Конспект по Застрахователно и осигурително счетоводство теория
ИмеКонспект по Застрахователно и осигурително счетоводство теория
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер26.56 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://ntg-plovdiv.net/sfouupscons/fo/documents/08.doc
Конспект по Застрахователно и осигурително счетоводство – теория

Самостоятелна форма на обучение, специалност „Финансова отчетност”, 12 е клас

уч. год. 2011 / 2012

Раздел І Застрахователно счетоводство

Тема 1. Обща характеристика на счетоводството на ЗД.

 1. Застрахователната дейност като обект на отчитане. Организация на отчетността в ЗД.

Тема 2. Отчитане на капитала

 1. Характеристика и отчитане на собствения и привлечен капитал в ЗД.

Тема 3. Отчитане на дълготрайни активи

 1. Същност, характеристика, оценка и отчитане на ДМА, ДНМА и ДФА.

Тема 4. Отчитане на материалните запаси

 1. Характеристика и организация на отчитане на материалните запаси.

Тема 5. Отчитане на разчетите

 1. Характеристика и организация на отчитане на разчетите по застраховане в ЗД.

Тема 6. Отчитане на финансовите средства

 1. Характеристика и отчитане на финансовите средства

Тема 7. Отчитане на разходите в ЗД

 1. Характеристика на разходите като обект на отчитане в ЗД.

 2. Отчитане на разходите за застрахователни плащания по пряко застраховане и разходите по презастраховане

 3. Отчитане на разходите за дейността.

 4. Отчитане на финансови, извънредни разходи и разходи за бъдещи периоди.

Тема 8. Отчитане на приходите в ЗД.

 1. Същност и обхват на приходите като обект на отчитане в ЗД.

 2. Отчитане на приходите по пряко застраховане.

 3. Отчитане на приходите по презастраховане.

 4. Отчитане на приходите от продажби и приходите за бъдещи периоди.

 5. Отчитане на финансови и извънредни приходи.

Тема 9. Отчитане на застрахователно – технически резерви

 1. Обща характеристика и отчитане на застрахователните резерви.

Тема 10. Годишно приключване

 1. Същност, етапи и форми на годишния финансов отчет.

Раздел ІІ Осигурително счетоводство

Тема1. Обща характеристика на осигурителната система и счетоводното отчитане в нея.

Тема 2. Отчитане на дълготрайни активи и материални запаси

 1. Организация и отчитане придобиването и намалението на дълготрайните активи и материалните запаси.

Тема 3. Отчитане на приходите и разходите в системата на осигурителния институт.

Тема 4. Годишно приключване

Тема 5. Отчитане на привлечените средства от участници в осигурителни фондове.


Литература: „Застрахователно осигурително счетоводство” – проф. д.ик.н. М. Нейков

Изготвил: ……………………. Директор…………………

/Вилислава Николова/ /Сл. Иванова/


КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ


По предмета Застрахователно и осигурително счетоводство – теория учениците от самостоятелна форма на обучение, спец. Финансова отчетност” от 12 е клас попълват тест върху материал Застрахователно и осигурително счетоводство.

За целта може да има въпроси с изброени отговори и да се огради верният, който може да бъде повече от един. Тестът съдържа отворени въпроси на които учениците да запишат отговора.

Срещу всеки въпрос са поставени точките за оценяване, полученият сбор от точки, съгласно таблицата за оценяване формира оценката на ученика.


Критерии за оценяване:


Общ брой точки 20т.


Отличен от 18т. до 20т.

Много добър от 16т. до 17т.

Добър от 12т. до 15т.

Среден от 10т. до 11т.

Слаб до 9т.


Изготвил:…………………. Директор: …………….

/ Вилислава Николова/ / Сл. Иванова/

Свързани:

Конспект по Застрахователно и осигурително счетоводство теория iconКонспект по Застрахователно и осигурително счетоводство теория
Застрахователната дейност като обект на отчитане. Организация на отчетността в зд
Конспект по Застрахователно и осигурително счетоводство теория iconКонспект по застрахователно и осигурително счетоводство – теория
Веселчане”; тел./факс: 0361/6-24-79; тел: 6-23-12, 6-23-11; e-mail: pgi 2004@hotmail com
Конспект по Застрахователно и осигурително счетоводство теория iconКонспект по застрахователно и осигурително счетоводство – практика
Веселчане”; тел./факс: 0361/6-24-79; тел: 6-23-12, 6-23-11; e-mail: pgi 2004@hotmail com
Конспект по Застрахователно и осигурително счетоводство теория iconКонспект на Счетоводство на предприятието теория
Отчитане на паричните средства в левове и във валута – каса, разплащателна сметка, чекове и др
Конспект по Застрахователно и осигурително счетоводство теория iconПрофесионалнагимназияпоикономик а " алекоконстантинов " утвърдил: директор
Тема 1 Организационно-управленска структура на банка, застрахователно, осигурително дружество. – 6 часа
Конспект по Застрахователно и осигурително счетоводство теория iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по счетоводство и отчетност теория и практика
Същност и място на счетоводството в мениджмънта на туристическата фирма
Конспект по Застрахователно и осигурително счетоводство теория iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по счетоводство и отчетност теория и практика
Същност и място на счетоводството в мениджмънта на туристическата фирма
Конспект по Застрахователно и осигурително счетоводство теория iconКонспект по "Управленско счетоводство"
Същност и потребност от управленското счетоводство – финансово и управленско счетоводство
Конспект по Застрахователно и осигурително счетоводство теория iconКонспект по „Счетоводни стандарти
Финансово (нормативно-регламентирано) счетоводство и управленско (вътрешно) счетоводство
Конспект по Застрахователно и осигурително счетоводство теория iconКонспект за изпит по Теория на социалните отношения за студентите от Строителен факултет
Предмет на социалната теория. Социалният свят на човека. Защо е нужна социална теория? Основни дилеми на социологическото мислене....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом