чл. 37, ал.1, т. 7 се отменя. . .

4. В §3 от Преходните и заключителните разпоредби: думите "както и правоспособност по § 2 от преходните и заключителните разпоредби от Закона за здравето" заличават.


§ 10. В чл. 32, ал. 3 от Закона за съсловните организации на лекарите и стоматолозите (ДВ, бр. 83 от 1998 г., бр. 70 от 2004 г.) се правят следните изменения:

1. Точка 2 се отменя.

2 . Точка 6 се изменя така:

"6. за чужденци - разрешение за дългосрочно пребиваване и работа в страната."


§ 11. Законът влиза в сила от датата на обнародването му в "Държавен вестник".


МОТИВИ

КЪМ ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ

НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО


С проекта на ЗИД на Закона за здравето се предлагат изменения и допълнения на някои текстове от Глава 7 "Медицинско образование. Медицинска професия. Медицински научни изследвания върху хора. Медицинска наука.", произтичащи от необходимостта от привеждане на тези текстове в съответствие с преговорните ангажименти с Европейския съюз отнасящи се до някои текстове в Техническите адаптации към Договора за присъединяване.


Законопроектът е структуриран в осем параграфа и Заключителни разпоредби.


Предложените текстове в законопроекта дават възможност медицинска професия да се упражнява от лица, притежаващи диплома за завършено висше образование по специалности от професионалните направления "Медицина'', “Стоматология", "Фармация" и "Обществено здравеопазване". Това се налага във връзка с категоричната позиция на Европейската комисия в смисъл, че дипломата следва да удостоверява пълната правоспособност. В Техническите адаптации е записано, че дипломата за висше образование на образователно-квалификационна степен “магистър” за лекари, стоматолози и фармацевти и “бакалавър” за медицински сестри и акушерки е документ, който се издава от висшето училище (медицински университет).


С подписването на Договора за присъединяване, Р България на практика е приела Техническите адаптации. България следва да приеме промени в законодателството си, в съответствие с поетите ангажименти в Договора за присъединяване


Вносител:

н.п. Антония Първанова и н.п. Тодор Кумчев

Свързани:

Закон за изменение и допълнение iconЗакон за изменение и допълнение на
...
Закон за изменение и допълнение iconЗакон за изменение и допълнение на Изборния кодекс
Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Моля, да запознаете членовете на правната комисия с него и същото да бъде взето...
Закон за изменение и допълнение iconЗакон за изменение и допълнение на закона за кооперациите
Закон за изменение и допълнение на закона за кооперациите /обн. Дв, бр,113/1999 г., изм бр. 92/2000 г и бр. 98/2001 г
Закон за изменение и допълнение iconЗакон за изменение и допълнение на закон за лова и опазване на дивеча
Допълнителните разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча се отменя
Закон за изменение и допълнение iconЗакон за изменение и допълнение на
На 23 юни 2009 г в Държавен вестник, брой 47 бе обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за водите. С това завърши...
Закон за изменение и допълнение iconЗакон за изменение и допълнение на закона за кооперациите
За изменение и допълнение на закона за кооперациите /Обн., Дв, бр. 113 от 1999 г., изм бр. 92 от 2000 г и бр. 98 от 2001 г
Закон за изменение и допълнение iconСпециализирана прокуратура
Народното събрание – Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, обнародван в Държавен вестник бр. 1 от 04. 01....
Закон за изменение и допълнение iconЗакон за изменение и допълнение на Закона за културното наследство
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, приет от ХLI народно събрание...
Закон за изменение и допълнение iconЗакон за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване, приет от ХLI народно...
Закон за изменение и допълнение iconМотив и към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния служител
Със законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния служител се цели
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом